Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Instruirea APL

Instruirea APL

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei

Training-urile „Expertiza coruptibilităţii actelor normative ale autorităţilor publice locale” sînt preconizate pentru 8 raioane din zona de Centru a Republicii Moldova.

Obiectivele training-urilor:

 • promovarea metodologiei de efectuare a expertizei coruptibilităţii;
 • instruirea în jur de 160 de persoane implicate în procesul de elaborare, avizare şi aprobare a proiectelor de acte normative la nivel local;
 • dezvoltarea abilităţilor de identificare şi evitare (excludere) a potenţialelor elemente de coruptibilitate în actele normative de nivel local.

Auditoriul training-urilor:
Reprezentanţii organelor administraţiei publice locale (primarul oraşului, consilieri raionali, secretarul consiliului raional şi secretarii consiliilor locale, precum şi alte persoane implicate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii la nivel local).

Rezultate scontate:

 • cunoaşterea metodologiei de efectuare a expertizei coruptibilităţii;
 • o mai bună înţelegere a fenomenului şi efectelor corupţiei;
 • îmbunătăţirea calităţii actelor normative elaborate la nivel local.

Cuprinsul training-urilor:

 • Elaborarea şi fundamentarea proiectelor de acte normative
  Abordarea acestui subiect în cadrul training-urilor locale prezintă un interes deosebit pentru reprezentanţii autorităţilor locale (aşa cum rezultă din experienţa CAPC), deoarece în cadrul acestei teme reprezentanţii autorităţilor locale sînt instruiţi cum trebuie să fie elaborat un proiect de act normativ: condiţiile generale de tehnică legislativă, actele normative care reglementează acest proces, procedurile preparatorii necesare; necesitatea justificării actelor normative; consecinţele nerespectării regulilor de elaborare şi aprobare a proiectelor de acte normative. Predarea acestui subiect este însoţită şi de examinarea unor studii de caz repartizate participanţilor.
 • Elementele de coruptibilitate şi alte erori admise în actele legislative şi alte acte normative
  Elementele de coruptibilitate sînt examinate în paralel cu alte erori admise în procesul de elaborare şi promovare a proiectelor de acte normative. Examinarea acestui subiect are drept scop informarea participanţilor cu privire la noţiunea şi categoriile elementelor de coruptibilitate, impactul negativ al acestor elemente. Participanţii la training examinează şi studii de caz, fiind invitaţi să identifice şi să califice anumite elemente de coruptibilitate în speţele distribuite de către formator.
 • Expertiza coruptibilităţii a proiectelor de acte normative
  În procesul examinării acestui subiect, participanţii sînt informaţi despre mecanismul expertizei coruptibilităţii proiectelor de acte normative: cauzele care au stat la baza promovării acestui mecanism, instituţiile implicate în acest proces. Participanţilor le este explicat scopul Metodologiei de efectuare a expertizei coruptibilităţii, modul de aplicare în practică a acestei Metodologii, le sînt prezentate rezultatele implementării expertizei coruptibilităţii de către CAPC etc.
 • Mecanismul naţional anticorupţie
  În cadrul acestei teme sînt abordate subiectele privitor la actele legislative şi normative din domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, o atenţie sporită fiind acordată noilor reglementări (Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei (în redacţie nouă), Legea cu privire la conflictul de interese, Codul de conduită a funcţionarului public; Legea cu privire la serviciul public şi statutul funcţionarului public etc.). De asemenea, participanţii sînt familiarizaţi cu noile iniţiative în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei şi proiectele anticorupţie desfăşurate în Republica Moldova, atît de către instituţiile naţionale, cît şi de instituţiile regionale şi internaţionale. Un alt subiect al acestei teme se referă la instituţiile implicate în procesul de prevenire şi combatere a corupţiei, competenţele fiecărei autorităţi. În procesul predării acestei teme, formatorii utilizează rezultatele sondajelor de evaluare a percepţiei corupţiei de către populaţie, date statistice privitor la numărul infracţiunilor de corupţie, elucidînd situaţii ipotetice sau cazuri reale (cu păstrarea confidenţialităţii informaţiilor identitare) etc.