Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Rapoarte de expertiză (arhiva)

Raport de expertiză nr.265

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
26 07 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii
privind modificarea unor acte legislative (Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995)

(înregistrat în Parlament cu nr. 2760 din 20.07.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea unor acte legislative.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul, prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este de lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi articolelor 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul promovării proiectului. Nota explicativă menţionează următoarele cu referinţă la scopul promovării proiectului: "întru valorificarea investiţiilor statului în pregătirea cadrelor medicale, atragerea tinerilor specialişti pentru activitate în raioanele republicii şi asigurarea populaţiei cu asistenţă medicală, urmează a fi implementate mecanisme de cointeresare şi motivare a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt în continuarea activităţii profesionale, cum ar fi acordarea  facilităţilor prevăzute în articolul 11 al Legii ocrotirii sănătăţii tuturor tinerilor specialişti în contextul plasării în cîmpul muncii în oraşele şi satele (comunele) cu excepţia teritoriilor de bază ale municipiilor Chişinău şi Bălţi pe un termen de 3 ani, conform repartizării Ministerului Sănătăţii.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Nota explicativă invocă următoarele argumente în favoarea promovării proiectului: "Din cauza mai multor impedimente de ordin social şi material, tinerii specialişti nu doresc să activeze atît în sate, cît şi în localităţile reşedinţă a raioanelor. [...] Medicii, instruiţi timp de 8-10 ani, după absolvire nu se plasează în cîmpul muncii în sistemul sănătăţii, dînd prioritate altor ramuri ale economiei sau emigrînd peste hotarele ţării. [...] În rezultatul agravării continue a asigurării spitalelor raionale cu personal medical, a devenit extrem de necesară acordarea facilităţilor tuturor tinerilor specialişti angajaţi în cîmpul muncii în oraşele şi satele (comunele) republicii cu excepţia teritoriilor de bază ale municipiilor Chişinău şi Bălţi."

Considerăm această argumentare întemeiată, suficientă şi valabilă pentru promovarea proiectului.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului şi în nota explicativă.

7. Fundamentarea financiar-economică. Nota explicativă nu conţine nici o referinţă la cheltuielile din bugetul public necesare pentru implementarea prevederilor proiectului. Adoptarea proiectului în lipsa unei estimări a cheltuielilor aferente încalcă prevederile art.20 lit. d) al Legii nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, potrivit căruia: "Concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, grupul de lucru întocmeşte o notă informativă care include: d) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură".

Accentuăm, că în lipsa disponibilităţii fondurilor, promovarea proiectului va fi lipsită de sens.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului nu rezultă prejudicierea anumitor categorii de persoane.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul nu conţine prevederi ce contravin legislaţiei în vigoare. Cu toate acestea, proiectul conţine formulări referitoare la subdiviziunile administrativ teritoriale ale ţării, care nu sînt reglementate de Legea nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Proiectul introduce un termen nou care nu are o definiţie în legislaţie sau în proiect şi anume "teritorii de bază ale municipiilor Chişinău şi Bălţi". Conform Anexei nr.2 a Legii nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova:

  • municipiul Chişinău numără un total de 35 localităţi, inclusiv municipii (1), sectoare ale municipiului (5), oraşe (6), localităţi din componenţa oraşelor (2), sate comune (12), localităţi din componenţa satelor comunelor (2)
  • municipiul Bălţi numără un total de 3 localităţi, inclusiv municipii (1), sate comune (2), localităţi din componenţa satelor comunelor (2).

Fiind vorba despre acordarea înlesnirilor tinerilor specialişti în domeniul medicinii în funcţie de criteriul teritorial, este necesară specificarea acelor localităţi din cadrul municipiilor Chişinău şi Bălţi care sînt considerate "teritorii de bază" ale lor, în sensul proiectului sau înlocuirea expresiei neconsacrate în legislaţie de "teritoriu de bază" a unui municipiu cu terminologia consacrată în Legea nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu reglementează activităţi ale autorităţilor publice locale. Cu toate acestea, în cazul neînlăturării formulării deficiente de "teritorii de bază", autorităţile publice responsabile de repartizarea tinerilor specialişti după absolvirea instituţiilor educative de profil medical (Ministerul Sănătăţii), vor avea atribuţia discreţionară prea largă de a interpreta, inclusiv de o manieră coruptibilă, noţiunea "teritoriilor de bază" ale municipiilor Chişinău şi Bălţi. După caz, autoritatea publică poate fi "tentată" să considere o anumită localitate din componenţa acestor municipii drept "teritoriu de bază", iar într-un alt caz nu, afectînd dreptul tinerilor specialişti la primirea înlesnirilor prevăzute în dependenţă de propriile interese.

Concluzii

13. În concluzie, considerăm că proiectul este afectat de formulări defectuoase, care, pe lîngă faptul că introduc termeni noi cărora le lipseşte o definiţie în legislaţie sau în proiect, sînt de natură să acorde atribuţii excesive autorităţilor publice chemate să aplice prevederile proiectului.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI