Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Rapoarte de expertiză (arhiva)

Raport de expertiză nr.030

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
31 07 2006

Aviz
la proiectul Legii
privind aprobarea listei suplimentare a contribuabililor cărora li se anulează majorările de întîrziere şi amenzile
(nr. de înregistrare în Parlament nr. 2932 din 18.07.2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului  Legii privind aprobarea listei suplimentare a contribuabililor cărora li se anulează majorările de întîrziere şi amenzile.

Evaluare generală

 1. Din punct de vedere procedural, proiectul Legii corespunde rigorilor legale privind dreptul de iniţiativă legislativă, conform art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului nr.797-XIII din 02.04.1996, autorul iniţiativei legislative fiind Guvernul Republicii Moldova.
 2. În conformitate cu statuările constituţionale, Parlamentului îi este atribuit dreptul să adopte legi, în baza art.66 lit. a), art.72 alin. 3 lit. r) şi art. 132 din Constituţie. Conform articolelor menţionate, impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat se stabilesc, conform legii, de Parlamentul Republicii Moldova. Trebuie de atenţionat, că domeniul sistemului fiscal este atribuit la categoria legilor organice, doar atunci cînd Parlamentul consideră necesar adoptarea unor asemenea legi. În acest caz, este discutabilă necesitatea adoptării unei legi organice, fiind instituite norme cu caracter individual în proiectul Legii privind aprobarea listei suplimentare a contribuabililor cărora li se anulează majorările de întîrziere şi amenzile. Întru argumentarea afirmaţiilor menţionate, considerăm necesară analiza acestei probleme prin prisma art. 9 alin.(1) din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001, care dezvoltă normele constituţionale privind domeniul de reglementare al legilor organice şi anume: "numai în domeniile expres prevăzute de Constituţie sau în alte domenii deosebit de importante...". În acest caz, este discutabil conţinutul deosebit de important al proiectului legii, ridicat la nivel de lege organică, avînd în vedere argumentele menţionate mai sus.   
 3. Trebuie menţionat faptul, că proiectul Legii face parte din categoria actelor legislative speciale, care cuprind norme juridice aplicabile în exclusivitate unor categorii de raporturi sociale sau subiecte strict determinate prin derogare de la regula generală (vezi art.6 alin.(3) din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001). În acest sens, proiectul legii se referă la trei contribuabili cărora li se vor anula majorările de întîrziere şi amenzile acumulate pe parcursul unor perioade fiscale, conform situaţiei din 31 decembrie 2004.
 4. În conformitate cu art.19 din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001, textul propus, în principiu, corespunde cerinţelor redactării lingvistice.

Obiecţii de fond

 1. Referitor la corespunderea proiectului prevederilor Legii  nr.780/2001 cu privire la actele legislativemenţionăm următoarele obiecţii:
  • proiectul de act legislativ nu este însoţit de nota informativă (vezi art. 21 alin.1 din Legea nr.780/2001);
  • nu s-a efectuat expertiza juridică, economică, financiară şi ştiinţifică, stabilită conform legii (vezi art. 22 alin.(2), (3), (4) şi (5) din Legea nr.780/2001).
 2. Din analiza conţinutului proiectului, remarcăm, că acesta este în contradicţie cu art. 58 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova, care prevede că: "sistemul legal de impunere trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale". Prin urmare, nu pot fi anulate unor categorii de contribuabili obligaţiile fiscale, iar altor categorii asemenea facilităţi să nu le fie aplicate.
  Reieşind din prevederile art. 172 din Codul fiscal, anularea se efectuează  prin acte cu caracter general sau individual, adoptate conform legislaţiei, care în majoritatea cazurilor nu este cunoscută. Cert este faptul, că nu există o procedură specifică care să instituie mecanismul anulării obligaţiilor fiscale şi motivaţia legală de stingere a obligaţiei fiscale prin anulare (amnistie fiscală). De fapt, art. 172 al Codul fiscal nici nu reglementează expres ce organ aplică anularea.  Se poate face doar concluzia că acest organ competent este Parlamentul. În acest sens, propunem expunerea art. 172 în următoarea redacţie: "Stingerea obligaţiei fiscale prin anulare se efectuează de Parlament, prin legi cu caracter  general sau individual".  
  Este necesar de menţionat, că art. 3 din proiect, contravine art. 30 din Codul fiscal, care instituie restricţia deducerii la impozitul pe venit a penalităţilor şi a amenzilor aferente lui, precum şi a amenzilor şi penalităţilor aferente altor impozite, taxe şi plăţi obligatorii la buget, a amenzilor şi penalităţilor aplicate pentru încălcarea actelor normative.
  Deci, proiectul dat contravine atît Constituţiei, cît şi Codului fiscal, care reprezintă actul de referinţă în sfera fiscală.
 3. Proiectul Legii privind aprobarea listei suplimentare a contribuabililor cărora li se anulează majorările de întîrziere şi amenzile materializează o practică tradiţională pentru grupurile politice şi economice, interesate în facilitarea fiscală a unor agenţi economici. În acest context, considerăm că proiectul legii este în contradicţie cu art. 126 alin. (2) lit. b) din Constituţie care prevede protecţia concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie. În acest sens, prin adoptarea unor legi similare proiectului analizat, unor producători li se oferă condiţii mai avantajoase faţă de ceilalţi participanţi ai activităţii de întreprinzător.
  Factorul coruptibilităţii poate persista în condiţiile în care unor agenţi economici le sînt oferite unele "favoruri fiscale", diminuînd astfel veniturile bugetare ale statului, ceea ce în limbajul de specialitate se mai califică drept evaziune fiscală legală.

Recomandări privind eliminarea normelor care favorizează sau pot favoriza corupţia

În general, instituţia anulării obligaţiilor fiscale are un caracter excepţional, care ar putea fi aplicată în condiţii speciale, atunci cînd sînt periclitate securitatea naţională şi interesele publice la nivel naţional.

În altă ordine de idei, menţionăm că în afară de anulare, există un şir de modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale, cum sînt: achitarea, prescripţia, scăderea, compensarea şi executarea silită (vezi art.170 şi următoarele ale Codului fiscal). De asemenea, există şi instituţia amînării şi eşalonării plăţilor (vezi art. 180 din Codul fiscal).

Din aceste considerente, anularea unor obligaţiilor fiscale, în viziunea noastră, reprezintă un  element indispensabil al coruptibilităţii, avînd în vedere specificul aplicării acestor facilităţi anumitor subiecte de drept, în funcţie de anumiţi factori subiectivi care pot influenţa adoptarea unei hotărîri a factorilor de decizie.

În acest context, propunem perfecţionarea şi completarea instituţiei amînării şi eşalonării plăţilor, potrivit căreia debitorii vor purta responsabilitatea constituţională de a contribui prin impozite şi taxe la cheltuielile publice (art.58 din Constituţie).

În cazul acceptării modificărilor respective, practica aplicării anulării obligaţiilor fiscale urmează să fie modificată prin aplicarea termenelor de prescripţie pentru stingerea obligaţiei fiscale, fapt care va suprima comiterea unor acţiuni ipotetice corupţionale şi va contribui la ridicarea responsabilităţii agenţilor economici la plata impozitelor şi taxelor, o obligaţie constituţională fundamentală a oricărui contribuabil.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI