Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Experti

Experți

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei

Nagacevschi Vitalie
Expert în domeniul „Drept constituţional şi administrativ, justiţie şi afaceri interne, drepturile şi libertăţile omului”

Jurist, avocat, Preşedinte al organizaţiei obşteşti „Juriştii pentru drepturile omului”, membru al Consiliului de administrare al Uniunii Juriştilor din Moldova. Experienţă profesională în cadrul organelor Procuraturii, Ministerului Justiţiei. Coautor al Raportului privind exerciţiul compatibilităţii legislaţiei Republicii Moldova cu exigenţele Convenţiei Europene a Drepturilor Omului; proiectului Legii privind refugiaţii; proiectului Legii cu privire la procuratură.

Gurin Corneliu
Expert în domeniul „Drept constituţional şi administrativ, justiţie şi afaceri interne, drepturile şi libertăţile omului”

Jurist. Experienţă profesională în cadrul Aparatului Parlamentului, deţinător al gradului suprem de calificare în serviciul public. Coautor al Legii privind actele legislative; al Codului electoral; al Clasificatorului general a legislaţiei Republicii Moldova; a Legii privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de cercetare penale şi de anchetă preliminară, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti; a Legii cu privire la statutul refugiaţilor; a Legii cooperaţiei de consum; a Legii privind fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi producţiei alcoolice, al numeroaselor proiecte de acte legislative şi expertize juridice. Coautor al unor publicaţii în domeniul dreptului constituţional, al drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Rusu Eugen
Expert în domeniul „Drept constituţional şi administrativ, justiţie şi afaceri interne, drepturile şi libertăţile omului”

Jurist. Experienţă profesională în cadrul organelor Procuraturii. Fost deputat în Parlamentul de legislaturile XIII şi XIV, preşedinte al Comisiei Juridice pentru numiri şi imunităţi al Parlamentului Republicii Moldova. Membru al Comitetului pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane. Membru al Grupului de lucru pentru promovarea reformelor în domeniul sistemului de justiţie juvenilă.

Mîrza Veaceslav
Expert în domeniul „Drept constituţional şi administrativ, justiţie şi afaceri interne, drepturile şi libertăţile omului”

Magistru în drept, expert naţional al Institutului de Reforme Penale, al Programului EU-UNDP BUMAD. Experienţă profesională în cadrul sectorului public (Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova) şi privat. Autor şi coautor la multiplele proiecte de legi şi acte subordonate legii (proiectului Codului de executare (Cartea a II-a), proiectului Codului contravenţional, membru al grupurilor de lucru de definitivare a Codului de procedură penală, a Codului penal, de eficentizare a actului de justiţie ş.a.). Experienţă de expertizare a actelor normative sub aspectul constituţionalităţii, corespunderii prevederilor Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi legislaţiei Comunităţii Europene.

Roşca Nicolae
Expert în domeniul „Economie şi comerţ”.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, avocat. Membru al Comisiei de licenţiere a activităţii notariale şi al Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat. Coautor al proiectului Legii cu privire la cadastrul bunurilor imobile; proiectului Legii cu privire la licenţiere; proiectului Legii cu privire la condominium; proiectului Legii cu privire la protecţia micilor întreprinzători; proiectului Legii cu privire la societatea cu răspundere limitată; proiectului Legii cu privire la organizaţiile necomerciale; proiectului Codului civil. Autor a numersoase publicaţii în domeniul dreptului afacerilor şi a dreptului civil.

Baeş Sergiu
Expert în domeniul „Economie şi comerţ”.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, avocat. Preşedinte al Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat. Arbitru în Curtea de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova şi în Asociaţia Română de Arbitraj Comercial. Coautor al al proiectului Legii cu privire la cadastrul bunurilor imobile; al proiectului Legii cu privire la societatea cu răspundere limitată; proiectului Codului civil, al proiectului Legii cu privire la organizaţiile necomerciale. Autor a numeroase publicaţii în domeniul dreptului civil şi a dreptului afacerilor.

Pagoni Domniţa
Expert în domeniul „Economie şi comerţ”.

Jurist, doctorandă, lector superior universitar. Experienţă profesională în cadrul sectorului privat. Coautor al Proiectului Codului civil. Autor a unui număr însemnat de publicaţii în domeniul dreptului civil.

Jigău Radu
Expert în domeniul „Economie şi comerţ”.

Jurist, lector universitar, consilier în proprietatea industrială. Experienţă profesională în cadrul sectorului privat.

Armeanic Alexandru
Expert în domeniul „Buget şi finanţe”.

Doctor în drept, conferenţiar universitar, şef de catedră în cadrul ASEM. Experienţă profesională în cadrul Ministerului Justiţiei şi al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova. Autor a unui număr impresionant de publicaţii în domeniul fiscal şi financiar.

Ermurachi Victor
Expert în domeniul „Buget şi finanţe”.

Magistru în drept, lector universitar, avocat. Membru al Consiliului de administraţie a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Experienţă profesională în cadrul sectorului privat.

Cristina Cojocaru
Expert în domeniul „Educaţie şi învăţămînt, cultură, culte şi mass-media”

Jurist. Magistru în drept privat. Experienţă didactică în calitate de lector la filiera anglofonă a facultăţii de drept USM. Experienţă profesională în cadrul Proiectului susţinut de UE “Judiciarul Civil şi Comercial” în Moldova, în cadrul Ambasadei SUA din Republica Moldova şi în cadrul Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei. Coautor al unor publicaţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi în domeniul justiţiei.

Mereşevschi Vladislav
Expert în domeniul „Educaţie şi învăţămînt, cultură, culte şi mass-media”

Licenţiat în istorie şi drept. Experienţă profesională în învăţămîntul preuniversitar şi în administraţia publică locală.

Marian Silvia
Expert în domeniul „Legislaţiei muncii, asigurării sociale, ocrotirii sănătăţii şi familiei”

Doctor în drept, licenţiat în economie, conferenţiar universitar. Experienţă profesională în cadrul Administraţiei ASEM, învăţămîntului universitar şi sectorului privat. Reprezentantul ASEM în instanţele judecătoreşti în cauze civile, penale; Oficiul Cadastral Teritorial; Ministerul Justiţiei; Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale; Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului etc. Autor a unor publicaţii în domeniul dreptului civil, dreptului funciar, dreptul afacerilor, dreptul muncii, dreptului fiscal.

Apostol Lilian
Expert în domeniul „Legislaţiei muncii, asigurării sociale, ocrotirii sănătăţii şi familiei”

Jurist. Lector al Centrului de perfecţionare a cadrelor Procuraturii. Experienţă profesională în cadrul organelor Procuraturii.