Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Rapoarte de expertiză (arhiva)

Raport de expertiză nr.048

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
21 09 2006

Aviz
la proiectul legii privind ameliorarea situaţiei economico-financiare a Î.S. "Moldtranselectro" şi anularea unor sancţiuni
(nr. de înregistrare în Parlament nr.3444 din 01.09.2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează avizul asupra coruptibilităţii proiectului Legii privind ameliorarea situaţiei economico-financiare a Î.S. "Moldtranselectro" şi anularea unor sancţiuni.

Evaluare generală

 1. Proiectul este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative:
  • autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului;
  • Parlamentul este în drept să adopte noi reglementări în domeniul respectiv, în temeiul art.66 lit. a) din Constituţie
 2. Cu referire la categoria legii, considerăm că atribuirea acesteia la categoria legilor organice este inoportună, ţinînd cont de faptul că domeniul respectiv nu este prevăzut expres la articolul 72 din Constituţie. Mai mult decît atît, proiectul legii expertizate nu face obiectul nici a articolului 9 din Legea privind actele legislative, care reprezintă o dezvoltare mai detaliată a normelor constituţionale specificate la articolul 72 şi nici nu reglementează un domeniu "deosebit de important". În acest context, considerăm că legea respectivă poate fi atribuită, în principiu, la categoria legilor speciale, aşa cum acestea sînt definite la alineatul (3) al articolului 6 din Legea 780/2001.
 3. Textul proiectului conţine un şir de carenţe de redactare tehnico-juridică. Totodată, remarcăm dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului în lipsa unei expuneri de motive. Faptul absenţei expunerii de motive, ce ar însoţi proiectul de lege, nu corespunde exigenţelor enunţate în art. 23 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire a proiectului de act legislativ.

Constatări de conţinut

 1. Întreprinderea de Stat "Moldtranselectro" este o persoană juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător în scopul obţinerii de profit. În cazul în care persoana juridică  nu-şi onorează obligaţiile asumate, pot fi aplicate normele Legii insolvabilităţii, 632/2001, adică faţă de un asemenea subiect se intentează procesul de insolvabilitate cu aplicarea procedurii planului sau de lichidare a patrimoniului.
 2. Prin adoptarea unei asemenea legi se urmăreşte scopul de a stinge anumite datorii şi, implicit, se eliberează de răspundere materială întreprinderea de stat pentru întîrziere. În acelaşi timp, este evident faptul că vor fi exoneraţi de alte categorii a răspunderii juridice şi persoanele care au gestionat întreprinderea (administratorul întreprinderii de stat, membrii consiliului de administraţie), funcţionarii publici care pe parcursul a mai mulţi ani au supravegheat activitatea întreprinderii de stat, tolerînd sau chiar camufînd ineficienţa întreprinderii. Fiind "iertate datoriile" şi, implicit, eliberată de răspundere prin voinţa legiuitorului, nimeni nu va suporta consecinţele negative pentru abuzurile şi gestiunea frauduloasă sau cel puţin ineficientă a patrimoniului de stat.
 3. Potrivit Legii nr.780/2001 cu privire la actele legislative actul legislativ are caracter general şi impersonal. Prin urmare, considerăm că nu poate fi adoptată o lege, chiar şi specială, pentru a stinge datoriile unei singure persoane. De altfel, nimeni nu poate garanta că printr-o asemenea lege nu se stimulează corupţia, promovînd, în acest mod, interesele unei întreprinderi sau a unui grup de persoane.
 4. În opinia noastră, adoptarea acestor categorii de legi demonstrează că statul adoptă legi, care vin în contradicţie cu principiile constituţionale. Astfel, dacă art.126 din Constituţie stipulează că economia Republicii Moldova este o economie de piaţă, iar proprietatea privată şi cea a statului sînt antrenate în concurenţă liberă, atunci adoptarea unor asemenea legi sfidează aceste principii. Poate oare fi vorba de liberă concurenţă, atunci cînd întreprinzătorul care gestionează averea proprie poate fi sancţionat, inclusiv şi penal, pentru neplata la timp a impozitelor, iar persoanele care gestionează patrimoniul public ineficient nu numai că nu sînt sancţionate pentru neplata la timp a plăţilor obligatorii, ci chiar li şi se sting datoriile.
 5. Totodată acest proiect de lege arată că autorii sunt netransparenţi şi ascund informaţia. Or, odată ce se adoptă o lege specială pentru stingerea anumitor datorii, considerăm că ar putea fi expres indicate şi sumele de bani care vor fi radiate din pasivul întreprinderii şi din activul statului.

Concluzii

Considerăm inoportună adoptarea unei legi speciale referitor la sistarea şi anularea majorărilor şi întîrzierilor faţă de Întreprinderea de Stat "Moldtranselectro", care nu satisface cerinţele creditorilor săi, inclusiv ai statului. O variantă optimală este ca faţă de Moldtranselectro să fie aplicată procedura de insolvabilitate, stabilită prin Legea nr.632/2001. Deşi, practica legislativă a ţării noastre demonstrează existenţa a unor numeroase acte legislative de asemenea gen, considerăm inoportună adoptarea legii expertizate.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI