Democraţia este un mecanism care garantează că nu vom fi guvernaţi mai bine decât merităm. George Bernard Shaw

Expertiza proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Armonizarea legislaţiei la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

22 Aprilie 2014

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.6, 109, 110'1, ș.a.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 539 din 27 Decembrie 2014)


În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a vulnerabilității proiectului legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.6, 109, 110'1, ș.a.) prin prisma drepturilor omului.Evaluarea generală


1. Autorul proiectului este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.
Proiectul de lege supus expertizei este elaborat şi înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă în temeiul art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 47 din Regulamentului Parlamentului.

Acesta modifică și completează, în mod primordial, art.110/1 din Capitolul III, Titlul IV al Părții Generale a Codul de Procedură Penală, precum și alte norme conexe (art.6, alin.(5) art.109, alin.(1) art.115, art.371 CPP), ce vizează procedeele procesuale de administrare a depozițiilor martorilor minori în vârstă de până la 14 ani în cauzele penale privind infracţiunile cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie. Reieșind din prevederile alin.(11) art.58, alin.(5) art.60 CPP, noile procedee de audiere a martorilor se vor aplica și în cazul audierii victimelor și, respectiv, părților vătămate minore în vârstă de până la 14 ani, în cauzele penale privind infracţiunile cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie.


3. Scopul actului (potrivit proiectului și/sau notei informative). Potrivit notei informative, proiectul este elaborat în vederea ajustării legislației naționale la cerințele Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi ratificată de Republica Moldova la 19.12.2011, care statuează că, fiecare parte urmează să ia măsurile legislative necesare în scopul asigurării desfăşurării procesului penal în interesul superior al copilului și cu respectarea drepturilor acestuia.

În vederea executării acestui deziderat se impune necesitatea perfecţionării și evoluării în continuu a normelor de procedură penală ce vizează statutul minorilor în cadrul procesului penal. Ţinând cont de necesitatea prevenirii posibilei victimizări secundare a copiilor din partea sistemului judiciar în cadrul procedurilor care îi implică sau care îi afectează pe copii, considerăm că proiectul de lege întrunește condițiile de oportunitate.


4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Deşi proiectul supus expertizării este însoţit de o nota informativă, aceasta reflectă doar opinia autorilor proiectului vis-a-vis de necesitatea modificării procedurii de audiere a martorilor minori în vârstă de până la 14 ani, în cauzele penale privind infracţiunile cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie.

Conținutul acesteia nu reflectă nici o informaţie despre impactul modificărilor inițiate asupra victimelor și părților vătămate minore în vârstă de până la 14 ani, audiate în cauzele penale privind infracţiunile cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie, deși prevederile proiectul propus se vor răsfrânge și asupra acestora, având în vedere că alin.(11) art.58 şi alin.(5) art.60 CPP fac trimitere la art.110/1 CPP.

De asemenea, nota informativă nu conţine o argumentare ştiinţifică care ar ţine cont de opinia psihologilor, psihopedagogilor şi a lucrătorilor sociali asupra necesităţii adoptării proiectului.

La fel, nota informativă nu conţine careva date statistice privind numărul de cauze penale în care au fost audiați martori, victime și părți vătămate de categoria vizată în actul supus expertizei.

Totodată, autorul proiectului de lege argumentează necesitatea adoptării actului prin necesitatea ajustării legislației naționale la cerințele Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007, ratificată de Republica Moldova la 19.12.2011, fără a face referință la un șir întreg de alte acte normative, care, de asemenea, impun necesitatea luării de măsuri speciale în vederea promovării unei justiții prietenoase copiilor. În acest context, menționăm următoarele acte: Liniile directoare pentru justiţia prietenoasă copiilor, adoptate de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 30 iunie 2010 la Strasbourg; Ghidul Naţiunilor Unite pentru Justiţia în probleme cu participarea Copiilor Victime şi Martori ai Crimelor din 2005; etc.

Potrivit prevederilor lit.d) art.20 al Legii 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. În nota informativă care însoțește proiectul actului legislativ supus expertizei nu se regăsește fundamentarea economico-financiară a acestuia. Pentru implementarea sa va fi nevoie de suport financiar pentru crearea camerelor de audiere și camerelor de vizualizare, precum și dotarea acestora cu mijloace tehnice pentru înregistrarea audio-video.

5. Sfera de reglementare a proiectului corespunde următoarelor domenii/drepturi:

Drepturi si libertăți individuale:
Dreptul de a nu fi discriminat (art. 16 din Constituția RM)
Libertatea individuală și siguranța persoanei (art. 25 din Constituția RM)
Dreptul la apărare (art.26 din Constituția RM)
Dreptul la viața intimă familială și privată (art.28 din Constituția RM)
Drepturi si libertăți social-politice:
Libertatea opiniei și exprimării (art. 32 din Constituția RM)
Drepturi garanții:
Dreptul cetățenilor Republicii Moldova la protecția din partea statului (art. 18 din Constituția RM)
Dreptul la acces liber la justiție (art. 20 din Constituția RM)
Dreptul de a cunoaște drepturile și îndatoririle (art. 23 din Constituția RM)Evaluarea de fond a proiectului


6. Respectarea principiului transparenței este asigurată suficient. Considerăm că principiul transparenţei a fost respectat, proiectul supus expertizării fiind plasat pe site-ul Parlamentului, asigurându-se astfel posibilitatea societății civile de a se informa despre proiectele actelor examinate în procesul decizional.


7. Respectarea principiului participării este asigurată insuficient. Având în vedere că proiectul de act normativ supus expertizei propune excluderea bănuitului/învinuitului din lista persoanelor prezente în încăperea de vizualizare, ceea ce ar putea genera critici cu privire la încălcarea dreptului la un proces echitabil, considerăm că pe marginea acestui proiect urmau a fi organizate dezbateri şi audieri publice.

În concluzie, principiul participării este respectat parţial.


8. Respectarea principiului responsabilizării este asigurată insuficient. Întrucât principiul responsabilizării implică argumentarea necesităţii adoptării actului examinat în procesul decizional sau justificării acţiunilor, pentru care cetăţenii pot da aprecieri performanţelor, dar şi responsabilitatea celor care vor realiza actul, considerăm că principiul responsabilizării a fost respectat parțial în proiectul actului normativ supus expertizării.

Principiul responsabilizării este asigurat parțial, deoarece la audierea martorilor, victimelor și părților vătămate minore în vârstă de până la 14 ani, în cauzele penale privind infracţiunile cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie, în camera de vizualizare pot fi prezenți procurorul, apărătorul bănuitului sau învinuitului, psihologul, grefierul, reprezentantul legal al minorului supus audierii, reprezentantul legal al părţii vătămate, după caz, alte persoane, în condiţiile legii. În acest caz, potrivit jurisprudenței CEDO, expuse în conținutul notei informative la proiectul examinat, lipsa bănuitului/învinuitului/părţii vătămate din camera de vizualizare nu lezează dreptul acestora la un proces echitabil, având în vedere că la acțiunea procesuală de audiere participă apărătorul sau reprezentantul legal al acestora.

Nerespectarea principiului responsabilizării se manifestă prin următoarele:

1. Potrivit modificărilor propuse la alin.(1) art.110/1 „audierea martorului minor .... se va efectua .... prin intermediul unui intervievator care este persoană special instruită pentru această sarcină”. În proiectul de lege supus expertizei nu este propus un mecanism transparent, eficient și democratic de evaluare a competențelor specialiștilor respectivi.

2. La alin.(3) art.110/1 se specifică: „În camera de vizualizare, pe lângă judecătorul de instrucţie, pot să se afle procurorul, apărătorul bănuitului sau învinuitului, psihologul, grefierul, reprezentantul legal al minorului supus audierii, reprezentantul legal al părţii vătămate, după caz, alte persoane, în condiţiile legii”. Sintagmele „pot să se afle” și „după caz, alte persoane, în condiţiile legii” încalcă principiul responsabilizării organelor decizionale în procesul penal, împuternicindu-le cu dreptul discreționar de a stabili unilateral cercul de participanți la audiere, deoarece lista acestora nu este prevăzută în mod exhaustiv. Așadar, deși proiectul propus urmărește scopul de a promova valorile internaționale cu privire la asigurarea protecției copiilor implicați într-un proces penal, de facto, ar putea fi promovată o lacună, care pe viitor ar putea genera aplicarea eronată a acestor prevederi în practică.


9. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ normelor constituționale. Proiectul/actul normativ este conform Constituției.


10. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ legislației corelative. Proiectul/actul normativ este conform parțial legislației corelative. Suntem de părere că, proiectul actului normativ supus expertizei, deşi are drept scop promovarea unei justiţii prietenoase copiilor şi asigurarea protecției copiilor implicați într-un proces penal, în varianta propusă nu poate fi recomandat spre adoptare din motivul că, prin acesta se urmăreşte modificarea procedurii de efectuare a unei acţiuni procesual-penale cu implicarea martorilor/victimelor/părţilor vătămate minore în vârstă de până la 14 ani - şi anume a audierii. Contactul copilului cu alţi participanţi la procesul penal ar putea avea loc şi în cadrul altor acţiuni procesual-penale, în special în cadrul confruntării.

Considerăm necesar, ca prin acelaşi proiect de lege să fie completat art.113 CPP cu alin.(7), care ar avea următoarea formulare: "Nu poate fi efectuată confruntarea dintre martorul/victima/partea vătămată minoră în vârstă de până la 14 ani cu alţi participanţi la procesul penal în cauzele penale privind infracţiunile cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie."


11. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ standartelor internaționale. Proiectul/actul normativ este conform standardelor internaționale. Proiectul actului normativ supus expertizei corespunde standardelor stabilite prin următoarele acte:
1. Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007, ratificată de Republica Moldova la 19.12.2011;
2. Liniile directoare pentru justiţia prietenoasă copiilor, adoptate de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 30 iunie 2010 la Strasbourg;
3. Ghidul Naţiunilor Unite pentru Justiţia în probleme cu participarea Copiilor Victime şi Martori ai Crimelor din 2005.


12. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței Curții Constutiționale. Nu există jurisprudență a Curții Constituționale în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ expertizat. În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională nu şi-a expus poziţia asupra domeniului de reglementare a prezentului proiect de act normativ.


13. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței CtEDO. Proiectul/actul normativ este conform jurisprudenței CtEDO. Nota informativă a proiectului supus expertizei conține referințe la cauze relevante, examinate de CtEDO pe problema abordată.


14. Impactul proiectului/actului normativ prin prisma drepturilor omului. Proiectul/actul normativ respectă drepturile/libertățile. Din analiza efectuată în acest raport de expertiză rezumăm că, unele opţiuni legislative incluse în acest proiect de lege vor avea un impact negativ, deoarece vor îngrădi unele drepturi şi libertăţi ale minorilor în cadrul unor proceduri procesual-penale.


15. Impactul gender al proiectului. Proiectul/actul normativ este gender neutru. Proiectul nu influenţează diferenţierea gender, nu contribuie la inegalitatea gender şi generează acelaşi impact atât asupra femeilor, cât şi bărbaţilor.


16. Analiza detaliată a textului proiectului.


Nr. Articol Text Obiecţii Factorii de vulnerabilitate Recomandări

1

alin.(1) art.110/1

Audierea martorului minor .... se va efectua .... prin intermediul unui intervievator care este persoană special instruită pentru această sarcină.

În proiectul de lege supus expertizei nu se propune un mecanism transparent de evaluare a competențelor specialiștilor respectivi.

Vulnerabilitate
Prevederi care limitează drepturile/libertăţile;
Normă lacunară şi deficientă;
Formulare ambiguă ce duce la interpretări diferite.

Elaborarea unui proiect de act normativ, care va stabili mecanismul de evaluare a competențelor specialiștilor, atraşi în procesul penal în calitate de intervievatori.

2

alin.(3) art.110/1

În camera de vizualizare, pe lângă judecătorul de instrucţie, pot să se afle procurorul, apărătorul bănuitului sau învinuitului, psihologul, grefierul, reprezentantul legal al minorului supus audierii, reprezentantul legal al părţii vătămate, după caz, alte persoane, în condiţiile legii.

Sintagmele „pot să se afle” și „după caz, alte persoane, în condiţiile legii” încalcă principiul responsabilizării organelor decizionale în procesul penal, împuternicindu-le cu dreptul discreționar de a stabili unilateral cercul de participanți la audiere, deoarece lista acestora nu este prevăzută în mod exhaustiv.

Vulnerabilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă următoarea redacție a alin.(3) art.110/1: „În camera de vizualizare, împreună cu judecătorul de instrucție, se află procurorul, apărătorul bănuitului sau învinuitului, psihologul, grefierul, reprezentantul legal al minorului supus audierii și reprezentantul legal al părţii vătămate. Participanţii la audiere adresează întrebările judecătorului de instrucţie, care le transmite intervievatorului în timpul unei pauze.”
Concluzii

În concluzie, reiterăm că proiectul de lege nu poate fi propus spre adoptare în Parlament în varianta actuală, deoarece în conținutul acestuia au fost stabilite norme lacunare şi deficiente, formulare ambiguă ce duce la interpretări diferite. Elementele de vulnerabilitate indicate ar putea fi înlăturate, dacă se vor realiza următoarele completări și modificări la proiectul de lege supus expertizei:

1. elaborarea un mecanism transparent de evaluare a competențelor specialiștilor care vor fi atraşi în calitate de intervievatori în procesul de audiere a martorilor/victimelor/părţilor vătămate minore în vârstă de până la 14 ani, în cauzele penale privind infracţiunile cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie;

2. în conținutul alin.(3) art.110/1, sintagma "pot să se afle" se va substitui cu sintagma "se află", iar sintagma "după caz, alte persoane, în condiţiile legii" se va exclude;

3. pentru a asigura coeziunea prevederilor proiectului propus cu alte norme procesual-penale, ce reglementează acțiunile procesuale cu participarea minorilor, se recomandă completarea art.113 CPP cu alin.(7), care ar avea următoarea formulare: "Nu poate fi efectuată confruntarea dintre martorul/victima/partea vătămată minoră în vârstă de până la 14 ani cu alţi participanţi la procesul penal în cauzele penale privind infracţiunile cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie."Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei