Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Rapoarte de expertiză (arhiva)

Raport de expertiză nr.167

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
16 02 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul legii pentru modificarea Legii nr.115-XVI din 09.06.2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologica
(nr. de înregistrare în Parlament nr. 390 din 30.01.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii pentru modificarea Legii nr.115-XVI din 09.06.2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică.

Evaluare generală

1. Din punct de vedere formal, proiectul legii menţionate corespunde rigorilor legale privind dreptul de iniţiativă legislativă, stabilite conform art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului nr. 797-XIII din 02.04.1996, autorul iniţiativei legislative fiind Guvernul Republicii Moldova.

2. Categoria actului legislativ propus este determinată corect - lege organică, deoarece se propune modificarea unei legi atribuite la categoria legilor organice. Conform art.35 alin.(3) al Legii privind actele legislative, actul legislativ de modificare sau completare are, de regulă, o forţă juridică egală cu a actului ale cărui dispoziţii le modifică sau le completează.

3. În conformitate cu statuările constituţionale Parlamentul este în drept să intervină cu noi reglementări în domeniu, în baza art.66 lit. a) şi art. 72 alin.(1) şi alin. (3) lit. r) din Constituţie.

4. În general, textul proiectului este întocmit corect din punct de vedere al normelor lingvistice şi redactării tehnico-juridice.

Obiecţii de fond

5. Corespunderea proiectului cerinţelor legii nr. 780/2001 privind actele legislative

5.1 Cît priveşte respectarea cerinţelor privind fundamentarea, avizarea şi expertiza proiectului de lege, remarcăm că pe site-ul Parlamentului lipseşte nota informativă, obligativitatea căreia este reglementată de art. 23 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative.

Astfel, dificultatea realizării unei expertize complete a proiectului este condiţionată de lipsa unei note informative, suficient argumentate. Or, în viziunea noastră, lipsa notei informative pe site-ul Parlamentului afectează principiului transparenţei procesului legislativ şi contravine principiilor de cooperare cu societatea civilă.

Remarcăm că din clauza de adoptare a proiectului lipseşte temeiul legal de adoptare a actului legislativ, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 27 alin (2) din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.

5.2 Cu referire la respectarea condiţiilor de modificare şi completare a Legii nr.115-XVI din 09.06.2005 cu privire la producţia agroalimentara ecologica, considerăm că textul proiectului actului normativ expertizat trebuie de completat cu un articol nou cu următorul conţinut "La articolul 8 alin. (3) devine, respectiv, alin. (2)". Această specificare este necesară deoarece articolul 8 din Legea 115 - XVI din 09.06.2005 are trei alineate, şi excluderea unuia dintre acestea determină o renumerotare a lor.

6. Evaluarea coruptibilităţii normelor proiectului

Cu referire la identificarea unor norme juridice ce favorizează sau pot favoriza corupţia în procesul de aplicare a acestora, reiterăm faptul că în lipsa notei informative, este dificil să evaluăm potenţialul de coruptibilitate a proiectului de act legislativ supus expertizei.

De altfel, proiectul prevede excluderea unor garanţii care urmau să certifice/garanteze securitatea ecologică a produselor agricole, garanţiile respective urmînd să fie coroborate şi de prevederile Nomenclatorului mărfurilor Republicii Moldova (subalineatul cinci, alin. (2) al art.12 din Legea 115-XVI din 09.06.2005). În cazul în care, proiectul supus expertizei propune excluderea prevederii respective din art.12 al Legii nr.115-XVI, poate fi dedus faptul că fie la momentul elaborării Legii nr.115-XVI nu au fost întreprinse toate investigaţiile preparatorii necesare pentru argumentarea prezenţei prevederii în cauză, fie norma tranzitorie nu a fost executată de Guvern în termenele stabilite de Lege.

Concluzii

În temeiul celor enunţate mai sus, considerăm că proiectul supus expertizei va putea fi adoptat doar cu condiţia argumentării şi justificării adecvate a necesităţii operării modificărilor respective.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI