Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Rapoarte de expertiză (arhiva)

Raport de expertiză nr.343

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
22 10 2008

 

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din
23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale
căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului

(înregistrat în Parlament cu nr.2754 din 23.09.2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul (autor nemijlocit - Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului), prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2.Categoria actului legislativ propus este de lege organică, ceea ce nu corespunde prevederilor alin.3 din articolul 10 din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative. Potrivit alin.(9) din articolul 9 din Legea nr.780/27.12.2001, legi organice pot interveni numai în domeniile expres prevăzute de Constituţie sau în alte domenii deosebit de importante pentru care Parlamentul consideră necesară adoptarea de legi organice. Relaţiile sociale reglementate de Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului nu fac parte din categoria domeniilor care trebuie reglementate de legile organice.

3. Scopul şi necesitatea promovării proiectului. Reieşind din nota informativă ce însoţeşteproiectul actului legislativ expertizat, scopul modificărilor propuse ţine de "asigurarea ulterioară a Societăţii pe acţiuni "MACON" cu materie primă din contul zăcămîntului de argilă "Bubuieci", din preajma întreprinderii, explorată de Societatea pe acţiuni "MACON", care va asigura perspectiva întreprinderii pe următorii 20-25 ani. Totodată, autorul susţine modificarea propusă ce se referă la poziţia "Penitenciarul nr.19 - Goian, va soluţiona nu numai dezvoltarea de mai departe a S.A. "MACON", păstrarea locurilor de muncă şi aprovizionarea republicii cu materiale de construcţii autohtone, dar şi va ameliora situaţia în sistemul Penitenciar, Penitenciarului nr.19 îi vor fi create condiţii mai favorabile pentru cultivarea produselor agricole decît cele existente (terenul de schimb va fi de o calitate mai bună şi va fi amplasat în localitatea dislocării Penitenciarului).

Fundamentarea proiectului

4.Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe pagina web a Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice, economice, financiare, ştiinţifice, ecologice şi de alt gen. În acest fel se încalcă dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 780/2001. Mai mult ca atît, extragerea zăcămîntului de argilă va duce la modificarea regimului hidrologic al terenului, va intensifica seceta ecologica, va reduce productivitatea terenurilor aferente, precum şi va spori riscul poluării apelor freatice şi a apelor subterane. Din aceste considerente, la promovarea unui proiect de act legislativ, implementarea căruia, va avea un impact negativ asupra mediului ambiant, expertiza ecologică este obligatorie, deoarece această expertiză are menirea de a contribui la:

a) coordonarea proiectului cu legislaţia ecologică în vigoare;
b) asigurarea ocrotirii sănătăţii omului şi protecţia mediului înconjurător;
c) prognozarea consecinţelor ecologice.

În acelaşi timp, este necesar să fie efectuată şi o expertiză financiară care să stabilească care vor fi cheltuielile ce le va suporta statul pentru lichidarea consecinţelor nefaste survenite în urma exploatării terenului contrar destinaţiei lui principale. Totodată, trebuie de menţionat, că nota informativă nu descrie terenul ce urmează a fi schimbat, care sunt proprietăţile acestuia, bonitatea, valoarea economică etc. Astfel, din nota informativă este foarte greu de stabilit care teren gestionat de Penitenciarului nr.19, va fi schimbat.

De asemenea, proiectul nu reglementează legalitatea exploatării miniere a terenului agricol ce urmează a fi schimbat, deoarece modificarea destinaţiei terenului nu este reglementată.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare.

7. Fundamentarea financiar-economică nu a fost făcută, deşi implementarea proiectului în cauză presupune suportarea anumitor cheltuieli financiare.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. În rezultatul examinării proiectului, a fost depistată promovarea, directă a intereselor şi stabilirea unor beneficii pentru un şir de persoane atît fizice, cît şi juridice. Astfel, în opinia noastră, se modifică un act legislativ pentru a satisface interesele materiale ale unei singure întreprinderi în detrimentul intereselor globale şi primordiale ale societăţii şi anume protecţia mediului ambiant.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul va aduce prejudicii societăţii şi mediului ambiant, care de altfel reprezintă o prioritate naţională şi care vizează în mod direct condiţiile de  viaţă  şi sănătatea populaţiei, precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii pe viitor. Totodată, prin implementarea proiectului actului normativ în cauză se va încălca dreptul fiecărui cetăţean la un mediu înconjurător sănătos, încălcîndu-se astfel prevederile art. 37 din Constituţia R. Moldova.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul contravine prevederilor art. 37 din Constituţia R. Moldova, precum şi Codului funciar în special în partea ce se referă la modul de exploatare a terenului agricol.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Prevederile proiectului nu corespund normelor lingvistice de redactare juridică ceea ce contravine prevederilor art. 19 din Legea 780/2001, spre exemplu prevederile alin.(1), art. II "Se permite schimbul terenului cu destinaţie agricolă în suprafaţă de 31,81 ha..."corect ar fi "terenului cu destinaţie agricolă cu suprafaţa...".

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu conţine reglementări referitoare la activitatea autorităţilor publice.

 

Nr.

Art.

Text

Obiecţia

Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri

Recomandarea

1

Art.II alin.1

(1) Se permite schimbul terenului cu destinaţie agricolă în suprafaţă de 31,81 ha, trecut în domeniul privat al statului, cu un teren avînd destinaţie agricolă, cu suprafaţă şi fertilitate cel puţin echivalente.

 

Din textul proiectului nu este clar care teren cu suprafaţa de 31,81 ha se schimbă. Potrivit prevederilor Codului Civil al RM părţile contractului de schimb au obligaţia de a transmite reciproc dreptul de proprietate asupra unui bun. Fiecare parte este considerată vînzător al bunului pe care îl înstrăinează şi cumpărător al bunului pe care îl primeşte în schimb. Astfel, bunul ce urmează a fi schimbat trebuie să existe şi să fie determinat, să fie indicată adresa juridică, nr. cadastral, valoarea economică etc. Totodată, nu este clar cu cine se va face acest schimb, cel puţin în textul proiectului acest moment nu este reglementat. Fie că Guvernul face schimb cu Societatea pe acţiuni "MACON" fie cu un alt subiect de drept, dar în acest caz subiectul respectiv trebuie să fie indicat. De asemenea, trebuie de indicat care teren va primi Guvernul în schimb, locul amplasării, precum şi suprafaţa şi valoarea economică concretă. Aceste reglementări sunt necesare, reieşind din prevederile art. 825 din Codul Civil care prevede că în cazul în care bunurile schimbate nu au aceeaşi valoare, diferenţa de valoare poate fi compensată printr-o sumă de bani. Nu se indică cine va acţiona din numele statului la efectuarea schimbului şi cine va suporta cheltuielile de înregistrare a dreptului de proprietate. Nu este reglementată procedura de utilizare de mai departe a terenului ce urmează a fi scos din circuitul agricol. Trebuie de prevăzut că beneficiarul va suporta toate cheltuielile de schimbare a destinaţiei terenului, despăgubirea pentru pierderea valorice a terenului etc.

Coruptibilitate
Lipsa procedurilor administrative
Concurenţa normelor de drept
Promovarea intereselor personale
Formulare lingvistică ambigue

Propunem respingerea proiectului sau cel puţin indicarea concretă a subiecţilor de drept între care urmează să fie efectuat schimbul, valoarea terenurilor şi locul amplasării acestora, cine va suporta cheltuielile de schimbare a destinaţiei terenului şi înregistrării dreptului de proprietate etc.

13. Analiza detaliată a coruptibilităţii şi a altor riscuri ale prevederilor proiectului

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare, deoarece favorizează comiterea unor eventuale acte de corupţie. Totodată, proiectul în cauză necesită a fi corelat cu actele legislative în vigoare în special cu prevederile art. 19, 20, 22 al Legii nr. 780/2001, Codul Civil art. 823 - 826 precum şi ale Codului Funciar.

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI