Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Rapoarte de expertiză (arhiva)

Raport de expertiză nr.136

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
2 01 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
(nr. de înregistrare în Parlament nr. 4754 din 12.12.2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, nr. 305-XVI din 1 decembrie 2005.

Evaluare generală

1. Proiectul este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative. Autorul iniţiativei legislative este Guvernul RM, fapt ce corespunde prevederilor art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus spre examinare este determinată corect - lege organică deoarece propune modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, atribuită la categoria legilor organice.

Conform art. 35 alin. (3) al Legii privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001, actul legislativ de modificare are, de regulă, o forţă juridică egală cu cea a actului ale cărui dispoziţii le modifică sau le completează.

3. Textul proiectului corespunde exigenţelor de ordin lingvistic şi tehnico-juridic, stabilite de Legea privind actele legislative.

Obiecţii şi constatări de conţinut

4. Proiectul de lege prevede, în mare măsură, modificarea cifrelor în componentele bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006. Din aceste considerente este complicat de a efectua o analiză a prevederilor proiectului pentru identificarea unor norme juridice care ar putea favorizacorupţia în procesul de aplicare a acestora.

5. Totuşi, considerăm necesară expunerea unor consideraţii de ordin general, cum ar fi:
a) Proiectul de lege nu este însoţit de nota informativă, care să conţină detalii despre efectul social, economic şi de altă natură, precum şi lipseşte fundamentarea economico-financiară, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. Or, în lipsa notei informative este dificil de a face unele concluzii referitor la necesitatea şi oportunitatea modificărilor propuse.
Absenţa notei informative, în viziunea noastră, afectează principiului transparenţei procesului legislativ şi contravine principiilor de cooperare cu societatea civilă, stipulate în Concepţia respectivă a Parlamentului (HP nr.373-XVI din 29.12.2005).
b) Ţinem a menţiona prevederile alineatului 11 al articolului 10/1 din Legea nr.489-XIV privind sistemul public de asigurări sociale din 08.07.1999, conform cărora sînt exhaustiv stabilite cazurile de modificare a indicatorilor prevăzuţi în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
c) Este important ca pronosticul veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat să fie cât mai precis elaborat. Legea nr.489-XIV conţine prevederi care ar trebui să asigure elaborarea unor pronosticuri veritabile (a se vedea articolul 10/1). Din aceste considerente, modificările care se propun demonstrează efectuarea unor prognoze şi unor estimări greşite la etapa elaborării legii bugetului asigurărilor sociale de stat.

Concluzii

Faptul că modificările se propun la finele anului bugetar ne permite să concluzionăm, că, de facto, tot ce se propune a fost deja executat. În acest context, dorim să menţionăm, că o astfel de practică este inadmisibilă. Or, este cert faptul că bugetul trebuie modificat, apoi executat, dar nu viceversa.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI