Democratie si astfel, neputand face ca tot ceea ce este just sa fie tare, s-a facut ca tot ceea ce este tare sa fie just. Blaise Pascal

Expertiza proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Armonizarea legislaţiei la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

09 Decembrie 2013

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Codului transporturilor rutiere

(înregistrat în Parlament cu numărul 267 din 14 Iunie 2013)


În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a vulnerabilității proiectului Codului transporturilor rutiere prin prisma drepturilor omului.Evaluarea generală


1. Autorul proiectului este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul actului (potrivit proiectului și/sau notei informative). Potrivit notei informative, scopul proiectului constă în instituirea unui nou mecanism de organizare şi management instituţional în domeniul transporturilor rutiere, prin delimitarea clară a competenţelor de elaborare a politicilor, puse în seama organului central de specialitate, prin procedurile de autorizare şi control, puse în competenţa unei autorităţi publice separate aflate la autogestiune pentru a elimina riscurile coruptibilităţii.

Un alt scop al proiectului ar fi reglementarea normelor materiale şi procedurale de iniţiere, desfăşurare, lichidare şi control a afacerilor în transportul rutier şi activităţile conexe acestuia - activitatea de autogară, repararea, reglarea, modificarea constructivă, reconstrucţia vehiculelor rutiere şi de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz.


4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Nota informativă la proiect conţine o argumentare a necesităţii adoptării actului legislativ, promovarea proiectului de lege fiind determinată de atenţia acordată de autor necesităţii instituirii unui sistem de management instituţional performant şi eficient în domeniul transporturilor rutiere şi a instituirii unui mecanism de acces şi efectuare a profesiei armonizat cu aquisul comunitar european şi adecvat simulării unui mediu concurenţial favorabil.

Totodată, constatăm că nota informativă nu corespunde rigorilor prevăzute de art.20 al Legii privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001.

Potrivit prevederilor art. 20 lit.(c) al Legii privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001, nota informativă trebuie să includă fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. Întrucît, potrivit prevederilor art.8 al proiectului, “autoritatea care asigură implementarea documentelor de politici publice şi strategiilor naţionale de dezvoltare, controlează şi supraveghează respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere de către operatorii de transport, întreprinderile ce prestează activităţi conexe transportului rutier este Agenţia Naţională Transport Auto”, instituirea căreia necesită cheltuieli financiare, nota informativă trebuia să conţină şi fundamentarea economico-financiară.

La fel, potrivit prevederilor art.20 lit.(e), nota informativă trebuie să conţină şi Actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului. Proiectul supus expertizării reglementează, în mod direct, activitatea de întreprinzător în domeniul transporturilor, însă analiza impactului de reglementare lipseşte.

5. Sfera de reglementare a proiectului corespunde următoarelor domenii/drepturi:

Drepturi si libertăți social-economice:
Dreptul la muncă și la protecția muncii (art. 43 din Constituția RM)
Dreptul la grevă (art.45)
Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia (art.46 din Constituția RM)Evaluarea de fond a proiectului


6. Respectarea principiului transparenței este asigurată suficient. Întrucît proiectul de act legislativ supus expertizei este plasat pe site-ul Parlamentului, principul transparenţei este respectat, totodată, fiind respectat şi principiul cooperării cu societatea civilă.

Unele prevederi ale proiectului, însă, sunt confuze. De exemplu, autorul utilizează sintagmele "transport rutier în interes personal" şi "transport rutier specializat" fără a le defini. În alte cazuri, se face referire la "prezenta lege" şi nu la "prezentul cod".

La fel, unele definiţii utilizate în proiect nu corespund, în fond, definiţiilor pentru aceleaşi noţiuni utilizate în alte normative. De exemplu noţiunea "autovehicul" din art.5 al proiectului nu corespunde noţiunii "autovehicul" din art.2 al Legii privind siguranţa traficului rutier nr.131 din 06.07.2006.


7. Respectarea principiului participării este asigurată insuficient. Potrivit prevederilor art.7 din Legea privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008, autorităţile publice sunt obligate, după caz, să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional.

Pe pagina web a MTID a fost publicat anunţul privind iniţierea consultării publice a proiectului Codului transporturilor. Însă, nu au fost întreprinse măsurile necesare pentru a asigura participarea la procesul decizional al persoanelor interesate - transportatorii de mărfuri, transportatorii de pasageri, companiile de asigurare etc.


8. Respectarea principiului responsabilizării este asigurată insuficient. Respectarea principiului responsabilizării în procesul adoptării actelor legislative presupune că, în proiectul de act legislativ, trebuie să fie prezente prevederi care să permită monitorizarea instituţiilor publice, a politicilor elaborate de acestea şi, la fel, să conţină prevederi care ar permite persoanelor interesate să solicite de la autorităţile publice oferirea de argumente şi de explicaţii pentru justificarea deciziilor şi acţiunilor. Totodată, respectarea acestui principiu ar permite aplicarea sancţiunilor autorităţilor publice pentru performanţe slabe. În proiectul supus expertizării acest principiu nu este respectat.


9. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ normelor constituționale. Proiectul/actul normativ este conform Constituției. În procesul expertizării nu s-au stabilit careva încălcări ale prevederilor din Constituţia Republicii Moldova.


10. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ legislației corelative. Proiectul/actul normativ nu este conform legislației corelative. Unele prevederi ale proiectului nu corespund legislaţiei. Astfel, definirea unor noţiuni în cadrul proiectului nu corespund interpretării aceleiași noţiuni făcută în alte acte normative. La fel, proiectul prevede că, Agenţia Naţională de transport este autoritatea care are atribuţia de angajare a răspunderii contravenţionale, deci, urmează a fi operate modificările corespunzătoare în Codul Contravenţional - Capitolul III (Cartea a doua, Titlul I) "Autorităţile competente să soluţioneze cauze contravenţionale".


11. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ standartelor internaționale. Proiectul/actul normativ este conform standardelor internaționale. Potrivit notei informative, proiectul creează cadrul legal necesar aplicării: Regulamentului CE nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21.10.2009; Regulamentului CE nr. 1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21.10.2009; Regulamentului CE nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15.03.2006; Regulamentului CE nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23.10.2007; Regulamentului CE nr.181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16.02.2011; Directiva 2006/22/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 15.03.2006.

Totodată, menţionăm că textul proiectului nu conţine careva referinţe la aceste acte.


12. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței Curții Constutiționale. Nu există jurisprudență a Curții Constituționale în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ expertizat. În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională nu şi-a expus poziţia asupra domeniului de reglementare a prezentului proiect de act normativ.


13. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenței CtEDO. Nu există jurisprudență a CtEDO în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ expertizat. Nu au fost identificate hotărîri ale CtEDO relevante domeniului reglementat nemijlocit prin proiect.


14. Impactul proiectului/actului normativ prin prisma drepturilor omului. Proiectul/actul normativ limiteaza drepturile/libertățile. Din analiza efectuată în acest raport de expertiză rezumăm că, unele opţiuni legislative incluse în acest proiect de lege vor avea un impact negativ, deoarece vor limita drepturile şi libertăţile atît a operatorilor de transport, cît şi a participanţilor la trafic. Despre aceste limitări ne-am expus mai detaliat opinia în pct.16 din Raportul de expertiză.


15. Impactul gender al proiectului. Proiectul/actul normativ este gender neutru. Proiectul nu influenţează diferenţierea gender, nu contribuie la inegalitatea gender şi generează acelaşi impact atît asupra femeilor, cît şi bărbaţilor.


16. Analiza detaliată a textului proiectului.


Nr. Articol Text Obiecţii Factorii de vulnerabilitate Recomandări

1

1

Articolul 1.

(1) Prezentul cod stabileşte cadrul legal pentru organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane, precum şi a activităţilor conexe acestora pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţii de siguranţă şi calitate, cu respectarea principiilor liberei concurenţe şi a măsurilor de protecţie a mediului, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice.

(2) Prezentul cod stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile organelor publice responsabile de organizarea transporturilor rutiere, precum şi ale persoanelor fizice şi juridice care prestează serviciile date.

Potrivit prevederilor art.1 al Proiectului:

“(1) Prezentul cod stabileşte cadrul legal pentru organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane, precum şi a activităţilor conexe acestora pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţii de siguranţă şi calitate, cu respectarea principiilor liberei concurenţe şi a măsurilor de protecţie a mediului, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice.

(2) Prezentul cod stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile organelor publice responsabile de organizarea transporturilor rutiere, precum şi ale persoanelor fizice şi juridice care prestează serviciile date.”

Însă, din conţinutul proiectului rezultă că, prezentul Cod stabileşte cadrului juridic privind înfiinţarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanţarea şi controlul funcţionarii serviciilor de transport de mărfuri şi persoane.

Deşi, în art.1 al proiectului este indicat că, acest cod stabileşte cadrul legal a activităţilor conexe transporturilor rutiere, trebuie să constatăm că el nu conţine prevederi care ar indica ce fel de activităţi sunt conexe celor de transport.

Astfel, considerăm că, trebuie exclusă propoziţia „în condiţii de siguranţă şi calitate, cu respectarea principiilor liberei concurenţe şi a măsurilor de protecţie a mediului, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice”, incluzînd principiile într-un articol separat.

Alineatul (2), la fel, este de prisos, deoarece din însuşi conţinutul proiectului rezultă că acesta stabileşte drepturi, obligaţiuni şi responsabilităţi.

Alți factori
- Normă lacunară şi deficientă.
- Formulare ambiguă ce duce la interpretări diferite.
- Nerespectarea exigenţelor de tehnică şi limbaj normativ.

Se recomandă revizuirea articolului.

2

2

...

vehicule sau un ansamblu de vehicule cu o masă maximă autorizată care să nu depăşească 3,5 tone, utilizate pentru transporturi de mărfuri;

Asemenea vehicule pot fi utilizate şi în scopuri personale. Nu este clar, de ce autorii au omis/ignorat dreptul de a utiliza astfel de autovehicole în scopuri personale/necomerciale.

Vulnerabilitate
Omisiune/ignorare a drepturilor/libertăţilor;
- Nerespectarea exigenţelor de tehnică şi limbaj normativ

Se recomandă completarea articolului cu sintagma "utilizate în scopuri necomerciale".

3

3

...

c) Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri perisabile şi uşor alterabile;

Sintagmele "perisabil" şi "uşor alterabil" sunt sinonime.

Vulnerabilitate
Formulare incorectă d.p.d.v. lingvistic.

Excluderea sintagmei "uşor alterabil".

4

4

...

a) în raport cu calificarea comercială a activităţii, în:

transport rutier contra cost;

transport rutier în cont propriu;

transport rutier în interes personal;

...

Nu este clară deosebirea între sintagmele "transport rutier în cont propriu" şi "transport rutier în interes personal". Articolul 5 nu defineşte sintagma "transport rutier în interes personal".

Vulnerabilitate
- Normă lacunară şi deficientă.

Se recomandă revizuirea articolului sau definirea sintagmei "transport rutier în interes personal.

5

5

...

autorizaţie pentru activităţi conexe transportului rutier – document care dă dreptul unei întreprinderi să efectueze activităţi conexe transportului rutier;

...

Formulare incorectă d.p.d.v lingvistic. În acelaşi articol întîlnim concomitent şi sintagma "atestă dreptul". Obiecţia valabilă pentru întreg proiectul.

Uniformizarea formulărilor lingvistice.

6

5

...

autorizaţie pentru servicii regulate de transport rutier – document care atestă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic naţional pe un anumit traseu, conform graficului de circulaţie prestabilit, conform programului de transport, pe perioada sa de valabilitate;

...

Obiecţia se referă la toate articolele în care se conţine sintagma "contra cost". Sintagma este incorectă d.p.d.v. lingvistic.

Se recomandă substituirea cu sintagma "contra plată".

7

5

...

autorizaţie pentru servicii regulate de transport rutier – document care atestă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic naţional pe un anumit traseu, conform graficului de circulaţie prestabilit, conform programului de transport, pe perioada sa de valabilitate;

...

Potrivit DEX al limbii române GRÁFIC, -Ă, grafici, -ce, adj., s. n.

I. Adj.

1. Referitor la metoda de a reprezenta prin desen (linii, puncte, figuri etc.) o mărime, variația unei mărimi sau raportul dintre două sau mai multe mărimi variabile; care aparține acestei metode.

2. Care ține de sau privitor la felul în care se realizează o tipăritură.

II. 1. S. n.

Reprezentare prin desen a unei mărimi, a variației unei mărimi sau a raportului dintre două sau mai multe mărimi variabile; reprezentare prin linii, figuri geometrice, hărți etc. a unor date din diverse domenii de activitate. – Din fr. graphique.

Se recomandă substituirea cuvîntului "grafic" cu cuvîntul "regim".

8

5

...

autogară – spaţiu special delimitat şi amenajat, dotat pentru a permite staţionarea autobuzelor la peroane, îmbarcarea sau debarcarea persoanelor din autobuze, precum şi pentru a oferi condiţii şi servicii pentru autobuze şi persoanele aflate în aşteptare;

...

Ce se va întîmpla cu autocarele? Din conţinutul acestei prevederi rezultă că autocarele nu pot staţiona în autogară.

Se recomandă după cuvîntul autobuze de completat cu "autocare".

9

5

...

bilet – bon de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic, care confirmă plata şi dreptul la călătorie al persoanei, încheierea contractului de transport între operatorul de transport rutier/întreprinderea şi persoane, precum şi faptul asigurării obligatorii a persoanei; bilet de bagaje – bon de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic, care confirmă plata şi primirea bagajelor pentru transport; borderou de evidenţă a biletelor – document de strictă evidenţă a biletelor vîndute persoanelor şi a sumelor încasate, precum şi a diagramelor pentru rutele regulate;

...

Potrivit DEX BILÉT, bilete, s. n.

1. Scrisoare de cîteva rînduri.

2. Bucată mică de hîrtie sau de carton imprimat care dă dreptul la intrarea (și ocuparea unui loc) într-o sală de spectacol, într-o arenă sportivă etc. ◊ Bilet de bancă = hîrtie de valoare emisă de o bancă, prin care aceasta se obligă să plătească deținătorului, la prezentare, suma înscrisă pe hîrtie. Bilet de ordin = hîrtie prin care o persoană se obligă să plătească altei persoane o anumită sumă de bani la cererea acesteia din urmă; cambie. — Din fr. billet. Cf. it. biglietto.

La fel potrivit DEX TICHÉT, tichete, s. n. Imprimat care asigură posesorului anumite drepturi (la spectacole, călătorii etc.). — Din fr., engl. ticket.

Substituirea cuvîntului "bilet" cu cuvîntul "tichet".
Totodată, dacă autorul defineşte bilet/tichet pentru bagaje, urmează ca să fie definit şi biletul/tichetul pentru pasageri.

10

5

...

cabotaj – operaţiune de transport rutier efectuată de către un operator de transportator rutier străin, între cel puţin două puncte de încărcare/descărcare sau îmbarcare/debarcare, după caz, aflate pe teritoriul Republicii Moldova. Deplasarea fără încărcătură sau persoane a unui vehicul rutier între două operaţiuni consecutive de transport internaţional nu este considerat cabotaj;

...

Potrivit DEX CABOTÁJ, cabotaje, s. n. Navigație comercială de-a lungul coastei; transport naval de mărfuri între porturi apropiate. – Din fr. cabotage. În concluzie cuvîntul "cabotaj" are o altă semnificaţie decît cea pe care o propun autorii proiectului.

Denumirea operaţiunii de transport rutier efectuată de către un operator de transportator rutier străin, între cel puţin două puncte de încărcare/descărcare sau îmbarcare/debarcare, după caz, aflate pe teritoriul Republicii Moldova - prin alt cuvînt sau sintagmă.

11

5

...

licenţă de transport rutier – act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de Camera de Licenţiere (în continuare autoritatea – de licenţiere) în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parţial, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de bună reputaţie, capacitate financiară, competenţă profesională şi existenţa unui sediu real şi stabil;

Ultima propoziţie din frază este de prisos, deoarece este de competenţa Camerei de Licenţiere stabilirea condiţiilor de acordare a licenţei.

Excluderea ultimii propoziţii din frază.

12

5

...

cursă – traseu parcurs de un autobus care, după atingerea punctului de destinaţie, revine la punctul de plecare, în cadrul aceleiaşi operaţiuni de transport de persoane;

...

A se vedea obiecţia nr.7.

A se vedea recomandarea nr.7.

13

5

...

întreprindere – orice persoană fizică sau juridică, cu sau fără scop lucrativ, care exercită ocupaţia de transport rutier sau activităţi conexe, fie orice persoană fizică sau persoană juridică care exercită ocupaţia de transport de mărfuri în scopuri comerciale;

...

Definirea "întreprinderii" nu corespunde cu definirea aceleiași noţiuni în art.3 al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845 din 03.01.1992.

Se recomandă revizirea prevederii.

14

5

...

manager de transport rutier – persoană fizică angajată a unei întreprinderi sau, în cazul în care respectiva întreprindere este persoană fizică, chiar persoana în cauză, care conduce permanent şi efectiv activităţile de transport ale întreprinderii respective şi care îndeplineşte cumulativ condiţiile de bună reputaţie şi competenţă profesională;

...

Formulare incorectă atît d.p.d.v juridic, cît şi d.p.d.v. lingvistic.

Se recomandă revizuirea prevederii.

15

5

...

operator de transport rutier – orice întreprindere care efectuează transport rutier, contra plată, cu vehicule rutiere deţinute în proprietate sau cu titlu de leasing sau locaţiune şi este supusă regimului de licenţiere;

...

Există şi contract de comodat.

Completarea cu cuvîntul "comodat" după cuvîntul "locaţiune".

16

5

...

operator de transport rutier autohton – operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în Republica Moldova; operator de transport rutier străin – operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în străinătate, autorizat să efectueze transporturi rutiere internaţionale;

...

D.p.d.v al clasificării agenţilor economici se va ţine cont de ţara în care este înregistrat şi nu de sediu sau domiciliu.

Se recomandă revizuirea prevederii.

17

5

...

autovehicul – orice vehicul cu motor, complet, completat sau incomplet, care se deplasează prin propulsie proprie, avînd cel puţin patru roţi, cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h;

...

Nu corespunde cu definirea din Legea privind siguranţa traficului rutier nr. 131 din 07.06.2007.

Ajustarea prevederii ținîndu-se cont de legislaţia corelativă.

18

6

...

f) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport contra cost local;

...

Articolul 5 nu defineşte sintagma "serviciu de transport contra cost".

Definirea sintagmei.

19

7

...

f) iniţiază şi negociază, în numele Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte tratate internaţionale şi prezintă Guvernului, în modul stabilit, propuneri privind aderarea sau denunţarea Republicii Moldova la tratate internaţionale, acorduri bilaterale sau multilaterale în domeniile de competenţă;

...

Potrivit prevederilor Legii privind tratatele internaţionale (art.2), prin tratat internaţional se înţelege orice acord încheiat în scris de către RM, destinat a produce efecte juridice şi guvernat de normele dreptului internaţional....

Excluderea cuvintelor "convenţii", "acorduri".

20

8

Articolul 8. – (1) Autoritatea care asigură implementarea documentelor de politici publice şi strategiilor naţionale de dezvoltare, controlează şi supraveghează respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere de către operatorii de transport, întreprinderile ce prestează activităţi conexe transportului rutier este Agenţia Naţională Transport Auto, denumită în continuare Agenţie.

(2) Agenţia este autoritatea administrativă din subordinea organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul transporturilor, cu statut de persoană juridică de drept public, finanţată din contul mijloacelor alocate din bugetul de stat, precum şi mijloacelor speciale acumulate din contul autorizaţiilor eliberate de Agenţie.

(3) Agenţia îşi exercită funcţiile şi atribuţiile în baza unui regulament, elaborat în conformitate cu prezenta lege şi aprobat de Guvern.

Întrucît, potrivit prevederilor art. 8, Agenţia Naţională Transport Auto este Autoritatea care asigură implementarea documentelor de politici publice şi strategiilor naţionale de dezvoltare, controlează şi supraveghează respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere de către operatorii de transport, întreprinderile ce prestează activităţi conexe transportului rutier, considerăm oportun includerea unui Capitol separat care se reglementeze instituirea, funcționarea, competenţa Agenţiei.

Proiectul conţine doar 5 articole referitoare la Agenţia Naţională Transport Auto. Sau, în cazul în care va fi elaborat un Regulament al Agenţiei, urmează a fi excluse art.9,10,11,12 din proiect.

Revizuirea prevederilor.

21

9

...

(2) Agenţia are următoarele atribuţii principale: a) aplicarea sancţiunilor contravenţionale, în limitele competenţelor sale, conform prevederilor legii;

...

Potrivit prevederilor art.5 al Codului Contravenţional:

”(1) Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvîrşirea unei contravenţii, nici supus sancţiunii contravenţionale decît în conformitate cu legea contravenţională.”

Potrivit prevederilor art.393 al Codului Contravenţional:

...”a) instanţa de judecată;

b) procurorul;

c) comisia administrativă;

d) agentul constatator (organele de specialitate specificate la art.400-4235).

Deci au statut de agent constatator:

1) Ministerul Afacerilor Interne;

2) Centrul Naţional Anticorupţie;

3) Organele de inspectare financiară/ control financiar şi organele fiscale ale Ministerului Finanţelor;

4) Serviciul Vamal;

5) Comisia Naţională a Pieţei Financiare;

6) Autoritatea de protecţie a concurenţei;

7) Organele pentru protecţia mediului, organele pentru control geologic şi supraveghere minieră şi Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva";

8) Organele supravegherii sanitar-epidemiologice de stat;

9) Organele de specialitate în domeniul transporturilor;

10) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor;

11) Inspectoratul de Stat al Muncii;

12) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;

13) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;

14) Casa Naţională de Asigurări Sociale;

15) Compania Naţională de Asigurări în Medicină;

16) Organele supravegherii de stat în domeniul agricol şi sanitar-veterinar;

17) Ministerul Apărării;

18) Inspecţia de Stat în Construcţii;

19) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi de Regim;

20) Serviciile publice de gospodărie comunală;

21) Agenţia Rezerve Materiale 22) Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;

23) Biroul Naţional de Statistică;

24) Serviciul de Stat de Arhivă;

25) Executorul judecătoresc;

26) Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale;

27) Poliţia de Frontieră;

28) Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova;

29) Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice;

30) Comisia Naţională de Integritate;

31) Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal;

32) Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii.

Ținînd cont de faptul că, prin proiectul supus expertizării, Agenţia este împuternicită nu numai să constate contravenţia, dar şi să aplice sancţiuni contravenţionale, în mod necesar urmează a fi operate modificările corespunzătoare în Codul Contravenţional.

La fel, ținînd cont de faptul că potrivit prevederilor art.8 alin2 al proiectului, Agenţia are stat de persoană juridică de drept considerăm că, Agenţia trebuie să aibă competenţa doar de a constata contravenţia şi în nici un caz de a o aplica sancţiunea contravenţională.

Propunere de completarea a Codului Contravenţional cu dreptul Agenţiei doar de a constata contravenţia şi nu de a aplica sancţiune contravenţională.

22

9

...

h) întreprinderea măsurilor privind combaterea transportului ilegal de persoane, în comun cu reprezentanţii instituţiilor de resort şi ai asociaţiilor patronale;

...

Nu este clar ce se întîmplă cu transportul de mărfuri.

Completarea cu cuvîntul "mărfuri".

23

10

...

a) să elibereze, să suspende ori să retragă parţial sau total autorizaţii, în condiţiile legii;

...

În primul rînd, urmează a fi indicate expres situaţiile în care autorizaţia se suspendă, se retrage parţial, se retrage total.

În al doilea rînd, nu este clar suspendarea sau retragerea parţială sau totală este sau nu este sancţiune contravenţională.

Revizirea articolului ținîndu-se cont de obiecţii.

24

10

... e) să emită prescripţii privind înlăturarea încălcărilor depistate în urma controalelor. ...

A se vedea obiecţia de mai sus.

A se vedea recomandarea de mai sus.

25

13

...

(2) Autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi aplică strategii pe termen mediu şi lung pentru dezvoltarea şi modernizarea transportului rutier contra cost local, luînd în considerare planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi cerinţele de transport ale populaţiei.

...

Sintagma "contra cost local" nu este corectă d.p.d.v. lingvistic.

Revizuirea prevederii.

26

15

Articolul 15. – Consiliile locale şi municipale, în contextul necesităţii organizării serviciilor de transport contra cost local:

a) elaborează, în conformitate cu prezenta lege, reguli de transportare a călătorilor şi bagajelor pe teritoriul său (transport electric, rutier şi în regim de taxi);

b) au dreptul să stabilească subvenţii acordate de la bugetul local şi/sau municipal, după caz, pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport pentru prestarea serviciului de transport rutier regulat local şi sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului;

c) au dreptul să acorde facilităţi de transport anumitor categorii de persoane, în baza compensaţiilor nominative, asigurînd totodată şi sursele de compensare a veniturilor ratate;

d) elaborează, aprobă şi actualizează, după competenţă, programele de transport public local de persoane prin servicii regulate, în conformitate cu cerinţele de transport ale populaţiei;

e) autorizează serviciile regulate de transport rutier contra cost de persoane în trafic local şi municipal, după caz, şi monitorizează desfăşurarea lor;

f) organizează serviciile de transport electric.

Noţiunea "transport electric" nu este definită.

Definirea noţiunii.

27

17

Întreprinderea înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova, care intenţionează să presteze servicii de operator de transport rutier, este supusă regimului de licenţiere dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile de:

a) existenţă a unei baze tehnico-materiale;

b) bună reputaţie;

c) capacitate financiară;

d) competenţă profesională.

Care este organul care va stabili dacă sunt sau nu întrunite cumulativ condiţiile de mai sus.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;
- Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative;
- Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive;
- Normă lacunară ce duce la interpretări diferite.

Excluderea articolului.

28

18

...

a) are un sediu real şi stabil, în incinta căruia să fie păstrate documentele de lucru, în special documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, precum şi documentele prevăzute la articolul 50 al prezentei legi, la care trebuie să aibă acces autorităţile de control, în scopul verificării respectării legislaţiei în vigoare;

...

Nu este clară semnificaţia expresiei "real şi stabil".

Potrivit prevederilor art.62 Codul Civil al RM, actele de constituire a persoanelor juridice trebuie să conţină denumirea şi sediul ei.

Vulnerabilitate
- Nerespectarea exigenţelor de tehnică şi limbaj normativ.

Revizuirea articolului.

29

18

...

b) dispune de cel puţin un vehicul rutier;

c) deţine în proprietate sau în leasing cel puţin o treime din vehiculele rutiere de care dispune;

...

Aceste 2 prevederi sunt contradictorii.

Vulnerabilitate
- Formulare ambiguă ce duce la interpretări diferite.

Revizuirea articolului.

30

18

...

d) îşi desfăşoară operaţiunile de deservire tehnică, la vehiculele menţionate la alineatul (1) litera b) al prezentului articol, permanent şi efectiv, cu echipamente şi instalaţii tehnice corespunzătoare, într-un autoservice autorizat, în conformitate cu prezenta lege, să desfăşoare activităţi de reparare şi reglare a vehiculelor.

Prezentul articol nu are alineatul (1). Nu este clară semnificaţia expresiei"permanent şi efectiv, cu echipamente şi instalaţii tehnice corespunzătoare, într-un autoservice autorizat, în conformitate cu prezenta lege, să desfăşoare activităţi de reparare şi reglare a vehiculelor".

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;
Prevederi care limitează drepturile/libertăţile;
Omisiune/ignorare a drepturilor/libertăţilor;
Prevederi discriminatorii;

Revizuire art.18 în întregime.

31

19

Art. 19 – (1) Condiţia privind buna reputaţie a unei întreprinderi se consideră a fi îndeplinită atunci cînd managerul de transport sau întreprinderea de transport:

a) nu au fost condamnaţi penal pentru infracţiuni economice, contra patrimoniului, în domeniul transporturilor şi traficul de fiinţe umane/droguri;

b) nu au fost sancţionaţi contravenţional de 3 ori, în interval de 12 luni, în urma oricăror încălcări prevăzute în alineatul (3) al prezentului articol;

c) nu au fost private de dreptul de a exercita o activitate sau de a ocupa anumite funcţii conform unei hotărîri judecătoreşti definitive.

...

În primul rînd, Codul Penal nu conţine infracţiunea "trafic de droguri".

În al doilea rînd proiectul nu prevede angajarea în mod obligatoriu a unui manager.

La fel, nu este clar ce se va întîmpla dacă persoana va fi sancţionată contravenţional de 3 ori în intervalul de 12 luni după ce a început să desfăşoare activitate în domeniul transporturilor.

În al treilea rînd, norma de la lit.(c) este absolut discriminatorie, deoarece prin această normă este limitată capacitatea de drept a unei persoane.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor constituţionale;
Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă;
Prevederi care limitează drepturile/libertăţile;
Prevederi care încalcă drepturile/libertăţile;
Omisiune/ignorare a drepturilor/libertăţilor;

Alți factori
Considerăm că, prevederile acestui articol sunt absolut abuzive şi discriminatorii atît d.p.d.v al respectării drepturilor omului cît şi d. p.d.v. al coruptibilităţii. Formulările poartă un caracter ambiguu şi permit interpretări abuzive.

Revizuirea articolului în întregime.

32

19

...

(3) În sensul prezentului cod, contravenţii care duc la neîndeplinirea condiţiilor de bună reputaţie în domeniul transporturilor rutiere sunt:

a) depăşirea cu 25 % sau mai mult a limitelor maxime de timp de conducere de 6 zile sau de două săptămîni;

b) depăşirea, pe parcursul unei zile de lucru, a limitei maxime a perioadei de conducere cu 50 % sau mai mult, fără o pauză sau fără o perioadă neîntreruptă de repaus de cel puţin 4,5 ore;

c) lipsa tahografului şi/sau a limitatorului de viteză sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările aparatului de înregistrare şi/sau ale dispozitivului de limitare a vitezei sau falsificarea foilor de înregistrare sau a datelor descărcate de pe tahograf şi/sau de pe cartela conducătorului auto;

d) transportarea de mărfuri periculoase pentru care transportul este interzis sau care sînt transportate în condiţii de izolare interzise sau neaprobate sau fără identificarea acestora ca mărfuri periculoase marcată pe vehicul, creînd un risc imediat pentru siguranţa circulaţiei rutiere;

e) efectuarea transportului rutier cu un vehiculului cu o deficienţă serioasă la nivelul sistemului de frînare, al mecanismului de direcţie, al roţilor/pneurilor, al suspensiei sau al şasiului, care ar crea un risc imediat pentru siguranţa circulaţiei rutiere, constatată în modul corespunzător la o staţie de inspecţie tehnică periodică;

f) transportul de persoane sau de marfă de către întreprindere în lipsa autorizaţiilor şi documentelor obligatorii pentru tipul de transport efectuat;

g) transportul de mărfuri cu depăşirea cu cel puţin 20 % a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o încărcătură utilă admisibilă care depăşeşte 12 tone sau cu cel puţin 25 % pentru vehicule cu o încărcătură utilă admisibilă care nu depăşeşte 12 tone.

Contravenţiile trebuie să fie prevăzute de Codul Contravenţional.

Vulnerabilitate
Nerespectarea exigențelor de tehnică legislativă.

Excluderea alin.3.

33

20

Art. 20. - (1) Condiţia privind capacitatea financiară se consideră a fi îndeplinită atunci cînd întreprinderea poate în orice moment să facă faţă obligaţiilor sale financiare pe parcursul exerciţiului financiar anual.

(2) Condiţia de capacitate financiară se consideră îndeplinită dacă operatorul de transport rutier demonstrează, pe baza conturilor anuale, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve, conform ratei de schimb stabilite de Banca Naţională a Moldovei la zi, în valoare de 9000 euro pentru primul autovehicul şi 5000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule pentru care solicită o copie conformă a licenţei de transport rutier de activitate.

(3) Condiţia de capacitate financiară se probează prin capital propriu, confirmat prin copia legalizată a ultimului bilanţ contabil înregistrat la organele fiscale.

(4) Prin derogare de la alineatul (2) al prezentului articol, în situaţia în care întreprinderea nu dovedeşte deţinerea capitalului şi rezervelor necesare, aceasta poate demonstra îndeplinirea capacităţii financiare printr-un certificat, cum ar fi o garanţie bancară sau o asigurare, inclusiv o asigurare de răspundere profesională, eliberate de una sau de mai multe bănci sau alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare, care garantează pentru întreprindere printr-o garanţie personală şi solidară pentru sumele stabilite.

În legătură cu condiţiile prevăzute de proiect referitoare la capacitatea financiară, menţionăm următoarele:

Atît Legea privind societăţile cu răspundere limitată, cît şi Legea privind societăţile pe acţiuni, determină expres care este mărimea capitalului social necesar pentru înfiinţarea unei persoane juridice.

În această ordine de idei, nu este clar de ce criterii s-a condus autorul cînd a stabilit mărimea capitalului anual în valoare de 9000 euro şi 5000 euro.

La fel, atenţionăm asupra faptului că există mai multe valute, cum ar fi dolari SUA, rubla rusească, leul românesc etc.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor constituţionale;
Prevederi necorespunzătoare standardelor internaţionale;
Prevederi care limitează drepturile/libertăţile;
Prevederi care încalcă drepturile/libertăţile;
Omisiune/ignorare a drepturilor/libertăţilor;
Prevederi discriminatorii;

Excluderea art.20.

34

24

Articolul 24 - (1) Licenţierea activităţii de transport rutier contra cost se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

(2) La declaraţia pentru eliberare/prelungirea licenţei se anexează în original sau în copie, cu prezentarea originalelor pentru verificare, documentele prevăzute de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi următoarele documente:

a) actele persoanei desemnate să fie manager de transport rutier, şi anume: - copia carnetului de muncă din care să rezulte că este angajată în funcţia de manager de transport rutier; - copia certificatului de competenţă profesională, valabil; - declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea cerinţei de bună reputaţie în condiţiile articolului 19 al prezentei legi;

b) dovada că îndeplineşte, în conformitate cu articolul 20 al prezentei legi, condiţia de capacitate financiară pentru autovehiculele pentru care solicită copia conformă a licenţei de transport rutier;

c) extrasul din registrul bunurilor imobile sau copia contractului de locaţiune a imobilului care serveşte drept sediu real şi efectiv, conform articolului 18 litera (a) din prezenta lege;

d) copiile certificatului de înmatriculare cu drept de proprietate, locaţiune sau leasing pentru fiecare vehicul deţinut şi utilizat de întreprindere, pentru care solicită copii conforme ale licenţei de transport rutier.

În legătură cu conţinutul art.24, urmează să facem referire la următoarele norme legale:

Potrivit prevederilor art.8 alin.1 lit. (a) p.11 al Legii nr. 451 din 30.07.2001, de către Camera de Licențiere se supune reglementării prin licenţiere transportul auto de călători în folos public, dar nu şi transportul de mărfuri.

Potrivit prevederilor alin.2 al aceluiaşi articol, genurile de activitate neindicate la alin.(1) se desfăşoară fără licenţe sau fără alte acte administrative cu efect similar, cu excepţia autorizaţiilor, stabilite expres prin lege, pentru confirmarea unor cerinţe tehnice, norme separate sub un anumit aspect.

Totodată art.10 al aceleiaşi legi prevede expres şi exhaustiv actele care trebuie să fie prezentate pentru obţinerea licenţei. Suplimentar alin.3 al art.10 stabileşte că solicitarea altor documente se interzice.

Vulnerabilitate
Prevederi care încalcă drepturile/libertăţile;
- Norme confuze;
- Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă şi limbaj normativ.

În contextul celor de mai sus, propunem ca prevederile acestui articol să fie revizuite ținîndu-se cont de Legea nr.451/2001.

35

25, 26

Articolul 25 - (1) Autoritatea de licenţiere, la prezentarea copiilor certificatelor de înmatriculare, va elibera pentru fiecare vehicul rutier pentru care este confirmată capacitatea financiară o copie conformă a licenţei de transport rutier.

(2) Copia conformă a licenţei de transport rutier se eliberează pe durata de valabilitate a licenţei de transport rutier, cu excepţia situaţiilor prevăzute de prezenta lege.

(3) Copia conformă a licenţei de transport rutier este un document nominal al operatorului de transport rutier şi nu este transmisibil.

(4) Unui operator de transport rutier i se poate elibera un număr maxim de copii conforme a licenţei de transport rutier corespunzător numărului de vehicule pentru care îndeplineşte condiţia de capacitate financiară.

(5) Modelul copiei conforme a licenţei de transport rutier este prevăzut în anexa nr.1 la prezenta lege.

Articolul 26. – Cererea de solicitare a licenţei de transport rutier contra cost va fi considerată a fi înregistrată în situaţia în care au fost îndeplinite toate cerinţele ce ţin de transmitea, forma şi conţinutul declaraţiei şi documentelor necesare prevăzute de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

A se vedea obiecţia de mai sus.

Vulnerabilitate
Prevederi care încalcă drepturile/libertăţile;
- Norme confuze;
- Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă şi limbaj normativ.

Prevederile acestor articole să fie revizuite ținîndu-se cont de Legea nr.451/2001.

36

28

Articolul 28 - (1) Licenţa de transport rutier oferă titularului dreptul să presteze, fără obţinerea oricărei alte autorizări, următoarele servicii în trafic naţional:

a) transport rutier contra cost de marfă;

b) transport rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;

c) transport rutier contra cost de persoane în regim de taxi.

Totodată, acesta poate solicita dreptul de a activa în condiţiile regimului de autorizare a serviciilor regulate de transport rutier de persoane.

(2) Licenţa de transport rutier oferă titularului dreptul să presteze, fără obţinerea oricărei alte autorizări, dacă tratatele şi acordurile internaţionale bilaterale şi/sau multilaterale nu prevăd altceva, următoarele servicii în trafic internaţional:

a) transport rutier contra cost de marfă;

b) transport rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale; c) transport rutier contra cost de persoane în regim de taxi.

Totodată, acesta poate solicita dreptul de a activa în condiţiile regimului de autorizare a serviciilor regulate de transport rutier de persoane.

(3) Licenţa de transport rutier oferă titularului dreptul să efectueze transport rutier în cont propriu fără a fi supus regimului de notificare prevăzut la articolul 44 al prezentei legi.

Articolul 9 al Legii nr.451/2001 stabileşte care este conţinutul licenţei.

Vulnerabilitate
- Normă lacunară şi deficientă.

Excluderea articolului cu propuneri de a completa Legea 451/2001.

37

30

Articolul 30 - În situaţia în care condiţia de capacitate financiară nu mai este îndeplinită pentru toate vehiculele rutiere pentru care s-au emis copii conforme ale licenţei de transport rutier, operatorul de transport rutier are obligaţia să depună, la autoritatea de licenţiere, în termen de maximum 30 de zile de la data constatării, un număr de copii conforme egal cu numărul vehiculelor pentru care această condiţie nu este îndeplinită. În caz contrar, autoritatea de licenţiere poate dispune suspendarea licenţei de transport rutier în conformitate cu Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

A se vedea mai sus opinia vis-a-vis de capacitatea financiară.

Vulnerabilitate
Prevederi care încalcă drepturile/libertăţile;

Excluderea articolului.

38

31

Articolul 31. - (1) În cazul în care se constată că una sau mai multe dintre cerinţele prevăzute la articolul 17 al prezentei legi nu mai sînt îndeplinite, autoritatea de licenţiere emite prescripţii în vederea stabilirii unui termen pentru remedierea situaţiei, după cum urmează:

a) un termen de maximum 2 luni, pentru recrutarea unui înlocuitor al managerului de transport, în caz de deces sau incapacitate fizică a managerului de transport sau în cazul în care managerul de transport nu mai îndeplineşte cerinţele de bună reputaţie sau competenţă profesională;

b) un termen de maximum 2 luni, atunci cînd întreprinderea trebuie să aducă dovada că are un sediu real şi stabil;

c) un termen de maximum 2 luni, în cazul neîndeplinirii cerinţei privind capacitatea financiară, pentru a demonstra că cerinţa respectivă va fi din nou îndeplinită în mod permanent;

d) termenul maxim acordat pentru lichidarea încălcării condiţiilor de licenţiere nu poate depăşi cumulativ 6 luni de zile.

(2) Pe perioada menţionată, operatorul de transport este obligat să execute serviciile în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) În cazul constatării încălcărilor prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol şi a imposibilităţii acordării unui nou termen, autoritatea de licenţiere iniţiază procedurile de suspendare a licenţei de transport rutier în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

(4) Pe perioada suspendării licenţei de transport rutier, operatorul de transport rutier nu este în drept să efectueze servicii de transport rutier.

A se vedea obiecţiile pentru art.17 din proiect.

Vulnerabilitate
Prevederi necorespunzătoare normelor constituţionale;
Prevederi care încalcă drepturile/libertăţile;

Se recomandă excluderea articolului.

39

32

Articolul 32. - (1) Licenţa de transport rutier se retrage în cazurile stipulate în Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi atunci cînd:

a) se constată că operatorul de transport rutier sau întreprinderea nu mai îndeplinesc condiţiile care au stat la baza eliberării licenţei, după aplicarea procedurii de regularizare şi suspendare a licenţei de transport rutier;

b) se constată printr-o hotărîre definitivă, conform legii, că operatorul de transport rutier a fost implicat în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de contrabandă.

(2) Retragerea licenţei de transport rutier se efectuează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

(3) Operatorilor de transport rutier cărora li s-a retras licenţa de transport rutier li se retrag şi autorizaţiile emise în cadrul regimului de autorizare şi nu mai pot obţine o nouă licenţă de transport rutier timp de 6 luni de la momentul retragerii.

Retragerea licenţei este reglementată de Legea 451 din 30.07.2001

Excluderea articolului.

40

33

Articolul 33. - (1) Operatorii de transport rutier supuşi regimului de licenţiere sînt înregistraţi în Registrul de licenţiere, gestionat de autoritatea de licenţiere.

(2) Modul de întocmire, completare şi gestionare a registrelor este reglementat de Legea cu privire la registre.

Articol de prisos, deoarece din însuşi conţinutul prevederii rezultă că ţinerea registrului este reglementat de un alt act.

Vulnerabilitate
Nerespectarea exigențelor de tehnică legislativă.

Se recomandă excluderea articolului.

41

40

Articolul 40. - (1) Cursele incluse în programele de transport rutier local, municipal, raional şi interraional se atribuie prin concurs, de către comisiile privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier, în cadrul şedinţelor de atribuire publice, în următoarele cazuri:

a) introducerea de rute noi;

b) retragerea autorizaţiei de transport rutier prin servicii regulate;

c) expirarea autorizaţiei de transport rutier prin servicii regulate;

d) lipsa, în momentul atribuirii rutei/curselor în conformitate cu alineatului (2) al prezentului articol, a copiilor conforme ale licenţei de transport rutier necesare efectuării rutei/cursei.

...

Nu este clar care sunt condiţiile concursdului şi criteriile de selectare.

Vulnerabilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive.

Revizuirea articolului.

42

40

...

(19) Autorizaţia de transport rutier prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional se eliberează de consiliile locale, municipale, raionale şi/sau Agenţie, după competenţă.

...

Din conținutul proiectului rezultă că, autorizaţia poate fi eliberată de Agenţie şi consiliile locale, municipale, raionale. În primul rînd, nu este clar în ce cazuri autorizaţia este eliberată de Agenţie şi în ce cazuri este eliberată de Consilii.

Vulnerabilitate
Lacună de drept, care ar putea să aducă atingere drepturilor persoanei.

Revizuirea normei propuse.

43

42

Articolul 41. - Autorizaţia de transport rutier prin servicii regulate se prelungeşte de drept operatorului de transport rutier, fără desfăşurarea procedurii de atribuire prin concurs, la solicitare, în cazul în care acest lucru este justificat de amortizarea capitalului în raport cu investiţiile făcute, conform metodologiei prevăzute de Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje, în perioada de valabilitate a autorizaţiei precedente, în vehiculele rutiere folosite la prestarea serviciilor regulate de transport sau în infrastructura necesară prestării acestor servicii şi, totodată, operatorului de transport rutier, pe parcursul termenului de validitate a autorizaţiei, nu i-a fost aplicată suspendarea licenţei de transport rutier.

Conţinutul articolului este neclar.

Vulnerabilitate
- Norme confuze;
- Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă şi limbaj normativ.

Revizuirea articolului.

44

44

Articolul 44. - (1) Prestarea serviciilor de transport rutier în cont propriu de persoane şi marfă în trafic naţional şi/sau internaţional este supusă regimului de notificare, cu excepţia serviciilor prestate de operatorii de transport rutier deţinători ai unei licenţe de transport rutier. ...

Articolul 5 al proiectului defineşte doar sintagma "transport rutier în cont propriu", dar nu şi "prestarea serviciilor de transport rutier în cont propriu".

Vulnerabilitate
Formulare ambiguă ce duce la interpretări diferite.

Definirea /interpretarea sintagmei "prestarea serviciilor de transport rutier în cont propriu".

45

44

...

(2) Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol, o întreprindere trebuie să depună la Agenţie o notificare şi următoarele documente:

a) copia certificatului de înregistrare a întreprinderii la Camera Înregistrări de Stat şi actul constitutiv, din care să reiasă că întreprinderea are ca obiect secundar de activitate transportul rutier;

b) actele persoanei desemnate ca manager de transport rutier, şi anume: copia carnetului de muncă din care să rezulte că este manager de transport rutier şi că este învestită să exercite atribuţiile corespunzătoare funcţiei de conducere a acestei activităţi; copia certificatului de competenţă profesională, valabil;

c) lista vehiculelor deţinute şi utilizate de întreprindere.

(3) Notificarea va fi considerată realizată în situaţia în care au fost îndeplinite toate cerinţele ce ţin de transmitea, forma şi conţinutul cererii şi documentelor necesare prevăzute de prezentul articol.

...

La alin.(2) este stabilit că, pentru a efectua transport rutier în cont propriu, o întreprindere trebuie să depună la Agenţie a notificare şi un anumit număr de acte. La alin.(3) din acelaşi articol, se face referire la forma şi conținutul cererii. Însă, alin.(2) nu prevede în lista documentelor necesare şi forma cererii.

Totodată, ținînd cont de faptul că, potrivit ultimilor modificări ale Legii nr.220 privind înregistrarea de stat a întreprinderilor certificatul de înregistrare este exclus.

Vulnerabilitate
- Norme confuze;
- Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă şi limbaj normativ.

A completa alin.(2) cu prevederi referitoasre la conţinutul cerererii.
Excludererea cerinşţei oprezentării copiei certificatului de întregistrare.

46

44

...

(6) Agenţia, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii, va elibera o declaraţie informativă tip ce confirmă depunerea notificării, înscrierea acesteia în Registrul de stat al întreprinderilor ce prestează servicii de transport rutier în cont propriu, precum şi condiţiile de efectuare a serviciilor.

...

Nu este definită sintagma "declaraţie informativă". Nu este clar care este regimul juridic al acestei declaraţii.

Vulnerabilitate
Nerespectarea exigențelor de tehnică legislativă.

Revizuirea prevederii ținîndu-se cont de obiecţii.

47

44

...

(7) Transportul rutier în cont propriu reprezintă operaţiunile de transport rutier care se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii şi se realizează în următoarele condiţii:

a) este o activitate secundară sau suplimentară celorlalte activităţi principale ale întreprinderii;

b) mărfurile transportate sînt proprietatea întreprinderii ori au fost vîndute, cumpărate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;

c) scopul deplasării este transportul mărfurilor ori al persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia;

d) persoanele transportate sînt angajaţii întreprinderii, scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii;

e) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate, în baza unui contract de leasing sau locaţiune sau, în cazul transportului de mărfuri, vehiculele pot fi închiriate fără şofer;

f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sînt conduse de conducători auto angajaţi ai întreprinderii.

...

Nu corespunde definirii noţiunii în art.5.

În al doilea rînd, considerăm că nu este justificat ca o întreprindere care mută o masă de birou din punctul A în punctul B trebuie să ceară permisiunea Agenţiei.

Vulnerabilitate
Nerespectarea exigențelor de tehnică legislativă.

Revizuirea articolului.

48

45

...

(4) Certificatul de competenţă profesională se eliberează de către centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională, în urma frecventării unor cursuri de calificare iniţială pentru practicarea activităţii de manager de transport rutier sau pentru practicarea activităţii de conducător auto în transportul rutier contra cost, finalizate cu o examinare sub formă de test-grilă.

...

Care este statutul juridic al acestor centre? Cum se instituie centerle de instruire?

Vulnerabilitate
Nerespectarea exigențelor de tehnică legislativă.

Revizuirea capitolului.

49

49, 50

Articolul 49. – (1) Transporturile rutiere în regim de cabotaj sunt interzise pe teritoriul Republicii Moldova pentru transportatorii străini, dacă acordurile şi convenţiile bilaterale sau internaţionale, după caz, la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel. ...

A se vedea mai sus obiecţia referitoare la "cabotaj".

Vulnerabilitate
- Normă lacunară şi deficientă;
- Formulare ambiguă ce duce la interpretări diferite.

Revizuirea articolelor.

50

88

Articolul 88. - (1) Activitatea de autogară se efectuează de către întreprinderi de stat sau private numai în baza licenţei de desfăşurare a activităţii de autogară eliberate de autoritatea de licenţiere.

...

Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nu prevede că activitatea de autogară se supune licenţierii.

La fel, proiectul nu prevede în ce cazuri este necesară amplasarea unei autogări.

Vulnerabilitate
Normă lacunară şi deficientă.

Revizuirea articolului.

51

88

...

(3) Înfiinţarea unei autogări se efectuează cu aprobarea consiliilor locale.

Consiliul emite "decizii".

Vulnerabilitate
Lacună de drept.

De substituit cuvîntul "aprobare" cu cuvîntul "decizie".

52

90, 91

...

(2) Licenţierea activităţii de transport rutier contra cost se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

...

Din conţinutul prevederii nu este clar că se reglementează licenţierea activităţii de autogară.

Obiecţia e valabilă şi pentru art.91,92.

La fel, atenţionăm că, condiţiile de eliberare a licenţei sunt reglementate de alt act normativ.

Vulnerabilitate
Nerespectarea exigențelor de tehnică legislativă.

Revizuirea art.90, 91, 92, 93.

53

96

...

c) repararea structurii caroseriei şi/sau înlocuirea de şasiuri şi/sau caroserii:

...

Nu este clară semnificaţia expresiei "repararea structurii caroseriei".

Din conţinutul articolului rezultă că, servii de vopsire a autovehiculelor pot fi exercitate fără autorizaţie, iar pentru staţie de vulcanizare este necesară obţinerea autorizaţiei.

Vulnerabilitate
- Formulare ambiguă ce duce la interpretări diferite;
- Normă lacunară şi deficientă.

Revizuirea articolului.

54

97

Articolul 97. - (1) Autorizaţia de desfăşurare a activităţii de autoservice se eliberează de către primării pe un termen de 5 ani.

(2) Modelul autorizaţiei de desfăşurare a activităţii de autoservice va fi prevăzut în Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice.

(3) Autorizaţia cu termenul de valabilitate depăşit este nulă.

Ce organ eliberează autorizaţia?

Articolul 102 prevede că, cererea de eliberare a autorizaţiei se depune la primării însă acest articol nu stipulează că este de competenţa primăriilor de a elibera autorizaţii.

Totodată, potrivit prevederilor art.8 al Legii nr.131 din 06.07.2007 privind siguranţa traficului rutier, de competenţa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor sunt: ... b) autorizarea persoanelor care practică activitate de întreprinzător în domeniile de omologare, testare tehnică, prestări servicii de reparaţie şi de întreţinere tehnică a vehiculelor; ...

Vulnerabilitate
Lacună în drept.

Revizuirea articolului.

55

103

Articolul 103. - (1) Organul abilitat examinează cererea de autorizare a activităţii de autoservice în termen de 20 zile calendaristice şi, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor necesare, eliberează autorizaţia sau comunică în scris refuzul motivat.

...

Care este organul abilitat?

Vulnerabilitate
Lacună în drept.

A se vedea obiecţia la art.97.

56

105

Articolul 105. - (1) Autorizaţia se retrage de către primării în cazul în care:

a) deficienţele semnalate, care au condus la suspendarea parţială sau totală a acesteia, nu au fost remediate la termenele stabilite în decizia de suspendare a autorizaţiei;

b) întreprinderea a furnizat documente false sau conţinînd informaţii eronate în momentul solicitării autorizaţiei;

c) întreprinderea a selectat prin cerere încetarea desfăşurării activităţii de autoservice;

d) activitatea întreprinderii a încetat;

e) autorizaţia a fost suspendată de 3 ori în interval de 12 luni.

(2) În cazul retragerii autorizaţiei, întreprinderea nu mai poate solicita o altă autorizaţie în decursul următoarelor 6 luni, perioadă în care nu va putea solicita nici autorizarea unui alt atelier pentru desfăşurarea activităţii de autoservice.

(3) Primăriile suspendă sau retrag autorizaţia de desfăşurare a activităţii de autoservice în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

Este foarte straniu că autorul nu a putut să identifice organul care eliberează autorizaţii, însă a identificat exact organul care poate să retragă sau să suspende autorizaţia.

În opinia noastră, eliberarea unor astfel de autorizaţii nu trebuie să fie de competenţa primăriilor.

Vulnerabilitate
Lacună în drept.

Revizuirea capitolului.

57

109

...

(2) Se interzice comercializarea în vederea reutilizării a sistemelor, echipamentelor, componentelor, entităţilor tehnice şi pieselor de schimb, care privesc siguranţa circulaţiei, stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul transporturilor.

...

Conţinut incert.

Comercializarea pieselor de mîna a doua, în principiu, trebuie să fie posibilă.

Revizuirea articolului.

58

111

Articolul 111. - Activitatea de reutilare a vehiculelor rutiere se poate efectua numai în baza cărţilor tehnologice pentru operaţiunile de reutilare solicitate spre autorizare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

- Normă de trimitere; - Conţinut incert

Revizuirea articolului.

59

135

Articolul 135. - (1) La efectuarea transporturile rutiere şi prestarea serviciilor de activităţi conexe, tarifele se stabilesc liber, pe baza cererii şi ofertei.

(2) În cazul tarifelor la serviciile de transport rutier prin servicii regulate în trafic naţional, precum şi al serviciilor de autogară, Guvernul stabileşte aplicarea unui adaos comercial limitat.

Sintagma "tarifele se stabilesc liber" poate crea dificultăţi în aplicare.

Conţinutul alin.(2) este ambiguu.

Vulnerabilitate
Normă lacunară şi deficientă.

Revizuirea articolului.

60

138

...

(2) Inspectorii Agenţiei sînt abilitaţi să exercite controlul respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere şi să aplice sancţiuni contravenţionale ce ţin de domeniul transportului rutier prevăzute de Codul Contravenţional.

...

A se vedea obiecţiile de mai sus referitoare la competenţa Agenţiei de a aplica sancţiuni contravenţionale.

Vulnerabilitate
Normă lacunară şi deficientă.

Revizuirea Titlului VIII.

61

143

Articolul 143. - (1) Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării, cu următoarele excepţii:

a) prevederile ce ţin de obligativitatea dotării cu limitatoare de viteză a vehiculelor rutiere implicate în transport rutier în trafic naţional, deja înmatriculate pentru prima oară, vor intra în vigoare după 6 ani, iar pentru cele implicate în transport rutier în trafic internaţional vor intra în vigoare după 3 ani de la data publicării prezentei legi. Pentru toate vehiculele rutiere care sînt înmatriculate pentru prima oară după intrarea în vigoare a prezentei legi, prevederile privind obligativitatea dotării cu limitatoare de viteză intră în vigoare la data publicării prezentei legi;

...

Alin.(1) prevede că legea va intra în vigoare peste 6 luni, totodată, lit.(a) stabileşte că dotarea cu limitatoare de viteză intră în vigoare la data publicării ceea ce contravine prevederilor din alin.(1).

Vulnerabilitate
- Norme confuze;
- Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă şi limbaj normativ.

Revizuirea Titlului IX.
Concluzii

Proiectul supus expertizării nu corespunde exigenţelor Legii privind actele legislative nr.780 din 27.12.2001 deoarece:
1. Nota informativă nu conţine fundamentarea economico-financiară;
2. Nota informativă nu conține actul de analiză a impactului de reglementare.
3. Structura şi conţinutul proiectului nu corespund prevederilor Capitolului IV din Legea 780/2001. Lipsa articolului cu privire la principii.
4. Articolele nu sunt întitulate (art.32 alin.2 Legea 780/2001);
5. Unele prevederi ale proiectului sunt confuze. De exemplu, autorul utilizează sintagmele "transport rutier în interes personal" şi "transport rutier specializat" fără a le defini. În alte cazuri, se face referire la "prezenta lege" şi nu la "prezentul cod";
6. Unele din noţiunile utilizate în proiect nu sunt definite.
7. Unele definiţii utilizate în proiect nu corespund, în fond, definiţiilor pentru aceleaşi noţiuni utilizate în alte acte normative. De exemplu noţiunea "autovehicul" din art.5 al proiectului nu corespunde noţiunii "autovehicul" din art.2 al Legii privind siguranţa traficului rutier nr.131 din 06.07.2006.
8. Proiectul nu corespunde legislaţiei corelative. În special, ne referim la Codul contravenţional şi la Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

Riscuri de vulnerabilitate:
Proiectul este afectat de un număr considerabil de elemente de vulnerabilitate, cele mai importante fiind legate de:
1. Lărgirea atribuţiilor autorităţilor administraţiei publice locale (suspendarea şi retragerea autorizaţiilor);
2. Înzestrarea Agenţiei cu atribuţii de emitere a deciziilor de verificare şi de sancţionare;
3. Abundenţa normelor de trimitere şi blanchetă la actele Guvernului;
4. Multitudinea de norme ambigui şi formulări care admit interpretări abuzive;
5. Multitudinea normelor contrare prevederilor legislaţiei în vigoare şi chiar contrare propriilor prevederi.

Cu referire la principiul responsabilizării menţionăm următoarele:
Respectarea principiului responsabilizării în procesul adoptării actelor legislative presupune că în proiectul de act legislativ trebuie să fie prezente prevederi care să permită monitorizarea instituţiilor publice, a politicilor elaborate de acestea şi, la fel, să conţină prevederi care ar permite persoanelor interesate să solicite de la autorităţile publice oferirea de argumente şi de explicaţii pentru justificarea deciziilor şi acţiunilor. Totodată, respectarea acestui principiu ar permite aplicarea sancţiunilor autorităţilor publice pentru performanţe slabe.

Cu părere de rău, majoritatea actelor legislative şi a proiectelor de acte legislative (inclusiv şi proiectul Codului transporturilor) nu conţin prevederi prin care se respectă acest principiu.

Cu referire la principiul responsabilizării, considerăm că, societatea civilă are un rol important în implementarea acestor principii, în identificarea acţiunilor concrete pentru sporirea transparenţei în administraţia publică. Societatea civilă este principalul factor care generează cerere pentru evaluarea activităţii autorităţilor publice. În Republica Moldova, presiunea asupra autorităţilor publice este exercitată cu preponderenţă de către mass-media, iar ”actorii” care, în mod tradiţional, ar trebui să-şi asume acest rol, fie nu au capacitatea tehnică, fie nu au capacitatea instituţională de a pleda pentru utilizarea unor instrumente eficace, cum este evaluarea şi responsabilizarea.

Cu referire la formularea lingvistică.
În proiect se întîlnesc concomitent sintagmele „dă dreptul” şi „atestă dreptul” (art.5), sintagma „contra cost” în loc de „contra plată”. Sunt utilizate cuvinte care, potrivit DEX, au o altă semnificaţie decît cea din proiect. De exemplu, „grafic” în loc de „regim”, „bilet” în loc de „tichet”. De exemplu, prin „cabotaj” autorul înţelege - operaţiune de transport rutier efectuată de către un operator de transportator rutier străin, între cel puţin două puncte de încărcare/descărcare sau îmbarcare/debarcare, după caz, aflate pe teritoriul Republicii Moldova. Deplasarea fără încărcătură sau persoane a unui vehicul rutier între două operaţiuni consecutive de transport internaţional nu este considerat cabotaj, pe cînd cuvîntul “cabotaj” are o altă semnificaţie. La fel, în proiect sunt utilizate noţiuni şi sintagme nedefinite.

Cu referire la obiectul de reglementare:
Potrivit prevederilor art.1 al Proiectului: “(1) Prezentul cod stabileşte cadrul legal pentru organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane, precum şi a activităţilor conexe acestora pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţii de siguranţă şi calitate, cu respectarea principiilor liberei concurenţe şi a măsurilor de protecţie a mediului, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice. (2) Prezentul cod stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile organelor publice responsabile de organizarea transporturilor rutiere, precum şi ale persoanelor fizice şi juridice care prestează serviciile date.” Însă, din conţinutul proiectului rezultă că, prezentul Cod stabileşte cadrului juridic privind înfiinţarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanţarea şi controlul funcţionarii serviciilor de transport de mărfuri şi persoane. Deşi, în art.1 al proiectului este indicat că, codul stabileşte cadrul legal a activităţilor conexe transporturilor rutiere, trebuie să constatăm că acesta nu conţine prevederi care ar indica ce fel de activităţi sunt conexe celor de transport.

Cu referire la Agenţia Naţională Transport Auto:
Întrucît potrivit prevederilor art. 8 Agenţia Naţională Transport Auto este Autoritatea care asigură implementarea documentelor de politici publice şi strategiilor naţionale de dezvoltare, controlează şi supraveghează respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere de către operatorii de transport, întreprinderile ce prestează activităţi conexe transportului rutier, considerăm oportun includerea unui Capitol separat care se reglementeze instituirea, funcționarea, competenţa Agenţiei. Proiectul conţine doar 5 articole referitoare la Agenţia Naţională Transport Auto. Sau, în cazul în care va fi elaborat un Regulament al Agenţiei, urmează a fi excluse art.9,10,11,12 din proiect.

Ținînd cont de faptul că, prin proiectul supus expertizării, Agenţia este împuternicită nu numai să constate contravenţia, dar şi să aplice sancţiuni contravenţionale, în mod necesar, urmează a fi operate modificările corespunzătoare în Codul Contravenţional. La fel, ținînd cont de faptul că, potrivit prevederilor art.8 alin.(2) al proiectului, Agenţia are stat de persoană juridică de drept considerăm că, Agenţia trebuie să aibă competenţa doar de a constata contravenţia şi în nici un caz de a o aplica sancţiunea contravenţională.

Proiectul conţine unele reglementări contrare legilor existente. La fel, proiectul:
1. limitează nejustificat dreptul de a practica activitate de antreprenoriat;
2. nu propune modificarea legislaţiei conexe;
3. promovează lipsă de transparenţă;
4. prevede proceduri administrative neclare;
5. nu conţine mecanisme certe de aplicare a prevederilor proiectului, care, la rîndul său, determină lipsa unei discreţii clare a autorităţilor executive de implementare a proiectului.

Proiectul necesită completări esenţiale, pentru a-l transforma într-un act cu norme şi proceduri transparente, detaliate, care să contribuie la reglementarea corectă şi eficientă a raporturilor în domeniul transporturilor rutiere.

În final, considerăm că, în redacţia propusă, proiectul Codului transporturilor rutiere, nu poate fi adoptat de către Parlament, pînă nu vor fi îndeplinite prevederile din Legea privind actele legislative 780/2001 şi nu se vor elimina toate lacunele juridice.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei