Prin democraţie înţeleg că ea îi conferă celui mai slab dintre noi aceleaşi şanse ca şi celui mai puternic. Mahatma Gandhi

Expertiza proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Armonizarea legislaţiei la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

28 Noiembrie 2014

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al RM – art.7; Codul penal al RM – art.107-109, 175 ș.a.; Codul de procedură penală – art.126, 130'1, 132'6 ș.a.; ș.a.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 364 din 29 Septembrie 2014)


În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a vulnerabilității proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al RM – art.7; Codul penal al RM – art.107-109, 175 ș.a.; Codul de procedură penală – art.126, 130'1, 132'6 ș.a.; ș.a.) prin prisma drepturilor omului.Evaluarea generală


1. Autorul proiectului este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Afacerilor Interne , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul actului (potrivit proiectului și/sau notei informative). Prin proiect, se propun modificări şi completări la: Legea nr. 753 din 23.12.1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova; Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18.04.2002; Codul de procedură penală al Republicii Moldova, nr. 122 din 14.03.2003; Legea nr. 264 din 27.10.2005 cu privire la executarea profesiunii de medic; Legea comunicaţiilor electronice, nr. 241 din 15.11.2007; Codul contravenţional al Republicii Moldova, nr. 218 din 24.10.2008; Legea nr. 20 din 03.02.2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice; Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii.

Pornind de la nota informativă, proiectul este determinat de evoluţia fenomenului infracţional şi extinderea acestuia asupra spaţiului cibernetic. Reţelele de calculatoare şi informaţiile electronice sînt folosite tot mai frecvent în scopuri criminale, datele, care ar putea proba comiterea infracţiunilor, fiind stocate şi transmise prin aceleaşi reţele. Utilizarea extinsă a resurselor informaţionale globale, precum şi informatizarea serviciilor în domeniul economic, social, administrativ, impun asigurarea securităţii informaţionale şi combaterea criminalităţii informatice, precum şi a altor infracţiuni comise cu utilizarea resurselor informaţionale.

Totodată, potrivit notei informative, proiectul va facilita realizarea angajamentelor asumate de RM prin ratificarea actelor internaţionale în domeniu, inclusiv prin excluderea unui şir de bariere de ordin legislativ în procesul de asigurare a securităţii informaţionale de către organele abilitate.


4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Nota informativă conţine: analiza condiţiilor, ce au impus elaborarea proiectului, şi a principalelor prevederi ale proiectului (elementelor novatorii ale acestora); referinţe la reglementările corespondente internaţionale şi nivelul compatibilităţii cu acestea; finalităţile urmărite şi eventualul impact.

Nota informativă nu conţine fundamentarea economico-financiară, la realizarea proiectului nefiind necesare cheltuieli suplimentare şi de altă natură.

Nota informativă nu conţine actul de analiză a impactului de reglementare, proiectul nereglementînd activitatea de întreprinzător.

Astfel, în sensul art. 20 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, proiectul este argumentat suficient.

5. Sfera de reglementare a proiectului corespunde următoarelor domenii/drepturi:

Drepturi si libertăți individuale:
Dreptul la viața intimă familială și privată (art.28 din Constituția RM)
Secretul corespondenței (art.30 din Constituția RM)
Drepturi si libertăți social-economice:
Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia (art.46 din Constituția RM)Evaluarea de fond a proiectului


6. Respectarea principiului transparenței nu este aplicabil. Proiectul, în esenţă, nu este de natura care ar necesita cuprinderea unor exigenţe speciale ce ar ţine de respectarea principiului transparenţei.


7. Respectarea principiului participării nu este aplicabil. Proiectul, în esenţă, nu este de natura care ar necesita cuprinderea unor exigenţe speciale ce ar ţine de respectarea principiului participării.


8. Respectarea principiului responsabilizării nu este aplicabil. Proiectul, în esenţă, nu este de natura care ar necesita cuprinderea unor exigenţe speciale ce ar ţine de respectarea principiului responsabilizării.


9. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ normelor constituționale. Proiectul/actul normativ este conform Constituției. La general, proiectul este conform Constituţiei RM.


10. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ legislației corelative. Proiectul/actul normativ este conform legislației corelative. La general, proiectul este conform legislaţiei corelative.


11. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ standartelor internaționale. Proiectul/actul normativ este conform standardelor internaționale. La general, proiectul este conform standardelor internaţionale: Protocolul facultativ la Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, referitor la vînzarea de copii, prostituţia şi pornografia infantilă; Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale; Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13.12.2001 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei sexuale; Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 08.12.2008 privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora.


12. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței Curții Constutiționale. Nu există jurisprudență a Curții Constituționale în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ expertizat. Nu există jurisprudenţă a Curţii Constituţionale relevantă nemijlocit prevederilor din proiect.


13. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței CtEDO. Proiectul/actul normativ este conform jurisprudenței CtEDO. Din perspectiva cazului Karttunen versus Finlanda, proiectul este conform jurisprudenţei CtEDO.


14. Impactul proiectului/actului normativ prin prisma drepturilor omului. Proiectul/actul normativ respectă drepturile/libertățile. Pornind de la necesitatea şi esenţa modificărilor/completărilor propuse prin proiect, acesta, în linii generale, respectă drepturile şi libertăţile omului.


15. Impactul gender al proiectului. Proiectul/actul normativ este gender neutru. Pornind de la esenţa proiectului, acesta este gender neutru.


16. Analiza detaliată a textului proiectului.


Nr. Articol Text Obiecţii Factorii de vulnerabilitate Recomandări

1

Art. III, pct. 2 - redacţia alin. (8) din art. 130/1 propus spre completare la Codul de procedură penală al RM

(8) În cazul în care pentru efectuarea perchiziţiei informatice se cere un timp mai îndelungat, persoana care efectuează urmărirea penală ridică obiectele care conţin datele informatice pentru a le examina la sediul organului de urmărire penală. Pentru acestea, obiectele care conţin datele informatice se împachetează şi se sigilează, iar pachetul se semnează, făcîndu-se menţiunea respectivă în procesul-verbal.

Normele sînt confuze prin prisma prevederilor art. 126 din Codul de procedură penală al RM (Temeiurile pentru ridicarea de obiecte sau documente), precum şi prin prisma completărilor propuse la art. 132/2 alin. (1) pct. 1) lit. d) din Codul de procedură penală al RM (ridicarea comunicărilor electronice fiind propusă ca măsură specială de investigaţii).

Alți factori
Norme confuze.

Este necesar de specificat actul procesual care va servi drept temei pentru ridicarea obiectelor, dar şi modul de autorizare a acţiunii.
Concluzii

Autorul proiectului este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Afacerilor Interne, ceea ce corespunde exigențelor legii. Proiectul este propus ca lege organică, ceea ce corespunde rigorilor legale.

Prin proiect, se propun modificări şi completări la: Legea nr. 753 din 23.12.1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova; Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18.04.2002; Codul de procedură penală al Republicii Moldova, nr. 122 din 14.03.2003; Legea nr. 264 din 27.10.2005 cu privire la executarea profesiunii de medic; Legea comunicaţiilor electronice, nr. 241 din 15.11.2007; Codul contravenţional al Republicii Moldova, nr. 218 din 24.10.2008; Legea nr. 20 din 03.02.2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice; Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii.

Pornind de la nota informativă, proiectul este determinat de evoluţia fenomenului infracţional şi extinderea acestuia asupra spaţiului cibernetic. Totodată, potrivit notei informative, proiectul va facilita realizarea angajamentelor asumate de RM prin ratificarea actelor internaţionale în domeniu, inclusiv prin excluderea unui şir de bariere de ordin legislativ în procesul de asigurare a securităţii informaţionale de către organele abilitate.

Proiectul este suficient de argumentat. Nota informativă conţine: analiza condiţiilor, ce au impus elaborarea proiectului, şi a principalelor prevederi ale proiectului (elementelor novatorii ale acestora); referinţe la reglementările corespondente internaţionale şi nivelul compatibilităţii cu acestea; finalităţile urmărite şi eventualul impact.

Sfera de reglementare a proiectului corespundere următoarelor domenii/drepturi: Dreptul la viața intimă familială și privată (art.28 din Constituția RM); Secretul corespondenței (art.30 din Constituția RM); Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia (art.46 din Constituția RM).

Proiectul, în esenţă, nu este de natura care ar necesita cuprinderea unor exigenţe speciale ce ar ţine de respectarea principiilor transparenţei, participării și responsabilizării.

La general, proiectul este conform Constituţiei RM, legislaţiei corelative, standardelor internaționale, jurisprudenţei CtEDO. Nu există jurisprudenţă a Curţii Constituţionale relevantă nemijlocit prevederilor din proiect.

Proiectul/actul normativ respectă drepturile/libertățile. Pornind de la necesitatea şi esenţa modificărilor şi completărilor propuse prin proiect, acesta, în linii generale, respectă drepturile şi libertăţile omului, fiind gender neutru.

Unica obiecție reținută ține de art. III, pct. 2 – redacția alin. (8) din art. 130/1 propus spre completare la Codul de procedură penală al RM (vezi – pct. 16 al prezentului Raport).Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei