Publicatii

Publicații

RAPORT ALTERNATIV PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE A CAPITOLELOR II ȘI V ALE CONVENȚIEI NAȚIUNILORUNITE ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI
Septembrie 2018

 This publication is available in Romanian

RAPORT DE MONITORIZARE A COLEGIULUI DE SELECȚIE ȘI CARIERĂ A JUDECĂTORILOR ȘI COLEGIULUI DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR JUDECĂTORILOR  
Mai 2017

 This publication is available in Romanian

RAPORT DE EVALUARE A NIVELULUI IMPLEMENTĂRII INSTRUMENTARULUI ANTICORUPȚIE ÎN SISTEMUL JUDECĂTORESC 
Mai 2017

 This publication is available in Romanian

PUNEREA ÎN APLICARE A INSTRUMENTARULUI ANTICORUPȚIE ÎN SISTEMUL JUDECĂTORESC
Raportul de monitorizare oferă o analiza statistică (cantitativă) pentru perioada 2012-2016 a modului de punere în aplicare a următorului instrumentar anticorupție aplicabil judecătorilor:
·                    verificarea titularilor și a candidaților la funcții;
·                    testarea la poligraf a candidaților la funcții;
·                    declararea și controlul averii și intereselor personale;
·                    testarea integrității profesionale, inclusiv declararea influențelor nepotrivite;
·                    declararea comunicării interzise;
·                    declararea cadourilor;
·                    avertizarea de integritate;
·                    liniile telefonice anticorupție;
·                    distribuirea aleatorie a dosarelor în instanțele judecătorești.
Martie 2017

 This publication is available in Romanian

METODOLOGIA DE EVALUARE A POLITICILOR/INSTRUMENTELOR ANTICORUPȚIE ÎN SISTEMUL JUDECĂTORESC
Metodologia a fost elaborată de CAPC în cadrul Proiectului „Evaluarea instituirii și aplicării instrumentelor anticorupție în sistemul judecătoresc”, implementat cu suportul Programului ”Buna guvernare” a Fundației Soros-Moldova și conține reperele metodologice de bază privind: scopul, principiile, obiectul și subiecții evaluării; metodele si instrumentele utilizate; sistemul de indicatori și sursele de obținere/verificare a indicatorilor; modelul rapoartelor de monitorizare și de evaluare finală.
Septembrie 2016

 This publication is available in Romanian

EFICIENŢA EXPERTIZEI CORUPTIBILITĂŢII (2015-2016)
Studiul este consacrat evaluării eficienței expertizei coruptibilității în sesiunea de toamnă 2015 și sesiunea de primăvară 2016 ale Parlamentului și reflectă principalele tendințe și constatări cu privire la procesul legislativ din această perioadă, precum și constatări privind calitatea legilor din perspectiva coruptibilității. Septembrie 2016

 This publication is available in Romanian and English

STUDIU PRIVIND EFICENŢA EXPERTIZEI PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE DIN PERSPECTIVA DREPTURILOR OMULUI

Ianuarie 2015

Studiul privind eficienţa expertizei legislaţiei din perspectiva drepturilor omului constituie o generalizare a activităţii Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei în acest domeniu, desfăşurată cu sprijinul Apărătorilor Drepturilor Civile din Suedia, în cadrul a trei proiecte consecutive, desfăşurate pe parcursul unui an şi jumătate: “Crearea instrumentelor pentru efectuarea expertizei legislaţiei din perspective drepturilor omului şi egalităţii gender”; "Expertiza vulnerabilităţii actelor normative prin prisma drepturilor omului" şi „Armonizarea legislaţiei la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”.


 Publicaţie disponibilă în Română și Engleză

Angajarea răspunderii disciplinare a judecătorilor şi personalului judiciar. Ghid explicativ pentru justiţiabili
Iunie 2015
 Publicaţie disponibilă în română
Expertiza coruptibilităţii: retrospectivă, tendinţe şi perspective. Studiu
Mai 2015
 Publicaţie disponibilă în română
Studiul privind gradul de transpunere in legislatia nationala a Conventiei civile a Consiliului Europei privind corupţia. Noi soluţii şi abordări pentru combaterea corupţiei
Decembrie 2014
 Publicaţie disponibilă în română
Raport consolidat de monitorizare a Colegiului de selecţie şi carieră şi Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor
Noiembrie 2014
 Publicaţie disponibilă în română
Metodologia de monitorizare a Colegiului de selecţie şi carieră şi Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii
Noiembrie 2014
 Publicaţie disponibilă în  română


Studiul „Testarea benevolă cu aparatul poligraf a reprezentanţilor sectorului justiţiei”
Mai 2013

Studiul „Testarea benevolă cu aparatul poligraf a reprezentanţilor sectorului justiţiei” se înscrie în ordinea eforturilor anti-corupţie, depuse de către autorităţile publice şi a fost elaborat în cadrul proiectului „Soluţii pentru o justiţie incoruptibilă”, finanţat de către Ambasada SUA şi a cărui scop este de a sprijini eforturile autorităţilor în domeniul creşterii integrităţii sectorului justiţiei. 

Studiul a fost elaborat reieşind din contextul documentelor naţionale de politici în domeniu - Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012 (domeniul specific de intervenţie – 4.3.2.).

Scopul Studiului constă în analiza măsurii în care testarea cu utilizarea poligrafului este aplicabilă reprezentanţilor sectorului justiţiei.

În sensul Studiului, prin reprezentanţi (angajaţi, personal) ai sectorului justiţiei se înţelege următoarele categorii de persoane:

 • judecători;

 • procurori;

 • ofiţeri de urmărire penală;

 • ofiţeri de investigaţii.

În definirea categoriilor de angajaţi s-a reieşit şi din sensul termenului „sectorul justiţiei” utilizat în Strategia de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobată prin Legea nr. 231 din 25.11.2011.

Studiul nu se extinde asupra profesiilor juridice conexe, statutul acestora fiind total distinct.

Întru realizarea scopului:

 • s-a analizat metoda poligraf (istoric şi esenţa, domeniile de aplicare şi specificul testării personalului, etapele);

 • s-a analizat experienţa ţărilor lumii în utilizarea poligrafului, inclusiv în recrutarea şi verificarea personalului, în mod special –  analiza practicilor ţărilor Europei;

 • s-a analizat aplicabilitatea testelor poligraf, inclusiv benevole, reprezentanţilor sectorului justiţiei (cadrul legal naţional relevant, dezavantajele (factorii de risc), avantaje (eficienţa), precum şi s-au formulat recomandări în acest sens. 

 Publicaţie disponibilă în română
Studiul „Instrumente de prevenire a corupţiei în sectorul justiţiei”
Mai 2013

Studiul „Instrumente de prevenire a corupţiei în sectorul justiţiei” se înscrie în ordinea eforturilor anti-corupţie, depuse de către autorităţile publice şi a fost elaborat în cadrul proiectului „Soluţii pentru o justiţie incoruptibilă”, finanţat de către Ambasada SUA şi a cărui scop este de a sprijini eforturile autorităţilor în domeniul creşterii integrităţii sectorului justiţiei. 

Studiul a fost elaborat reieşind din contextul documentelor naţionale de politici în domeniu - Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012 (domeniul specific de intervenţie – 4.1.5.) 

Scopul Studiului constă în identificarea unor noi instrumente eficiente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei, precum şi de prevenire a comportamentului corupţional al actorilor din sectorul justiţiei. 

În procesul elaborării Studiului au fost utilizate următoarele repere metodologice:

 • expertiza legislaţiei;
 • verificarea existenţei mecanismelor legale;
 • analiza standardelor internaţionale în domeniu şi a practicilor pozitive din alte state.
  În cadrul Studiului: 
 • au fost enunţate recomandările privind prevenirea corupţiei care se conţin în documentele adoptate în cadrul diverselor organizaţii internaţionale şi studii: Consiliul Europei, ONU, Banca  Mondială,  OSCE,  Interpol, Consiliul Barourilor şi al Societăţilor de Drept din Europa, Uniunea Internaţională a Notariatului Latin şi Consiliului  Notariatelor al Uniunii Europene; 
 • au fost analizate politicile anticorupţie internaţionale după criteriul profesiunilor juridice: judecători, procurori, organele de urmărire penală, avocaţii, notarii, executorii judecătoreşti, fiecare politică anticorupţie fiind confruntată cu prevederile actelor normative relevante activităţii profesiunii juridice respective şi cu prevederile Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016; 
 • au fost enunţate propunerile/măsurile de ordin general de sporire a integrităţii actorilor din sectorul justiţiei: modificările legislative, care trebuie adoptate în vederea ralierii cadrului normativ anti-corupţie al RM la exigenţele internaţionale relevante; eventualele soluţii legislative instituţionale, care ar putea fi luate în consideraţie în calitate de instrument de prevenire a corupţiei; experienţele pozitive din alte state în domeniile asigurării independenţei actorilor din sectorul justiţiei,  promovării transparenţei şi educaţiei civice; 
 • au fost enunţate propunerile/măsurile de sporire a integrităţii individuale a actorilor din sectorul justiţiei: propunerile de perfecţionare şi implementare efectivă a sistemului de reguli de conduită şi deontologie, testul de integritate, precum şi alte metode de sporire a integrităţii individuale cum ar fi, responsabilitatea şi răspunderea, consolidarea mecanismului de control al declaraţiilor pe venituri şi a declaraţiilor de interese, metoda testării cu utilizarea poligrafului; 
 • au fost prezentate eventualele acţiuni anti-corupţie, care ar putea fi implementate de societatea civilă, precum şi experienţele pozitive relevante. 
Studiul conţine în Anexă şi o Metodologie privind monitorizarea impactului noilor instrumente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional.

 Publicaţie disponibilă în  română
Monitorizarea politicilor anticorupție în autoritățile publice centrale
Aprilie 2013

Prezentul raport conţine informaţii privind rezultatele monitorizării în cadrul a 20 autorităţi publice centrale a următoarelor politici anticorupţie:

 • aplicarea politicii de tratare a conflictelor de interese şi promovarea standardelor etice;

 • declararea şi controlul veniturilor şi proprietăţii;

 • sporirea calităţii paginilor web ale autorităţilor publice;

 • promovarea transparenţei şi responsabilităţii în gestiunea finanţelor publice;

 • eficientizarea sistemului de petiţionare;

 • aplicarea mecanismului intern de prevenire a corupţiei;

 • sporirea calităţii liniilor fierbinţi.

 Monitorizarea a fost efectuată pe parcursul anului 2012 de către Transparency International – Moldova (TI - Moldova) şi Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC), cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.

 Publicaţie disponibilă în  română
Studiul privind eficienţa mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilităţii în anul 2012
Februarie 2013

Studiul privind eficienţa mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilităţii în anul 2012 a fost efectuat de către Centrul pentru Analiza şi Prevenirea Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii – etapa V” susţinut financiar de către Apărătorii Drepturilor Omului din Suedia şi a avut ca scop analiza eficienţei procesului de identificare a prevederilor legale pasibile să faciliteze actele de corupţie. Studiul evaluează în ce măsură Parlamentul a ţinut cont de observaţiile şi recomandările CAPC de a evita includerea elementelor de coruptibilitate în legile adoptate.

În perioada 2 ianuarie 2012 – 31 ianuarie 2013, CAPC a analizat 55 proiecte de acte legislative plasate pe pagina web a Parlamentului şi 10 proiecte de acte legislative remise la solicitarea expresă a Ministerului Justiţiei, Centrului pentru Drepturile Omului şi Comisiei Naţionale de Integritate în vederea identificării prevederilor pasibile să faciliteze actele de corupţie. Eficienţa rapoartelor de expertiză a coruptibilităţii întocmite de experţii CAPC a fost măsurată prin verificarea acceptării a 425 obiecţii referitoare la elementele concrete de coruptibilitate identificate în 14 proiecte de acte legislative, adoptate de Parlament şi publicate în Monitorul Oficial  către data redactării prezentului Studiu. Din 425 de obiecţii au fost acceptate 217 ceea ce reprezintă un randament de 51,1% al rapoartelor de expertiză a coruptibilităţii.

Publicaţie disponibilă în română şi engleză
Studiu: Nivelul de satisfacţie a justiţiabililor privind sistemul judecătoresc
Ianuarie 2013

Studiul privind nivelul de satisfacţie a justiţiabililor privind sistemul judecătoresc este realizat în cadrul proiectului „Participă şi tu la reforma justiţiei”, finanţat de Ambasada SUA

Scopul de bază a Studiului constă în stabilirea nivelul de satisfacţie a justiţiabililor în ce priveşte sistemul judecătoresc, avînd drept obiective:

 • identificarea percepţiei generale a justiţiabililor cu privire la calitatea serviciilor oferite de către instanţele judecătoreşti, condiţiile de desfăşurare a proceselor de judecată, activitatea de înfăptuire a justiţiei de către judecători, activitatea personalului auxiliar (grefieri, angajații cancelariei şi arhivei);

 • aprecierea calității serviciilor oferite de componentele sistemului judecătoresc;

 • identificarea problemelor de bază ale sistemului judecătoresc și a soluțiilor.

În cadrul Studiului au fost efectuate:

 • un sondaj de opinie realizat în diapazonul temporal 15 august - 15 septembrie 2012 în incinta instanțelor de fond din mun. Chișinău, Curtea de Apel Chişinău și în Curtea Supremă de Justiție. Sondajul a fost realizat în baza unui chestionar operat direct de către operatorul de interviu. Au fost chestionate 603 persoane, care au vizitat instanțele de judecată pentru soluționarea diferitor probleme. Eșantionul a fost proiectat proporțional pe instanțele judecătorești.

 • 3 focus grupuri care au avut ca țintă: procurori (12 persoane), avocați (8 persoane), reprezentanții autorităților publice (6 persoane);

 • 2 interviuri detalizatoare cu procurori, 2 interviuri detalizatoare cu avocați, 2 interviuri detalizatoare cu părți în proces.

 • chestionarea a 430 de persoane prin intermediul boxelor de opinie amplasate în instanţele de judecată.

 • chestionarea a 47 de persoane prin intermediul chestionarelor electronice amplasate pe site-urile Ministerului Justiţiei şi a Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei.

 Publicaţie disponibilă în  română
Ghid pentru efectuarea expertizei vulnerabilităţii proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului şi egalităţii gender
Ianuarie 2013
Ghidul pentru efectuarea expertizei vulnerabilităţii proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului şi egalităţii gender reprezintă un prim pas în instituirea unui set de standarde minime aplicabile procesului de conceptualizare, elaborare şi promovare a proiectelor de acte normative şi care urmează să contribuie la: asigurarea corespunderii normelor cu standardele privind drepturile omului, inclusiv egalitatea gender, naţionale şi internaţionale; prevenirea apariţiei şi/sau identificarea factorilor de vulnerabilitate care duc sau pot duce la încălcarea/limitarea/ignorarea drepturilor omului/egalităţii gender, precum şi prevenirea sau diminuarea posibilelor efecte negative ale acestora; prevenirea condamnării Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Expertiza vulnerabilităţii proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului şi egalităţii gender, în baza acestui Ghid, poate fi efectuată atît în privinţa proiectelor actelor normative de bază, cît şi în privinţa proiectelor de acte normative de modificare, completare sau abrogare. Ghidul poate fi aplicat şi în procesul de expertizare a actelor normative în vigoare.

Publicaţie disponibilă în română şi engleză

Studiul privind eficienţa mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilităţii în anul 2011

Ianuarie 2012

Studiul privind eficienţa mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilităţii în anul 2011 a fost efectuat de către Centrul pentru Analiza şi Prevenirea Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii – etapa V” susţinut financiar de către Apărătorii Drepturilor Omului din Suedia şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională şi a avut ca scop analiza eficienţei procesului de identificare a prevederilor legale pasibile să faciliteze actele de corupţie. Studiul evaluează în ce măsură Parlamentul a ţinut cont de observaţiile şi recomandările CAPC de a evita includerea elementelor de coruptibilitate în legile adoptate.

În perioada 1 ianuarie 2011 – 31 ianuarie 2011, CAPC a analizat 70 proiecte de acte legislative plasate pe pagina web a Parlamentului şi 1 proiect de act legislativ remis la solicitarea expresă a Ministerului Justiţiei în vederea identificării prevederilor pasibile să faciliteze actele de corupţie. Eficienţa rapoartelor de expertiză a coruptibilităţii întocmite de experţii CAPC a fost măsurată prin verificarea acceptării a 342 obiecţii referitoare la elemente concrete de coruptibilitate identificate în 19 proiecte de acte legislative, care au fost adoptate de Parlament sau retrase de autori. Din 342 de obiecţii au fost acceptate 186, ceea ce reprezintă un randament de 54,4% al rapoartelor de expertiză a coruptibilităţii.

  Publicaţie disponibilă în  română şi engleză

Ghid privind elaborarea proiectelor de decizii şi dispoziţii ale autorităţilor publice locale
12 septembrie 2011

Ghidul are drept scop oferirea unui set de standarde minime aplicabile în procesul decizional local şi abordează următoarele aspecte: cadrul normativ privind competenţa APL de a adopta acte administrative; domeniile de intervenţie regulatorie ale APL; categorii de acte ale APL; condiţiile de legalitate ale actelor APL; 

Publicație disponibilă în română

Apelul cetățenilor la linia fierbinte: de 3 ani împotriva corupției, cu responsabilitate civică și curaj
Decembrie 2009

Raportul conține constatările principale privind realizările proiectului "Educarea mass-media și sensibilizarea populației împotriva corupției", implementat cu susținerea financiară a Ambasadei Britanice la Chișinău, în perioada aprilie 2007-decembrie 2009. Raportul prezintă o serie de constatări privind eficiența liniilor guvernamentale anticorupție, profilul persoanelor care doresc să comunice despre cazuri de corupție, localitățile Republicii Moldova din care au fost făcute apelurile la linia fierbinte, domeniile relațiilor sociale cel mai frecvent afectate de corupție și fenomenele sociale confundate cel mai frecvent cu manifestările de corupție, dificultățile de conlucrare cu persoanele care cunosc cazuri de corupție, implicarea mass-media și a autorităților publice în prevenirea și combaterea corupției în Republica Moldova, alte aspecte ale fenomenului corupției și din domenii conexe care au devenit cunoscute în perioada operării liniei fierbinți anti-corupție.

Publicație disponibilă în română

Studiul privind eficiența mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilității proiectelor de acte legislative și alte acte normative între anii 2006-2009
Iulie 2009

Studiul privind eficiența expertizei coruptibilității legislației a fost efectuat de către Centrul pentru Analiza și Prevenirea Corupției (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene și al Consiliului Europei împotriva corupției, spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova (MOLICO) și a avut ca scop analiza eficienței procesului de identificare a prevederilor legale pasibile să faciliteze actele de corupție. Studiul evaluează în ce măsură Parlamentul a ținut cont de observațiile și recomandările CAPC de a evita includerea elementelor de coruptibilitate în legile adoptate.

În perioada 1 octombrie 2006 31 ianuarie 2009, CAPC a analizat 304 proiecte de acte legislative plasate pe pagina web a Parlamentului și 13 proiecte remise pentru expertiză de alte autorități în vederea identificării prevederilor pasibile să faciliteze actele de corupție. Eficiența rapoartelor de expertiză a coruptibilității a fost evaluată prin monitorizarea acceptării de către Parlament și Guvern a observațiilor și recomandărilor CAPC. Din numărul total de 3684 obiecții identificate în 258 proiecte adoptate, 1916 au fost acceptate, ceea ce reprezintă un randament de 52,01%.

Publicație disponibilă în limbile română și engleză

Studiul privind Declararea averilor și veniturilor demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a persoanelor cu funcții de răspundere: probleme și perspective de soluționare pentru Republica Moldova
martie 2009

Centrul de Analiza si Prevenire a Corupției în cooperare cu Reprezentanța din Moldova a Fundației Eurasia și Alianța Anticorupție a efectuat acest studiu in perioada februarie mai, 2009 cu susținerea financiară a Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida/Asdi) și Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).