Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Rapoarte de expertiză (arhiva)

Raport de expertiză nr.131

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
28 12 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ
proiectul legii pentru modificarea şi completarea art. 2 al Legii cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război, a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor
(nr. de înregistrare în Parlament nr. 4717 din 11.12.2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război, a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor.

Evaluare generală

1. Proiectul de lege este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative:

  • autor a iniţiativei legislative este Guvernul Republicii Moldova, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituţie;
  • Parlamentul este în drept să modifice legislaţia în domeniul protecţiei sociale, în temeiul articolului 66 lit. a) şi art. 72 alin. (3) lit. j) din Constituţie.

2. Categoria proiectului de act legislativ este determinată corect, lege organică, deoarece se propune modificarea unei legi care, la rîndul ei, este atribuită categoriei legilor organice. Conform art. 9 alin. (5) şi art. 35 alin (3) ale Legii privind actele legislative, legile se modifică prin legi cu aceiaşi putere juridică sau cu putere juridică superioară.

3. Remarcăm dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului legii în lipsa unei note informative în care s-ar specifica motivele compatibilităţii legii propuse spre modificare cu legislaţia comunitară, precum şi a listei de referinţă a legislaţiei comunitare, fapt ce contravine exigenţelor enunţate în art. 23 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire a proiectului de act legislativ.
Nepublicarea notei informative, în viziunea noastră, afectează principiului transparenţei procesului legislativ şi contravine principiilor de cooperare cu societatea civilă, stipulate în Concepţia respectivă a Parlamentului (HP nr.373-XVI din 29.12.2005).

4. Textul proiectului corespunde normelor lingvistice şi de redactare tehnico-juridică, cu unele excepţii.

Constatări de fond

5. Pentru a fi în corespundere plenară cu dispoziţiile Legii nr. 780/2001, proiectul necesită a fi completat cu următoarele prevederi:

a)în preambul ar putea fi reflectată informaţia privind motivele ce au generat modificările propuse;
b)în cuprinsul clauzei de adoptare urmează a fi stabilit temeiul constituţional în baza căruia este adoptat actul legislativ;
c)în dispoziţii finale şi tranzitorii ar urma să fie reglementată distinct intrarea în vigoare a legii de completare, precum şi să fie stabilite soluţii legislative pentru actele anterior adoptate şi cele aflate în proces de elaborare, pentru situaţiile cînd acestea cad sub incidenţa noilor reglementări.

6. Proiectul nu conţine prevederi contradictorii actelor internaţionale şi naţionale din domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei.

Alte constatări şi obiecţii de conţinut

7. Propunerea de completare a alineatului (1), art. 2 cu sintagma "precum şi persoanelor, inapte de muncă, care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au primit cetăţenia Republicii Moldova" o considerăm inoportună.

Comentariu: Modificarea solicitată nu se încadrează în politica ţării în aspectul armonizării legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene. Or, în cazul propunerilor de modificare, ce vor duce inevitabil la obligaţii exagerate pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, vom identifica nu numai grupurile de persoane ce obţin beneficii (din zona de înstrăinare), ci şi persoanele care vor suporta cheltuieli. Trebuie să se ia în considerare şi aspectul "excluderii" din sistemul public de asigurări sociale a unor tipuri de prestaţii necontributive. Nu trebuie omisă nici problema demografică (beneficiari tot mai mulţi, iar contributorii la sistem, tot mai puţini). Dilema susţinerii categoriei menţionate, credem, trebuie să fie soluţionată altfel. De exemplu, o soluţie ar fi ca cheltuielile aferente să fie suportate de ţara de origine. Potrivit dreptului internaţional ţara noastră ar putea încheia cu ţara de origine a persoanelor în cauză un Acord de colaborare în care s-ar specifica obligaţiile ambelor, cu atît mai mult că sunt suportate cheltuieli legate de susţinerea cetăţenilor noştri ce au participat la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl.

8. Referitor la propunerile de modificare a alineatelor (3) şi (5) ale art. 2 le considerăm oportune.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI