Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Rapoarte de expertiză (arhiva)

Raport de expertiză nr.357

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
12 11 2008
Untitled Document

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind acordarea subvenţiilor pentru încălzire în perioada rece a anului
(înregistrat în Parlament cu nr.2994 din 21.10.2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind acordarea subvenţiilor pentru încălzire în perioada rece a anului

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este un deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Prin urmare, proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.47 (44) din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ. Autorul proiectului de Lege nu a determinat în corpul texului categoria actului legislativ. Considerăm că această lacună minoră ar putea fi uşor suplinită.

3. Scopul promovării proiectului este susţinerea, prin subvenţionare directă, a unei categorii de populaţie în perioada rece a anului.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiect este plasată pe site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel, Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă, ce însoţeşte proiectul, conţine o argumentare satisfăcătoare şi, în general, corespunde exigenţelor stabilite de art.20 din Legea privind actele legislative.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În nota informativă lipsesc referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare. În acelaşi timp, proiectul nu este în contradicţie cu standardele internaţionale anticorupţie.

7. Fundamentarea financiar-economică. Nota informativă, ce însoţeşte proiectul, conţine o analiză a numărului de beneficiari, mărimii mijloacelor financiare necesare pentru implementarea proiectului Legii şi a sursei de acoperire din bugetul de stat.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale contrar interesului public general.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului nu rezultă prejudicierea anumitor categorii de persoane.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. La examinarea proiectului nu au fost stabilite anumite neconcordanţe dintre prevederile lui şi dispoziţiile altor acte normative.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului, în general, corespunde cerinţelor Legii privind actele legislative. Cu toate acestea, o acurateţe suplimentară în modul de exprimare a textului ar fi binevenită.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul conţine unele reglementări referitoare la activitatea Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi autorităţilor publice locale.

13. Analiza detaliată a coruptibilităţii şi a altor riscuri ale prevederilor proiectului

Nr.

Art.

Text

Obiecţia

Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri
Recomandarea

1

Art.2

"Prezenta lege are drept scop stabilirea mecanismului de acordare a subvenţiei anuale pentru încălzire, a categoriilor de beneficiari ai acesteia şi a surselor de finanţare pentru aceste subvenţii."

Articolul 2 reia ca sens conţinutul preambulului proiectului de Lege.

Coruptibilitate

Conflict (intern) al normelor de drept

Excluderea art.2 sau a textului preambulului .

2

Art.3

"Dreptul la subvenţie pentru încălzire, stabilită conform prezentei legi, îl au categoriile de persoane specificate la Articolul 4, care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care locuiesc permanent în perioada rece a anului pe teritoriul Republicii Moldova."

Articolul 3 este similar ca sens conţinutului art.4 din proiectul Legii.

Coruptibilitate

Conflict (intern) al normelor de drept

Excluderea art.3

3

Art.5, alin.1

"Subvenţia este o plată anuală unică şi se acordă persoanelor sau familiilor care se raportează la una din categoriile enumerate la Articolul 4 alin. (1)".

Această propoziţie repetă ca sens noţiunea de "subvenţie anuală pentru încălzire", definită în art.1

Coruptibilitate

Conflict (intern) al normelor de drept

Excluderea acestei propoziţii

4

Art.5 alin.2

"Dacă beneficiarul se raportează la două sau mai multe categorii de persoane beneficiare definite la articolul 4 alin. (1), se acordă o singură subvenţie, la alegerea beneficiarului."

Acest alineat repetă elementele ("acordat pe gospodărie") noţiunii de "subvenţie anuală pentru încălzire"

CoruptibilitateConflict (intern) al normelor de drept

Excluderea alineatului 2 din art.5


p.2 din Anexa 3

"De subvenţia anuală pentru încălzire în sezonul rece beneficiază categoriile de familii/persoane enumerate la articolul 4 al Legii privind acordarea subvenţiilor pentru încălzire în perioada rece a anului."


Formulare improprie regulilor de exprimare

Alte riscuriNerespectarea regulilor de formulare a normelor juridice

Propunem următoarea redacţie "Beneficiari ai subvenţiei anuale pentru încălzire în sezonul rece sunt categoriile de familii/persoane enumerate la articolul 4 al Legii privind acordarea subvenţiilor pentru încălzire în perioada rece a anului."

6

p.5 din Anexa 3

"Subvenţia pentru încălzire se acordă beneficiarului indiferent de faptul dacă el este sau nu locatarul principal sau proprietarul locuinţei."

Acest alineat repetă conţinutul alin.1 din art.5 din proiectul Legii

CoruptibilitateConflict (intern) al normelor de drept

Excluderea p.5 din Anexa 3

7

p.7 din Anexa 3

"Subvenţia pentru încălzire se acordă în baza formularului tipizat, conform Anexei nr. 3 la prezenta lege."

Propoziţia repetă sensul alin.1din art.6 al proiectului Legii

CoruptibilitateConflict (intern) al normelor de drept

Excluderea acestei propoziţii. Adaptarea conţinutului p.7 respectivei modificări.


Concluzii

În concluzie, proiectul Legii privind acordarea subvenţiilor pentru încălzire în perioada rece a anului poate fi promovat şi adoptat, ţinîndu-se cont de obiecţiile arătate mai sus.


 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI