Democrat inseamna cineva care vrea sa inalte poporul pe umerii sai, nu cineva care vrea sa se inalte el pe umerii poporului. Nicolae Iorga

Expertiza proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Armonizarea legislaţiei la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

23 Aprilie 2014

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectului legii privind modificarea și completarea Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală (art.14)

(înregistrat în Parlament cu numărul 89 din 04 Martie 2014)


În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a vulnerabilității proiectului legii privind modificarea și completarea Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală (art.14) prin prisma drepturilor omului.Evaluarea generală


1. Autorul proiectului este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul actului (potrivit proiectului și/sau notei informative). Potrivit notei informative, scopul proiectului constă în crearea unor reglementări normative clare în domeniul exercitării drepturilor unor cetăţeni şi asigurarea respectării drepturilor copilului, asigurarea dezvoltării normale a minorilor fără a fi influenţată de răspândirea intenţionată sau îndemnarea directă la relaţii homosexuale.


4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Deşi proiectul supus expertizării este însoţit de notă informativă, aceasta reflectă doar opinia autorului proiectului vis-a-vis de fenomenul homosexualităţii. Nota informativă nu conţine o argumentare ştiinţifică (ţinându-se cont de opinia medicilor, psihologilor şi a sociologilor) a necesităţii adoptării proiectului. La fel, nota informativă nu conţine careva date statistice privind fenomenul homosexualismului în Republica Moldova.

Potrivit prevederilor art.20 al Legii 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină:
a) condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv necesitatea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări;
b) principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei, evidenţierea elementelor noi, efectul social, economic şi de altă natură al realizării lui;
c) referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză
d) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură;
e) actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător.

Nota informativă ce însoţeşte proiectul nu corespunde exigențelor Legii privind actele legislative, poartă un caracter formal şi reflectă doar opinia subiectivă a autorului - circumstanţă care împiedică formarea unei viziuni ample asupra necesităţii adoptării modificărilor propuse.

Nota informativă menţionează că autorităţile locale vor întreprinde măsuri de prevenire a predării, informării relaţiilor homosexuale ca şi o relaţie de familie normală. În acest context, atragem atenţia asupra faptului că proiectul nu conţine asemenea prevederi.

5. Sfera de reglementare a proiectului corespunde următoarelor domenii/drepturi:

Drepturi si libertăți individuale:
Dreptul de a nu fi discriminat (art. 16 din Constituția RM)
Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică (art. 24 din Constituția RM)
Libertatea individuală și siguranța persoanei (art. 25 din Constituția RM)
Dreptul la viața intimă familială și privată (art.28 din Constituția RM)
Drepturi si libertăți social-economice:
Familia (art. 48 din Constituția RM)
Drepturi si libertăți culturale:
Dreptul la învățătură (art. 35 din Constituția RM)Evaluarea de fond a proiectului


6. Respectarea principiului transparenței este asigurată suficient. Proiectul Legii a fost plasat, repetat, pe pagina web a Parlamentului, societatea civilă având posibilitate să se informeze despre proiect. Deci, din acest punct de vedere, considerăm că principiul transparenţei a fost respectat.


7. Respectarea principiului participării este asigurată insuficient. Ţinând cont de faptul că, subiectul abordat este unul special, în opinia noastră, pentru acest proiect urmau a fi organizate dezbateri şi audieri publice. La fel, urma să se ţină cont şi de opinia autorităţilor publice locale.


8. Respectarea principiului responsabilizării este asigurată insuficient. Întrucât principiul responsabilizării implică argumentarea necesităţii adoptării actului examinat în procesul decizional sau justificării acțiunilor, pentru care cetăţenii pot da aprecieri performanţelor, dar şi responsabilitatea celor care vor realiza actul, în proiectul supus expertizării, principiul transparenţei nu a fost respectat pe motiv că, necesitatea adoptării actului nu a fost argumentată sau cel puţin argumentele expuse de autor nu sunt convingătoare.


9. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ normelor constituționale. Proiectul/actul normativ este conform parțial Constituției. În principiu, ca şi conţinut proiectul corespunde normelor constituţionale. Însă, în cazul în care proiectul va fi adoptat în varianta propusă, ar putea exista riscul unei eventuale violări a dreptului la libertatea opiniei.


10. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ legislației corelative. Proiectul/actul normativ nu este conform legislației corelative. În primul rând, proiectul nu este conform Legii, modificarea căreia se propune. Art.14 al Legii privind administraţia publică locală se referă la competenţele APL şi nicidecum la promovarea/nepromovarea de strategii, politici etc.

În al doilea rând, proiectul nu este conform Legii învăţământului nr.547 din 21.07.1995, care prin art.14 instituie pentru Ministerul Educaţiei competenţa de a elabora strategia şi de a promova politica de stat în domeniul învăţământului.

În al treilea rând, proiectul nu corespunde prevederilor Codului Penal şi Codului Contravenţional, deoarece aceste acte legislative nu prevăd sancţiuni pentru promovarea relaţiilor homosexuale de către APL. Mai mult decât atât, a fost exclusă din Codul Contravenţional pedeapsa pentru propagarea homosexualității.


11. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ standartelor internaționale. Proiectul/actul normativ este conform parțial standardelor internaționale. Proiectul contravine art.8, 10, 11 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.


12. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței Curții Constutiționale. Nu există jurisprudență a Curții Constituționale în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ expertizat.


13. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței CtEDO. Proiectul/actul normativ nu este conform jurisprudenței CtEDO. În materie de promovare a homosexualităţii, putem face referire la cazul NORRIS versus IRLANDA. Astfel, Hotărârea din 26 octombrie 1988 pronunţată în acest dosar ar avea tangenţă cu interpretarea noţiunii de propagare a homosexualităţii.


14. Impactul proiectului/actului normativ prin prisma drepturilor omului. Proiectul/actul normativ limiteaza drepturile/libertățile. Prevederile proiectului ar putea genera violarea dreptului de a nu fi discriminat, dreptului la libertatea individuală, dreptului la libertatea opiniei şi exprimării, dreptul de a nu fi discriminat.


15. Impactul gender al proiectului. Proiectul/actul normativ este gender neutru.
Concluzii

În opinia noastră, adoptarea proiectului propus este inoportună din următoarele considerente:
- în primul rând, menţionăm că, legislaţia R. Moldova nu defineşte noţiunea" homosexualitate";
- în al doilea rând, nici Codul penal şi nici Codul Contravenţional nu definesc noţiunea “promovare”/"propagare".

Dacă e să ne referim nemijlocit la proiectul expertizat menţionăm următoarele:

1. Legea nr.436 din 28.12.2006, prin art. 14, nu instituie pentru autorităţile publice locale careva obligaţii. Articolul în cauză se referă doar la competenţa APL.

În concluzie, d.p.d.v. al tehnicii legislative, nu poate un articol al legii prin care se stabilesc competenţe să fie completat cu un alineat prin care să se instituie 2 obligaţiuni referitoare la un domeniu care, în esenţa sa, nu este de competenţa APL şi care, de fapt, nu este reglementat de legislaţie.

2. Potrivit prevederilor art.41 al Legii învăţământului nr. 547 din 21.07.1995, Ministerul Educaţiei îşi exercită funcţiile de control asupra respectării legislaţiei învăţământului. Totodată, Ministerul Educaţiei, în temeiul legii nominalizate, elaborează strategia şi promovează politica de stat în sfera învăţământului, elaborează standardele educaţionale de stat şi controlează realizarea lor etc.

În concluzie, ţinând cont de faptul că APL nu au careva atribuţii la elaborarea politicilor din sistemul educaţional (cel puţin nu regăsim asemenea competenţe în art.14 alin.2 al Legii nr.436 din 28.12.2006) instituirea obligaţiei de a nu promova predarea în instituţiile de învățământ a homosexualităţii nu are nici un sens.

3. Este incorect să institui careva obligaţii, neexecutarea cărora nu poate fi sancţionată.

Cu titlu de generalizare: Proiectul în cauză nu poate fi adoptat atât în varianta propusă cât şi de principiu.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei