Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Rapoarte de expertiză (arhiva)

Raport de expertiză nr.063

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
10 10 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru completarea articolului 24 din Legea cu privire la Guvern
(înregistrat în Parlament cu nr. 3773 din 28.09.2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea articolului 24 din Legea cu privire la Guvern.

Evaluarea generală

1. Proiectul este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative:

  • autorul iniţiativei legislative este Guvernul Republicii Moldova, fapt ce corespunde prevederilor articolului 73 din Constituţie şi articolul 44 din Regulamentul Parlamentului;
  • Parlamentul este competent să modifice legislaţia în vigoare în domeniul organizării şi funcţionării Guvernului în temeiul art. 66 şi art.72 lit. d) din Constituţie.

2.. Proiectul legii are drept scop crearea unei noi autorităţi administrative centrale pe lîngă Guvern - Agenţia Protecţiei Familiei şi a Copilului, prin completarea art.24 din Legea cu privire la Guvern, nr.64 din 31 mai 1990.

3. În conformitate cu articolele 49, 102 şi 107 din Constituţie şi articolul 22 din Legea cu privire la Guvern, alte autorităţi administrative centrale, în afară de ministere, se înfiinţează, în condiţiile legii, de către Parlament la propunerea Prim-ministrului în scopul conducerii, coordonării şi exercitării controlului în domenii ce nu intră nemijlocit în atribuţiile ministerelor.

În acest sens, e de menţionat că conform Regulamentului Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1033 din 04.10.2005, acesta este organul de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul învăţământului, educaţiei, inclusiv şi în domeniul protecţiei drepturilor copilului (p.1,6 şi 7 din Regulament). Iar conform Regulamentului Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1037 din 04.10.2005, de atribuţiile acestuia ţin problemele în domeniul politicii familiale, dezvoltării mecanismelor de protecţie socială a familiilor cu copii şi acordării asistenţei sociale acestora. Reieşind din conţinutul normelor citate, trebuie să constatăm că atribuţiile de protecţie a familiei şi ale copilului, în prezent ţin de competenţa ministerelor menţionate, prin urmare pentru a fi transmise unei alte autorităţi a administraţiei publice centrale este necesară efectuarea modificărilor respective în regulamentele de activitate ale acestora.

Expertiza coruptibilităţii proiectului de lege

4. La expertizarea prezentului proiect de lege sub aspectul coruptibilităţii s-a ţinut cont de reglementările constituţionale (art. 49, 102 şi 107 din Constituţie), prevederile Legii cu privire la Guvern, Legii privind drepturile copilului, nr.338 din 15.12.1994, Codului familiei, nr.1316 din 26.10.2000, precum şi de hotărîrile Guvernului nr.1033 şi 1037 din 04.10.2005 privind aprobarea regulamentelor Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului şi Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.

Proiectul de lege a fost examinat şi prin prisma reglementărilor internaţionale şi naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei şi protecţionismului, în special, de Convenţia ONU împotriva corupţiei, încheiată la New-York la 31 octombrie 2003, de Convenţia penală privind corupţia, semnată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, Convenţia civilă privind corupţia, încheiată la Strasbourg şi semnată de Republica Moldova la 4 noiembrie 1999, Legea privind combaterea corupţiei şi protecţionismului, nr.900 din 27 iunie 1996.

5. Examinarea proiectului de lege sub aspectul coruptibilităţii denotă următoarele. Deoarece conform art.107 din Constituţie şi art. 22 din Legea cu privire la Guvern, alte autorităţi administrative centrale, în afară de ministere, se înfiinţează, în condiţiile legii, de către Parlament la propunerea Prim-ministrului în scopul conducerii, coordonării şi exercitării controlului în domenii ce nu intră nemijlocit în atribuţiile ministerelor, adoptarea proiectului de lege necesită modificarea obligatorie a atribuţiilor ministerelor menţionate la punctul 1 din prezentul raport în vederea excluderii din competenţa acestor ministere a funcţiilor care se preconizează a fi atribuite Agenţiei Protecţiei Familiei şi Copilului. Această modificare trebuie efectuată întru executarea legii organice printr-un act normativ al Guvernului, adoptat conform art.102 din Constituţie. În cazul în care aceste modificări nu vor fi operate, între ministerele menţionate şi Agenţia nou formată vor apărea inevitabil conflicte de interese. Acestea din urmă, precum şi orice altă suprapunere de competenţă a organelor administraţiei publice centrale, pot conduce şi la apariţia elementelor caracteristice fenomenului corupţiei.

Recomandări

Ţinînd cont de cele menţionate la compartimentele 1 şi 2 se recomandă ca în procesul executării art. II din proiectul de lege să fie clar determinate atribuţiile noii autorităţi administrative centrale cu excluderea acestora din competenţa altor autorităţi.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI