Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Rapoarte de expertiză (arhiva)

Raport de expertiză nr.064

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
13 10 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii cu privire la cultura fizică şi sport
(înregistrat în Parlament cu nr.3775 din 28.09.2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 330-XIV din 25.03.1999 cu privire la cultura fizica şi sport.

Evaluarea generală:

1. Proiectul este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative:

  • autor al iniţiativei este un grup de deputaţi în Parlament, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului;
  • Parlamentul este în drept să modifice legislaţia în domeniul respectiv, în temeiul art.66 lit. a), art.72 alin.(3) lit. r) din Constituţie.

2. Categoria actului legislativ propus este determinată corect - lege organică, deoarece se propune modificarea şi completarea unei legi organice. Conform art.9 alin.(5) şi art.35 alin.(3) ale Legii privind actele legislative, legile organice se modifică prin legi cu aceeaşi putere juridică sau cu putere juridică superioară.

3. Din punct de vedere al normelor lingvistice şi redactare tehnico-juridică, textul proiectului este întocmit corect, cu unele excepţii. Astfel, considerăm incorectă utilizarea în cadrul proiectului a noţiunii de "indemnizaţie", care nu se potriveşte cu problema abordată: protecţia socială a sportivilor de performanţă, care au promovat imaginea Republicii Moldova pe arena internaţională. În opinia noastră, o noţiune mai acceptabilă este noţiunea de "rentă", care va imprima o valoare mai deosebită sportivilor în cauză.

Constatări de fond

4. Proiectul legii propus spre analiză, în esenţă, nu ridică probleme speciale în sfera coruptibilităţii, totuşi remarcăm faptul că atît textul legii în vigoare, cît şi textul proiectului nu oferă detalii referitor la denumirea "autorităţii centrale de specialitate". Afară de aceasta, nu este clară situaţia dacă va fi posibilă acordarea indemnizaţiei viagere, în lipsa cererii solicitantului - potenţial beneficiar. Or, obiectivul legii este de a promova şi proteja interesele sportivilor de performanţă, inclusiv prin acordarea unor indemnizaţii, stabilite de proiect, iar acest fapt nu presupune obligativitatea înaintării unei cereri, pentru recunoaşterea meritelor şi, implicit, susţinerea acestei categorii de sportivi.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI