Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Rapoarte de expertiză (arhiva)

Raport de expertiză nr.248

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
4 07 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru modificarea şi
completarea Codului muncii al Republicii Moldova

(înregistrat în Parlament cu nr. 2318 din 19.06. 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Codului muncii al R. Moldova.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este determinată corect -  lege organică, atât în virtutea temeiului constituţional al adoptării, cât şi în virtutea domeniului reglementat - regim general privind raporturile de muncă, sindicatele şi protecţia socială, ceea ce corespunde lit. j),  art.72 din Constituţie şi art. 9 alin. (1) din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din  27.12.2001. 

3. Scopul promovării proiectului este menţionat în nota informativă şi prezumă finalităţile urmărite de Parlament prin adoptarea proiectului avizat care vor avea ca efect: înlăturarea coliziilor existente între unele prevederi ale Codului muncii; armonizarea prevederilor Codului muncii cu prevederile altor acte legislative; flexibilizarea legislaţiei muncii; asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale părţilor raporturilor de muncă.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului şi conţine informaţii superficiale referitoare la scopul şi necesitatea promovării proiectului. Considerăm că în acest mod Parlamentul respectă formal principiile transparenţei şi  cooperării cu societatea civilă. 

5. Suficienţa argumentării. Argumentarea prezentată în nota informativă în opinia noastră este foarte superficială şi nu corespunde exigenţelor stabilite de legea privind actele legislative, deoarece nu contribuie la o mai bună înţelegere a prevederilor, dar operează cu anumite aspecte de ordin general, fără a face referinţe concrete la modificările şi completările propuse în Codul muncii.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Atît proiectul, cît şi nota informativă nu conţin referinţe speciale la legislaţia comunitară sau alte standarde internaţionale din domeniul  raporturilor de muncă, jurisdicţiei muncii.  

7. Fundamentarea financiar-economică. Fundamentarea financiar-economică lipseşte, deşi implementarea proiectului presupune anumite cheltuieli
Potrivit art.20 al Legii nr.780-XV privind actele legislative concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, grupul de lucru întocmeşte o notă informativă care include... lit. d) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. Nerespectarea acestei prevederi generează riscul coruptibilităţii care va periclita legalitatea procesului de promovare a proiectului.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul urmăreşte interesul asigurării respectării drepturilor şi intereselor legitime ale angajaţilor şi angajatorilor.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Referitor la anumite prejudicii care pot fi cauzate prin aplicarea actului supus expertizei, acestea nu au fost identificate. Proiectul de modificare şi completare urmăreşte interes public general.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul nu conţine norme care să contravină flagrant legislaţiei naţionale.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Textul proiectului corespunde prevederilor Legii nr. 780//2001 privitor la  aspectul lingvistic şi nu conţine formulări vagi şi ambigue.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul include reglementări referitoare la modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova.

13. Analiza detaliată a coruptibilităţii şi a altor riscuri ale prevederilor proiectului


Nr.

Art.

Text

Obiecţia

Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri

Recomandarea

1.

Art. 5

"şi a dreptului angajatorilor de a se asocia în patronate şi de a fi membri de patronat".

Considerăm că garantarea dreptului angajatorilor de a se asocia în patronate nu poate fi reglementată de rînd cu drepturile de ordin general ale salariaţilor, or, în acest mod se va "deforma" logica expunerii principiilor de bază ale reglementărilor dreptului la muncă

Alte riscuri
Nerespectarea regulilor de tehnică legislativă

A revedea plasamentul sintagmei respective

2.

Art. 58 alin. (1)

"în final se completează cu următoarea propoziţie:  "Contractele  individuale  de  muncă  încheiate  pînă  la  data  intrării  în vigoare a prezentului Cod vor fi perfectate în formă scrisă numai cu acordul părţilor acestora.".

Considerăm că normele respective fac obiectul dispoziţiilor finale şi tranzitorii şi nu pot fi inserate la articolul respectiv.

Alte riscuri
Nerespectarea regulilor de tehnică legislativă

A reamplasa propoziţia respectivă.

3.

Art. 229 alin.(5)

cuvîntul "autorizaţia" se substituie cu cuvîntul "avizul".

În lipsa notei informative este dificil de a înţelege logica acestei modificări. În plus vom remarca faptul că norma în vigoare nu conţine suficiente informaţii referitor la procedura şi termene de acordare a avizului respectiv.

Coruptibilitate

Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Atribuţii paralele

A completa alineatul (5) cu prevederi care să explice cine adoptă procedura de avizare.

4.

Art. 355  alin. (18

sintagma "un an" se substituie cu sintagma "6 luni";

Conform proiectului se propune reducerea termenului în care salariatul este în drept să se adreseze instanţei de judecată. Ţinînd cont de caracterul extrem de laconic al notei informative, este foarte greu de a identifica raţiunile care au stat la baza acestei modificări şi dacă acestea sînt argumentate prin anumite date statistice.

Coruptibilitate
Stabilirea unor termene nejustificate

Reexaminarea oportunităţii de reducere a termenului de adresare în judecată a salariatului

5.

Art.374

"61) Inspecţia Muncii poate exercita şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare".

Formularea competenţelor într-o manieră atît de incertă este capabilă să genereze mari riscuri de coruptibilitate, or atribuţiile conferite par a fi excesive, inclusiv prin utilizarea sintagmelor de genul "poate"

Coruptibilitate
Determinarea competenţei după formula "poate"
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

Considerăm inoportună completarea articolului  cu prevederea respectivă. În cazul dacă se va insista asupra păstrării acestei competenţe, este recomandabilă evitarea cuvîntului "poate" şi referirea la actele legislative concrete care oferă Inspecţiei Muncii alte atribuţii

Concluzii

14. În concluzie, menţionăm că promovarea proiectului este acceptabilă cu condiţia remedierii carenţelor şi elementelor de coruptibilitate, identificate în raportul de expertiză. Totodată, vom reitera faptul că nota informativă are un caracter superficial şi nu a permis înţelegerea completă a oportunităţii promovării unui şir de modificări din cadrul proiectului.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI