Democratia este vesnic umana, iar vesnicia intotdeauna presupune un anumit volum de potential tineresc. Thomas Mann

Expertiza proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Armonizarea legislaţiei la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

06 Mai 2014

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectului Legii cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112

(înregistrat în Parlament cu numărul 140 din 04 Aprilie 2014)


În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a vulnerabilității proiectului Legii cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 prin prisma drepturilor omului.Evaluarea generală


1. Autorul proiectului este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege ordinară, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul actului (potrivit proiectului și/sau notei informative). Proiectul de Lege cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 a fost elaborat de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în scopul realizării pct. 53 din Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011 - 2014, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 90 din 12.05.2011 și transpune în legislația națională art. 26 din Directiva 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, modificată prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009.

Scopul de bază al proiectului de lege îl constituie organizarea unui serviciu național unic pentru apelurile de urgență, care să asigure preluarea, procesarea și transmiterea datelor asociate acestora către serviciile specializate de urgență, în scopul garantării unui nivel sporit de siguranță și protecție a persoanei și a bunurilor, prin utilizarea eficientă a capacităților infrastructurii de comunicații electronice moderne.

Acest proiect de lege are drept obiectiv asigurarea unui nivel sporit de siguranță și protecție a populației pe întreg teritoriul RM, prin intermediul utilizării eficiente a capacităților infrastructurii moderne de comunicații electronice și asigurarea serviciilor specializate de urgență cu informațiile necesare pentru reacția promptă și adecvată.

Instituirea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 urmărește, de asemenea, atingerea următoarelor obiective:

- creșterea nivelului de securitate și protecție a populației pe întreg teritoriul Republicii Moldova, prin asigurarea accesului la serviciile de urgență în conformitate cu reglementările și standardelor Uniunii Europene;

- reducerea numărului persoanelor decedate și accidentate, precum și diminuarea pagubelor în cazul situațiilor de urgență;

- simplificarea modalității de accesare a serviciilor de urgență prin organizarea serviciilor specializate de urgență după principiul ”ghișeului unic”, ce va permite persoanei să se adreseze la un singur număr național în cazul apariției situațiilor de urgență;

- sporirea operativității reacționării la diferite situații de urgență, care prezintă pericol pentru viață, sănătate sau bunuri;

- organizarea interacțiunii și cooperării efective a serviciilor specializate de urgență;

- asigurarea unui spațiu informațional, tehnologic și de comunicații integrat în serviciul cetățeanului și pentru ridicarea eficienței serviciilor specializate de urgență;

- crearea unui instrument eficient de colectare, procesare și păstrare a datelor privind reacția la apelurile de urgență;

- reducerea considerabilă a numărului apelurilor false și abuzive, precum și fraudării sau ascunderii datelor privind nivelul de intervenție a serviciilor specializate de urgență.


4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Autorul proiectului de lege în nota de fundamentare reflectă condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv necesitarea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări; principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei, evidenţierea elementelor noi, efectul social, economic şi cel psihologic al realizării lui; referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză; fundamentarea economico-financiară.

Totuși, nota informativă nu conţine toate elementele unei fundamentări necesare proiectului de act legislativ, aşa cum prevede art.20 din Legea privind actele legislative nr.780/2001. Astfel, dosarul de însoţire trebuia să conţină Tabelul de concordanţă privind compatibilitatea proiectului de act legislativ cu legislaţia comunitară şi Declaraţia de compatibilitate. Toate aceste cerinţe sunt expres prevăzute în Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001, Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea 797-XIII din 02.04.1996, Hotărîrea Guvernului nr.190 din 21.02.2007. Din lipsa informaţiilor, nu cunoaştem dacă autorii au realizat sau nu aceste cerinţele legale.

5. Sfera de reglementare a proiectului corespunde următoarelor domenii/drepturi:

Drepturi si libertăți social-economice:
Dreptul la ocrotirea sănătații (art.36 din Constituția RM)
Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia (art.46 din Constituția RM)
Protecția persoanei handicapate (art.51 din Constituția RM)Evaluarea de fond a proiectului


6. Respectarea principiului transparenței este asigurată suficient. Transparenţa promovării proiectului, la etapa actuală a procesului de examinare a proiectului, pare a fi asigurată. Proiectul de act legislativ, însoţit de nota informativă, avizul Centrului Naţional Anticorupţie şi cel al Ministerului Justiţiei este plasat pe web site-ul oficial al Parlamentului, Parlamentul respectînd, astfel, principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă, subiecţii interesaţi avînd posibilitatea de a se informa despre noile propuneri legislative în acest domeniu și de a-şi expune opinia vis-a-vis de prevederile acestuia.

Totodată, în opinia noastră, sunt ignorate unele prevederi ale Instrucţiunii privind circulaţia proiectelor de acte legislative în Parlament, aprobată prin Hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului nr. 30 din 07.11.2012, care prevăd că dosarul se completează cu originalele rapoartelor și ale sintezelor comisiei permanente sesizate în fond, co-rapoartele și avizele comisiilor permanente, avizul Direcției generale juridice, după caz, cu avizul Guvernului, avizele altor autorități, amendamentele deputaților și fracțiunilor, propunerile societății civile și cu alte documente pertinente. După includerea în procedură legislativă, proiectul de act legislativ și documentele conexe, în variantă electronică sau, după caz, pe suport de hîrtie, se transmit Direcției generale informațional-analitice, care asigură scanarea și plasarea tuturor documentelor şi informaţiilor parvenite (avize, expertize, rapoarte, co-rapoarte, sinteze, alte informații ce țin de etapa procedurală) pe marginea proiectului respectiv pentru a fi scanate și plasate pe pagina web oficială a Parlamentului. Ţinem să menţionăm că, această condiţie imperativă a procesului de legiferare este totalmente ignorată.


7. Respectarea principiului participării este asigurată suficient. Potrivit art.7 din Legea privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008, autorităţile publice sunt obligate, după caz, să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional.

Astfel, din momentul plasării proiectului de lege pe pagina web a Parlamentului, societatea civilă are posibilitatea de a participa la examinarea acestuia și de a-și înainta propriile propuneri, recomandări și obiecții.


8. Respectarea principiului responsabilizării nu este asigurată. Principiul responsabilizării, potrivit căruia autorităţile statului răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, respectiv pentru modul de implementare şi eficienţa strategiilor de acţiune aplicate, nu oferă apelanților la Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 posibilitatea de a solicita de la administratorul Serviciului 112 (MTIC), Comitetul coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacțiunii dintre Serviciul 112 și serviciile specializate de urgență, Serviciul 112, serviciile specializate de urgență oferirea de argumente şi de explicaţii pentru justificarea deciziilor şi acţiunilor, precum și posibilitatea persoanelor de a aplica o sancţiune autorităţilor publice pentru performanţe slabe.


9. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ normelor constituționale. Proiectul/actul normativ este conform Constituției. În procesul expertizării nu s-au stabilit careva încălcări ale prevederilor Constituţiei Republicii Moldova.


10. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ legislației corelative. Proiectul/actul normativ este conform parțial legislației corelative. Proiectul de lege instituie cadrul juridic cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112. În linii generale, prevederile proiectului sunt compatibile legislației naționale corelative. Totuși, anumite prevederi ale proiectului de lege sunt concurente cu unele prevederi ale legislaţiei. Obiecţii în acest sens se conţin în Analiza detaliată a potenţialelor elemente de vulnerabilitate ale proiectului legii (pct. 16).


11. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ standartelor internaționale. Proiectul/actul normativ este conform standardelor internaționale. Proiectul de lege urmărește, de asemenea, armonizarea cadrului legal național și transpunerea în legislația națională a prevederilor aquis-ului comunitar în domeniu și anume a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice (denumită şi Directiva Serviciului Universal), modificată prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009, care oferă drepturi egale de utilizare a serviciului universal în rețelele de comunicații electronice și stipulează obligația statelor-membre ale Uniunii Europene de a asigura localizarea apelurilor de urgență pentru a permite localizarea în timp util a victimelor.


12. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței Curții Constutiționale. Nu există jurisprudență a Curții Constituționale în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ expertizat. Analiza jurisprudenţei Curţii Constituţionale nu a demonstrat existenţa unor hotărîri consacrate expres domeniului abordat de proiect.


13. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței CtEDO. Nu există jurisprudență a CtEDO în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ expertizat. În procesul examinării proiectului Legii supus expertizării nu au fost identificate careva cauze, care ar fi făcut obiectul sesizării la CtEDO, în partea ce ţine de instituirea cadrului juridic cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.


14. Impactul proiectului/actului normativ prin prisma drepturilor omului. Proiectul/actul normativ respectă drepturile/libertățile. Crearea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 va asigura procesul de coordonare și sincronizare a activităților mai multor servicii de urgență. Utilizarea numărului 112 va permite alertarea și implicarea simultană a tuturor serviciilor de urgență cu monitorizarea evoluțiilor acestora în timp real. Utilizarea eficientă a resurselor materiale și și umane implicate în rezolvarea urgențelor va micșora considerabil timpul de intervenție și va ridica nivelul de eficiență al acestora.

Utilizarea unui singur număr de urgență prezintă avantaje și din punct de vedere psihologic pentru populație. Accesul la ajutorul necesar în cazuri de urgență devine mai simplu și mai comod. Oamenii rețin mai ușor un singur număr de telefon care poate fi apelat în orice situație neprevăzută, indiferent de locul în care se află. Toate apelurile vor fi gratuite pentru utilizatori, atît în rețeaua de telefonie fixă, cît și cea mobilă.


15. Impactul gender al proiectului. Proiectul/actul normativ este gender neutru. Proiectul nu influenţează diferenţierea gender, nu contribuie la inegalitatea gender şi generează acelaşi impact atît asupra femeilor, cît şi bărbaţilor.


16. Analiza detaliată a textului proiectului.


Nr. Articol Text Obiecţii Factorii de vulnerabilitate Recomandări

1

Art. 3, Art. 6

Articolul 3. Principiile fundamentale ale organizării şi funcţionării Serviciului 112

...

(7) Serviciul 112 se va organiza astfel încît să permită tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv persoanelor cu dizabilităţi şi vorbitori de alte limbi, accesul la numărul 112 (conform normativelor aprobate prin hotărîre de Guvern, la propunerea Comitetului coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul 112 şi serviciile specializate de urgenţă, şi în limita capacităţilor Serviciului 112, dar nu mai puţin decît cele stabilite de legislaţia în vigoare).

Articolul 6. Atribuţiile Serviciului 112

Serviciul 112 are următoarele atribuţii:

...

d) recepţionarea apelurilor de urgenţă în limbile vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi de circulaţie internaţională, conform nomenclatorului aprobat prin hotărîre de Guvern, la propunerea Comitetului coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul 112 şi serviciile specializate de urgenţă, şi în limita capacităţilor Serviciului 112, dar nu mai puţin decît cele stabilite de legislaţia în vigoare).

Potrivit art. 7 din Lege cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti nr. 3465 din 01.09.89, pentru lucrătorii de conducere, lucrătorii organelor puterii de stat, administraţiei de stat şi organizaţiilor obşteşti, precum şi pentru lucrătorii de la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, care în virtutea obligaţiilor de serviciu vin în contact cu cetăţenii (ocrotirea sănătăţii, învăţămîntul public, cultura, mijloacele de informare în masă, transporturile, telecomunicaţiile, comerţul, sfera deservirii sociale, gospodăria comunală şi de locuinţe, organele de ocrotire a normelor de drept, serviciul de salvare şi de lichidare a avariilor ş.a.), indiferent de apartenenţa naţională, în scopul de a asigura dreptul cetăţeanului la alegerea limbii se stabilesc cerinţe în ceea ce priveşte cunoaşterea limbilor moldovenească, rusă, iar în localităţile cu populaţie de naţionalitate găgăuză - şi a limbii găgăuze la nivelul comunicării necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor profesionale.

Cadrul legal naţional instituie obligativitatea stabilirii unor cerinţe referitor la cunoaşterea limbilor moldovenească, rusă, iar în localităţile cu populaţie de naţionalitate găgăuză - şi a limbii găgăuze la nivelul comunicării necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor profesionale. Accesul "vorbitorilor de alte limbi" la numărul 112, în varianta formulată în proiect, va presupune obligaţia operatorilor serviciului 112 de a răspunde şi în alte limbi (de ex. chineză, arabă, etc.) decît cele prevăzute de Legea nr. 3465 din 01.09.89.

În acest sens, în viziunea noastră, amendamentul este formulat de o manieră ambiguă care, la aplicare, ar putea admite interpretări abuzive, acesta avînd un sens neclar/echivoc şi astfel ar putea permite interpretări abuzive. Acesta ar putea deveni vulnerabil în măsura în care acordă posibilităţi de aplicare a normei în interpretarea preferată, în dependenţă de interesul responsabililor de implementare şi control al aplicării.

Totodată, nu este clară scoaterea în evidenţă a "persoanelor cu dizabilităţi", acestea fiind oricum protejate de Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121 din 25.05.2012 scopul căreia este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar.

În acelaşi timp, autorul utilizează termeni diferiţi prin recurgerea la sinonime pentru a defini acelaşi fenomen "conform normativelor aprobate prin hotărîre de Guvern" şi "conform nomenclatorului aprobat prin hotărîre de Guvern". Pericolul acestui element constă în faptul că la aplicare, terminologia utilizată neunifom poate provoca practici vicioase de interpretare a sensului normei, şi anume, tratarea ca fenomene diferite a aceluiaşi fenomen, din cauza numirii diferite a lui sau tratarea ca acelaşi fenomen a fenomenelor distincte din motivul confundării a două noţiuni diferite în textul reglementării. În rezultat, pot apărea abuzuri din partea exponenţilor sectoarelor şi public, şi privat.

Concomitent, utilizarea sintagmei "în limita capacităţilor Serviciului 112" vine în conflict cu "în limbile vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi de circulaţie internaţională", fiind un impediment în aplicarea corectă a prevederilor legislative care va crea premise pentru aplicarea normei "convenabile" într-o situaţie concretă, pentru alegerea subiectivă şi abuzivă a normei aplicabile.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;
Prevederi discriminatorii;
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen;
Concurenţa normelor de drept;
Formulare ambiguă care permite interpretări abuzive

Revizuirea propunerilor legislative în contextul obiecţiilor expuse;

2

Art. 4

Articolul 4. Serviciul 112

...

(4) Se interzice antrenarea resurselor Serviciului 112 în alte activităţi decît cele prevăzute de legislaţia în vigoare.

...

(6) În exerciţiul funcţiunii, personalul Serviciului 112 execută necondiţionat regulamentele interne şi instrucţiunile de serviciu. Alte persoane nu a au dreptul la imixtiune în activitatea acestuia.

(7) În cazul în care personalul Serviciului 112 primeşte de la superiori şi de la alţi factori de decizie ordine şi indicaţii care contravin legii, Regulamentului Serviciului 112, regulamentelor interne sau periclitează nemijlocit activitatea Serviciului 112, el este obligat să respecte doar prevederile legislaţiei în vigoare.

Utilizarea în proiectul de lege a normelor de trimitere gen "prevăzute de legislaţia în vigoare", "prevederile legislaţiei în vigoare" fără trimitere la vreun act concret, la evaluare, acesta va fi dificil de stabilit sau nu va putea fi stabilit în genere.

Totodată, urmează a fi concretizate care ar fi acele "alte activităţi" în care ar putea fi antrenate "resursele Serviciului 112" şi care ar fi "resursele", în scopul excluderii formulărilor ambigui care, la aplicare, ar putea admite interpretări abuzive, acestea avînd un sens neclar/echivoc şi astfel ar putea permite interpretări abuzive.

Alin. (6) şi (7) din proiect urmează a revizuite prin prisma Codului penal, care prevede sancţiuni pentru abuzul de serviciu, abuzul de putere şi excesul de putere. Eventual, ar putea fi prevăzută raportarea imediată a unei astfel de tentative superiorilor sau autorităţilor competente.

Vulnerabilitate
Norme de trimitere;
Formulare ambiguă care permite interpretări abuzive.

Reformularea alin. potrivit obiecţiilor.

3

Art. 8

Articolul 8. Delimitarea competenţelor între Serviciul 112 şi serviciile specializate de urgenţă

(1) Serviciile specializate de urgenţă din cadrul Serviciului de asistenţă medicală urgentă, Inspectoratului General de Poliţie, al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale colaborează cu Serviciul 112, pentru ca acesta să-şi poată îndeplini obligaţiile stabilite prin prezenta lege, pe baza Regulamentului de interacţiune dintre Serviciul 112 şi serviciile specializate de urgenţă, aprobat prin hotărîre de Guvern.

...

Potrivit rigorilor tehnicii legislative, în cadrul soluțiilor legislative preconizate trebuie să se realizeze o configurare explicită a conceptelor și noțiunilor folosite în noua reglementare, care au un alt înțeles decît cel comun, pentru a se asigura astfel înțelegerea lor corectă și a se evita interpretările greșite. Astfel, alineatul (1) urmează a fi reformulat şi inclus la art. 2, fiind definită noţiunea de "serviciile specializate de urgenţă".

Vulnerabilitate
Nerespectarea exigențelor de tehnică legislativă

Revizuirea propunerii legislative.

4

Art. 10, Art. 15

Articolul 10. Obligaţiile autorităţilor publice centrale li locale legate de implementarea numărului 112

...

(2) Răspunderea pentru exactitatea, corectitudinea şi integritatea informaţiilor transmise Serviciului 112 şi serviciilor specializate de urgenţă privind localităţile, drumurile de acces şi infrastructura tehnico-edilitară, codificarea acestora şi a informaţiilor privind starea drumurilor şi a circulaţiei publice pe acestea revine autorităţii competente care a prezentat informaţia.

Articolul 15. Obligaţiile furnizorilor de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice

...

Constatăm lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect. În lipsa unor sancţiuni clare sau în prezenţa unor sancţiuni nesemnificative pentru încălcarea prevederilor proiectului de către subiecţii de drept, apare riscul că aceştia vor conştientiza impunitatea lor pentru abuzurile săvîrşite în procesul de aplicare a legii.

În acest sens, art. 47 alin. (7) din Regulamentului Parlamentului, aprobat prin Legea 797-XIII din 02.04.1996 stabilește că, dacă pentru executarea actului legislativ care se adoptă este necesară elaborarea altor acte legislative sau normative, se anexează lista acestora şi/sau, după caz, şi proiectele lor. Astfel, autorul urma să anexeze și proiectul de lege de modificare şi completarea a Codului contravenţional şi/sau Codului penal.

Vulnerabilitate
Lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect

Corelarea cu art. 47 alin. (7) din Regulamentului Parlamentului.

5

Art. 12

Articolul 12. Atribuțiile Comitetului

(1) Comitetul coordonează, monitorizează şi analizează interacţiunea tuturor instituţiilor implicate în procesul furnizării Serviciului de urgenţă 112.

(2) Comitetul are rolul de a coordona şi de a elabora proiectele de acte normative (regulamentele, reglementările tehnice, etc.) şi acordurile privind interacţiunea Serviciului 112 cu serviciile specializate de urgenţă.

...

Potrivit art. 21 din Legea cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31 mai 1990 ministerele sunt organele centrale de specialitate ale statului. Ele sînt conduse de miniştri, care poartă răspundere personală pentru îndeplinirea sarcinilor puse în seama lor.

Ministerele transpun în viaţă, în baza legilor republicii, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, politica Guvernului, hotărîrile şi ordonanţele lui, conduc în limitele competenţei domeniile încredinţate şi sunt responsabile de activitatea lor.

Astfel, potrivit pct. 2 din Regulamentul Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 30 din 10.01.2008, ministerul elaborează, promovează şi utilizează, în limitele competenţei, politica şi strategia de edificare a societăţii informaţionale şi exercită atribuţiile în domeniul informaţiei, informatizării, tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, formării şi utilizării resurselor informaţionale de stat, efectuează monitoringul şi coordonarea proiectelor şi programelor, ce ţin de competenţa sa.

În același timp, conform lit. a) pct. 12 din actul normativ menționat, ministerul elaborează, aprobă, aplică, modifică sau abrogă în conformitate cu legislaţia în vigoare ordinele, dispoziţiile, regulamentele, instrucţiunile, regulile, reglementările tehnice şi alte acte normative pentru toţi participanţii la activităţile din domeniul informatizării, tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, formării şi utilizării resurselor informaţionale de stat, indiferent de subordonare şi forma de proprietate.

În acest context, rolul de coordonare şi de elaborare a proiectelor de acte normative în domeniul comunicațiilor electronice îi este atribuit, prin lege, Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor și nicidecum unei structuri interdepartamentale - Comitetului coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacțiunii dintre Serviciul 112 și serviciile specializate de urgență.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;

Excluderea alin. (2) din proiect.

6

Art. 13

Articolul 13. Interacțiunea Serviciului 112 cu alte persoane juridice și prestatori de servicii

(1) Alte servicii, persoane juridice, în afară de Serviciul de Asistență Medicală de Urgență, Inspectoratul General de Poliție, Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, instituții sau structuri guvernamentale, interesate în realizarea interacțiunii cu Serviciul 112, suportă cheltuieli aferente în baza unor acorduri separate cu acesta, iar eventualele venituri insasate se virează la bugetul Serviciului 112.

...

Potrivit exigențelor de tehnică legislativă, soluțiile legislative preconizate prin proiectul de act normativ trebuie să acopere întreaga problematică a relațiilor sociale ce reprezintă obiectul de reglementare pentru a se evita lacunele legislative.

Astfel, pentru ca soluțiile să fie pe deplin acoperitoare se vor lua în considerare diferitele ipoteze ce se pot ivi în activitatea de aplicare a actului normativ, folosindu-se fie enumerarea exhaustivă a situațiilor avute în vedere, fie formulări sintetice sau formulări-cadru de principiu, aplicabile oricăror situații posibile.

Totodată, nu este clar care vor fi serviciile ce ar putea fi prestate contra plată de către Serviciul 112, plata pentru care se va face venit la bugetul Serviciului 112.

Vulnerabilitate
Norme confuze;
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă şi limbaj normativ;
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea propunerii legislative prin prisma obiecției exprimate.

7

Art. 16

Articolul 16. Obligația de informare a populației

...

(2) De la data lansării operaționale a Serviciului 112 nu se va mai efectua informarea populației despre numerele de urgență (901, 902, 903) ale serviciilor specializate de urgență.

...

Potrivit rigorile de tehnică legislativă, alin. (2) urmează a fi plasat la Capitolul VII ”Dispoziții finale și tranzitorii” pentru a asigura, pe o perioada determinată, corelarea celor două reglementări, astfel încît punerea în aplicare a noului act normativ să decurgă firesc și să evite retroactivitatea acestuia sau conflictul între norme succesive.

Vulnerabilitate
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

Plasarea alin. (2) art.16 din proiect la art. 20.

8

Art. 16

Articolul 16. Obligația de informare a populației

...

(4) Acțiunile și campaniile de informare a publicului menite să asigure informarea publicului larg cu privire la existența și la modul de utilizare a numărului unic pentru apeluri de urgență 112 sunt stabilite în Programul național de implementare a Serviciului de urgență național 112.

Exigențele de tehnică legislativă statuează că, proiectele de legi, propunerile legislative și celelalte proiecte de acte normative se redactează în forma prescriptivă proprie normelor juridice. Prin modul de exprimare actul normativ trebuie să asigure dispozițiilor sale un caracter obligatoriu.

Totodată, urmează a fi indicată autoritatea care va adopta Programul național de implementare a Serviciului de urgență național 112 - Parlamentul sau Guvernul.

Vulnerabilitate
Nerespectarea exigențelor de tehnică legislativă

Reformularea propunerii legislative.

9

Art. 18

Articolul 18. Asigurarea financiară și tehnico-materială

(1) Asigurarea financiară și tehnico-materială a Serviciul 112, inclusiv finanțarea creării Serviciului 112, creării, exploatării și mentenanței ulterioare a Sistemului informațional automatizat și a rețelei de comunicații a Serviciului 112, interconectarea centrelor pentru preluarea apelurilor de urgență cu dispeceratele de urgență ale serviciilor specializate de urgență, interconectarea centrelor pentru preluarea apelurilor de urgență cu rețelele furnizorilor de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice se efectuează din contul:

a) bugetului de stat;

b) granturilor, asistenței tehnice și altor surse legale;

c) mijloacelor primite pe bază de contract sau obținute din prestarea altor servicii, la solicitarea persoanelor juridice sau fizice.

...

În opinia noastră, alin. (1) art. 18 din proiect este formulat de o manieră ambiguă, care, la aplicare, ar putea admite interpretări abuzive, acesta avînd un sens neclar/echivoc şi astfel ar putea permite interpretări abuzive.

Astfel, urmează a fi concretizate care vor fi acele ”alte surse legale”, precum și ”mijloacele obținute din prestarea altor servicii persoanelor juridice sau fizice”.

Vulnerabilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea soluției legislative.

10

Art. 19

Articolul 19. Răspunderea pentru încălcarea dispozițiilor prezentei legi

(1) Factorii de decizie și personalul Serviciului 112 și al serviciilor specializate se urgență poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare, pentru neîndeplinirea atribuțiilor funcționale stabilite de actele normative în vigoare.

...

(3) Persoanele fizice și juridice care încalcă prevederile prezentei legi poartă răspundere conform legislației în vigoare.

Articolul 19 din proiectul de lege conține norme de trimitere, care fac referire la prevederile altui alt act/acte în întregime, fără trimitere la vreun act concret şi care, la evaluare, e dificil de stabilit sau nu poate fi stabilit în genere, precum și norme de blanchetă, care transmit altor autorităţi, subiecţi, dreptul şi competenţa de stabili, în mod autonom, reglementări cu caracter normativ, reguli de comportament, interdicţii.

Vulnerabilitate
Norme de trimitere;
Norme de blanchetă

Concretizarea trimiterilor propuse în proiect.

11

Art. 20

Articolul 20. Dispoziții finale și tranzitorii

(1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 12 luni de la data publicării.

(2) Guvernul, în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege;

...

Potrivit art. 47 alin. (7) din Regulamentului Parlamentului, aprobat prin Legea 797-XIII din 02.04.1996, dacă pentru executarea actului legislativ care se adoptă este necesară elaborarea altor acte legislative sau normative, se anexează lista acestora şi/sau, după caz, şi proiectele lor. Astfel, autorul urma să anexeze și proiectul de lege de modificare şi completare a unor acte legislative în vederea corelării cadrului legal național cu noile reglementări legislative, precum și lista actelor normative ce urmează a fi amendate întru executarea proiectului de lege ce urmează a fi adoptat.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;
Nerespectarea exigențelor de tehnică legislativă;
Normă lacunară şi deficientă.

Revizuirea propuenrilor legislative potrivit obiecțiilor.
Concluzii

Elaborarea proiectului de Lege cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 are drept scop organizarea unui serviciu național unic pentru apelurile de urgență, care să asigure preluarea, procesarea și transmiterea datelor asociate acestora către serviciile specializate de urgență, în scopul garantării unui nivel sporit de siguranță și protecție a persoanei și a bunurilor, prin utilizarea eficientă a capacităților infrastructurii de comunicații electronice moderne.

Nota de fundamentare, anexată la proiect, reflectă condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv necesitarea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări; principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei, evidenţierea elementelor noi, efectul social, economic şi cel psihologic al realizării lui; referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză; fundamentarea economico-financiară. Totuși, aceasta nu conţine Tabelul de concordanţă privind compatibilitatea proiectului de act legislativ cu legislaţia comunitară şi Declaraţia de compatibilitate.

Prevederile proiectului sunt compatibile normelor constituționale şi parţial compatibile legislației naționale corelative. De asemenea, acestea vin să armonizeze cadrul legal național și să transpună în legislația națională prevederile aquis-ului comunitar în domeniu și anume a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice.

În procesul examinării proiectului Legii supus expertizării nu au fost identificate careva cauze, care ar fi făcut obiectul sesizării la Curtea Constituţională sau la CtEDO, în partea ce ţine de serviciile de comunicații electronice.

Proiectul necesită perfectare atît din punct de vedere a tehnicii legislative, cît și în scopul diminuării nivelului de vulnerabilitate, conţinînd mai mulţi factori de vulnerabilitate cum ar fi: prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă; lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect; nerespectarea exigențelor de tehnică legislativă; norme de trimitere și de blanchetă; normă deficientă; formulare ambiguă care permite interpretări abuzive.

În acest context, considerăm inoportună promovarea proiectului Legii cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 în redacţia propusă, acesta necesitînd a fi revizuit substanţial pentru a fi excluse orice interpretări ce ar putea încălca drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei