Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Rapoarte de expertiză (arhiva)

Raport de expertiză nr.346

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
22 10 2008
Untitled Document

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul de Legeprivind modificarea Anexei din Legea nr. 121 - XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice

(înregistrat în Parlament cu nr.2797 din 29.09.2008)

 În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea Anexei din Legea nr. 121 - XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

Evaluare generală

1. Autoral iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, fapt ce corespunde cu exigenţele art.73 din Constituţie, iar prezentarea proiectului în Parlament este în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.47 din Regulamentul Parlamentului. Totodată se impune a menţiona că înaintarea iniţiativelor legislative referitoare la politica deetatizării proprietăţii statului ţine mai mult de competenţa Guvernului, care a înaintat în acest sens iniţiativa legislativă cu nr.2093 din 24.06.2008. Iniţiativa legislativă a Guvernului are un obiectiv mai larg şi include de asemenea şi obiectivele din sectorul energetic al ţării.

2.Categoriaactului legislativ propus este de lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi prevederilor Legii privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul şi necesitatea promovării proiectului. Potrivit notei informative scopul proiectului de lege este determinată de necesitatea promovării deetatizării obiectivelor de stat şi atragerea investiţiilor private în sectorul real al economiei şi anume pentru modernizarea serviciilor de transport aerian şi reţeaua hotelieră care constituie o povară pentru stat.

Prin operarea modificărilor propuse proiectul de lege se încadrează în conceptul Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, fără însă a ţine cont de faptul că legea de bază (adoptată doar cu un an în urmă - 4 mai 2007) a interzis expres privatizarea acestor obiective, prin includerea acestora în Lista bunurilor nepasibile de privatizare. În acest context nota informativă nu face explicaţii de ce s-a investit atît de mult în Compania Air Moldova, dacă aceasta a reprezentat sau reprezintă o povară pentru stat şi de ce nu a fost introdusă în lista privatizării un an în urmă.

Fundamentarea proiectului

4.Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe pagina web a Parlamentului. Totuşi, în absenţa unei informaţii logice referitoare la necesitatea privatizării Companiei Air Moldova, precum şi a informaţiei referitoare la necesitatea privatizării cantinei Parlamentului şi a hotelului Codru, care se consideră obiective menite să presteze anumite servicii parlamentarilor, funcţionarilor parlamentari, invitaţilor pe linia parlamentară etc., considerăm că principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă se respectă parţial.

Nota informativă evidenţiază obiectivele care urmează a fi aprobate pentru privatizare: Î.S. Compania Air Moldova; Î.S. Cafeneaua Parlamentului şi Complexul hotelier Codru.

De menţionat că nota informativă nu argumentează suficient de clar necesitatea privatizării acestor întreprinderi şi nu corespunde cerinţelor Legii cu privire la actele legislative, care obligă autorii să fundamenteze şi să explice fiecare element al proiectului de lege. Aceste explicaţii trebuie să fie detaliate, clare şi accesibile.  

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare superficială asupra noilor elemente pe care le introduce proiectul. Nu se explică necesitatea privatizării obiectivelor care pot fi considerate parte a domeniului public al statului prin faptul că acestea servesc intereselor Parlamentului.

De menţionat că proiectul de lege supus expertizei repetă prevederile proiectului propus de Guvern înregistrat în Parlament cu nr.2093, însă din care au fost omise întreprinderile din sectorul energetic. Reiterăm argumentele expuse în expertiza CAPC pe marginea acelui proiect, care sînt valabile şi în cazul prezentului proiect.

Cît priveşte Întreprinderea de Stat "Air-Moldova", trebuie să remarcăm că această întreprindere a beneficiat de un şir de investiţii importante atît din partea Parlamentului, cît şi a Guvernului. Cu titlu de exemplu poate servi rectificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2006 prin Legea nr.347-XVI din 23.11.2006, potrivit căreia s-a decis alocarea unei sume impunătoare de 93 milioane 100 mii de lei pentru majorarea capitalului statutar al Întreprinderii de Stat Compania Aeriana "Air-Moldova" "în scopul înnoirii parcului de avioane". Reamintim faptul, că adoptarea acestei legi a fost făcută cu mari rezerve şi obiecţii expuse pe parcursul dezbaterilor în plen. Pentru detalii poate fi consultată stenograma şedinţei respective din 17 noiembrie 2006 http://www.parlament.md/news/plenaryrecords/17.11.2006. Situaţia inechitabilă şi anumite rezerve au fost menţionate şi în raportul de expertiză al CAPC la proiectul legii respective de rectificare a bugetului de stat (http://www.capc.md/avize.php?mod=avize&id=98).

O altă situaţie poate fi atestată în cazul intenţiei de privatizare a Întreprinderii de stat de alimentaţie publică "Cafeneaua Parlamentului" şi a Întreprinderii de Stat "Complexul Hotelier "Codru"", care, de fapt, sînt unicele instituţii din dispoziţia Parlamentului pentru a asigura elementar necesităţile legislativului. Considerăm că privatizarea complexului hotelier Codru şi a cantinei Parlamentului în ultima jumătate de an al mandatului Parlamentului nu este destul de corectă şi urmează a fi lăsată pentru legislatura viitoare. Un asemenea mod de privatizare poate fi calificat ca un gest electoral sau ca un interes urmărit de majoritatea parlamentară la finele mandatului, pentru a transmite în proprietate privată clădiri din zona ultracentrală a Chişinăului, iar acest fapt îi conferă proiectului de lege un înalt grad de coruptibilitate.

Nota informativă nu ne prezintă o analiză a necesităţilor Parlamentului şi nu ne oferă careva detalii despre dezvoltarea instituţiei parlamentare la acest capitol. Oferirea unor spaţii pentru lucrul cu alegătorii, unor spaţii pentru partidele politice parlamentare care conform legii noi vor fi finanţate din bugetul de stat, precum şi conlucrarea cu ONG şi deschiderea legislativului către societatea civilă impune necesitatea unor noi spaţii. Or, privatizarea acestor două obiective, va închide accesul cetăţeanului şi mai mult în Parlament, care permanent motivează lipsa transparenţei şi cooperării prin absenţa unor locuri speciale, destinate unor asemenea întrevederi.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale.  Nota informativă nu face referinţă la standardele Uniunii Europene sau, cel puţin, la o analiză comparativă a statutului deputaţilor, a modului de susţinere a activităţilor acestora şi ale aparatului funcţional. Nu este redat un standard minim de deschidere a legislativului faţă de societatea civilă şi de asigurare a transparenţei activităţii parlamentare. Mijlocele de informare în masă nu au un minim necesar garantat pentru a putea transmite emisiuni de la şedinţele organelor de lucru ale Parlamentului, nu dispun de cel puţin un birou pentru presă. ONG-urile nu pot asista la lucrările organelor de lucru ale Parlamentului nemaivorbind de accesul doritorilor din rîndul cetăţenilor la lucrările legislativului.

7. Fundamentarea financiar-economică. Nota informativă nu prezintă o analiză şi o estimare a calculelor economico-financiare, fapt ce poate crea dificultăţi la determinarea oportunităţii acestor norme. Astfel, considerăm că, proiectul urmează să fie adus în concordanţă cu cerinţele stabilite la art.47, alin.(6) din Regulamentul Parlamentului şi art.20 din Legea nr.780-XV privind actele legislative conform căruia "concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, grupul de lucru întocmeşte o notă informativă care include: ... lit. d) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură", iar potrivit art.22 alin.(5) din aceeaşi lege pentru evaluarea proiectului de act legislativ, se efectuează expertiza financiară care are menirea de a contribui la:

  1. coordonarea proiectului cu legislaţia financiară în vigoare;
  2. evaluarea cheltuielilor financiare pentru realizarea noilor reglementări;
  3. semnalarea deficienţelor financiare şi prognozarea consecinţelor financiare negative ale proiectului.

Totuşi, proiectul de lege presupune nu numai cheltuieli, dar şi venituri, care vor fi încasate în rezultatul privatizării şi care urmează să fie făcute venit la bugetul de stat. Astfel, din cele relatate constatăm nerespectarea unor cerinţe imperative ale legislaţiei, obligatorii la elaborarea proiectului şi o considerăm drept un risc de coruptibilitate, care periclitează viitorul proces de implementare a legii.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Prin privatizarea obiectivelor menţionate în proiect autorităţile sînt lipsite de anumite beneficii care vor fi transmise sectorului privat.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din analiza textului proiectului rezultă că prevederile acestuia sînt în contradicţie cu nomele de bază ale Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii de stat, care proteja aceste obiecte, prin includerea acestora în Lista bunurilor nepasibile de privatizare (Anexa la Legea privind deetatizarea şi administrarea proprietăţii de stat, 121/2007). Considerăm că, prin privatizarea bunurilor vizate de proiect, pot fi subminate interesele legislativului, or, după privatizare, aceste bunuri nu vor mai putea fi restituite. În contextul beneficiilor ce urmează a fi obţinute de cei interesaţi de pe urma realizării prezentului proiect de lege şi a prejudiciilor care pot fi cauzate, acest proiect va afecta interesul public.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul de lege nu atrage după sine modificarea altor acte legislative.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, prevederile proiectului corespund normelor lingvistice de redactare juridică.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul de lege nu reglementează activitatea autorităţilor publice.

Concluzii

Concluzionînd asupra proiectului Legii cu privire la modificarea Anexei din Legea nr. 121 - XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice expunem următoarele:

  1. Nota informativă nu este suficient de explicită şi un şir de probleme au fost lăsate  fără răspuns, fapt care denotă fie lipsa de competenţă la pregătirea proiectului fie nu s-a dorit punerea în evidenţă a tuturor scopurilor urmărite de acest proiect.
  1. Proiectul este afectat de grave deficienţe în partea ce ţine de transparenţa procesului legislativ, urmărirea beneficiului public şi deschiderea legislativului către societatea civilă.

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI