Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Rapoarte de expertiză (arhiva)

Raport de expertiză nr.060

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
10 10 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ
asupra proiectului legii pentru modificarea unor acte legislative
(înregistrat în Parlament cu nr.3683 din 22.09.2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea unor acte legislative.

Evaluare generală

1. Proiectul este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative:

  • autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului;
  • elaborarea şi promovarea proiectului nu este prevăzută expres de planurile şi strategiile naţionale şi în absenţa unei note de fundamentare este dificil să apreciem oportunitatea înaintării iniţiativei respective;

2. Categoria actului legislativ propus spre examinare este determinată corect - lege organică, deoarece se propune completarea unor acte legislative cu statut de lege organică şi conform art.9 alin.(5) şi art.35 alin.(3) ale Legii privind actele legislative, legile organice se modifică prin legi cu aceeaşi putere juridică sau cu putere juridică superioară.

3. Textul proiectului corespunde cerinţelor redactării lingvistice.

Constatări de fond

4. Pentru a fi în corespundere deplină cu dispoziţiile Legii Nr.780/2001, proiectul necesită completări:

a) în preambul ar putea fi adăugate informaţii despre condiţiile care au generat elaborarea legii;

b) în cuprinsul clauzei de adoptare urmează a fi stabilit temeiul constituţional în baza căruia se adoptă actul legislativ;

c) nu e posibil să determinăm dacă elaborării legii au precedat investigaţiile ştiinţifice cerute de Legea privind actele legislative;

d) proiectul legii nu conţine o formulă de intrare în vigoare, care să prevadă procedurile necesare pentru implementarea adecvată a legii (inclusiv, cum vor fi soluţionate litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, în legătură cu garanţia de asigurare a spaţiului locativ, pentru categoriile respective de angajaţi ai sectorului public).

Alte constatări şi obiecţii de conţinut

5. Considerăm că proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, conform căruia se propune abrogarea unor prevederi legislative, prin care unele categorii ale angajaţilor vor pierde dreptul la asigurarea de către stat cu spaţiu locativ, comportă un nivel sporit de coruptibilitate.

6. Este indiscutabil că una din cauzele corupţiei este asigurarea materială insuficientă a angajaţilor statului. De asemenea este indiscutabil faptul că pentru un tânăr sau o familie tânără principalul bun necesar este locuinţa. Astfel, orice persoană tânără, care se angajează la serviciu, tinde, în primul rând, spre a se asigura cu o locuinţă, însă este foarte evident faptul că salariul primit de către angajaţii statului nu permite procurarea unei locuinţe (mai ales în Chişinău).

7. Având în vedere cele enunţate mai sus, considerăm că anularea asigurării cu spaţiu locativ a unor salariaţi ai statului în condiţiile în care nu au fost create alte posibilităţi alternative de a-i asigura cu spaţiu locativ, va comporta un risc sporit de coruptibilitate - salariaţii statului vor fi tentaţi să comită acte de corupţie în vedere acumulării surselor necesare pentru procurarea spaţiului locativ.

8. Adiţional trebuie evidenţiat faptul că în cazul în care se anulează respectiva garanţie socială, este necesar ca această anulare trebuie să fie una generală şi nu selectivă. Astfel, nu este clar de ce carabinierilor li s-a păstrat dreptul de a fi asiguraţi cu locuinţă de către stat (articolul 23 din Legea cu privire la trupele de carabinieri (trupele de interne) ale Ministerului Afacerilor

Concluzii

Modificările propuse în actele legislative menţionate în proiectul supus expertizei ar putea fi acceptate numai în cazul în care salariaţilor statului le vor fi asigurate alte posibilităţi de a primi/cumpăra un spaţiu locativ (fie majorarea salariului, fie acordarea unor credite preferenţiale etc.), în caz contrar, există un risc deosebit de mare ca aceste modificări să conducă la un nou val de corupţie.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI