Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Rapoarte de expertiză (arhiva)

Raport de expertiză nr.054

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
4 10 2006

Aviz
la proiectul Legii pentru modificarea Legii nr. 115-XVI cu privire la scutirea de taxă vamală a unor mărfuri importate de către organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării
(nr. de înregistrare în Parlament nr. 3547 din 22.09.2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează avizul asupra coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la scutirea de taxă vamală a unor mărfuri importate de către organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării.

Evaluare generală

1. Din punct de vedere procedural, proiectul legii menţionate corespunde rigorilor legale privind dreptul de iniţiativă legislativă, stabilite conform art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului nr.797-XIII din 02.04.1996.

2. În conformitate cu statuările constituţionale, Parlamentul îi sînt atribuite să adopte legi, în baza art.66 lit. a), art.72 alin.3, lit. r), art. 132 din Constituţie, conform cărora, impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetul de stat este adoptat prin lege.

Trebuie de atenţionat, că domeniul sistemului financiar-fiscal îi este atribuit statutul de lege organică, doar în cazul cînd Parlamentul consideră necesar adoptarea de asemenea legi. Întru argumentarea afirmaţiilor menţionate este necesar de analizat această problemă prin prisma reglementărilor art. 9 alin. 1 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001, care dezvoltă normele constituţionale privind domeniul de reglementare al legilor organice şi anume: "numai în domeniile expres prevăzute de Constituţie sau în alte domenii deosebit de importante...". În acest caz, conţinutul deosebit de important al proiectului legii prin care se acordă unele facilităţi privind scutirea de taxa vamală a unor utilaje ştiinţifice ridică semne de întrebare privind statutul organic al acestei legi, privită prin prisma interpretării normelor legale.

3. Trebuie de menţionat, că proiectul face parte din categoria actelor legislative speciale, fiind reglementate norme de excepţie de la regula generală..

4. În conformitate cu art.19 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001, textul propus corespunde în esenţă cerinţelor redactării lingvistice.

Obiecţii de fond

5. Trebuie de atenţionat, că proiectul dat nu a fost analizat din punct de vedere ştiinţific în conformitate cu art. 13 din Legea 780/2001.

6. Menţionăm, că proiectului nu este însoţit de nota informativă, astfel fiind dificil de a stabili motivaţia importului utilajelor respective.

7. Proiectul legii analizate instituie o reglementare care în esenţă nu ridică probleme în sfera coruptibilităţii.

Recomandări privind eliminarea normelor care favorizează sau pot favoriza corupţia

8. Din analiza proiectului trebuie de menţionat, că proiectul nu ridică probleme specifice de coruptibilitate. Totuşi, trebuie de remarcat, că lipsa notei informative poate ridica unele semne de întrebare privind oportunitatea utilajului, scutit de taxa vamală, numărul de bucăţi necesar de achiziţionat şi importat; un element important este şi faptul existenţei producătorilor autohtoni sau inexistenţa acestora şi, respectiv, motivaţia importului în acest caz. În contextul celor menţionate, informaţia respectivă trebuia inclusă în nota informativă a proiectului şi este obligatorie pentru însoţirea proiectului expertizat, inclusiv pentru evaluarea costului implementării unor asemenea prevederi legale.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI