De regula, peste democratiile infantile, pe langa plaga saraciei si coruptiei, mai vine si ciuma nationalismului. Valeriu Butulesc

Expertiza proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Armonizarea legislaţiei la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

28 Iulie 2016

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectului Legii cu privire la tineret

(înregistrat în Parlament cu numărul 281 din 22 Iunie 2016)


În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a vulnerabilității proiectului Legii cu privire la tineret prin prisma drepturilor omului.Evaluarea generală


1. Autorul proiectului este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Tineretului şi Sportului , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul actului (potrivit proiectului și/sau notei informative). Scopul proiectului de lege îl constituie asigurarea creării oportunităţilor de participare şi dezvoltare multilaterală a tinerilor în vederea participării active a acestora la toate aspectele vieţii prin integrare şi implicare deplină, prin acces la informare şi servicii de calitate în educaţie, sănătate şi domeniul social- economic.

În acest context, noul proiect de Lege al tineretului, potrivit notei de fundamentare, îşi propune să stabilească direcţiile prioritare de promovare şi implementare a politicii de stat în domeniul tineretului în concordanţă cu interesele şi necesităţile actuale ale tinerilor prin crearea unui cadru şi oferirea unui mecanism clar de susţinere şi promovare a lor.

Proiectul de Lege cu privire la tineret este elaborat în conformitate cu prevederile Capitolului 23. Cooperarea în materie de învăţămînt, formare, multilingvism, tineret şi sport, articolul 125, măsura de implementare nr.l din Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016.

Totodată, necesitatea elaborării unui nou proiect de Lege cu privire la tineret, este prevăzută la acţiunea nr.l, anexa nr.2, din cadrul Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.l006, din 10.12.2014.


4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. În conformitate cu art. 20 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, nota informativă trebuie să includă:
a) condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv necesitarea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări;
b) principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei, evidenţierea elementelor noi, efectul social, economic şi de altă natură al realizării lui;
c) referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză;
d) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură;
e) actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului (această condiţie nu este aplicabilă Proiectului supus expertizei).

Nota informativă descrie condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale proiectului şi elementele de novaţie legislativă. Totuși, în opinia noastră, argumentarea proiectului este insuficientă în partea ce ţine de fundamentarea economico-financiară și nivelul compatibilităţii proiectului cu reglementările corespondente ale instrumentelor de bază europene în domeniu.

Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară. Nota informativă nu face nici o referinţă la faptul că ar fi fost efectuată o evaluare sau estimare economico-financiară a proiectului sau ar fi fost efectuate anumite calcule economico-financiare şi nu estimează cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului de lege deși implementarea acesuia va necesita cheltuieli substanțiale de la bugetul de stat (susţinerea financiară a iniţiativelor tinerilor prin programe de granturi, desfăşurate la nivel central şi local; susţinerea financiară a activităţilor de educaţie nonformală şi informală; susţinerea financiară a structurilor care prestează servicii de tineret; dezvoltarea infrastructurii de sport atît la nivel naţional, cît şi local; susținerea financiară a structurilor necomerciale de tineret şi activităţilor acestora prin intermediul unor concursuri, în bază de proiecte şi programe de tineret, organizate anual; acodarea sprijinului, inclusiv financiar, proiectelor şi iniţiativelor tinerilor la nivel local; finanțarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Programelor şi Activităţii de Tineret, etc.).

În contextul lit. c) a art. 20 din legea nominalizată, informația privind compatibilitatea proiectului de lege cu cadrul legal comunitar urma a fi inserată în Tabelul de concordanță, după modelul stabilit în anexa la Regulamentul privind mecanismul de armonizare a legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1345 din 24 noiembrie 2006 și utilizat pentru a demonstra compatibilitatea proiectului de lege naţional cu legislaţia comunitară, care însoţeşte în mod obligatoriu proiectul actului legislativ pe întreg parcursul circulaţiei sale, pînă la adoptarea sa de către Parlament.

De asemenea, sunt încălcate și prevederile lit. d) alin. (2) al art. 23 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, care statuează că dosarul de însoțire a variantei finale a proiectului de act legislativ va cuprinde nota informativă care va conține și rezultatele expertizei compatibilității cu legislația comunitară, precum și lista reglementărilor de referință ale legislației comunitare, informația în cauză lipsind cu desăvîrșire de pe pagina oficială a Parlamentului.

În concluzie, constatăm nerespectarea unor cerinţe imperative ale legislaţiei, obligatorii la elaborarea unui proiect de act legislativ, care pot fi apreciate ca un risc de vulnerabilitate, care periclitează viitorul proces de implementare a legii.


5. Sfera de reglementare a proiectului corespunde următoarelor domenii/drepturi:

Drepturi si libertăți social-economice:
Dreptul la ocrotirea sănătații (art.36 din Constituția RM)
Dreptul la muncă și la protecția muncii (art. 43 din Constituția RM)
Dreptul la asistență și protecție socială (art.47 din Constituția RM)
Protecția persoanei handicapate (art.51 din Constituția RM)
Protecția familiei și a copiilor orfani (art.49 din Constituția RM)
Drepturi si libertăți culturale:
Dreptul la învățătură (art. 35 din Constituția RM)
Libertatea creației (art. 33 din Constituția RM)Evaluarea de fond a proiectului


6. Respectarea principiului transparenței este asigurată suficient. Termenul de cooperare cu societatea civilă a fost respectat, proiectul nefiind încă supus dezbaterilor în plenul Parlamentului, astfel încît subiecţii interesaţi au avut posibilitatea de a se informa despre noile propuneri legislative în acest domeniu și să-şi expună opinia vis-a-vis de prevederile acestuia.


7. Respectarea principiului participării este asigurată suficient. Potrivit art.7 din Legea privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008, autorităţile publice sunt obligate, după caz, să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional.

Potrivit notei de fundamentare,în scopul elaborării acestui proiect de lege, Ministerul Tineretului şi Sportului a creat un grup de lucru cu caracter intersectorial, care a recepţionat o serie de propuneri pentru perfecţionarea proiectului de act normativ. Din acest grup de lucru au făcut parte reprezentanţi ai Ministerului Tineretului şi Sportului şi ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, reprezentaţi ai organizaţiilor neguvemamentale şi instituţiilor de tineret, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale interesate în sectorul de tineret

Totodată, din momentul plasării proiectului de lege pe pagina web a Parlamentului, societatea civilă are posibilitatea de a participa la examinarea acestuia și de a-și înainta propriile propuneri, recomandări și obiecții.


8. Respectarea principiului responsabilizării nu este asigurată. În acest sens, prin implementarea proiectului, în cazul adoptării acestuia, respectarea principiului responsabilizării nu va fi asigurată, deoarece acesta nu conţine prevederi exprese sau tacite, care să permită monitorizarea instituţiilor publice respective, a politicilor elaborate de acestea şi nici nu instituie un mecanism pentru luarea în consideraţie a rezultatelor monitorizării. În acelaşi timp, proiectul nu conţine prevederi, care să oblige autorităţile să facă publice rezultatele controalelor acestora.


9. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ normelor constituționale. Proiectul/actul normativ este conform Constituției. Articolul 50 din Legea fundamentală a statului garantează dreptul la ocrotirea mamei, copiilor şi a tinerilor. Astfel, autoritățile publice asigură condiţii pentru participarea liberă a tinerilor la viaţa socială, economică, culturală şi sportivă a ţării.


10. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ legislației corelative. Proiectul/actul normativ este conform parțial legislației corelative. În linii generale, prevederile proiectului sunt compatibile legislației naționale corelative. Totuși, anumite prevederi ale proiectului de lege sunt concurente cu unele prevederi ale legislaţiei. Obiecţii în acest sens se conţin în Analiza detaliată a potenţialelor elemente de vulnerabilitate ale proiectului legii (pct. 16 al prezentului raport).


11. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ standartelor internaționale. Proiectul/actul normativ este conform standardelor internaționale. Potrivit notei de fundamentare, proiectul de Lege cu privire la tineret este în concordanţă cu practica europeană existentă în domeniul politicilor de tineret. Astfel, s-a analizat experienţa pozitivă a cadrului legislativ existent în domeniul de tineret, nu numai a ţărilor membre UE (ex: România, Lituania, Estonia, etc.), dar şi a celor din spaţiul CSI (Belarus, Federaţia Rusă). Monitorizarea politicilor de tineret din Republica Moldova, efectuată pe parcursul anului 2008 de către Consiliul Europei, a permis formularea unor recomandări în cadrul Raportului “Politica de tineret în Republica Moldova”, pe care grupul de lucru responsabil de coordonarea procesului de elaborare a Legii cu privire la tineret le-a luat în considerare.

Luînd în considerare faptul că, potrivit prevederilor lit. d) alin. (2) al art. 23 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, autorul proiectului de lege avea obligația de a prezenta la dosarul de însoțire a variantei finale a proiectului de act legislativ și rezultatele expertizei compatibilității acestuia cu legislația comunitară, nota informativă ce însoțește acest proiect de lege nu schițează nici un argument pentru a demonstra compatibilitatea proiectului de lege naţional cu legislaţia comunitară.


12. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței Curții Constutiționale. Nu există jurisprudență a Curții Constituționale în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ expertizat. Analiza jurisprudenţei Curţii Constituţionale nu a demonstrat existenţa unor hotărîri consacrate expres domeniului abordat de proiect.


13. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței CtEDO. Proiectul/actul normativ este conform jurisprudenței CtEDO. În procesul examinării proiectului Legii supus expertizării nu au fost identificate careva cauze, care ar fi făcut obiectul sesizării la CtEDO, în partea ce ţine de politica statului în domeniul de tineret.


14. Impactul proiectului/actului normativ prin prisma drepturilor omului. Proiectul/actul normativ respectă drepturile/libertățile. După cum reiese şi din scopul proiectului de lege, realizarea prevederilor cuprinse în acesta vor avea un impact pozitiv asupra tinerilor întrucît crează oportunităţi de participare şi dezvoltare multilaterală a tinerilor în vederea participării active a acestora la toate aspectele vieţii prin integrare şi implicare deplină, prin acces la informare şi servicii de calitate în educaţie, sănătate şi domeniul social- economic.


15. Impactul gender al proiectului. Proiectul/actul normativ este gender neutru. Nu au fost depistate norme care ar discrimina sau limita drepturile, libertăţile şi şansele femeilor în raport cu bărbaţii.


16. Analiza detaliată a textului proiectului.


Nr. Articol Text Obiecţii Factorii de vulnerabilitate Recomandări

1

Art. 1

Articolul 1. Obiectul şi scopul prezentei legi

(1) Prezenta lege reglementează principiile şi obiectivele politicii de tineret, domeniile de intervenţie ale statului în domeniul de tineret precum şi cerinţele faţă de actorii politicii de tineret.

...

În opinia noastră, obiectul de reglementare a proiectului Legii cu privire la tineret este formulat de o manieră ambiguă, care admite interpretări abuzive prin formularea conţinută în reglementarea care are sens neclar și echivoc.

Mai mult, nu este clar care sunt cerințele față de actorii politicii de tineret.

Totodată, nu este clar care sunt actorii politicii de tineret. Dacă autorul se referă la art. 4 din proiectul de lege, atunci structurile de paritate de tineret, centrele de tineret, etc. nu pot fi catalogați în calitate de actori.

Vulnerabilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Reformularea/concretizarea normei ambigui.

2

Art. 2

Articolul 2. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:

...

comisie pentru politici de tineret - organ consultativ în domeniul politicilor de tineret, creat la nivel central şi local între autorităţile publice şi sectorul neguvemamental;

Potrivit rigorilor de tehnică legislativă, actele normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excluda orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie.

În acest sens sunt și prevederile lit. i) a art. 19 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001, potrivit cărora, la redactarea proiectului de act legislativ se respectă cu stricteţe regulile de ortografie şi punctuaţie.

În acest context, propunerea legislativă urmează a fi revizuită din punct de vedere ortografic.

Vulnerabilitate
Formulare incorectă din punct de vedere ortografic

Revizuirea normei propuse.

3

Art. 2

Articolul 2. Noţiuni principale

în sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:

...

consiliul local al tinerilor - structură reprezentativă şi de împuternicire a tinerilor căreia i se poate atribui statutul de organizaţie necomercială şi al cărei misiune este asigurarea participării tinerilor la dezvoltarea comunitară, în special, în procesul decizional;

Autorul utilizează în proiect norme discreționare, în cazul utilizării unor asemenea determinări permisive ale competenţelor lor, care urmau a fi stabilite de o manieră imperativă, lăsînd la discreția funcţionarilor pentru a nu-şi executa obligaţiile sale legale tocmai în virtutea caracterului permisiv al formulării normei legale.

Totodată, potrivit exigențelor de tehnică legislativă, utilizarea unor explicații prin norme interpretative este permisă numai în măsura în care ele sunt strict necesare pentru înțelegerea textului.

Vulnerabilitate
Normă discreționară;
Nerespectarea exigențelor de tehnică legislativă


Reformularea propunerii legislative în condițiile obiecțiilor formulate.

4

Art. 2

Articolul 2. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:

...

educaţie informală a tinerilor - procesul real de învăţare de-a lungul vieţii, în cadrul căruia fiecare tînăr îşi formează atitudini, îşi interiorizează sau clarifică anumite valori, dobîndeşte deprinderi şi cunoştinţe din experienţa cotidiană, valorificînd influenţele şi resursele educative din mediul în care trăieşte - de la familie şi vecini, de la locul de muncă sau de joacă, de la piaţă/ magazin, de la bibliotecă sau din mass-media;

educaţie nonformală a tinerilor - abordare a educaţiei prin activităţi în comunitate sau programe, organizate în afara sistemului educaţional formal, menită să răspundă nevoilor educaţionale ale tinerilor afirmată prin dobîndirea şi/sau dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor necesare pentru a se adapta la un mediu în continuă schimbare avînd obiective clare de învăţare;

Noțiunile propuse în proiect nu corelează cu cele prevăzute la art. 3 din Codul Educației, potrivit căruia educaţia informală este ansamblul influenţelor instructive şi pedagogice exercitate spontan şi continuu asupra individului în familie, în localitate, în cartier, în stradă, în (micro)grupuri sociale, în mediul social (cultural, profesional, economic, religios etc.), în comunitate (naţională, zonală, teritorială, locală) şi prin mass-media (presa scrisă, radio, televiziune etc.); iar educaţia nonformală – ansamblul acţiunilor instructive proiectate şi realizate într-un cadru instituţionalizat extra-şcolar, constituit ca o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi cunoştinţele acumulate în contextul educaţiei informale.

În acest context, utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen poate provoca practici vicioase de interpretare a sensului normei, şi anume, tratarea ca fenomene diferite a aceluiaşi fenomen, din cauza numirii diferite a lui sau tratarea ca acelaşi fenomen a fenomenelor distincte din motivul confundării a două noţiuni diferite în textul reglementării. În rezultat, pot apărea abuzuri din partea exponenţilor sectoarelor şi public, şi privat.

Mai mult, potrivit art. 18 alin. (3) din Legea privind actele legislative nr. 780/27.12.2001, în cazul în care proiectul de act legislativ cuprinde prevederi din legislaţia în vigoare, acestea, de regulă, nu se reproduc, dar se face trimitere la ele.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite


Reformularea noțiunior din proiect potrivit obiecțiilor.

5

Art. 2

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:

...

lucrător de tineret - persoană care prestează servicii pentru tineri şi desfăşoară activităţi de şi pentru tineret;

lucru pentru tineret - orice formă de acţiune complementară educaţiei formale, oferită de un profesionist sau voluntar, organizată în scopul îmbunătăţirii dezvoltării personale şi sociale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora;

...

Considerăm că noțiunile de ”lucrător de tineret ” și ”lucru pentru tineret” din proiectul Legii cu privire la tineret este formulat de o manieră ambiguă, care la implementare ar putea admite interpretări abuzive prin formularea conţinută în reglementarea care are sens neclar și echivoc.

Vulnerabilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea noțiunilor propuse.

6

Art. 2

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:

...

patrimoniu pentru politicile de tineret — bunuri imobile (edificii, spaţii, construcţii şi terenuri aferente), destinate pentru activităţile de tineret, care aparţin la data intrării în vigoare a prezentei legi domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

...

Potrivit rigorilor de tehnică legislativă, actele normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excluda orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie.

Astfel, bunurile aflate în proprietatea statului țin de domeniul public și nu a celui privat. Mai mult, bunurile unităților administrativ-teritoriale, de asemenea, țin de domeniul public și sunt bunuri ale statului.

Vulnerabilitate
Formulare ambiguă ce duce la interpretări diferite;
Normă lacunară şi deficientă


Revizuirea noțiunii potrivit obiecției exprimate.

7

Art. 2

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:

...

strategia de tineret - documentul autorităţilor publice cu privire la programul de abordare a politicilor de tineret, care include problemele şi necesităţile tinerilor definite în timp, orientarea strategică, obiectivele strategice şi măsurile de implementare ale acestora;

...

Noțiunea de ”strategia de tineret” urmează a fi exclusă, întrucît aceasta conceptual nu se regăsește în acest proiect de lege.

Vulnerabilitate
Prevederi inutile, generatoare de inflaţie legislativă

Excluderea noțiunii din proiect.

8

Art. 3

Articolul 3. Principiile politicii de tineret

Realizarea politicii de tineret se întemeiază pe principiile:

...
e) parităţii - asigurarea reprezentării şi participării tinerilor în raport egal cu autorităţile publice în procesul de luare a deciziilor care vizează tinerii;

f) subsidiarităţii - deciziile care vizează tinerii sînt luate la cel mai apropiat nivel decizional, precum şi verificarea continuă a necesităţilor tinerilor la nivel naţional şi local;

g) transversalităţii — asigură politicii de tineret o abordare distinctă în diferite domenii de activitate (educaţie, sănătate, angajare în cîmpul muncii, protecţie socială, antreprenoriat, cultură etc.) contribuind la crearea diferitor structuri de coordonare şi cooperare în subiectele legate de tineret, precum şi în elaborarea unor politici de tineret integrate (planuri, strategii, programe, proiecte).

Potrivit rigorilor de tehnică legislativă, pentru asigurarea unei succesiuni logice a soluțiilor legislative preconizate și realizarea unei armonii interioare a actului normativ redactarea textului proiectului trebuie efectuată într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie.

Totodată, textul articolelor trebuie să aibă caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicații sau justificări. În redactarea actului normativ, de regulă, verbele se utilizează la timpul prezent, forma afirmativă, pentru a se accentua caracterul imperativ al dispozitiei respective. Utilizarea unor explicații prin norme interpretative este permisă numai în măsura în care ele sunt strict necesare pentru întelegerea textului. Nu este permisă prezentarea unor explicații prin folosirea parantezelor.

În acest context, principiile redactate înproiectul de lege necesită a fi raliate la prevederile art. 19 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;
Prevederi necorespunzătoare standardelor de tehnică legislativă

Reviziuirea principiilor din textul normativ în condițiile obiecțiilor formulate.

9

Art. 4

Articolul 4. Sfera de aplicare a legii

Sub incidenţa prezentei legi cad:

a) cetăţenii Republicii Moldova cu vîrsta cuprinsă între 14-35 de ani;

b) cetăţenii străini şi apatrizii în vîrstă de 14-35 de ani, domiciliaţi în Republica Moldova;

...

Lit. a și b) ale art. 4 din proiect urmează a fi revizuite prin comasarea acestora. Redactarea este subordonată dezideratului înțelegerii cu ușurință a textului de către destinatarii acestuia.

Vulnerabilitate
Nerespectarea exigențelor de tehnică legislativă

Revizuirea propunerii legislative potrivit obiecției.

10

Art. 4

Articolul 4. Sfera de aplicare a legii

Sub incidenţa prezentei legi cad:

...

e) structurile de paritate de tineret;

...

Nu este clar ce a avut în vedere autorul prin ”structurile de paritate de tineret”, urmînd a fi redată noțiunea acestor la art. 2.

Dacă se are în vedere ”structură de participare a tinerilor”, noțiune redactată la art. 2 din proiect, atunci aceste noțiuni urmează a fi corelate pentru a utiliza aceiași termeni.

În acest context, utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen poate provoca practici vicioase de interpretare a sensului normei, şi anume, tratarea ca fenomene diferite a aceluiaşi fenomen, din cauza numirii diferite a lui sau tratarea ca acelaşi fenomen a fenomenelor distincte din motivul confundării a două noţiuni diferite în textul reglementării. În rezultat, pot apărea abuzuri din partea exponenţilor sectoarelor şi public, şi privat.

Vulnerabilitate
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen/aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Corelarea termenilor utilizați în proiect.

11

Art. 5

Articolul 5. Oportunităţi economice

...

(3) Statul adoptă măsuri specifice pentru asigurarea tinerilor cu locuinţe, după cum urmează:

a) sprijină construcţia de locuinţe, pentru tineri şi familiile tinere;

b) dezvoltă politici privind procurarea locuinţelor de către familiile tinere.

Propunerea legislativă de stimulare a tinerilor prin asigurarea cu locuințe nu se pliază cu prevederile Cap. II ””Locuințe sociale” ale Legii cu privire la locuinţe nr. 75 din 30 aprilie 2015.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;

Excluderea normei contradictorii din proiect.

12

Art. 5

Articolul 5. Oportunităţi economice

...
(4) Statul oferă facilităţi în domeniul educaţional-cultural şi stimulează activităţile de cercetare prin:

...

b) oferirea gratuităţii privind taxele de admitere şi de şcolarizare pentru tinerii proveniţi din centrele de plasament şi din familii cu posibilităţi financiare reduse;

...

Autorul nu concretizează care ar fi familiile pasibile categoriei de ”familie cu posibilități financiare reduse” și care ar trebui să fie veniturile acesteia per membru de familie.

Vulnerabilitate
Normă lacunară şi deficientă

Concertizarea normei propuse.

13

Art. 6

Articolul 6. Participare şi dezvoltare multilaterală

...

(3) Statul stimulează potenţialul creator al tinerilor prin:

...

b) susţinerea, conform legislaţiei în vigoare, a persoanelor fizice şi juridice care promovează tinerele talente;

c) asigurarea accesului tinerilor în sălile de concert şi de expoziţie, în atelierele, studiourile şi laboratoarele de creaţie şi inovaţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

...

Autorul utilizează în proiect norme de trimitere care fac referire la prevederile altui act/acte fără trimitere la vreun act/acte concret/e și care la evaluare, vor fi dificil de stabilit sau nu vor putea fi stabilite în genere,

Mai mult, nu este clar în ce mod statul poate asigura accesul tinerilor în sălile de concert şi de expoziţie, în atelierele, studiourile şi laboratoarele de creaţie şi inovaţi și care ar fi legislația care reglementează acest fapt.

Vulnerabilitate
Norme de trimitere;
Normă lacunară şi deficientă;
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea lit. b) și excluderea lit. c) din art. 6 din proiect.

14

Art. 9

Articolul 9. Ministerul Tineretului şi Sportului

(1) Ministerul Tineretului şi Sportului este organul central de specialitate ai administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica statului în domeniul tineretului, determină orientările strategice de dezvoltare şi modernizare continuă a sistemului instituţional din domeniu, precum şi creează condiţii de participare şi dezvoltare a tinerilor.

(2) Ministerul Tineretului şi Sportului exercită următoarele atribuţii de bază:

a) elaborează şi monitorizează politicile de tineret;

Propunerile legislative din proiect nu corelează atît între ele cît și și cu legislația corelativă. Astfel, potrivit pct. 2 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, acesta elaborează şi promovează politica statului în domeniul tineretului și sportului. Și subpct. 1) al pct. 6 din același act normativ prevede că una din fucțiile de baza a Ministerului o constituie elaborarea, promovarea și asigurarea realizării politicilor statului în domeniul tineretului, culturii fizice și sportului.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;

Substituirea cuvîntului ”monitorizează” cu ”promovează”.

15

Art. 9

Articolul 9. Ministerul Tineretului şi Sportului

...

(1) Ministerul Tineretului şi Sportului exercită următoarele atribuţii de bază:

...

f) consultă organizaţiile de tineret, instituţiile de lucru cu tinerii, dar şi alte structuri vizate, în vederea elaborării, implementării şi evaluării politicilor de tineret;

...

m) sprijină structurile necomerciale de tineret în încheierea acordurilor de colaborare în domeniul tineretului şi alte acţiuni care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova.

Autorul utilizează norme de trimitere care fac referire la prevederile altui act/acte fără trimitere la vreun act/acte concret/e și care la evaluare, vor fi dificil de stabilit sau nu vor putea fi stabilite în genere.

În acest context, propunerile legislative enumerate urmează a fi concretizate/reformulate pentru a nu admite interpretări abuzive în procesul implementării legii în eventualitatea adoptării ei.

Vulnerabilitate
Norme de trimitere

Concretizarea/reformularea normelor de trimitere.

16

Art. 12

Articolul 12. Administraţia publică locală şi competenţele acesteia

(1) Autorităţile administraţiei publice locale promovează în teritoriu politicile de tineret şi coordonează implementarea acestora.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competenţe:

a) susţin activitatea organizaţiilor şi instituţiilor de lucru cu tinerii, care activează în bază de Regulament, aprobat de autorităţile publice locale, coordonat cu Ministerul Tineretului şi Sportului;

b) elaborează şi implementează politici de tineret la nivel local;

c) organizează programe de granturi destinate organizaţiilor de tineret, pentru a susţine prin concurs proiectele şi iniţiativele tinerilor din comunitate;

d) creează şi susţin financiar centrele de tineret în comunitatea administrată, în limitele bugetului disponibil;

e) stimulează participarea tinerilor în procesul decizional la nivel local;

f) colaborează în implementarea politicilor cu organizaţiile de tineret, centrele de tineret, filiale ale organizaţiilor naţionale şi internaţionale, consiliile locale ale tinerilor şi structurile neformale de participare a tinerilor;

g) asigură cu sedii, spaţii, oficii, locuri de agrement asociaţiile obşteşti de tineret, consiliile locale ale tinerilor, centrele de tineret, potrivit legislaţiei în vigoare;

h) contribuie la procesul de organizare a analizelor, cercetărilor şi la evidenţa datelor statistice în domeniul tineretului la nivel local;

i) asigură informarea tinerilor despre activităţile pe care le realizează şi afectează tinerii;

j) evaluează anual situaţia tinerilor din raza teritoriului administrat în baza strategiei locale de tineret, programelor şi serviciilor pentru tineri şi propune acţiuni pentru redresarea situaţiei.

(3) Administraţia publică locală dezvoltă instrumente pentru participarea tinerilor care:

a) formează abilităţi pentru participare a tinerilor;

b) informează tinerii;

c) încurajează tinerii să participe la activităţi de voluntariat;

d) acordă sprijin, inclusiv financiar, proiectelor şi iniţiativelor tinerilor la nivel local;

e) creează structuri consultative în domeniul politicilor de tineret pe principii de paritate.

(4) Autorităţile publice locale de nivelul al doilea creează organe locale de specialitate în domeniul tineretului în forma organizatorică de subdiviziuni interioare, subordonate consiliilor raionale/ municipale. în UTA Găgăuzia aceste organe sînt create de Comitetul executiv şi se subordonează acestuia. Titulatura, structura şi regulamentele de funcţionare ale organelor locale de specialitate în domeniul tineretului se stabilesc de consiliile raionale/municipale, iar în UTA Găgăuzia - de Comitetul executiv, în baza structurii-tip şi a regulamentului-tip aprobate de Ministerul Tineretului şi Sportului.

Prevederile art. 12 din proiect nu corelează cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. s) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, potrivit cărora consiliul raional realizează în teritoriul administrat competenţa de a decide organizarea şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice, instructiv-educative, cultural-educative, sportive şi de tineret, de interes raional.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;

Corelarea normelor concurente.

17

Art. 17, 18

Articolul. 17 Activităţile pentru tineret şi serviciile pentru tineri

(1) Activităţile pentru tineret (lucrul pentru tineret) reprezintă totalitatea acţiunilor care susţin dezvoltarea multilaterală a tinerilor, organizate cu participarea lor, care le permite să fie activi în afara familiei, educaţiei formale, precum şi contribuie la o mai bună integrare socială a acestora.

Activitatea pentru tineret (lucrul pentru tineret) cuprinde totalitatea acţiunilor cu caracter social, cultural, educaţional sau politic realizate cu şi pentru tineri, fiind coordonată de către lucrători de tineret, specialişti în lucrul de tineret, voluntari sau lideri de tineret şi se bazează pe procesele de învăţare nonformală şi pe participarea voluntară a tinerilor.

...

Articolul 18. Lucrătorul de tineret şi specialistul în lucrul de tineret

(1) Lucrătorul de tineret este persoana care realizează diferite tipuri de activităţi cu tinerii din comunitate sau grupuri de tineri tiură a urma în mod obligatoriu o activitate planificată şi sistematică.

...

În opinia noastră, nu este necesar de a defini noțiunile de ”lucru pentru tineret” la art. 17 și cea de ”lucrător de tineret” la art. 18 avînd în vedere că acestea sunt deja definite la art. 2 din proiect. Mai mult, acestea urmează a fi corelate întrucît nu corespund întru totul.

Vulnerabilitate
Formulare ambiguă ce duce la interpretări diferite;
Norme confuze;
Normă lacunară şi deficientă;
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă şi limbaj normativ.

Corelarea normelor concurente.

18

Art. 19

Articolul 19. Organizarea activităţilor de educaţie nonformală a tinerilor

...

(3) Recunoaşterea competenţelor dobîndite în procesul de educaţie nonformală este certificată conform legislaţiei în vigoare.

Potrivit art. 3 din Codul educaţiei nr. 152 din 14 iulie 2014 certificarea constituie un proces de validare formală, în urma unei proceduri standard de evaluare, a competenţelor obţinute în contextul educaţiei formale, nonformale şi informale.

De asemenea, norma propusă nu corelează cu norma art. 143 din Codul educaţiei, care prevede că certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobîndite în contexte de educaţie nonformală şi informată poate fi făcută de structuri abilitate în acest sens, în baza unui regulament aprobat de Ministerul Educaţiei.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;

Excluderea/reformularea normei concurente.
Concluzii

Proiectul Legii cu privire la tineret a fost elaborat în vederea asigurării creării oportunităţilor de participare şi dezvoltare multilaterală a tinerilor, a participării active a acestora la toate aspectele vieţii prin integrare şi implicare deplină, prin acces la informare şi servicii de calitate în educaţie, sănătate şi domeniul social- economic. Acesta îşi propune să stabilească direcţiile prioritare de promovare şi implementare a politicii de stat în domeniul tineretului în concordanţă cu interesele şi necesităţile actuale ale tinerilor prin crearea unui cadru şi oferirea unui mecanism clar de susţinere şi promovare a lor.

Nota informativă este elaborată ţinîndu-se cont parţial de prevederile art. 20 din Legea nr. 780-XIV din 27.12.2001 privind actele legislative. Astfel, aceasta nu conţine evaluarea economico-financiară, Tabelul de concordanţă privind compatibilitatea proiectului de act legislativ cu legislaţia comunitară şi Declaraţia de compatibilitate, precum și lista reglementărilor de referință ale legislației comunitare, informația în cauză lipsind cu desăvîrșire de pe pagina oficială a Parlamentului.

Prin implementarea proiectului de Lege supus expertizei, în cazul adoptării acestuia, respectarea principiului responsabilizării nu va fi asigurată, iar respectarea principului transparenţei şi a principiului participării va fi asigurată suficient.

Prevederile proiectului sunt compatibile standardelor internaționale, normelor constituționale, jurisprudenţei CtEDO, respectînd drepturile/libertăţile omului şi fiind gender neutru.

Anumite prevederi ale proiectului de lege sunt concurente cu unele prevederi ale cadrului legal existent (Codul educației, Legea privind administrația publică locală, Legea cu privire la locuințe, Legea privind actele legislative).

Urmare a analizei detaliate a textului proiectului, reţinem necesitatea redactării textului proiectului de lege cu respectarea principiilor generale de tehnică juridico-legislativă.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei