Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Instructiunea

Instrucțiunea

Instrucţiunea cu privire expertizarea coruptibilităţii proiectelor actelor legislative (în continuare - Instrucţiunea) este elaborată în vederea instituirii unor procedee şi mecanisme de efectuare a expertizei coruptibilităţii proiectelor de acte legislative. Instrucţiunea este în concordanţă cu principiile şi cerinţele Legii nr.780/2001 privind actele legislative şi urmăreşte realizarea prevederilor Legii nr.900/1996 privind combaterea corupţiei şi protecţionismului şi a Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.421-XV din 16.12. 2004, precum şi armonizarea prevederilor proiectelor de acte legislative cu exigenţele anti-coruptibilitate stabilite de legislaţia comunitară.
Prin expertizarea coruptibilităţii proiectelor de acte legislative de către experţii independenţi, societatea civilă aduce contribuţia sa la formarea unui cadru juridic modern compatibil cu cadrul juridic european. Contribuţia Centrului pentru Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) va fi valorificată în conformitate cu prevederile Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005.  

Capitolul I
Dispoziţii generale

1. Prezenta Instrucţiune stabileşte cadrul organizaţional al procesului de expertiză a coruptibilităţii proiectelor actelor legislative (în continuare – expertiza), domeniile în care va fi efectuată expertiza, metodologia întocmirii rapoartelor de expertiză, termenele şi procedura de monitorizare a implementării expertizelor, efectuată în cadrul Proiectului „Diminuarea nivelului corupţiei legislative prin implicarea soceietăţii civile în procesul de creaţie legislativă” (în continuare – Proiect), implementat de CAPC.

2. În cadrul prezentei Instrucţiunii noţiunile utilizate vor avea următorul sens:
coruptibilitatea proiectului actului legislativ – identificarea în cadrul proiectului actului legislativ a unor norme care favorizează sau pot favoriza corupţia în procesul de aplicare a acestor norme;
domenii de expertiză – domeniile în care este oferită expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor legislative;
expertiza coruptibilităţii – procesul de expertiză a proiectelor actelor legislative în vederea identificării normelor care favorizează sau pot favoriza corupţia;
expert – persoana selectată de CAPC, responsabilă de întocmirea rapoartelor de expertiză, care dispune de formarea şi abilităţile necesare în domeniul reglementat de proiectul actului legislativ, prezentat pentru expertiză;
raport de expertiză – raportul întocmit de către expert potrivit normelor metodologice stabilite de prezenta Instrucţiune, care are drept scop identificarea normelor care favorizează sau pot favoriza corupţia şi conţine recomandări de redactare a proiectelor actelor legislative în sensul ajustării lor la legislaţia privind prevenirea şi combaterea corupţiei.

3. Expertiza proiectelor actelor legislative va fi efectuată atît în privinţa proiectelor de acte legislative integrale, cît şi în privinţa proiectelor de modificare, completare sau abrogare a actelor legislative.

4. Rapoartele de expertiză au un caracter de recomandare şi exprimă viziunea CAPC.

Capitolul II
Cadrul organizaţional al procesului de expertiză

5. În cadrul proiectului activează Colegiul redacţional care este o subdiviziune ce contribuie la asigurarea bunei desfăşurări şi monitorizarea procesului de expertiză a proiectelor actelor legislative.

6. Colegiul redacţional este format din doi reprezentanţi ai CAPC: directorul CAPC şi coordonatorul de Proiect şi reprezentantul Parlamentului. După caz, în Colegiul redacţional, la propunerea directorului CAPC, pot fi incluşi şi experţi ai CAPC.

7. Coordonatorul de proiect asigură interacţiunea dintre CAPC şi Parlament.

8. Expertiza va fi efectuată de către experţii selectaţi de CAPC în cadrul Proiectului.

9. Întru asigurarea coerenţei şi uniformităţii procesului de expertiză, precum şi în vederea eliminării unor eventuale disensiuni apărute în acest proces, în cadrul Proiectului vor fi convocate reuniunile periodice ale Colegiului redacţional şi a experţilor în cadrul cărora vor fi examinate problemele de concept, doctrină sau alte opinii controversate.

Capitolul III
Domeniile expertizei proiectelor actelor legislative

10. Domeniile expertizei proiectelor actelor legislative sînt stabilite conform Anexei nr.1 la prezenta Instrucţiune.

11. Lista domeniilor nu este exhaustivă şi poate fi modificată sau completată de Colegiul redacţional în dependenţă de modificările survenite în Clasificatorul general al legislaţiei Republicii Moldova, în Programul legislativ şi agenda de lucru a Parlamentului Republicii Moldova. Lista poate fi modificată de Colegiul redacţional din oficiu sau la propunerile argumentate ale experţilor.

Capitolul IV
Modul de selectare şi transmitere a proiectelor spre expertiză 

12. Proiectele actelor legislative vor fi selectate şi preluate de pe web-site-ul Parlamentului Republicii Moldova sau, după caz, vor fi transmise în adresa CAPC de către Parlamentul Republicii Moldova.

13. Selectarea proiectelor se va face de către Colegiul redacţional şi coordonatorul de proiect în conformitate cu domeniile definite de prezenta Instrucţiune.

14. În procesul selectării proiectelor actelor legislative se va ţine cont şi de practica Curţii Constituţionale, precum şi de informaţiile, obţinute în rezultatul monitoring-ului mass-media şi din publicaţiile de specialitate în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei.

15. La solicitarea expresă a organelor de lucru ale Parlamentului Republicii Moldova sau ale altor autorităţi publice, expertiza poate fi oferită şi la alte proiecte de acte legislative care nu constituie obiectul domeniilor stabilite de prezenta Instrucţiune.

16. După recepţionarea proiectului actului legislativ coordonatorul de proiect, în termen de 1 zi, va desemna expertul responsabil de întocmirea raportului de expertiză, potrivit specializării nemijlocite ale acestuia, şi îi va transmite proiectul actului legislativ spre expertiză.

17. În cazul unor proiecte de acte legislative voluminoase şi/sau complexe, coordonatorul de proiect poate desemna pentru efectuarea expertizei mai mulţi experţi, potrivit specializării acestora. În acest caz, întocmirea raportului final de expertiză va fi pus în sarcina unuia din experţi.

18. Transmiterea proiectului actului legislativ poate fi efectuată fie prin intermediul poştei electronice, fie prin transmiterea nemijlocită a proiectului actului legislativ pe suport de hîrtie către expertul responsabil. Recepţionarea va fi confirmată prin poşta electronică sau telefon, din acest moment începînd să curgă termenul pentru întocmirea raportului de expertiză.

19. Din momentul recepţionării proiectului actului legislativ, expertul este obligat să întocmească raportul de expertiză, conform Metodologiei stabilite în Anexa nr.2 la prezenta Instrucţiune, în termen de 10 zile calendaristice.

20. Termenul de prezentare a expertizei, în caz de necesitate, poate fi prelungit de către coordonatorul de proiect, la solicitarea motivată a expertului, dar nu mai mult de 3 zile calendaristice.

21. În cazuri excepţionale, la solicitarea expresă a Parlamentului Republicii Moldova sau, după caz, la solicitarea altor autorităţi publice, termenul de prezentare a raportului de expertiză poate fi restrîns, dar acest termen nu va fi mai mic de 3 zile calendaristice.

22. După recepţionarea raportului de expertiză, Colegiul redacţional va verifica conformitatea acestuia cu exigenţele stabilite de prezenta Instrucţiune şi-l va remite prin poşta electronică Parlamentului.

23. În scopul asigurării transparenţei procesului de expertiză, rapoartele de expertiză (avizele) vor fi plasate pe site-ul CAPC.

Capitolul V
Monitorizarea implementării expertizelor

24. Monitorizarea implementării recomandărilor experţilor se efectuează de către coordonatorul de proiect.

25. Pentru asigurarea evidenţei proiectelor de legi transmise spre expertizare, precum şi a rapoartelor de expertiză, coordonatorul de proiect ţine un registru al proiectelor de legi şi al rapoartelor de expertiză.

26. Coordonatorul de proiect, lunar, va elabora un raport de evaluare a numărului de proiecte de acte legislative expertizate, calităţii rapoartelor de expertiză, precum şi dacă rapoartele de expertiză au fost sau nu luate în considerare.

Support for this project К05-0332 was provided by the Eurasia Foundation with funds from the United States Agency for International Development (USAID). The opinions expressed herein are those of the author and do not necessarily reflect the views of USAID or the Eurasia Foundation.