Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză

Raport de expertiză nr.692

Expertiza coruptibilităţii este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands Opiniile exprimate în cadrul prezentului raport pot să nu coincidă cu punctul de vedere al donatorului.08 Aprilie 2016

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului – art.52, 69; Legea cu privire la patenta de întreprinzător – art.3, 4; Legea cu privire la jocurile de noroc etc.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 117 din 22 Martie 2016)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului – art.52, 69; Legea cu privire la patenta de întreprinzător – art.3, 4; Legea cu privire la jocurile de noroc etc.)
.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Transparenţa decizională Potrivit art.7 din Legea privind transparența în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, autorităţile publice sunt obligate, după caz, să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional.

Nota informativă la proiect nu face referire la consultarea proiectului cu societatea în ansamblu, cu asociaţiile din domeniul comerţului, cu organizaţiile non-guvernamentale, cu autoritățiile publice şi alte părţi interesate în procesul de elaborare şi adoptare a proiectului.


4. Scopul promovării proiectului Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative este elaborat în vederea îmbunătățirii reglementărilor în domeniul activităților de întreprinzător şi climatului investițional din Republica Moldova. În particular, proiectul legii își propune să perfecționeze cadrul normativ privind reglementarea prin autorizare a activității de comerț interior.

Proiectul legii reglementează mecanismul de funcționare a ghișeului unic şi stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile autorităților de control ale statului şi ale comerciantului. Implementarea unui ghișeu unic fiabil şi funcțional va permite substituirea autorizării de funcționare cu notificarea. Conform proiectului legii, comerciantul va remite în adresa autorității publice locale o notificare, conform modelului stabilit de lege, în care vor fi incluse un set de date şi informații standardizate. În temeiul acestor informații, autoritatea administrației publice locale va verifica corespunderea comerciantului cu legislația în vigoare, în privința aspectelor ce țin de competența autorității locale. În cazul în care activitatea desfășurată de comerciant poate implica anumite riscuri pentru viata şi sănătatea persoanei (ex. alimentație publică sau activități de îngrijire corporală) comerciantul va fi în drept să inițieze activitatea doar la expirarea a 15 zile de la data notificării, perioadă în care autoritățile competente (ANSA sau CNSP) vor efectua investigațiile de rigoare.Fundamentarea proiectului

5. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


6. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Transparenţa promovării proiectului, la etapa actuală, pare a fi asigurată. Proiectul, însoţit de nota informativă, este plasat pe web site-ul oficial al Parlamentului, Parlamentul respectînd, astfel, principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă, subiecţii interesaţi avînd posibilitatea de a se informa despre noile propuneri legislative în acest domeniu și de a-şi expune opinia vis-a-vis de prevederile acestuia.


7. Suficienţa argumentării. Nota informativă conţine o justificare suficientă a promovării proiectului de lege. Intenţia autorului este expusă clar şi argumentat în nota informativă ce însoţeşte proiectul de lege. În acest sens, autorul indică scopul principal, condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de lege, principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi, efectul social şi economic al actului.

Obiecția formulată de noi se referă la neanexarea la dosarul de însoţire a variantei finale a proiectului de act legislativ și nepublicarea pe pagina web a Parlamentului a avizelor tuturor instituţiilor publice interesate, sintezei recomandărilor recepționate în rezultatul consultărilor publice cu societatea civilă.


8. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Contrar prevederilor lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001 privind actele legislative, nota informativă nu include referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

În contextul lit. c) a art. 20 din Legea 780/2001, informația privind compatibilitatea proiectului de lege cu cadrul legal comunitar urma a fi inserată în Tabelul de concordanță, după modelul stabilit în anexa la Regulamentul privind mecanismul de armonizare a legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1345 din 24 noiembrie 2006 și utilizat pentru a demonstra compatibilitatea proiectului de lege naţional cu legislaţia comunitară, care însoţeşte în mod obligatoriu proiectul actului legislativ pe întreg parcursul circulaţiei sale, pînă la adoptarea sa de către Parlament.

De asemenea, nu par a fi respectate nici prevederile lit. d) alin. (2) al art. 23 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, care statuează că dosarul de însoțire a variantei finale a proiectului de act legislativ va cuprinde nota informativă care va conține și rezultatele expertizei compatibilității cu legislația comunitară, precum și lista reglementărilor de referință ale legislației comunitare, informația în cauză lipsind de pe pagina oficială a Parlamentului.

Astfel, dosarul de însoţire trebuia să conţină Tabelul de concordanţă privind compatibilitatea proiectului de act legislativ cu legislaţia comunitară şi Declaraţia de compatibilitate. Din lipsa informaţiilor, nu cunoaştem dacă autorii au respectat sau nu aceste cerinţe legale, informația în cauză lipsind cu desăvîrșire de pe pagina oficială a Parlamentului.


9. Fundamentarea economico-financiară. Conform lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind fundamentarea economico-financiară. Potrivit notei informative la proiect, implementarea proiectului legii nu implică cheltuieli din contul bugetului de stat, iar costurile ce ţin de elaborarea materialelor instructive şi de promovare şi oferirea cursurilor de instruire pentru APL vor fi acoperite de programul USAID BRITE. Respectiv, costurile ce ţin de dezvoltarea şi implementarea sistemului informaţional al ghişeului unic urmează a fi acoperite de donatorii externi. Totuși, autorii au omis să indice costurile care vor trebui să fie suportate de stat, în cazul în care programele de finanțare externă vor expira.


10. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Proiectul de lege conţine analiza impactului de reglementare. Implementarea proiectului de lege urmează să asigure: optimizarea reglementărilor ce ţin de actele permisive aplicate în prezent pentru, desfăşurarea activităţii de comerţ; reducerea semnificativă a procedurilor, etapelor şi costurilor pentru iniţierea activităţii de comerţ, cauzate de necesitatea obţinerii autorizaţiei de funcţionare în comerţ; reducerea perioadei necesare de iniţiere a activităţii de comerţ de la cca.70 zile în prezent pînă la o zi (în mod ordinar) sau 15 zile (în cazul unor activităţi cu risc); excluderea suprapunerilor dintre funcţiile de autorizare şi control ale autorităţilor publice locale şi centrale în privinţa activităţilor de comerţ; excluderea reglementărilor contradictorii şi normelor inutile sau care creează impedimente în activitatea de comerţ şi în procesul de eliberare a autorizaţiilor de funcţionare în comerţ.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


11. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


12. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


13. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului sunt compatibile cu alte prevederi ale legislației.


14. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect nu sînt suficient de clare şi concise, exprimările derogând de la rigorile tehnicii legislative.


15. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul de lege se referă la autorități publice (în special - la autoritățile publice locale), care au atribuții de supraveghere şi monitorizare a activității comerciale a comercianților, prevederile căruia lasă loc pentru elemente de coruptibilitate.


16. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. X. Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior

4. Articolul 5: se completează cu alineatele (11) şi (4) cu următorul cuprins: (11) Regulile de desfăşurare a activităţii de comerţ, inclusiv cele sanitare, sanitar-veterinare, privind siguranţa alimentelor şi de protecţie a drepturilor consumatorilor se aprobă de Guvern."; ,,(4) Organele de control elaborează, emit şi actualizează periodic (la modificarea şi completarea legislaţiei în vigoare sau în vederea perfecţionării) ghiduri informative care să conţină, Într-un limbaj accesibil, cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească comercianţii la desfăşurarea activităţii de comerţ. Organele de control asigură publicarea ghidurilor pe paginile web oficiale proprii şi accesul publicului larg." la alineatul (2), litera g) va avea următorul cuprins: "g) monitorizează, prin intermediul „RI "e-Comerţ interior", activitatea de comerţ desfăşurată pe teritoriul localităţii respective".

La alin. (4) : - Sintagma "Organele de control" este una generală, care presupune toate organele înzestrate cu atribuții de control, lucru care nu se încadrează în sensul prevederilor Legii modificate, din cauza că autorităţile publice abilitate cu funcţii de control a activității de comerţ sunt stipulate în art. 22 din Legea modificată. - Ghidul informativ urmează să fie elaborat şi actualizat nu de organele de control a activităţii de comerţ, ci de Ministerul Economiei, în calitate de organ central cu atribuţii în domeniul comerţului, așa cum reiese din atribuţiile stipulate în art. 5 alin. (2) din Legea modificată. Adițional, menționăm că punerea pe umerii autorităţilor publice de control a atribuţiilor, care intră în competenţa autorităţii publice centrale, şterge limitele responsabilităţii pentru îndeplinirea acestei atribuţii, care în consecinţă poate duce la neexecutarea acestei atribuţii de nici una din autorităţiile vizate.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Atribuţii paralele
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa unor termene concrete


Atribuţia elaborării şi actualizării Ghidului informativ urmează să fie pusă în sarcina Ministerului Economiei.

2

Art. X. Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior

5. Articolul 6: alineatul (l): la litera e), cuvintele "eliberarea autorizaţiilor de funcţionare" se substituie cu cuvintele "verificarea datelor indicate în notificările depuse de comercianţi"; litera t) se abrogă litera g) se abrogă; literele 1), m) şi n) vor avea următorul cuprins: ,,1) efectuează controlul în domeniul activităţii.de comerţ în conformitate cu art.22 alin.(3); m) suspendă activitatea unităţii comerciale şi înaintează instanţei de judecată cereri de încetare a unităţii comerciale, conform art.174; . n) aprobă, în cadrul regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, interdicţii şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ, conform cerinţelor din alin.(5)"; se completează cu alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins: ,,(5) în cadrul regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, autoritatea administraţiei publice locale este în drept să stabilească interdicţii şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ în următoarele privinţe: a) interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv comerţul ambulant, în perimetrul anumitor zone sau străzi ori în intervalul anumitor zile sau ore; b) modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în apropierea edificiilor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor medicale, lăcaşurilor de cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor istorice, precum şi în locurile (destinaţiile) de interes turistic; c) distribuirea activităţilor de comerţ Între zona centrală şi zonele periferice ale localităţii, precum şi Între zonele aglomerate şi cele neaglomerate; d) raza în care este interzisă comercializarea producţiei alcoolice în preajma instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor medicale şi lăcaşurilor de cult; e) cerinţe privind regimul de lucru (orarul de funcţionare) al comercianţilor în perimetrul anumitor zone sau străzi; f) interdicţia de a comercializa anumite produse sau servicii în perimetrul anumitor zone sau străzi. (6) Cerinţele stabilite de alin.(5) se aprobă prin decizia consiliului local."

La alin. (5): - stipulează dreptul fiecărei autorităţi publice locale să elaboreze şi să aprobe regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă. Conform acestei prevederi, fiecare localitate din Republica Moldova va avea regulamentul său de desfăşurare a activităţilor de comerţ. Cu alte cuvinte, în fiecare localitate din Republica Moldova vor exista reguli individuale de comerţ. O asemenea situaţie nu va favoriza dezvoltarea comerţului, mai ales pentru comercianţii care activează în mai multe localităţi din Republica Moldova. Trebuie de ţinut cont că şi de faptul că multe autorităţi publice locale nu vor fi în stare să elaboreze de sine stătător acest regulament, din cauza lipsei specialiștilor corespunzători. - lit. a), c), e) şi f) introduse prin Proiect, conţin prevederi generale, care lasă loc pentru interpretări, tratări selective şi abuzive. Acestea sunt prevederile care acordă dreptul autorităţii publice locale unilateral să interzică desfăşurarea activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv comerţul ambulant, în perimetrul anumitor zone sau străzi ori în intervalul anumitor zile sau ore; să distribuie activităţile comerciale după zone. Prevederile date nu stabilesc criterii clare şi exhaustive de determinare a activităţilor comerciale care pot fi interzise, de determinare a locurilor şi timpului când activitatea comercială nu trebuie să fie desfăşurată. Iar dreptul autorităţii publice locale de a distribui activităţile comerciale după zone contravine principiului "libertăţii comerţului şi activităţii de întreprinzător", stipulate în 126 alin. (2) lit. b) din Constituția RM.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Promovarea intereselor contrar interesului public
Prejudicierea intereselor contrar interesului public
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului
Lipsa / insuficienţa transparenţei funcţionării autorităţilor publice

1. Regulile de desfăşurare a comerţului trebuie să fie egale şi uniforme. Pentru aceasta, regulile de desfăşurare a comerţului urmează să fie aprobate de Guvern, după cum prevede modificarea din proiect propusă la art. 5, prin completarea cu alin. (11), în care să se conţină prevederi, care să delegheze unele competenţe concrete autorităţilor publice locale. Altă soluţie ar putea fi elaborarea de către Guvern a unui regulament-tip, care ulterior va putea fi implementat de către fiecare autoritate publică locală.
2. Este necesar în Proiect să fie determinate clar şi exhaustiv activitățile comerciale care sunt interzise, locurile în care activitatea comercială se interzice sau limitate, timpul în care activitatea comercială este interzisă sau limitată, limitele până la care activitatea comercială poate fi desfăşurată. Aceste aspecte nu pot fi lăsate la discreţia subiectivă a autorităţii publice locale.
3. Prevederile alin. (5) lit. c) urmează să fie exluse din Proiect.

3

Art. X. Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior

13. Articolele 14-17 vor avea următorul cuprins: "Articolul 14. Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ (1) În cazul activităţilor de comerţ, altele decît cele stabilite de anexele nr.3 şi nr. 4, comerciantul este în drept să desfăşoare activitatea de comerţ odată cu depunerea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ. (2) Comerciantul este obligat să depună notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ cu cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la iniţierea activităţii, în cazul în care desfăşoară activităţile prevăzute în anexele nr.3 şi nr. 4, precum şi în cazul desfășurării activității de comerţ ambulant. (3) Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ va corespunde modelului stabilit de anexa nr.2 la prezenta lege şi va conţine următoarele date: a) denumirea/numele, sediul/domiciliul, IDNO/IDNP şi datele de contact ale comerciantului; b) denumirea şi codul activităţii de comerţ conform CAEM rev.2, cu menţiunea dacă se va comercializa producţie alcoolică, bere şi/sau articole din tutun; c) denumirea şi adresa unităţii comerciale sau locului de vînzare; d) tipul unităţii comerciale, conform Nomenclatorului unităţilor comerciale aprobat de Guvern; e) suprafaţa comercială (m.p.); f) declaraţia pe proprie răspundere a comerciantului privind respectarea legislaţiei; g) capacitatea unităţii comerciale (numărul de locuri/persoane) - în cazul unităţii de alimentaţie publică; h) tipul şi suprafaţa comercială (lungimea, lăţimea, înălţimea) a unităţii mobile - în cazul desfăşurării activităţii de comerţ prin intermediul unităţii mobile. (4) La notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ se anexează următoarele acte, în următoarele cazuri: a) actul care confirmă împuternicirile reprezentantului - în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant; b) copia de pe regulamentul pieţei, adoptat de comerciant, şi copia de pe decizia consiliului municipal/orăşenesc/local de creare a pieţei - în cazul pieţelor. (5) Suplimentar actelor stabilite la alin.(4), la notificare se anexează copia de pe actul care confirmă dreptul de proprietate sau folosinţă a terenului pe care este amplasată unitatea comercială (decizia privind atribuirea terenului pentru construcţia şi amenajarea pieţei, titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, contractul de locaţiune/comodat sau, după caz, un alt act), în cazul: a) pieţelor; b) unităţii de comerţ amplasate nemijlocit pe terenuri proprietate publică; c) teraselor de vară. Articolul 15. Cerinţe privind notificarea activităţii de comerţ (1) Datele incluse de comerciant în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ trebuie să corespundă cerinţelor stabilite de prezenta lege şi regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, conform art.6 alin.(5). (2) Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ se depune de comerciant în mod separat pentru fiecare unitate comercială şi/sau loc de vînzare. (3) Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ se depune de comerciant în biroul specializat al autorităţii administraţiei publice locale sau online prin intermediul RI "e-Comerţ interior". (4) Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ se depune în adresa autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi, a municipiilor Chişinău şi Bălţi sau unităţii teritoriale autonome Găgăuzia în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv. (5) Notificările şi actele anexate, depuse de comerciant la biroul specializat al autorităţii administraţiei publice locale, se prezintă de comerciant în original sau copii şi se păstrează în arhiva autorităţii administraţiei publice locale. Articolul 16. Recepţionarea notificării (1) În momentul recepţionării notificării privind iniţierea activităţii de comerţ la biroul specializat, autoritatea administraţiei publice locale este obligată: 1) să introducă datele din notificare în RI "e-Comerţ interior"; 2) să elibereze comerciantului o înştiinţare de recepţionare, în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date: a) data şi ora recepţionării notificării; b) numărul de ordine al notificării, acordat de autoritatea administraţiei publice locale; c) numele/prenumele, funcţia şi datele de contact ale persoanei responsabile din autoritatea administraţiei publice locale care a recepţionat notificarea. (2) În momentul recepţionării notificării privind iniţierea activităţii de comerţ în mod online, RI "e-Comerţ interior" va emite în adresa comerciantului o înştiinţare de recepţionare,care va conţine datele stabilite de alin.(1) pct.2). (3) Autoritatea administraţiei publice locale refuză recepţionarea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, în momentul depunerii acesteia (în cazul depunerii notificării la biroul specializat) sau în termen de cel mult 3 zile de la depunerea notificării (în cazul depunerii online a notificării), doar în următoarele cazuri: a) notificarea nu conţine datele stabilite de art.14 alin.(3); b) la notificare nu sînt anexate actele stabilite, după caz, de art.14 alin.(4) şi/sau (5); c) notificarea nu este semnată de persoana care deţine împuternicirile necesare. (4) In cazul refuzului de recepţionare a notificării, conform alin.(3), autoritatea administraţiei publice locale este obligată să elibereze comerciantului o înştiinţare privind refuzul de recepţionare a notificării, în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date: a) motivele refuzului de recepţionarea notificării; b) numele, prenumele, funcţia şi datele de contact ale persoanei responsabile din autoritatea administraţiei publice locale care a emis refuzul de recepţionare a notificării. Articolul 17. Verificarea corectitudinii datelor şi respectării cerinţelor de desfăşurarea activităţilor de comerţ (1) Autoritatea administraţiei publice locale verifică datele indicate în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data recepţionării notificării. (2) Datele din notificare şi actele depuse de comerciant se examinează potrivit principiului ghişeului unic, în următoarele privinţe: a) corectitudinea datelor privind denumirea/numele, sediul/domiciliul, administratorul comerciantului şi IDNO/IDNP se verifică prin accesarea datelor din Registrul de stat al unităţilor de drept şi, după caz, din Registrul de stat al populaţiei sau din alte registre de stat, în caz de necesitate; b) corectitudinea datelor privind adresa unităţii comerciale sau locul de vînzare se verifică prin accesarea datelor din resursele informaţionale deţinute de Î.S. "Cadastru", în caz de necesitate; c) respectarea cerinţelor în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi construcţiilor prin accesarea datelor şi interacţiunea cu subdiviziunile responsabile ale autorităţii administraţiei publice locale - în toate cazurile. (3) Verificarea cerinţelor privind respectarea .legislaţiei în domeniul siguranţei alimentelor se efectuează în cazul în care comerciantul desfăşoară activităţile stabilite în anexa nr.3, conform art.172. (4) Verificarea cerinţelor privind respectarea legislaţiei în domeniul sanitar se efectuează în cazul în care comerciantul desfăşoară activităţile stabilite în anexa nr. 4, conform art.172."

La alin. (3) art. 14 din proiect, în Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ sunt incluse date de prisos, pe care un comerciant nu ar trebui să le cunoască şi să se complice să le introducă, precum sunt: codul activităţii de comerţ conform CAEM rev.2; tipul unităţii comerciale, conform Nomenclatorului unităţilor comerciale aprobat de Guvern. Aceste date autoritatea publică locală ar trebui să le identifice şi să le introducă de sine stătător la recepţionarea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, reieşind din activitatea de comerţ indicată de comerciant. Aceste date nu au relevanţă pentru comerciant şi începerea activităţii de comer, constituind o formalitate, care mai mult se atribuie la competenţele autorităţii publice locale ce ţin de evidenţa şi monitorizarea activităţilor de comerţ. Includerea acestor date în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ va duce la complicarea şi tergiversarea procedurii de iniţiere a activităţii de comerţ. De asemenea, este de prisos şi lipsită de sens includerea în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ a declaraţiei pe proprie răspundere a comerciantului privind respectarea legislaţiei. Obligaţia fiecărei persoane este una prezumată, nerespectarea căreia duce la survenirea răspunderii conform legislaţiei în vigoare.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Promovarea intereselor contrar interesului public
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

Urmează să fie exluse din art. 14 alin. (3) din proiect:
- la lit. c), sintagmele "şi codul" şi "conform CAEM rev.2";
- lit. d) şi f)

4

Art. X. Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior

Articolul 15. Cerinţe privind notificarea activităţii de comerţ (1) Datele incluse de comerciant în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ trebuie să corespundă cerinţelor stabilite de prezenta lege şi regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, conform art.6 alin.(5). (2) Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ se depune de comerciant în mod separat pentru fiecare unitate comercială şi/sau loc de vînzare. (3) Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ se depune de comerciant în biroul specializat al autorităţii administraţiei publice locale sau online prin intermediul RI "e-Comerţ interior". (4) Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ se depune în adresa autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi, a municipiilor Chişinău şi Bălţi sau unităţii teritoriale autonome Găgăuzia în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv. (5) Notificările şi actele anexate, depuse de comerciant la biroul specializat al autorităţii administraţiei publice locale, se prezintă de comerciant în original sau copii şi se păstrează în arhiva autorităţii administraţiei publice locale.

Nu este clar, cum comercianţii urmează să prezinte actele aferente şi suplimentare, stipulate în art. 14 alin. (4) şi (5), care au fost introduse prin proiect, în cazul depunerii notificării privind iniţierea activităţii de comerţ online prin intermediul RI "e-Comerţ interior". Acest lucru este relevant din considerentul că neprezentarea acestor acte constituie temei pentru refuzul recepţionării notificării privind iniţierea activităţii de comerţ.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Urează să fie stipulată modalitatea de depunere a actelor aferente şi suplimentare, stipulate în art. 14 alin. (4) şi (5), care au fost introduse prin proiect, în cazul depunerii notificării privind iniţierea activităţii de comerţ online prin intermediul RI "e-Comerţ interior".

5

Art. X. Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior

Articolul 16. Recepţionarea notificării (1) În momentul recepţionării notificării privind iniţierea activităţii de comerţ la biroul specializat, autoritatea administraţiei publice locale este obligată: 1) să introducă datele din notificare în RI "e-Comerţ interior"; 2) să elibereze comerciantului o înştiinţare de recepţionare, în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date: a) data şi ora recepţionării notificării; b) numărul de ordine al notificării, acordat de autoritatea administraţiei publice locale; c) numele/prenumele, funcţia şi datele de contact ale persoanei responsabile din autoritatea administraţiei publice locale care a recepţionat notificarea. (2) În momentul recepţionării notificării privind iniţierea activităţii de comerţ în mod online, RI "e-Comerţ interior" va emite în adresa comerciantului o înştiinţare de recepţionare,care va conţine datele stabilite de alin.(1) pct.2). (3) Autoritatea administraţiei publice locale refuză recepţionarea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, în momentul depunerii acesteia (în cazul depunerii notificării la biroul specializat) sau în termen de cel mult 3 zile de la depunerea notificării (în cazul depunerii online a notificării), doar în următoarele cazuri: a) notificarea nu conţine datele stabilite de art.14 alin.(3); b) la notificare nu sînt anexate actele stabilite, după caz, de art.14 alin.(4) şi/sau (5); c) notificarea nu este semnată de persoana care deţine împuternicirile necesare. (4) In cazul refuzului de recepţionare a notificării, conform alin.(3), autoritatea administraţiei publice locale este obligată să elibereze comerciantului o înştiinţare privind refuzul de recepţionare a notificării, în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date: a) motivele refuzului de recepţionarea notificării; b) numele, prenumele, funcţia şi datele de contact ale persoanei responsabile din autoritatea administraţiei publice locale care a emis refuzul de recepţionare a notificării.

La alin. (4), datele din refuzul de recepţionare a notificării sunt insuficiente. Comerciantului, căruia i-a fost refuzată recepţionarea notificării, urmează să i se ofere nu numai motivul refuzului, dar şi informaţiii referitor la modalitatea de înlăturare a neajunsurilor, care au stat la baza refuzului recepţionării notificării, precum şi, comerciantul trebuie să fie informat despre posibilitatea de a depune o altă notificare, după înlăturarea neajunsurilor.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Alin. (4) urmează să fie completat cu două litere noi c) şi d) cu următoarea redacţie:
"c) modalitatea de înlăturare a neajunsurilor, care au stat la baza refuzului recepţionării notificării;
d) informaţia despre posibilitatea depunerii repetate a notificarii, după înlăturarea neajunsurilor.”

6

Art. X. Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior

Articolul 17/4. Încetarea şi suspendarea activităţii de comerţ (1) Activitatea de comerţ încetează în temeiul deciziei instanţei de judecată, la cererea: a) organului de control, conform competenţelor stabilite de Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător - în cazul în care, în cadrul controalelor efectuate de organul respectiv, se stabileşte că comerciantul a admis, pentru a 3-a dată consecutiv, una sau mai multe încălcări, care au fost comise şi constatate anterior, şi care nu au fost înlăturate de comerciant; b) autorităţii administraţiei publice locale - în cazurile stabilite de alin.(2); c) persoanelor fizice şi juridice, altele decît cele menţionate în lit. a) şi b), în condiţiile stabilite de alin.(3). (2) Instanţa de judecată ia decizia de încetare a activităţii de comerţ, la cererea autorităţii administraţiei publice locale, în cazul în care autoritatea administraţiei publice locale a emis în adresa comerciantului, de 2 ori consecutiv, prescripţii privind înlăturarea încălcărilor constatate, conform alin.(5) şi (6), iar comerciantul nu a înlăturat încălcările în cauză. (3) Instanţa de judecată ia decizia de încetare a activităţii de comerţ, la cererea persoanelor fizice şi juridice, altele decît cele menţionate în alin.( 1) lit. a) şi b), în următoarele cazuri: a) comerciantul încalcă interdicţiile şi cerinţele privind desfăşurarea activităţii de comerţ în localitatea respectivă, stabilite de regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă; b) comerciantul încalcă cerinţele şi interdicţiile privind regimul de lucru (orarul de funcţionare), stabilite de regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă; c) comerciantul încalcă limitele maxime admise ale nivelului zgomotului şi al vibraţiei, aprobate de Guvern. (4) Autoritatea administraţiei publice locale dispune încetarea activităţii de comerţ în temeiul actului de constatare, întocmit la faţa locului de autoritatea administraţiei publice locale, privind stabilirea faptului de lichidare a unităţii comerciale sau a întreprinderii. (5) Autoritatea administraţiei publice locale va prescrie comerciantului înlăturarea încălcărilor constatate, în următoarele cazuri: a) comerciantul desfăşoară o anumită formă a activităţii de comerţ care este interzisă de actele legislative în vigoare şi/sau de regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă; b) comerciantul comercializează anumite bunuri sau servicii care sunt interzise de actele legislative în vigoare şi/sau de regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă; c) desfăşurarea activităţii de comerţ în cadrul unităţii comerciale contravine deciziilor autorităţii administraţiei publice locale privind restricţiile la amplasarea unităţilor ce practică jocuri de noroc, emise în conformitate cu Legea nr.285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc - în cazul desfăşurării activităţii de comerţ ce ţine de jocurile de noroc; d) comercializarea producţiei alcoolice în. cazul în care contravine Legii nr.ll00-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice; e) comerciantul nu respectă cerinţele şi interdicţiile privind regimul de lucru (orarul de funcţionare) stabilite de prezenta lege şi/sau de regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă; t) comerciantul nu achită plata de notificare în termen de 15 zile de la data notificării; g) datele indicate în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ sau anexele depuse de comerciant sînt eronate; h) comerciantul încalcă limitele maxime admise ale nivelului zgomotului şi al vibraţiei, aprobate de Guvern. (6) În cazul în care comerciantul nu înlătură încălcările stabilite de alin.(5) ca urmare a prescripţiei emise de autoritatea administraţiei publice locale de 2 ori consecutiv, autoritatea administraţiei publice locale iniţiază încetarea activităţii de comerţ conform alin.(2). (7) În caz de pericol iminent pentru viaţa sau sănătatea populaţiei, activitatea de comerţ se suspendă la data emiterii deciziei de suspendare de către: a) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor - la încălcarea legislaţiei privind siguranţa alimentelor; b) Centrul Naţional de Sănătate Publică - la încălcarea legislaţiei privind sănătatea publică; c) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor - la comercializarea produselor falsificate (contrafăcute) şi/sau periculoase; d) Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale - la încălcarea legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor. (8) Suspendarea activităţii de comerţ de autorităţile stabilite de alin.(7) se efectuează în conformitate cu art.17 alin.(3) din Legea nr.235 din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. Suspendarea sau încetarea activităţii de comerţ la cererea autorităţilor stabilite de alin.(7) va avea loc doar în cazul în care sînt întrunite cumulativ următoarele două condiţii: a) încălcarea constatată este întemeiată pe prevederile unui act normativ care a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; b) încălcarea nu a fost înlăturată pînă la data emiterii deciziei de suspendare sau încetare. (9) Instanţa de judecată şi autorităţile care emit decizii de suspendare sau încetare a activităţii de întreprinzător sînt obligate să remită deciziile în cauză autorităţilor administraţiei publice locale şi comerciantului la data emiterii deciziei.

1. Alin. (2) şi (3) conţin reglementări imperativecare obligă instanţele de judecată să ia decizii de încetarea a activităţii de comerţ, fapt care constituie o imixtiune în înfăptuirea justiţiei şi o încălcare a principiului separării puterilor în stat, stipulat în art. 6 din Constituţia RM. Nici o autoritate publică nu este în drept să indice soluţiile pe care urmează să le ia instanţele de judecată într-un caz sau altul. 2. Încetarea activităţii de comerţ, în calitate de sancţiune, este una ineficientă şi lipsită de sens, din motiv că comerciantul a doua zi după încetarea activităţii de comerţ este în drept să depună o altă notificare privind iniţierea activităţii de comerţ identice, iar autoritatea publică locală nu este în drept să-i refuze recepţionarea notificării din motivul că comerciantul anterior a fost sancţionat cu încetarea activităţii de comerţ identice.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate
Atribuţii extensive de reglementare
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Promovarea intereselor contrar interesului public
Prejudicierea intereselor contrar interesului public
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii

1. Alin. (2) şi (3) urmează să fie reformulate.
2. Privarea comerciantului de dreptul de a desfășura activitate de comerţ, similară cu cea pentru care a fost sancţionat cu încetarea activităţii de comerţ, pentru o perioadă de un an.
3. La art. 16 alin. (3) urmează să fie stabilit un motiv nou pentru care autoritatea publică locală refuză recepţionarea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, şi anume, existenţa unor restricţii aplicate comerciantului pentru exercitarea activităţii de comerţ, pentru care a fost depusă notificarea.

7

Art. X. Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior

Articolul 177. Taxe şi plăţi de notificare (1) Pentru fiecare unitate comercială şi loc de vînzare, în cadrul cărora se desfăşoară activitate de comerţ, comercianţii achită taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii în conformitate cu legislaţia fiscală. (2) Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se achită de comerciant în modul stabilit de legislaţia fiscală, pe durata desfăşurării activităţii de comerţ conform art. l73. (3) In termen de 15 zile de la data notificării, comerciantul este obligat să achite autorităţii administraţiei publice locale o plată de notificare în mărime de 50 lei. Prin decizia consiliului local al autorităţii administraţiei publice locale plata de notificare poate fi majorată pînă la 100 lei.

Orice reglementări care se referă la impozite şi taxe urmează să fie stipulate în Codul fiscal RM. Proiectul de lege examinat nu poate să conţină prevederi referitoare la impozite şi taxe, atâta timp cât acestea nu sunt stipulate în Codul fiscal RM, mai ales în situaţia în care Codul fiscal RM nu conţine asemenea taxe.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate
Atribuţii extensive de reglementare
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Exluderea din proiect a prvederilor care instituie taxe şi plăţi, contrar prevederilor Codului fiscal RM.

Concluzii

1. În general, proiectul pare a fi oportun şi benefic pentru comercianţi și conţine reglementări progresive şi revoluționare, care vor avea un impact pozitiv asupra activităţii de comerţ. Obiecţiile formulate mai sus au menirea să îmbunătăţească calitatea reglementărilor din proiect şi să asigure corelarea acestora cu cadrul legal existent.

2. Proiectul conţine prevederi care pun pe umerii autorităţilor publice de control atribuţii care intră în competenţa autorităţii publice centrale, şterge limitele responsabilităţii pentru îndeplinirea acestei atribuţii, care în consecinţă va duce la neexecutarea acestei atribuţii de nici una din autorităţiile vizate.

3. Regulile de desfăşurare a comerţului trebuie să fie egale şi uniforme, iar pentru aceasta regulile de desfăşurare a comerţului urmează să fie aprobate de Guvern și care trebuie să conţină prevederi prin care să se delegheze unele competenţe concrete autorităţilor publice locale. Altă soluţie ar putea fi elaborarea de către Guvern a unui regulament-tip, care ulterior va putea fi implementat de către fiecare autoritate publică locală.

4. Este necesar ca în proiect să fie determinate clar şi exhaustiv activitățile comerciale care sunt interzise, locurile în care activitatea comercială este interzisă sau limitată, timpul în care activitatea comercială este interzisă sau limitată, limitele până la care activitatea comercială poate fi desfăşurată. Aceste aspecte nu pot fi lăsate la discreţia subiectivă a autorităţii publice locale.

5. Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ trebuie să conţină date clare şi exhaustive, fără formalităţi exagerate. Procedura de depunere a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ online prin intermediul RI "e-Comerţ interior" urmează să fie bine determinată.

6. Comerciantului, căruia i-a fost refuzată recepţionarea notificării, urmează să i se ofere nu numai motivul refuzului, dar şi informaţii referitor la modalitatea de înlăturare a neajunsurilor, care au stat la baza refuzului recepţionării notificării, precum şi să fie informat despre posibilitatea de a depune o altă notificare, după înlăturarea neajunsurilor.

7. Proiectul conţine reglementări imperative prin care obligă instanţele de judecată să ia decizii de încetare a activităţii de comerţ, fapt care constituie o imixtiune în înfăptuirea justiţiei şi o încălcare a principiului separării puterilor în stat, stipulat în art. 6 din Constituţia RM.

8. Sancţiunea cu încetarea activităţii de comerţ, stabilită în proiect, este una ineficientă şi lipsită de sens, din motiv că, comerciantul a doua zi după încetarea activităţii de comerţ este în drept să depună o altă notificare privind iniţierea activităţii de comerţ identice, iar autoritatea publică locală nu este în drept să-i refuze recepţionarea notificării din motivul că comerciantul anterior a fost sancţionat cu încetarea activităţii de comerţ identice.

9. Proiectul de lege examinat nu trebuie să conţină prevederi referitoare la impozite şi taxe, atâta timp cât acestea nu sunt stipulate în Codul fiscal RM, mai ales în situaţia în care acest cod nu conţine o asemenea categorie de taxe.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei