Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Rapoarte de expertiză (arhiva)

Raport de expertiză nr.059

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
13 10 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenta medicală pe anul 2007
(înregistrat în Parlament cu nr.3670 din 22. 09.2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează avizul asupra coruptibilităţii proiectului Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenta medicală pe anul 2007

Evaluare generală

Proiectul de lege urmăreşte reglementarea exhaustivă a raporturilor referitoare la crearea, gestionarea şi utilizarea mijloacelor financiare destinate asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

1. Proiectul legii este înaintat în corespundere cu cerinţele prepuse unei iniţiative legislative:

  • autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului;
  • Parlamentul este în drept să modifice legislaţia în domeniul respectiv, în temeiul art.66 lit. a), art.72 alin.(3) lit. r) din Constituţie.

2. Categoria actului legislativ propus este determinată corect - lege organică, deoarece se referă la un domeniu care conform art.9 alin.(3) p. e) a Legii privind actele legislative urmează a fi reglementat printr-o lege organică, şi anume sfera relaţiilor privitoare la structura sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii şi mijloacele de ocrotire şi protecţie a sănătăţii fizice şi mintale a persoanei.

3. Dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului este determinată de lipsa unei expuneri de motive. Faptul absenţei unei expuneri de motive explicite ce ar însoţi proiectul de lege examinat nu corespunde exigenţelor enunţate în art. 23 din Legea privind actele legislative, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire a proiectului de act legislativ.

4. Printre observaţiile de bază asupra proiectului remarcăm nerespectarea structurii actului legislativ, prevăzută la articolele 24-30 ale Legii privind actele legislative. Nemijlocit, trebuie să accentuăm asupra lipsei unor dispoziţii generale, care, conform prevederilor art.28 al Legii cu privire la actele normative urmează să determine obiectul, scopul şi sfera de aplicare a actului normativ, să orienteze întreaga reglementare, să explice termeni etc. Proiectul de lege este important nu numai prin faptul că se referă la un domeniu reglementat de o lege organică, dar şi prin aceea că operează cu anumite concepte şi noţiuni, declară implicit anumite principii care necesită o detaliere suplimentară. La fel este indispensabilă includerea în proiectul legii a unor norme cu caracter final şi tranzitoriu în modul prevăzut de art.30 al Legii privind actele legislative. Proiectul de lege are o largă aplicabilitate practică şi lipsa normelor care ar stipula modalitatea de punere în aplicare a normelor, omisiunea de stabilire a obligaţiilor autorităţilor responsabile să execute actul normativ pot crea deficienţe în aplicarea legii.

5. Constatările şi sugestiile de mai jos indică unele nereguli şi/sau neclarităţi, care în opinia noastră, ar putea reprezenta o premisă a coruptibilităţii.

Constatări şi obiecţii de fond

6. Principala obiecţie se referă la conţinutul normei indicate în art.9 al proiectului de lege. Norma respectivă se identifică drept o normă care oferă o atribuţie excesivă de redistribuire a mijloacelor financiare, cuantumul cărora este expres prevăzut de proiectul legii. Cu atît mai mult, norma stipulează posibilitatea de retribuire şi operare univocă, fără răspundere şi control, cu mijloacele financiare "în funcţie de necesităţile reale", o condiţie care nu este precisă şi care poate genera includerea diferitor situaţii în această categorie. Norma evident generează o posibilitate de adaptare a unor interese instituţionale la prevederile legii şi, ca rezultat, evitarea răspunderii pentru unele acţiuni prin invocarea expresiei "în funcţie de necesităţile reale".
Norma vizată este incompletă, pasibilă de multiple interpretări şi generează posibilitatea asimilării drepturilor Consiliului de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în medicină cu atribuţiile exclusive ale legislativului de a reglementa utilizarea şi distribuirea mijloacelor financiare. Prin art.9 din proiectul de lege se oferă o atribuţie de a revedea unilateral şi necondiţionat prevederile legii în domeniu de către un organ în sarcina căruia este pusă doar funcţia de executare a legii.

Propuneri: Considerăm necesar ca norma respectivă să stipuleze condiţii explicite de aplicare a atribuţiilor acordate, fie aceste atribuţii excesive trebuie revizuite în totalitate.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI