De regula, peste democratiile infantile, pe langa plaga saraciei si coruptiei, mai vine si ciuma nationalismului. Valeriu Butulesc

Expertiza proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Armonizarea legislaţiei la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

01 Decembrie 2015

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectului Legii privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă

(înregistrat în Parlament cu numărul 389 din 15 Octombrie 2015)


În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a vulnerabilității proiectului Legii privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă prin prisma drepturilor omului.Evaluarea generală


1. Autorul proiectului este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.
În sensul art. 7 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, în clauza de adoptare a legii se menţionează categoria actului. Legile sînt de trei categorii: constituţionale, organice şi ordinare. În pofida acestor prevederi, autorul, în clauza de adoptare, specifică că legea din proiect constituie lege specială organică. Cu titlu de recomandare - la clauza de adoptare, excluderea sintagmei "specială".


3. Scopul actului (potrivit proiectului și/sau notei informative). Potrivit art. 1 alin. (2) din proiect, proiectul stabileşte cadrul juridic al activităţii contrainformative şi activităţii informative externe, modalitatea şi condiţiile de dispunere şi efectuare a măsurilor contrainformative şi măsurilor informative externe, precum şi de efectuare a controlului asupra legalităţii acestora.


4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. În sensul art. 20 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă: a) condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv necesitatea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări; b) principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei, evidenţierea elementelor noi, efectul social, economic şi de altă natură al realizării lui; c) referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză; d) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură; e) actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător. În pofida acestor reglementări, nota informativă nu este suficient de explicită în partea ce ţine de: condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări; locul actului în sistemul legislaţiei şi efectul realizării proiectului; fundamentarea economico-financiară, realizarea noilor reglementări necesitînd cheltuieli financiare. Proiectul nu este însoţit de analiza impactului de reglementare, deşi unele din normele promovate vizează activitatea de întreprinzător.

5. Sfera de reglementare a proiectului corespunde următoarelor domenii/drepturi:

Drepturi si libertăți individuale:
Dreptul la apărare (art.26 din Constituția RM)
Dreptul la viața intimă familială și privată (art.28 din Constituția RM)
Inviolabilitatea domiciliului (art.29 din Constituția RM)
Secretul corespondenței (art.30 din Constituția RM)
Drepturi si libertăți social-economice:
Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia (art.46 din Constituția RM)
Drepturi garanții:
Dreptul la petiționare (art. 52 din Constituția RM)
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică la restabilirea dreptului încălcăt în declarații (art. 53 din Constituția RM)
Dreptul la acces liber la justiție (art. 20 din Constituția RM)Evaluarea de fond a proiectului


6. Respectarea principiului transparenței nu este aplicabil. Pornind de la esenţa prevederilor, este inaplicabilă evaluarea nivelului de respectare a principiului transparenţei.


7. Respectarea principiului participării nu este aplicabil. Pornind de la esenţa prevederilor, este inaplicabilă evaluarea nivelului de respectare a principiului participării.


8. Respectarea principiului responsabilizării nu este aplicabil. Pornind de la esenţa prevederilor, este inaplicabilă evaluarea nivelului de respectare a principiului responsabilizării.


9. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ normelor constituționale. Proiectul/actul normativ este conform parțial Constituției. Unele prevederi din proiect nu sînt conforme Constituţiei RM. Obiecţiile şi recomandările în acest sens se conţin în pct. 17 din prezentul raport, Analiza detaliată a textului proiectului.


10. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ legislației corelative. Proiectul/actul normativ este conform parțial legislației corelative. Unele prevederi din proiect nu sînt conforme legislaţiei corelative. Obiecţiile şi recomandările în acest sens se conţin în pct. 17 din prezentul raport, Analiza detaliată a textului proiectului.


11. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ standartelor internaționale. Proiectul/actul normativ este conform parțial standardelor internaționale. Unele prevederi din proiect nu sînt conforme standardelor internaţionale. Obiecţiile şi recomandările în acest sens se conţin în pct. 17 din prezentul raport, Analiza detaliată a textului proiectului.


12. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței Curții Constutiționale. Proiectul/actul normativ este conform parțial jurisprudenței Curții Constutiționale. Unele prevederi din proiect nu sînt conforme jurisprudenţei Curţii Constituţionale. Obiecţiile şi recomandările în acest sens se conţin în pct. 17 din prezentul raport, Analiza detaliată a textului proiectului.


13. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței CtEDO. Proiectul/actul normativ este conform parțial jurisprudenței CtEDO. Unele prevederi din proiect nu sînt conforme jurisprudenţei CtEDO. Obiecţiile şi recomandările în acest sens se conţin în pct. 17 din prezentul raport, Analiza detaliată a textului proiectului.


14. Impactul proiectului/actului normativ prin prisma drepturilor omului. Proiectul/actul normativ incalcă drepturile/libertățile. Unele prevederi din proiect, în aplicare, ar putea aduce atingere drepturilor omului. Obiecţiile şi recomandările în acest sens se conţin în pct. 17 din prezentul raport, Analiza detaliată a textului proiectului.


15. Impactul gender al proiectului. Proiectul/actul normativ este gender neutru.


16. Analiza detaliată a textului proiectului.


Nr. Articol Text Obiecţii Factorii de vulnerabilitate Recomandări

1

Art. 1 alin. (2)

...

(2) Activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă (în continuare - activitatea informativă/contrainformativă) reprezintă proceduri cu caracter secret şi/sau public, efectuate de către Serviciul Naţional de Informaţii al Republicii Moldova (în continuare - Serviciul), ...

Luînd act de intenţiile de reorganizare a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova în Serviciul Naţional de Informaţii al Republicii Moldova (există şi un proiect separat de lege în acest sens), ţinem să menţionăm că cadrul legal actual (în special - Legea nr. 753 din 23.12.1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova) operează cu denumirea instituţională de Serviciu de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. Obiecţia este reţinută şi pentru sintagma ofiţeri de informaţii (în tot conţinutul proiectului) în contextul Legii nr. 170 din 19.07.2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate. În aceeaşi ordine de idei, remarcăm, în conţinutul proiectului, referinţele la Legea privind Serviciul Naţional de Informaţii al Republicii Moldova (care nu a fost adoptată şi nu este executorie), dar şi referinţe la Legea nr. 170 din 19.07.2007, fiind eronat indicat titlul legii.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;

Parlamentul va trebui să vegheze asupra consecutivităţii examinării/adoptării proiectelor de legi corelative, dar şi asupra armonizării prevederilor din acestea.

2

Art. 3 alin. (2)

...

(2) Desfăşurarea activităţii informative/contrainformative cu încălcarea prezentei legi atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţie.

Prevederi care constituie norme de trimitere.

Alți factori
Norme de trimitere;

Concretizarea prevederilor.

3

Art. 5 alin. (2) lit. c)

... Serviciul stabileşte regulile şi ţine evidenţa accesului la bazele de date;

Prevederi care constituie norme de blanchetă (în alb);

Alți factori
Norme de blanchetă (în alb)

Concretizarea prevederilor.

4

Art. 6 alin. (5)

(5) În scopul asigurării securităţii persoanelor care colaborează confidenţial cu Serviciul, a membrilor familiilor şi a rudelor acestora, se permite efectuarea măsurilor informative/contrainformative în vederea protecţiei lor în modul stabilit de lege.

Prevederi care constituie norme de trimitere. Mai mult, nu este clar cum se va face distincţia între persoanele care colaborează cu Serviciul în condiţiile legii din proiect şi colaboratorii confidenţiali ai Serviciului în sensul art. 15 din Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii.

Alți factori
Norme de trimitere; Norme concurente (Norme care ar putea concura cu prevederile art. 15 din Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii);

Concretizarea prevederilor.

5

Art. 7 alin. (2) pct. 3)

...

3) să asigure îndeplinirea condiţiilor autorizării generale, regulilor de interconectare a reţelelor şi de acces la reţelele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, precum şi a cerinţelor, stabilite de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei în coordonare cu Serviciul, faţă de reţelele de comunicaţii electronice şi infrastructură asociată pentru înfăptuirea măsurilor contrainformative sau informative externe;

...

Prevederi care constituie norme de blanchetă (în alb). Mai mult, în lipsa unor mecanisme care ar permite evitarea unor eventuale abuzuri din partea Serviciului (inclusiv de responsabilizare), prevederile din întreg articol ar putea limita, într-un anumit sens, exercitarea dreptului la proprietatea privată, garantat prin art. 46 din Constituţia RM.

Vulnerabilitate
Prevederi care limitează drepturile/libertăţile;

Alți factori
Norme de blanchetă (norme în alb);

Concretizarea normelor.

6

Art. 9

(1) În scopul colectării şi sistematizării informaţiilor, verificării şi aprecierii rezultatelor activităţii informative/contrainformative, precum şi adoptării, în baza lor, a deciziilor corespunzătoare, se iniţiază dosare speciale în care se anexează toate materialele acumulate. Iniţierea dosarului este supusă înregistrării obligatorii.

(2) Fiecare dosar special va include un borderou cu privire la lista persoanelor care au făcut cunoştinţă cu materialele dosarului, în care se înscrie:

a) numele, prenumele şi funcţia persoanei;

b) data, anul şi ora iniţierii luării de cunoştinţă cu materialele dosarului şi data, anul şi ora finalizării acesteia;

c) menţiuni vizînd accesul la dosarul special integral, anumite documente sau compartimente ale acestuia;

d) semnătura persoanei.

(3) Serviciul asigură măsurile necesare pentru a proteja informaţiile păstrate în dosarele speciale de dezvăluire, modificare sau distrugere. În cazurile în care informaţiile păstrate în dosarele speciale ale Serviciului nu mai sînt necesare îndeplinirii sarcinilor sale sau în cazurile în care există oricare alt temei legal, Serviciul le va distruge sau le va păstra într-o manieră care să permită accesul doar în cazuri exclusiv reglementate prin lege.

(4) Iniţierea dosarului special nu poate servi drept temei pentru limitarea drepturilor şi libertăţilor omului prevăzute de lege.

Prevederi referitoare la dosarul special. Nu este clar cum se va face distincţia între dosarele speciale administrate în condiţiile proiectului şi dosarele speciale administrate în temeiul art. 21 din Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii.

Alți factori
Norme concurente (Norme care ar putea concura cu prevederile art. 21 din Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii);

Clarificarea normelor.

7

Art. 10

După finalizarea cercetării cauzei, în cadrul activităţii informative/contrainformative, şi clasarea dosarului special, materialele care s-au dovedit a fi irelevante pentru cauza cercetată sînt distruse, cu excepţiile prevăzute de lege, cu întocmirea unui act în acest sens. Restul materialelor se arhivează şi urmează regimul de păstrare a dosarului special, cu ulterioara distrugere sau după caz, desecretizare şi transmitere spre păstrare în Arhiva Naţională a Republicii Moldova, conform prevederilor legale.

Prevederi care constituie norme de trimitere.

Alți factori
Norme de trimitere;

Concretizarea normelor.

8

Art. 11

Organizarea, metodele efectuării măsurilor contrainformative sau informative externe, procedurile interne de autorizare, regulile de întocmire a proceselor-verbale cu privire la gestionarea, păstrarea şi distrugerea materialelor obţinute, măsurile de asigurare a integrităţii şi confidenţialităţii acestora şi a activităţilor informative/contrainformative, regulile de înfăptuire a operaţiunilor sub acoperire şi cu privire la conducerea şi gestionarea activităţii efectuate sub acoperire, modul de înregistrare a dosarelor speciale, categoria acestora, pornirea, gestionare, încetarea, termenele de păstrare şi procedura de nimicire a acestora, precum şi utilizarea resurselor financiare alocate pentru efectuarea măsurilor contrainformative sau informative externe, modalitatea de conlucrare cu persoanele care colaborează cu Serviciul, inclusiv modul de documentare a informaţiilor prezentate de către aceştia, categoriile acestor persoane, organizarea, forţele, mijloacele, sursele, metodele, planurile, procedura şi tactica efectuării activităţii informative/contrainformative, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia constituie informaţii atribuite la secretul de stat şi sînt reglementate prin acte normative departamentale ale Serviciului.

Prevederi care constituie norme de blanchetă (în alb).

Alți factori
Norme de blanchetă (în alb);

Concretizarea normelor.

9

Art. 12

Potrivit textului proiectului.

În linii generale, reţinem obiecţiile, recomandările şi concluziile formulate anterior în Raportul de expertiză la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociaţiile obşteşti - art. 4, 36; Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova - art. 7, 7/1, 7/2; ş.a.).

1) Buna parte a măsurilor contrainformative constituie, în esenţă, măsuri speciale de investigaţii, care, în condiţiile art. 18 din Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii, pot fi efectuate fie cu autorizarea judecătorului de instrucţie, la demersul procurorului, fie cu autorizarea procurorului. Prin proiect, în eventualitatea adoptării acestuia, se va crea mecanisme paralele de autorizare a unor măsuri, care, în esenţă, constituie măsuri speciale de investigaţii şi care ar trebui să fie supuse regimului stabilit prin lege specială (Legea nr. 59/2012). Acest fapt este unul periculos, potenţialele confuzii diminuînd esenţial nivelul de previzibilitate a legii. În acest sens, prevederile propuse, care au potenţial de a genera încălcări ale drepturilor fundamentale ale persoanelor, cad în neconformitate cu jurisprudenţa CtEDO (Iordachi şi alţii vs Moldova), dar şi în neconformitate cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale (Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 27 din 25.11.2010 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei" şi Legea nr. 190-XVI din 26.07.2007 "Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului"). Mai mult, prevederile sînt necorespunzătoare normelor constituţionale. Or, potrivit Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 27 din 25.11.2010, în sensul art. 23 din Constituţie, o restrîngere poate fi considerată "prevăzută de lege", în temeiul art. 54 din Constituţie, numai dacă ea este formulată cu suficientă precizie, astfel încît să permită persoanei să decidă asupra conduitei sale şi să prevadă, în mod rezonabil, în funcţie de circumstanţele cauzei, consecinţele acestei conduite. De altfel, riscurile unor ingerinţe nejustificate în drepturile fundamentale ale omului sunt amplificate prin caracterul general al normelor din proiect, care stabilesc temeiurile pentru efectuarea măsurilor contrainformative (art. 13 din proiect), dar şi care stabilesc categoriile de persoane în privinţa căror pot fi efectuate măsuri contrainformative ce reprezintă o ingerinţă în viaţa privată (art. 14).

2) La alin. (2) pct. 2), se stabilesc un şir de măsuri contrainformative, care se propun a fi autorizate de către directorul Serviciului sau directorului adjunct special împuternicit. Reţinînd obiecţia de mai sus, remarcăm aceste prevederi ca fiind neconforme Recomandării Rec(2005)10 a Consiliului Europei cu privire la tehnicile speciale de investigaţii, care stabileşte obligaţia statelor membre de a adopta măsuri legislative menite să asigure un control eficient asupra implementării tehnicilor speciale de investigaţii de către o autoritate judiciară sau altă autoritate independentă, inclusiv prin autorizare.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor constituţionale;
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;
Prevederi necorespunzătoare standardelor internaţionale;
Prevederi necorespunzătoare jurisprudenţei Curţii Constituţionale;
Prevederi necorespunzătoare jurisprudenţei CtEDO;
Prevederi care încalcă drepturile/libertăţile;

Pornind de la obiecţii, reexaminarea oportunităţii normelor din întreg capitol al II-lea, Măsurile contrainformative.

10

Art. 15

Potrivit textului proiectului.

Prevederi prin care se stabileşte modul de eliberare a mandatului de securitate. Pornind de la esenţa normelor, acestea ţin de un proces judiciar, nefiind clar în ordinea cărei proceduri poate fi eliberat mandatul de securitate. De altfel, proiectul este lacunar în partea ce ţine de modul de contestare a acţiunilor Serviciului (angajaţilor Serviciului) de către persoana care ar putea fi prejudiciată prin acestea. În acest sens, reiterînd argumentele de mai sus, normele nu corespund jurisprudenţei CtEDO şi Curţii Constituţionale, fiind de natură să aducă atingere drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv dreptului la un proces echitabil (art. 6 din CEDO), precum şi drepturilor corelative garantate constituţional (art. 20, 26, 52, 53 din Constituţia RM). În eventualitatea în care se intenţionează eliberarea mandatului de securitate în ordinea procedurii penale, ţinem să menţionăm că prevederile sînt necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă. Or, potrivit art. 2 alin. (4) din Codul de procedură penală al RM, normele juridice cu caracter procesual din alte legi naţionale pot fi aplicate numai cu condiţia includerii lor în Codul de procedură penală al RM.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor constituţionale;
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;
Prevederi necorespunzătoare standardelor internaţionale;
Prevederi necorespunzătoare jurisprudenţei Curţii Constituţionale;
Prevederi necorespunzătoare jurisprudenţei CtEDO;
Prevederi care încalcă drepturile/libertăţile;

Alți factori
Lacune de drept;

Pornind de la obiecţii, reexaminarea oportunităţii normelor din întreg capitol al II-lea, Măsurile contrainformative.

11

Art. 49 pct. 7)

...

7) realizarea altor activităţi ce ţin atît de interesul naţional, cît şi internaţional.

Prevederile extind nelimitat lista activităţilor care ar putea fi încadrate în noţiunea de "activităţi informative externe".

Alți factori
Lista deschisă a sarcinilor activităţilor informative externe;

Excluderea prevederilor.

12

Art. 54 alin. (5)

Expertizele extrajudiciare se dispun şi se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Prevederi care constituie norme de trimitere.

Alți factori
Norme de trimitere;

Concretizarea normelor.

13

Art. 58 alin. (1)

(1) Controlul asupra prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităţii informative/contrainformative se efectuează, în exclusivitate, în conformitate cu prevederile prezentei Legi.

În pofida acestor prevederi, proiectul nu conţine careva norme în acest sens.

Alți factori
Lacune de drept;

Completarea proiectului cu norme care ar viza controlul asupra prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităţii informative/contrainformative.
Concluzii

Proiectul de Lege privind activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă este înaintat de un deputat în Parlament, avînd drept scop - stabilirea cadrului juridic al activităţii contrainformative şi activităţii informative externe, modalităţii şi condiţiilor de dispunere şi efectuare a măsurilor contrainformative şi măsurilor informative externe, precum şi de efectuare a controlului asupra legalităţii acestora.

Prevederile din proiect sînt sistematizate în şapte capitole:

I. Dispoziţii generale;
II. Măsurile contrainformative;
III. Activitatea informativă externă;
IV. Asigurarea financiară, tehnico-materială şi ştiinţifică a activităţii informative/contrainformative;
V. Reguli speciale privind protecţia datelor cu caracter personal;
VI. Controlul activităţii informative/contrainformative;
VII. Dispoziţii finale şi tranzitorii.

În pofida rigorilor, nota informativă nu este suficient de explicită în partea ce ţine de:

• condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări;
• locul actului în sistemul legislaţiei şi efectul realizării proiectului;
• fundamentarea economico-financiară, realizarea noilor reglementări necesitînd cheltuieli financiare.

Proiectul nu este însoţit de analiza impactului de reglementare, deşi unele din normele promovate vizează activitatea de întreprinzător.

În sensul art. 7 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, în clauza de adoptare a legii se menţionează categoria actului. Legile sînt de trei categorii: constituţionale, organice şi ordinare. În pofida acestor prevederi, autorul, în clauza de adoptare, specifică că legea din proiect constituie lege specială organică. Cu titlu de recomandare, la clauza de adoptare, reţinem necesitatea excluderii sintagmei "specială".

Sfera de reglementare a proiectului corespunde următoarelor domenii/drepturi:

• Dreptul la acces liber la justiție (art. 20 din Constituția RM);
• Dreptul la apărare (art.26 din Constituția RM);
• Dreptul la viața intimă familială și privată (art.28 din Constituția RM);
• Inviolabilitatea domiciliului (art.29 din Constituția RM);
• Secretul corespondenței (art.30 din Constituția RM);
• Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia (art.46 din Constituția RM);
• Dreptul la petiționare (art. 52 din Constituția RM);
• Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (art. 53 din Constituția RM).

În linii generale, reţinînd concluziile de rigoare (obiecţii şi recomandări) formulate anterior în Raportul de expertiză la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociaţiile obşteşti - art. 4, 36; Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova - art. 7, 7/1, 7/2; ş.a.), proiectul necesită examinare fundamentală sub aspectul oportunităţii.

Mai multe prevederi din proiect sînt problematice prin prisma:
• normelor din legislaţia corelativă;
• normelor constituţionale;
• jurisprudenţei Curţii Constituţionale (Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 27 din 25.11.2010 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei" şi Legea nr. 190-XVI din 26.07.2007 "Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului");
• jurisprudenţei CtEDO (Iordachi şi alţii vs Moldova);
• standardelor internaţionale (CEDO, Recomandarea REC (2005)10 a Consiliului Europei cu privire la tehnicile speciale de investigaţii).

Vulnerabilitatea proiectului este amplificată prin numeroase prevederi care constituie elemente de coruptibilitate, inclusiv:

• Lacune de drept;
• Norme de trimitere;
• Norme de blanchetă (în alb);
• Norme concurente.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei