Democratie si astfel, neputand face ca tot ceea ce este just sa fie tare, s-a facut ca tot ceea ce este tare sa fie just. Blaise Pascal

Expertiza proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Armonizarea legislaţiei la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

22 Aprilie 2014

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectului Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la publicitate – art.19, 22, 28; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.12, Legea cu privire la tutun și articolele din tutun)

(înregistrat în Parlament cu numărul 35 din 04 Februarie 2014)


În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a vulnerabilității proiectului Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la publicitate – art.19, 22, 28; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.12, Legea cu privire la tutun și articolele din tutun) prin prisma drepturilor omului.



Evaluarea generală


1. Autorul proiectului este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Sănătăţii , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul actului (potrivit proiectului și/sau notei informative). Potrivit notei de fundamentare, intervenţia cu reglementări noi în zona tutunului este o stringenţă socială acută, determinată de faptul că efectele nocive ale consumului de tutun nu doar conduc la surparea sănătăţii populaţiei, dar corup generaţiile tinere, menţinînd mitul că fumatul face parte din formula de etalare a unui statut social ridicat.

Proiectul de lege intervine cu o nouă paradigmă regulatorie, esenţialmente diferită de cea actuală, care enunţă clar că scopul este de a proteja sănătatea populației de efectul fumatului şi expunerea la fum. În acest sens, proiectul intervine cu o nouă concepţie realmente inedită şi în corespundere cu practica UE şi cea internaţională, un nou instrument juridic ce exprimă controlul tutunului. Prin acest mecanism se intenţionează punerea într-o schemă închegată a corelaţiilor dintre limitări, regularizări precise şi sancţiuni, care împreună să facă front comun fumatului şi intereselor mercantile (finalmente antisociale) ale industriei tutunului.

Proiectul de act legislativ ţinteşte cîteva dimensiuni cruciale pentru succesul politicii îndreptate spre reducerea fumatului, respectiv micșorarea efectelor nocive ale acestei dependenţe, dimensiuni care, la moment, fie sunt în afara reglementării, fie sunt reglementate atît de sumar încît, în practică, să nu genereze nici un efect palpabil la capitolul reducerea fumatului.

Adoptarea şi implementarea proiectului de lege va contribui la creşterea nivelului de protecţie a sănătăţii populaţiei de dauna cauzată de consumul produselor din tutun şi expunerea la fumul de tutun, consolidarea capacităţilor naţionale de control în domeniul tutunului. Acesta va contribui, de asemenea, la reducerea costurilor pentru tratamentul bolilor legate de consumul de tutun şi expunerea la fumul de tutun, precum şi la creşterea productivităţii muncii.


4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. În conformitate cu art. 20 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, nota informativă trebuie să includă:
a) condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv necesitarea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări;
b) principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei, evidenţierea elementelor noi, efectul social, economic şi de altă natură al realizării lui;
c) referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză;
d) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură;
e) actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului.

Intenţia autorilor este expusă clar şi argumentat în nota informativă ce însoţeşte proiectul de lege. În acest sens, autorul respectă prevederile art. 20 prenotat din Legea privind actele legislative.

În contextul lit. c) a art. 20 din legea nominalizată, informația privind compatibilitatea proiectului de lege cu cadrul legal comunitar urma a fi inserată în Tabelul de concordanță, după modelul stabilit în anexa la Regulamentul privind mecanismul de armonizare a legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1345 din 24 noiembrie 2006 și utilizat pentru a demonstra compatibilitatea proiectului de lege naţional cu legislaţia comunitară, care însoţeşte în mod obligatoriu proiectul actului legislativ pe întreg parcursul circulaţiei sale, pînă la adoptarea sa de către Parlament.

Informația de ordin general, prezentată în nota de fundamentare referitor la compatibilitatea proiectului de lege cu Directivele Uniunii Europene (Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare şi vînzare a produselor din tutun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009; Directiva 2003/33/CE privind publicitatea în favoarea tutunului; Recomandarea Consiliului 2003/33/EC privind prevenirea fumatului şi iniţiativele de îmbunătăţire a controlului tutunului; Recomandarea Consiliului 2009/C 296/02 privind mediul fără fumat), referinţele la reglementările actelor internaţionale relevante domeniului (Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului), precum şi la experienţa unor ţări ca: Australia, Canada, Federaţia Rusă, România, Turcia, Ucraina nu absolvă autorul de obligația de a prezenta informația respectivă potrivit rigorilor Hotărîrii Guvernului nr.1345 din 24 noiembrie 2006.

De asemenea, sunt încălcate și prevederile lit. d) alin. (2) al art. 23 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, care statuează că dosarul de însoțire a variantei finale a proiectului de act legislativ va cuprinde nota informativă care va conține și rezultatele expertizei compatibilității cu legislația comunitară, precum și lista reglementărilor de referință ale legislației comunitare, cele ale Regulamentului Parlamentului, aprobat prin Legea 797-XIII din 02.04.1996, precum şi ale Hotărîrii Guvernului nr.190 din 21.02.2007. Astfel, dosarul de însoţire trebuia să conţină Tabelul de concordanţă privind compatibilitatea proiectului de act legislativ cu legislaţia comunitară şi Declaraţia de compatibilitate. Din lipsa informaţiilor, nu cunoaştem dacă autorii au realizat sau nu aceste cerinţele legale, informația în cauză lipsind cu desăvîrșire de pe pagina oficială a Parlamentului.

5. Sfera de reglementare a proiectului corespunde următoarelor domenii/drepturi:

Drepturi si libertăți social-economice:
Dreptul la ocrotirea sănătații (art.36 din Constituția RM)
Dreptul la mediu înconjurător sănătos (art. 37 din Constituția RM)



Evaluarea de fond a proiectului


6. Respectarea principiului transparenței este asigurată suficient. Transparenţa promovării proiectului, la etapa actuală a procesului de examinare a proiectului, este asigurată suficient. În scopul respectării prevederilor Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239 din 13 noiembrie 2008, în perioada 20.04.2013 - 23.10.2013, proiectul de lege, însoţit de Analiza impactului de reglementare a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Sănătăţii, www.ms.gov.md, directoriul "Legislaţie", secţiunea "Transparenţa decizională".

De asemenea, proiectul de act legislativ, însoţit de nota informativă, analiza impactului de reglementare, avizul Centrului Naţional Anticorupţie şi cel al Ministerului Justiţiei este plasat pe web site-ul oficial al Parlamentului, Parlamentul respectînd, astfel, principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă, subiecţii interesaţi avînd posibilitatea de a se informa despre noile propuneri legislative în acest domeniu și de a-şi expune opinia vis-a-vis de prevederile acestuia.

Totodată, în opinia noastră, sunt ignorate unele prevederi ale Instrucţiunii privind circulaţia proiectelor de acte legislative în Parlament, aprobată prin Hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului nr. 30 din 07.11.2012, care prevăd că dosarul se completează cu originalele rapoartelor și ale sintezelor comisiei permanente sesizate în fond, co-rapoartele și avizele comisiilor permanente, avizul Direcției generale juridice, după caz, cu avizul Guvernului, avizele altor autorități, amendamentele deputaților și fracțiunilor, propunerile societății civile și cu alte documente pertinente. După includerea în procedură legislativă, proiectul de act legislativ și documentele conexe, în variantă electronică sau, după caz, pe suport de hîrtie, se transmit Direcției generale informațional-analitice, care asigură scanarea și plasarea tuturor documentelor şi informaţiilor parvenite (avize, expertize, rapoarte, co-rapoarte, sinteze, alte informații ce țin de etapa procedurală) pe marginea proiectului respectiv pentru a fi scanate și plasate pe pagina web oficială a Parlamentului. Ţinem să menţionăm că, această condiţie imperativă a procesului de legiferare este parţial ignorată.


7. Respectarea principiului participării este asigurată suficient. Potrivit art.7 din Legea privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008, autorităţile publice sunt obligate, după caz, să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional.

Astfel, potrivit informațiilor expuse în nota informativă, Ministerul Sănătăţii a realizat acţiuni ample de consultări publice înainte de elaborarea proiectului de lege, pe parcursul elaborării, precum şi în perioada/procesul avizării acestuia, la care au participat reprezentanţi ai organizaţiilor şi instituţiilor publice, societăţii civile din ţară şi ai organizaţiilor internaţionale.

Iniţierea elaborării proiectului de lege a fost precedată de studii şi analize aprofundate a situaţiei existente şi a măsurilor de control al tutunului necesare a fi realizate şi cost-eficienţei intervenţiilor de control al tutunului propuse în proiectul de lege. Pentru evaluarea situaţiei şi elaborarea proiectului de lege, Ministerul Sănătăţii, prin Ordinul nr. 64 di 25.06.2912, a instituit un grup intersectorial compus din reprezentanţi ai ministerelor de resort, societăţii civile şi mass-media.

La 19 august 2013, Ministerul Sănătăţii a organizat dezbateri publice cu participarea grupului de lucru interministerial pentru elaborarea proiectului de lege, fiind lansată invitația de a participa toţi doritorii (http://www.ms.gov.md/?q=evenimente/sedinta-grupului-interministerial-lucru-elaborarea-proiectului-lege-privind-controlul). La şedinţă au participat reprezentanţi ai sectorului guvernamental (MS, MF, MAIA, CNSP), ai celui non-guvernamental (Consiliul Naţional pentru Participare, Centrul PAS, Centrul de Investigaţii Jurnalistice, Centru Expert-Grup, CReDO, mass-media), precum şi ai Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

La 9 octombrie 2013, proiectul de lege ajustat şi completat a fost remis spre avizare Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, autorităţilor publice centrale, autorităţilor administrative centrale şi organizaţiilor din sectorul asociativ.

Proiectul de lege a fost discutat public şi la cea de-a doua ediţie a Forumului Naţional de Sănătate (25-26 noiembrie 2013, Chişinău), factori de decizie din domeniul sănătăţii şi alte sectoare ale economiei naţionale, inclusiv reprezentanţi ai societăţii civile de nivel naţional şi local, prezenţi la eveniment, participînd la dezbaterea proiectului de lege privind control tutunului.

De asemenea, Ministerul Sănătăţii a organizat dezbateri publice suplimentare la 12 noiembrie 2013, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai societății civile, autorităţilor publice centrale, Agenţiei pentru Protecţia Concurenţei, Confederaţiei Naţionale a Patronatelor din Moldova, Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Consiliului Naţional pentru Participare, Grupului de lucru privind reglementarea activităţii de întreprinzător (membrii), precum şi toate părţile interesate, inclusiv mass-media. Poziţia majorităţii participanților a fost de a promova un cadru naţional comprehensiv în domeniul controlului, care să transpună prevederile Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului, ale Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 82 din 12.04.2012, altor documente şi politici naţionale şi internaţionale.


8. Respectarea principiului responsabilizării nu este asigurată. Principiul responsabilităţii, potrivit căruia autorităţile statului răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, respectiv pentru modul de implementare şi eficienţa strategiilor de acţiune aplicate, nu oferă părţilor interesate posibilitatea de a solicita de la Ministerul Sănătății oferirea de argumente şi de explicaţii pentru justificarea deciziilor şi acţiunilor, precum și posibilitatea persoanelor de a aplica o sancţiune autorităţilor publice pentru performanţe slabe.


9. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ normelor constituționale. Proiectul/actul normativ dezvoltă Constituția. Prevederile din proiect dezvoltă normele constituţionale cuprinse în 36 din Constituţia Republicii Moldova, ce se referă la garantarea dreptului la ocrotirea sănătății, asigurarea gratuității minimului de asistență medicală oferit de stat.


10. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ legislației corelative. Proiectul/actul normativ este conform parțial legislației corelative. Proiectul de lege conține reglementări specifice referitoare la excluderea speculaţiilor directe şi indirecte cu atractivitatea fumatului; fortificarea instrumentelor de avertizare privitor la dauna fumatului; fortificarea instrumentelor legale de excludere a accesului minorilor la produsele din tutun; contracararea comerţului ilegal cu produse di tutun; desesizarea clară a actului de guvernare de promovarea interesului comercianţilor; fortificarea instrumentelor de monitorizare, control şi sancţionare din partea statului.

În linii generale, prevederile proiectului sunt compatibile legislației naționale corelative. Totuși, anumite prevederi ale proiectului de lege sunt concurente cu unele prevederi ale legislaţiei. Obiecţii în acest sens se conţin în Analiza detaliată a potenţialelor elemente de vulnerabilitate ale proiectului legii (pct. 16).


11. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ standartelor internaționale. Proiectul/actul normativ este conform standardelor internaționale. Proiectul de lege supus expertizării vine să aducă legislaţia naţională în domeniul controlului tutunului în conformitate cu:
- Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului;

- Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare şi vînzare a produselor din tutun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009;

- Directiva 2003/33/CE privind publicitatea în favoarea tutunului;

- Recomandarea Consiliului 2003/33/EC privind prevenirea fumatului şi iniţiativele de îmbunătăţire a controlului tutunului;

- Recomandarea Consiliului 2009/C 296/02 privind mediul fără fumat.

De asemenea, la elaborarea acestui proiect de lege a fost consultată legislaţia în domeniul controlului tutunului din Australia, Canada, Federaţia Rusă, România, Turcia, Ucraina şi alte ţări.


12. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței Curții Constutiționale. Nu există jurisprudență a Curții Constituționale în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ expertizat. În procesul examinării proiectului Legii supus expertizării nu au fost identificate careva cauze, care ar fi făcut obiectul sesizării la Înalta Curte, în partea ce ţine de controlul tutunului.


13. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței CtEDO. Nu există jurisprudență a CtEDO în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ expertizat. În procesul examinării proiectului Legii supus expertizării nu au fost identificate careva cauze, care ar fi făcut obiectul sesizării la CtEDO, în partea ce ţine de controlul tutunului.


14. Impactul proiectului/actului normativ prin prisma drepturilor omului. Proiectul/actul normativ respectă drepturile/libertățile. Proiectul de lege asigură unul din dintre cele mai importante drepturi ale omului și anume dreptul la ocrotirea sănătății. Acest drept este asigurat prin păstrarea fondului genetic al tarii, prin crearea de condiții de viata și munca, prin garantarea unei asistențe medicale calificate, acordate în conformitate cu exigențele medicinei moderne, precum și prin apărarea juridică a dreptului la ocrotirea sănătății și la repararea prejudiciului cauzat sănătății.

Principalele aspecte cărora trebuie să le facă față sistemul de control al tutunului din Republica Moldova sunt cele legate de:
- excluderea speculaţiilor directe şi indirecte cu atractivitatea fumatului;
- fortificarea instrumentelor de avertizare privitor la dauna fumatului;
- fortificarea instrumentelor legale de excludere a accesului minorilor la produsele din tutun;
- contracararea comerţului ilegal cu produse din tutun;
- desesizarea clară a actului de guvernare de promovarea interesului comercianţilor;
- fortificarea instrumentelor de monitorizare, control şi sancţionare din partea statului.


15. Impactul gender al proiectului. Proiectul/actul normativ este gender neutru. Proiectul nu influenţează diferenţierea gender, nu contribuie la inegalitatea gender şi generează acelaşi impact atît asupra femeilor, cît şi bărbaţilor.


16. Analiza detaliată a textului proiectului.


Nr. Articol Text Obiecţii Factorii de vulnerabilitate Recomandări

1

Art. I. – Legea nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67-68, art.555), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Se interzice orice formă directă sau indirectă de publicitate în favoarea produselor din tutun, inclusiv publicitatea la radio şi televiziune, în presa scrisă, în serviciile cinematografice, video, informaţionale, cu utilizarea reţelelor de comunicaţii electronice, publicitatea exterioară şi cea interioară, publicitatea în exteriorul şi interiorul locurilor de comerţ a produselor din tutun, publicitatea pe mijloacele de transport şi prin intermediul trimiterilor poştale şi publicitatea pe accesoriile de fumat şi oricare alt tip de publicitate.

(3) Se exceptează de la prevederile alin.(2) publicaţiile destinate exclusiv profesioniştilor din domeniul comerţului cu tutun”.

În proiectul supus expertizării sunt inserate norme care stabilesc derogări neîntemeiate. Acestea instituie excepţii de la regula stabilită, în lipsa unor motive argumentate a necesităţii introducerii excepţiilor. Mai mult, prevederile legislative care stabilesc derogări neîntemeiate sunt aidoma unor „portiţe legislative”, pe care „pot ieşi” funcţionarii publici pentru a nu da curs cererilor şi pretenţiilor legitime. Pericolul acestui element constă, de obicei, în discreţia nejustificată a funcţionarului sau a autorităţii publice de a decide asupra aplicării derogării, ceea ce determină subiecţii privaţi să stimuleze pe cale coruptibilă respectivul funcţionar pentru a evita aplicarea excepţiei, de care poate depinde termenul, modalitatea sau chiar posibilitatea de a-şi realiza dreptul sau interesul legitim.

Vulnerabilitate
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate

Revizuirea amendamentelor propuse.

2

2. Articolul 22 se completează cu un nou alineat, (7), cu următorul cuprins:

„(7) Se interzice stimularea vînzărilor şi promovarea produselor din tutun prin sponsorizare, inclusiv prin acţiuni de sponsorizare sau de susţinere în alt mod a unor acţiuni sau iniţiative publice sau comerciale, în urma cărora marca comercială a produsului din tutun sau numele producătorului pot deveni vizibile sau informaţia despre relaţia cu evenimentul accesibilă publicului. Se interzice orice activitate care induce în eroare sau creează o închipuire eronată despre caracteristicile produselor din tutun şi despre impactul acestora asupra sănătăţii.”

În opinia noastră, nu este clar ce a avut în vedere autorul prin "susţinere în alt mod". Mai mult, sintagmele "induce în eroare" şi "creează o închipuire eronată" sunt formulate de o manieră ambiguă care ar putea admite interpretări abuzive.

Formularea conţinută în reglementare are un sens neclar şi echivoc şi, astfel, ar putea permite interpretări abuzive. Aceste formulări lingvistice pot fi calificate ca factori vulnerabili în măsura în care acordă posibilităţi de aplicare a normei în interpretarea preferată, în dependenţă de interesul responsabililor de implementare şi control al aplicării.

Totodată, nu este clar cum ar putea fi probate în instanță ”inducerea în eroare” sau ”crearea unei închipuiri eronate”. Mai mult, modificările operate în Codul contravențional nu cuprind sancțiuni pentru ”practicarea activității care induce în eroare sau creează o închipuire eronată despre caracteristicile produselor din tutun şi despre impactul acestora asupra sănătăţii.”

Vulnerabilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Reformularea sintagmelor utilizate.

3

3. La articolul 28 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) expediază agenţilor de publicitate prescripţii de încetare a încălcărilor legislaţiei cu privire la publicitate;”.

Prin amendamentul efectuat la art. 28, sintagma "dispoziţii" se substituie cu sintagma "prescripţii", ceea ce, în viziunea noastră, nu aduce plus valoare normei supuse modificării.

Totodată, potrivit alin. (2) art. 34 din Legea privind actele legislative nr. 780-XIV din 27.12.2001, modificarea intervine pentru a schimba unele soluţii din actul legislativ prin altele.

Vulnerabilitate
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

Menţinerea normei în vigoare.

4

Art. II, Art. III, Art. IV

Art. II. - La articolul 12 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280), cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se completează cu o nouă literă, g), cu următorul cuprins:

„g) să înainteze acţiuni în justiţie împotriva angajatorilor şi persoanelor juridice responsabile pentru gestiunea spaţiilor publice închise sau semiînchise la locurile de muncă, ce au admis fumatul, în vederea compensării cheltuielilor legate de tratamentul persoanelor bolnave, îmbolnăvirea cărora a fost cauzată de expunerea la fumul de tutun.”

Art. III. – Legea nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 47-48, art.139), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

...

18. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Articolul 20. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi

...

(4) Nerespectarea legislaţiei privind protecţia contra expunerii la fumul de tutun în spaţiile publice închise, semiînchise, locurile de muncă şi transportul public de către agenţii economici, activitatea cărora este autorizată sau licenţiată, constatată repetat de către instituţiile Serviciului de supraveghere de stat a sănătăţii publice, conduce la retragerea autorizaţiei. Autoritatea competentă retrage autorizaţia sau licenţa în baza demersului motivat al medicului şef sanitar de stat din unitatea administrativ-teritorială respectivă.”

Art.IV. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Se completează cu un nou articol, 91/1, cu următorul cuprins:

Articolul 91/1. Încălcarea legislaţiei privind controlul asupra plasării pe piaţă şi consumul produselor din tutun

...

(17) Fumatul în spaţiile publice închise şi semiînchise, la locurile de muncă, spaţiile publice deschise administrate de instituţiile medico-sanitare, de învăţămînt, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv pe teritoriile aferente acestora, în raza de 10 metri de la intrarea în spaţiile publice închise şi locurile de muncă, de la ferestrele care se deschid şi de la locurile/instalaţiile de captare a aerului pentru spaţiile publice închise şi pentru locurile de muncă,

se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.

...

6. Articolul 406:

în titlu şi în alineatul (1), sintagma „sanitar-epidemiologice de stat” se substituie cu sintagma „supravegherea de stat a sănătăţii publice”;

la alineatul (1), sintagma „la art.80-83, 115, 268-271, 276” se substituie cu sintagma „la art.80-83, 91/1 alin. (1) – (15) şi alin. (17), 115, 268-271, 276 şi art.364/1”.

Prin completarea articolului 12 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină i se acordă competenţa de a înainta acţiuni în justiţie împotriva angajatorilor şi persoanelor juridice responsabile pentru gestiunea spaţiilor publice închise sau semiînchise la locurile de muncă, ce au admis fumatul.

Totodată, prin modificarea art. 20 din Legea nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun, constatarea
nerespectării legislaţiei privind protecţia contra expunerii la fumul de tutun în spaţiile publice închise, semiînchise, locurile de muncă şi transportul public de către agenţii economici este atribuită instituţiilor Serviciului de supraveghere de stat a sănătăţii publice.

Prin aceste amendamente, autorul instituie atribuţii paralele unei autorităţi publice care sunt stabilite pe lîngă alte atribuţii similare sau identice cu atribuţiile altei autorităţi publice. Astfel, atribuţiile paralele creează riscul de apariţie a conflictului de competenţă între autorităţile investite cu atribuţii paralele sau a declinării competenţelor de către ambele autorităţi responsabile.

Vulnerabilitate
Norme concurente ce stabilesc aceleaşi competenţe pentru instituţii diferite.

Revizuirea propunerilor legislative înaintate.

5

Art. III, Art. IV

Art. III. – Legea nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 47-48, art.139), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

...

10. Capitolul IV va avea următorul cuprins:

Capitolul IV. INGREDIENTELE ŞI EMISIILE

Articolul 10. Reglementarea ingredientelor

„(1) Se interzice plasarea pe piaţă a produselor din tutun, dacă aceste produse ori fumul acestora conţin:

a) aditivi cu potenţial de dependenţă sau care contribuie la creşterea dependenţei de produsele din tutun, sînt toxici sau cancerigeni ori sînt potenţial cancerigeni;

b) vitamine şi alţi aditivi care conferă caracteristici de fructe, dulce, vanilie sau de produse de cofetărie, care creează impresia că produsul din tutun are efecte benefice asupra sănătăţii sau că prezintă pericol redus pentru sănătate;

c) cafeină, taurină, alţi aditivi şi componente stimulatoare, care se asociază cu energie şi vitalitate;

d) aditivi care au proprietăţi colorante pentru emisii;

e) mentol, vanilie şi alţi aditivi cunoscuţi care provoacă efecte adverse.

(2) Guvernul la propunerea Ministerului Sănătăţii stabileşte normele de aplicare a prezentului articol.

(3) Plasarea pe piaţă a produselor din tutun, care contravin prevederilor prezentului articol se sancţionează conform legislaţiei.

Art.IV. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

...

(9) Plasarea pe piaţă a produselor din tutun care conţin ingrediente interzise de legislaţia în vigoare în domeniul controlului tutunului,

se sancţionează cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Propunerile legislative conţin norme de trimitere care fac referire la prevederile cadrului legal în general, fără trimitere la vreun act concret iar, la evaluare, acesta ar putea fi dificil de stabilit sau nu ar putea fi stabilit în genere.

Vulnerabilitate
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

Recomandăm completarea alin. (3) art. 10 din Legea nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun cu o normă de trimitere exactă la art. 91/1 din Codul contravenţional, iar la alin. (9) art. 91/1 din Codul contravenţional enumerarea exhaustivă a substanţelor nocive care se conţin în produsele de tutun şi care se interzic a fi plasate pe piaţă.

6

Art. III. – Legea nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 47-48, art.139), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după

4. Se completează cu un nou articol, 21, cu următorul cuprins:

„Articolul 21. Sfera de aplicare a prezentei legi

...

(2) Se interzice subvenţionarea directă şi indirectă, acordarea de alocaţii din fondurile publice sau stimularea de către stat în alt mod a activităţilor legate de cultivarea şi prelucrarea tutunului, fabricarea şi comercializarea produselor din tutun.”

Constatăm lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect. În lipsa unor sancţiuni clare sau în prezenţa unor sancţiuni nesemnificative pentru încălcarea prevederilor proiectului de către subiecţii de drept, apare riscul că aceştia vor conştientiza impunitatea lor pentru abuzurile săvîrşite în procesul de aplicare a legii. Amendamentul conține o formulare ambiguă prin utilizarea sintagmei ”în alt mod”. Formularea conţinută în reglementare are un sens neclar şi echivoc şi, astfel, ar putea permite interpretări abuzive. Aceste formulări lingvistice pot fi calificate ca factori vulnerabili în măsura în care acordă posibilităţi de aplicare a normei în interpretarea preferată, în dependenţă de interesul responsabililor de implementare şi control al aplicării.

Vulnerabilitate
Lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect;
Formulare ambiguă care permite interpretări abuzive

Stabilirea unor sancțiuni pentru încălcările prevăzute la pct. 4 din proiect;
Reformularea formulării ambigui.

7

10. Capitolul IV va avea următorul cuprins:

„Capitolul IV. INGREDIENTELE ŞI EMISIILE

...

Articolul 11. Cantităţile unor substanţe toxice şi cu potenţial de dependenţă în produsele din tutun

...

(4) Verificarea conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon prevăzute la alin. (1) al prezentului articol şi corespunderea acestora actelor normative în vigoare este realizată de către laboratoarele naţionale de încercări, acreditate conform legislaţiei, inclusiv alte laboratoare din afara ţării, acceptate conform legislaţiei Republicii Moldova.

Propunerea legislativă prenotată este formulată de o manieră ambiguă și conține norme de trimitere care fac referire la prevederile altor acte în întregime, fără trimitere la vreun act concret iar, la evaluare, acesta e dificil de stabilit sau nu poate fi stabilit în genere. Dacă norma la care se face trimitere este cuprinsă în alt act normativ, este obligatorie indicarea titlului acestuia, a numarului si a celorlalte elemente de identificare. Trimiterea la normele unui alt act normativ se poate face la întregul său conținut ori numai la o subdiviziune, precizata ca atare. Cand actul ce face obiect de trimitere a fost modificat, completat ori republicat, se face mențiune și despre aceasta. De asemenea, sunt utilizate și normele de blanchetă care transmit altor subiecţi, dreptul şi competenţa de a stabili, în mod autonom, anumite reguli de comportament, interdicţii. Mai mult, nu este clar în ce condiții și după ce criterii vor fi acceptate laboratoarele din afara țării.

Vulnerabilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive;
Norme de trimitere și de blanchetă

Reformularea amendamentului propus.

8

10. Capitolul IV va avea următorul cuprins:

„Capitolul IV. INGREDIENTELE ŞI EMISIILE

...

Articolul 12. Raportarea informaţiei privind tutunul, produsele din tutun, ingredientele şi emisiile

...

(3) Agenţii economici care produc şi/sau importă tutun şi/sau produse din tutun sînt obligaţi să prezinte Centrului Naţional de Sănătate Publică, pînă la data de 30 mai, următoarea informaţie ce se referă la activitatea în anul precedent:

...

e) orice plăţi, cadouri sau contribuţii de orice gen făcute savanţilor, cercetătorilor, jurnaliştilor, funcţionarilor publici care deţin concomitent funcţia de membru în consiliile de administrare la întreprinderile din industria tutunului sau altor funcţionari publici sau persoane care au funcţia de demnitate publică.

Potrivit art. 23 din Legea cu privire la conflictul de interese nr. 16-XVI din 15.02.200, persoanele care deţin funcţii de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică; membrii Consiliului de observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova”; deputaţii în Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia; directorul general adjunct al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină; conducătorii şi adjuncţii acestora din cadrul autorităţii administrative (instituţiei publice) subordonate organului central de specialitate, din cadrul întreprinderii de stat sau municipale, societăţii comerciale cu capital de stat majoritar, instituţiei financiare cu capital de stat total sau majoritar; persoanele cu funcţii de conducere şi de control în instituţiile din cadrul sistemului de învăţămînt de stat şi sistemului de sănătate publică; personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică; funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, le este interzis să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, destinate personal acestora sau familiei lor.

Prevederi similare care interzic solicitarea sau acceptarea de cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, destinate personal sau familiei persoanelor menţionate mai sus se regăsesc şi în alte acte legislative cum ar fi: Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008, Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr. 90-XVI din 25.04.2008, Legea privind testarea integrităţii profesionale nr. 325 din 23.12.2013.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;
Norme lacunare şi confuze

Revizuirea normei propuse.

9

10. Capitolul IV va avea următorul cuprins:

„Capitolul IV. INGREDIENTELE ŞI EMISIILE

...

Articolul 13/6. Descrierea şi prezentarea produselor din tutun

(1) Etichetarea, ambalarea şi prezentarea pachetelor unitare, ambalajelor exterioare şi a produselor din tutun ca atare nu trebuie să includă elemente sau caracteristici care:

a) promovează produsul din tutun prin mijloace false, înşelătoare sau care pot crea impresii eronate despre caracteristicile acestuia, efectele asupra sănătăţii, pericole sau emisii;

b) sugerează că un produs din tutun este mai puţin dăunător decît altele, inclusiv calificarea comparată a produsului de tip light, medium, ultra, extra, super, slim sau altele similare, ori că un produs din tutun are efecte vitalizante, energizante, de întinerire, naturale, organice sau alte efecte pozitive pentru sănătate sau sociale;

c) creează similitudini cu denumirile anatomice ale corpului uman, precum şi a cuvintelor care pot sugera o stare de bine, precum „roşu”, „auriu” sau a altor cuvinte similare;

d) se referă la aromă, gust, prezenţa sau absenţa aromatizatorilor sau altor aditivi;

e) se aseamănă cu produsele alimentare sau jucăriile.

(2) Elementele şi caracteristicile interzise, menţionate la alin. (1) al prezentului articol includ, dar nu se limitează la texte, simboluri, denumiri, mărci comerciale, expresii metaforice sau de alt gen, culori care induc în eroare, inserţiuni sau alte materiale adiţionale, precum etichetele adezive, autocolante, materiale inserate fixate, straturi care se raclează şi învelitori sau care se referă la forma produsului din tutun ca atare. Ţigaretele cu diametrul mai mic de 7,5 mm se consideră că induc în eroare.

...

Potrivit exigențelor de tehnică legislativă, proiectele de legi, propunerile legislative și celelalte proiecte de acte normative se redactează în forma prescriptiva proprie normelor juridice. Prin modul de exprimare, actul normativ trebuie să asigure dispozițiilor sale un caracter obligatoriu. Astfel, dispozitiile cuprinse în actul normativ pot fi, dupa caz, imperative, supletive, permisive, alternative, de recomandare etc., rezultînd expres din redactarea normelor. Mai mult, textul legislativ trebuie sa fie formulat clar, fluent și inteligibil, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce. Nu se folosesc termeni cu încărcătură afectivă. Forma și estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia și claritatea dispozițiilor.

Vulnerabilitate
Nerespectarea exigențelor de tehnică legislativă

Reformularea propuerilor legislative prin prisma obiecțiilor expuse.

10

10. Capitolul IV va avea următorul cuprins:

„Capitolul IV. INGREDIENTELE ŞI EMISIILE

...

Articolul 138. Trasabilitatea şi semnul distinctiv de securitate

...

(8) Partea terţă care asigură depozitarea datelor îşi desfăşoară activitatea în mod transparent şi asigură accesibilitate la datele depozitate şi dispozitivele de depozitare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătăţii şi Guvernului.

...

Potrivit art. 4 din Legea cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31 mai 1990, Guvernul se formează în următoarea componenţă: Prim-ministrul, prim-viceprim-ministrul, viceprim-miniştrii, miniştrii şi alţi membri stabiliţi prin lege.

Art. 21 din actul legislativ prenotat statuează că, ministerele sunt organele centrale de specialitate ale statului. Ele sunt conduse de miniştri, care poartă răspundere personală pentru îndeplinirea sarcinilor puse în seama lor. Ministerele transpun în viaţă, în baza legilor republicii, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, politica Guvernului, hotărîrile şi ordonanţele lui, conduc în limitele competenţei domeniile încredinţate şi sunt responsabile de activitatea lor.

În această ordine de idei, nu este clară necesitatea asigurării accesibilității Guvernului (a tuturor conducătorilor autorităților publice, chiar și a celor ce nu au atribuții în domeniul controlului tutunului) la datele depozitate şi dispozitivele de depozitare, din moment ce atît ministrul sănătății, cît și cel al afacerilor interne sunt membri ai Guvernului.

Vulnerabilitate
Normă lacunară şi deficientă.

Excluderea cuvîntului ”Guvernului” din proiect.

11

Art. III. – Legea nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 47-48, art.139), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

...

10. Capitolul IV va avea următorul cuprins:

„Capitolul IV. INGREDIENTELE ŞI EMISIILE

...

Articolul 13/9. Publicitatea şi promovarea prin sponsorizare a produselor din tutun

(1) Se interzice orice formă de publicitate în favoarea produselor din tutun, inclusiv publicitatea la radio şi televiziune, în presa scrisă, în publicitatea cinematografică, video, prin Internet, cu folosirea reţelelor telefonice, telegrafice, ceea ce include, dar nu se reduce la, publicitatea exterioară şi cea din interiorul spatiilor publice închise şi spaţiile semideschise, în special, publicitatea în exteriorul şi interiorul locurilor de vînzare angro şi cu amănuntul a produselor din tutun şi în localurile în care se prestează servicii, publicitatea în sau pe mijloacele de transport şi prin intermediul trimiterilor poştale, precum şi publicitatea pe accesoriile pentru fumat.

(2) Se exceptează de la prevederile alin.(1) materialele promoţionale destinate exclusiv pentru a fi distribuite producătorilor, importatorilor şi vînzătorilor de tutun şi produselor din tutun.

Art. I. – Legea nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67-68, art.555), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Se interzice orice formă directă sau indirectă de publicitate în favoarea produselor din tutun, inclusiv publicitatea la radio şi televiziune, în presa scrisă, în serviciile cinematografice, video, informaţionale, cu utilizarea reţelelor de comunicaţii electronice, publicitatea exterioară şi cea interioară, publicitatea în exteriorul şi interiorul locurilor de comerţ a produselor din tutun, publicitatea pe mijloacele de transport şi prin intermediul trimiterilor poştale şi publicitatea pe accesoriile de fumat şi oricare alt tip de publicitate.

(3) Se exceptează de la prevederile alin.(2) publicaţiile destinate exclusiv profesioniştilor din domeniul comerţului cu tutun”.

...

Potrivit normelor de tehnică legislativă, în procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în mai multe articole sau alineate din același act normativ ori în două sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere. În cazul existenței unor paralelisme acestea vor fi înlaturate fie prin abrogare, fie prin concentrarea materiei în reglementări unice.

Reglementările de același nivel și avînd același obiect se cuprind, de regulă, într-un singur act normativ. Un act normativ poate cuprinde reglementări și din alte materii conexe numai în măsura în care sunt indispensabile realizării scopului urmărit prin acest act.

Vulnerabilitate
Norme confuze;
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

Revizuirea amendamentelor propuse în contextul obiecțiilor expuse.

12

17. Se completează cu articolele 19/1, 19/2 şi 19/3 cu următorul cuprins:

...

Articolul 193. Finanţarea acţiunilor de control al tutunului

...

(2) Programele naţionale de control al tutunului sînt finanţate în limita mijloacelor financiare prevăzute în acest scop de către instituţiile responsabile, precum şi din alte surse conform legislaţiei.”

18. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Articolul 20. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi

(1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea stabilită de legislaţia în vigoare.

(2) Produsele din tutun fabricate, importate sau comercializate cu încălcarea cerinţelor prezentei legi se confiscă în modul prevăzut de legislaţie. Produsele din tutun confiscate urmează a fi distruse. Procedura de distrugere a produselor din tutun confiscate se stabileşte de Guvern.

...

Propunerea legislativă prenotată este formulată de o manieră ambiguă și conține norme de trimitere care fac referire la prevederile altor acte în întregime, fără trimitere la vreun act concret iar, la evaluare, acesta e dificil de stabilit sau nu poate fi stabilit în genere. Dacă norma la care se face trimitere este cuprinsă în alt act normativ, este obligatorie indicarea titlului acestuia, a numarului si a celorlalte elemente de identificare. Trimiterea la normele unui alt act normativ se poate face la întregul său conținut ori numai la o subdiviziune, precizata ca atare. Cand actul ce face obiect de trimitere a fost modificat, completat ori republicat, se face mențiune și despre aceasta. De asemenea, sunt utilizate și normele de blanchetă care transmit altor subiecţi, dreptul şi competenţa de a stabili, în mod autonom, anumite reguli de comportament, interdicţii. Mai mult, nu este clar în ce condiții și după ce criterii vor fi acceptate laboratoarele din afara țării.

Vulnerabilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive;
Norme de trimitere și de blanchetă

Reformularea amendamentului propus.

13

Art. IV, Art. V

Art.IV. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Se completează cu un nou articol, 91/1, cu următorul cuprins:

Articolul 91/1. Încălcarea legislaţiei privind controlul asupra plasării pe piaţă şi consumul produselor din tutun

(1) Importul, plasarea pe piaţă sau comercializarea produselor din tutun neambalate şi neetichetate în conformitate cu prevederile legale,

se sancţionează cu amendă de la 130 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 6 luni la un an.

(2) Importul, plasarea pe piaţă sau comercializarea produselor alimentare care conţin nicotină, produselor alimentare, jucăriilor şi/sau a altor produse care fac asociere cu produsele din tutun,

se sancţionează cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 6 luni la un an.

(3) Importul, plasarea pe piaţă sau comercializarea produselor din tutun care nu se fumează, a produselor care conţin nicotină adăugată, în cantităţi mai mari decît cele prevăzute în legislaţia privind controlul tutunului, a produselor din ierburi pentru fumat,

se sancţionează cu amendă de la 130 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 6 luni la un an.

(4) Importul, plasarea pe piaţă sau comercializarea produselor din tutun care conţin cantităţi de substanţe toxice peste limitele stabilite de legislaţia în vigoare,

se sancţionează cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei fizice, de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 6 luni la un an.

(5) Comercializarea produselor din tutun, în alt mod decît prin vînzare-cumpărare, aşa ca vînzătorul şi cumpărătorul să se afle fizic unul în prezenţa altuia,

se sancţionează cu amendă de la 120 la150 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 450 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei juridice.

...

Art.V. – Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

...

2. La articolul 18, alineatul (2) se completează cu punctele 9), 10), 11), 12) şi 13) cu următorul cuprins:

„9) să verifice respectarea legislaţiei privind importul, producerea, ambalarea, etichetarea, inclusiv aplicarea avertismentelor privind dauna fumatului pe produsele din tutun şi comercializarea produselor din tutun şi să aplice sancţiuni în conformitate cu legislaţia în vigoare;

Potrivit lit. h) art.11 din Codul vamal organul vamal luptă împotriva contrabandei, a încălcării reglementărilor vamale şi legislaţiei fiscale care se referă la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, curmă trecerea ilegală peste frontiera vamală a substanţelor narcotice, armamentului, obiectelor de artă, obiectelor de valoare istorică şi arheologică, obiectelor proprietate intelectuală, speciilor de animale şi plante (derivate şi părţi ale lor) pe cale de dispariţie, altor mărfuri.

Conform articolului 31 din codul enunțat, importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mărfuri puse în liberă circulaţie numai după ce sînt plătite drepturile de import şi sînt aplicate măsurile de politică economică.

Totodată, potrivit articolului 228 din actul legislativ menționat, contravenţie vamală înseamnă încălcarea reglementărilor vamale săvîrşită prin acţiuni sau inacţiune care atrag răspunderi stabilite în Codul cu privire la contravenţiile administrative şi în Codul vamal.

În caz de contravenţie vamală, colaboratorul vamal întocmeşte proces-verbal, conform prevederilor Codului cu privire la contravenţiile administrativ (art. 234 Cod vamal).

În contextul celor expuse, întocmirea proceselor-verbale și aplicarea sancțiunilor administrative pentru încălcarea legislației privind importul produselor din tutun neambalate şi neetichetate, a produselor alimentare care conţin nicotină, produselor alimentare, jucăriilor şi/sau a altor produse care fac asociere cu produsele din tutun, a produselor din tutun care nu se fumează, a produselor care conţin nicotină adăugată, a produselor din tutun care conţin cantităţi de substanţe toxice peste limitele stabilite de legislaţia în vigoare, în opinia, noastră, ține de competența organului vamal.

Concomitent, propunerea de ordin legislativ, înaintată la alin. (5), în viziunea noastră, urmează a fi redactată potrivit rigorilor lit. a) art. 19 din Legea privind actele legislative nr. 780-XIV din 27.12.2001, potrivit căreia fraza se construieşte conform normelor gramaticale, astfel încît să exprime corect, concis şi fără echivoc ideea, să fie înţeleasă uşor de orice subiect interesat.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;
Formulare ambiguă ce duce la interpretări diferite;
Norme confuze;
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă şi limbaj normativ.


Revizuirea amendamentelor propuse prin prisma obiecțiilor formulate.

14

Art. IV

Art.IV. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

...

6. Articolul 406:

...

la alineatul (1), sintagma „la art.80-83, 115, 268-271, 276” se substituie cu sintagma „la art.80-83, 91/1 alin. (1) – (15) şi alin. (17), 115, 268-271, 276 şi art.364/1”.

Autorul a omis la art. 115 alineatele (1), (2) și (4).

Vulnerabilitate
Lacună în drept

Completarea după cifra ”115” cu ”alin. (1), (2), (4)”.


Reţinem ca recomandare generală necesitatea redactării textului proiectului de lege cu respectarea principiilor generale de tehnică juridico-legislativă.

Pentru asigurarea unei succesiuni logice a soluțiilor legislative preconizate și realizarea unei armonii interioare a actului normativ, redactarea textului proiectului de lege trebuie precedată de întocmirea unui plan de grupare a ideilor în funcție de conexiunile și de raportul firesc dintre ele, în cadrul concepției generale a reglementării.

Actele normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie. Redactarea este subordonată dezideratului înțelegerii cu ușurință a textului de către destinatarii acestuia.

Proiectele de legi se redactează în forma prescriptivă proprie normelor juridice. Prin modul de exprimare actul normativ trebuie să asigure dispoziţiilor sale un caracter obligatoriu. În redactarea actului normativ, de regulă, verbele se utilizează la timpul prezent, forma afirmativă, pentru a se accentua caracterul imperativ al dispoziţiei respective. Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce.

În viziunea noastră, o serie de articole din proiectul de lege conțin norme cu caracter preponderent tehnic care nu fac obiectul Legii nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun, acestea urmînd a fi inserate fie în acte de executare a legii, fie în acte departamentale (de ex. pct. 10 : art. 11 - Cantităţile unor substanţe toxice şi cu potenţial de dependenţă în produsele din tutun; art. 13/1 - Cerinţe generale; art. 13/2 - Avertismentele textuale privind dauna fumatului; art. 13/3 - Avertismentele combinate privind dauna fumatului; art. 13/4 - Etichetarea produselor din tutun care se fumează, altele decît ţigaretele şi tutunul care se rulează; art. 13/6 - Descrierea şi prezentarea produselor din tutun; art. 13/7 - Prezentarea şi conţinutul pachetului unitar; art. 13/11 - Produsele care conţin nicotină; art. 13/15 - Obligaţiunile persoanelor responsabile).

Totodată, proiectul de lege abundă în norme prohibitive, însă pentru încălcarea acestora proiectul în cauză nu prevede sancțiuni (de ex: pct. 4 (alin. 2); pct. 11 (art. 13/1 alin. 4 și 5; art.13/6 alin. 3; art. 13/9; art. 13/13 alin. 7; art. 13/16; art. 13/17). Astfel, temeiurile neexhaustive ale răspunderii sunt formulate ambiguu, lista lor fiind lăsată deschisă, astfel încît să admită diverse interpretări ale cazurilor în care survine răspunderea. Pericolul acestui element constă în discreţia prea largă a autorităţii care urmează să stabilească existenţa temeiului de atragere la răspundere, discreţie de care autoritatea se poate prevala pentru a lăsa subiectul pasibil de a fi tras la răspundere să înţeleagă că ar putea interpreta norma ambiguă şi/sau neexhaustivă în detrimentul intereselor sale. În aceste circumstanţe, persoana va căuta mijloace corupte pentru stimularea funcţionarului public de a interpreta favorabil norma legală. Totuşi, dacă autoritatea nu va „da de înţeles” persoanei că dispune de discreţii largi de interpretare a prevederilor legii, temeiul neclar de atragere la răspundere poate servi el însuşi un indicator al posibilităţii rezolvării problemei în cauză pe calea unei „înţelegeri private”.

Utilizarea sintagmelor de genul ”sau altei ilustrații corespunzătoare”, ”alte informații obligatorii”, ”oricare altă formă de transmitere”, ”alte produse asemănătoare”, ”în alt mod”, ”alte date și informații”, ”alte cerințe”, ”altele decît”, ”alte informații disponibile și relevante”, ”altor cuvinte similare”, ”altor aditivi”, ”sau de altă natură”, ”și alte interese”, ”precum și din alte surse conform legislației”, etc. comportă un caracter ambiguu care ar putea admite interpretări abuzive. Aceste normele de blanchetă transmit altor autorităţi, subiecţi, dreptul şi competenţa de stabili, în mod autonom, reglementări cu caracter normativ, reguli de comportament, interdicţii. Normele în cauză contribuie la apariţia altor elemente și anume: lărgirea atribuţiilor discreţionare, stabilirea aleatorie a termenelor pentru prestarea serviciilor, cerinţe exagerate pentru realizarea unor drepturi etc.

Concluzii

Elaborarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative are drept scop creşterea nivelului de protecţie a sănătăţii populaţiei de dauna cauzată de consumul produselor din tutun şi expunerea la fumul de tutun, consolidarea capacităţilor naţionale de control în domeniul tutunului, precum şi reducerea costurilor pentru tratamentul bolilor legate de consumul de tutun şi expunerea la fumul de tutun, precum şi la creşterea productivităţii muncii.

Respectarea principiilor transparenței şi participării proiectului de act normativ supus expertizei a fost asigurată suficient, Ministerul Sănătăţii realizînd acţiuni ample de consultări publice înainte de elaborarea proiectului de lege, pe parcursul elaborării, precum şi în perioada/procesul avizării acestuia, la care au participat reprezentanţi ai organizaţiilor şi instituţiilor publice, societăţii civile din ţară şi ai organizaţiilor internaţionale.

Prevederile proiectului sunt compatibile normelor constituționale şi parţial compatibile legislației naționale corelative. De asemenea, acesta vine să aducă legislaţia naţională în domeniul controlului tutunului în conformitate cu Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului, precum şi Directivele Uniunii Europene în acest domeniu.

În procesul examinării proiectului Legii supus expertizării nu au fost identificate careva cauze, care ar fi făcut obiectul sesizării la Curtea Constituţională sau la CtEDO, în partea ce ţine de controlul tutunului.

Reţinem necesitatea redactării textului proiectului de lege cu respectarea principiilor generale de tehnică juridico-legislativă.

Proiectul necesită perfectare, inclusiv în scopul diminuării nivelului de vulnerabilitate, conţinînd mai mulţi factori de vulnerabilitate cum ar fi: prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă; lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect; nerespectarea exigențelor de tehnică legislativă; norme care stabilesc derogări neîntemeiate; norme concurente ce stabilesc aceleaşi competenţe pentru instituţii diferite; norme de trimitere și de blanchetă; normă lacunară şi deficientă; norme lacunare şi confuze; lacună în drept; formulare ambiguă care admite interpretări abuzive.



Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei