Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Rapoarte de expertiză (arhiva)

Raport de expertiză nr.222

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
28 05 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea
Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000

(înregistrat în Parlament cu nr. 1700 din 02.05.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este determinat corect - lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţia ţării şi art. 9 alin. (1) din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul promovării proiectului. Potrivit notei informative la proiect este menţionat că promovarea proiectului este impusă de faptul că "s-a înregistrat o creştere considerabilă a numărului de persoane care renunţă la cetăţenia Republica Moldova în raport cu cel care solicită acordarea ei. Renunţarea la cetăţenia moldovenească este determinată de necesitatea dobîndirii cetăţeniei altor state, precum şi în scopul stabilirii în alte ţări". Potrivit autorilor proiectului, această situaţie este "dezavantajoasă" pentru Republica Moldova.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului şi conţine anumite informaţii referitor la scopul şi necesitatea promovării. Astfel, considerăm că Parlamentul respectă formal principiile transparenţei şi cooperării cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Argumentarea prezentată în nota informativă este insuficient întemeiată.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă anexată la proiect conţine unele referinţe selective la Convenţia Europeană cu privire la cetăţenie de la Strasbourg din 1997 (articolul 8). În această ordine de idei vom remarca faptul că modificarea art. 33 prin introducerea unui alineat nou, motivată prin refuzul masiv de cetăţenie moldovenească are o motivare insuficientă, or, împiedicarea pe căi administrative a renunţării la cetăţenie, creîndu-se bariere artificiale suplimentare nu va duce la reducerea acestor renunţări sau reducerea va fi nesemnificativă - pur şi simplu renunţarea la cetăţenie va implica cheltuieli şi eforturi suplimentare. Pentru a determina cetăţenii Republicii Moldova de a nu renunţa la cetăţenie, ar fi fost necesar de a-i motiva pe alte căi. Astfel, vom accentua faptul că invocarea în nota explicativă a articolului 8 din Convenţia cu privire la cetăţenie are un caracter speculativ: Convenţia nu obligă statele să condiţioneze refuzarea de cetăţenie de domicilierea permanentă în afara teritoriului statului şi nu stabileşte interdicţia depunerii cererii de refuz de cetăţenie numai la misiunile diplomatice. De altfel, această condiţie este una incorectă, pe motiv că ar putea să se întîmple că cetăţeanul, care doreşte să refuze de cetăţenia Republicii Moldova domiciliază într-un stat, cu care Moldova nu are relaţii diplomatice. În aşa caz cum ar trebui să procedeze respectiva persoană.

7. Fundamentarea financiar-economică. Fundamentarea financiar-economică lipseşte, deşi implementarea proiectului presupune anumite cheltuieli din partea cetăţenilor care vor dori să renunţe la cetăţenia Republicii Moldova.
Potrivit art.20 al Legii nr.780-XV privind actele legislative concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, grupul de lucru întocmeşte o notă informativă care include ... lit. d) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. Nerespectarea acestei prevederi generează riscul coruptibilităţii care va periclita legalitatea procesului de promovare a proiectului.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului rezultă promovarea anumitor interese/beneficii. Astfel, prin proiect se urmăreşte protejarea într-o anumită măsură a interesului general al Republicii Moldova de a-şi păstra cetăţenii, prin stabilirea unor bariere în procesul de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Referitor la anumite prejudicii care pot fi cauzate prin aplicarea actului supus expertizei, vom reitera faptul că proiectul instituie noi proceduri administrative pentru cetăţenii care optează pentru renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova, astfel prejudiciindu-le interesele individuale în detrimentul intereselor publice (politice).

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul nu conţine contradicţii directe cu legislaţia naţională în domeniu.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, textul proiectului este întocmit corect din punct de vedere al normelor lingvistice şi redactării tehnico-ştiinţifice.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu conţine referinţe speciale la competenţa autorităţilor publice.

Concluzii

13. Considerăm că proiectul propus spre avizare, cu excepţia remarcelor specificate, urmează a fi votat, deoarece acesta are un caracter oportun şi nu comportă pericol de coruptibilitate.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI