Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Rapoarte de expertiză (arhiva)

Raport de expertiză nr.169

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
13 02 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru modificarea articolului 38 al Legii cu privire la instanţele judecătoreşti economice nr.970-XIII din 24.07.1996
(înregistrat în Parlament cu nr. 392
din 30.01.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea articolului 38 al Legii cu privire la instanţele judecătoreşti economice nr.970-XIII din 24.07.1996.

Evaluare generală

1.Corectitudinea înaintării iniţiativei legislative

Autor al iniţiativei legislative este Guvernul, ceea ce este în acord cu art.73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului, nr. 797-XIII din 02.04.1996.

2. Competenţa legiuitorului de a examina obiectul propus spre reglementare, temeiul adoptării actului

În conformitate cu statuările constituţionale, Parlamentul este în drept să intervină cu noi reglementări în domeniu, în baza art.66 lit. a) din Constituţie.

3. Categoria actului legislativ înaintat spre examinare

Categoria proiectului de act legislativ este determinată corect, deoarece conform art. 9 alin. (5) şi art. 35 alin. (3) ale Legii privind actele legislative, legile organice se modifică prin legi cu aceiaşi putere juridică sau cu putere juridică superioară.

4. Cerinţe de ordin lingvistic

Proiectul corespunde normelor de redactare lingvistică şi nu conţine expresii cu conţinut inaccesibil.

Constatări de fond

5. Corespunderea proiectului cerinţelor legii nr. 780/2001 privind actele legislative

  • Cît priveşte respectarea cerinţelor privind fundamentarea, avizarea şi expertiza proiectului de lege, remarcăm că pe site-ul Parlamentului lipseşte nota informativă, obligativitatea căreia este reglementată de art. 23 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative.

    Astfel, dificultatea realizării unei expertize complete a proiectului rezultă din lipsa acesteia. Or, în viziunea noastră, lipsa notei informative pe site-ul Parlamentului afectează principiului transparenţei procesului legislativ şi contravine principiilor de cooperare cu societatea civilă.

    Expunem, de asemenea, opinia că scopul acestui proiect este de a exclude o prevedere caducă din Legea cu privire la instanţele judecătoreşti economice nr.970-XIII din 24 iulie 1996, întrucît, recursul în anulare, a fost exclus din procedura civilă, prin intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă la 12 iunie 2003.
  • Remarcăm totodată că din clauza de adoptare a proiectului legii lipseşte temeiul legal de adoptare a acestuia, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 27 alin (2) din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.

6. Evaluarea coruptibilităţii normelor proiectului

Considerăm că proiectul propus spre avizare nu comportă un risc de coruptibilitate.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI