Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

03 Decembrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii cu privire la modificarea Legii privind administraţia publică locală

(înregistrat în Parlament cu numărul 3092 din 31 Octombrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la modificarea Legii privind administraţia publică locală.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Adunarea Populară a UTA Gagauzia, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative proiectul de lege este elaborat în scopul creării unor condiţii egale pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător în sfera comerţului cu amănuntul de către întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate. Nota informativă evidenţiază în acest sens că în pofida acordării de înlesniri întreprinderilor cooperatiste, acestea nu au înregistrat ameliorări vizibile şi prin urmare prevederile legale nu sînt eficiente.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Nota informativă evidenţiază necesitatea armonizării prevederilor art.4 din Legea pentru punerea in aplicare a titlului VII al Codului fiscal cu Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, care garantează că statul creează tuturor întreprinderilor condiţii juridice şi economice egale de gospodărire şi contribuie la dezvoltarea concurenţei libere, conştiincioase între aceştia. Totodată, nota informativă scoate în evidenţă pierderile bugetelor locale, care se diminuează anual cu 0,5 mln. lei, iar întreprinderile cooperatiste nu înregistrează progrese în activitatea lor economică.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare suficientă a proiectului, evidenţiind situaţiile economice a întreprinderilor cooperaţiei de consum şi a faptului că prin prevederile Legii Republicii Moldova nr.94-XV din 10.04.2004 pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal, se prejudiciază bugetele locale cu 0,5 mln lei anual, sume care nu se compensează de la bugetul de stat.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota informativă nu face nici o referire la standardele şi legislaţia internaţională. Deşi acest lucru se impune de Carta Europeană a Autoadministrării Locale şi Legea privind administraţia publică locală. Autorităţile locale urmează a fi consultate în problemele care le vizează nemijlocit. Proiectul de lege vizează direct starea bugetară a autorităţilor locale, prin urmare este necesar ca acestea să fie consultate.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul promovează interesele autorităţilor locale şi regionale ale UTAG prin egalarea tuturor agenţilor economici în faţa legii şi crearea de condiţii egale ale acestora pentru activitate economică.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Raportînd prevederile proiectului la legislaţia în vigoare, constatăm că prevederile acestuia în linii mari corespund cerinţelor de compatibilitate cu legislaţia conexă şi este chemat să înlăture situaţiile de discriminare a agenţilor economici, totuşi, la înaintarea iniţiativei legislative, nu s-a ţinut cont de necesitatea respectării unor aspecte formale, care fac incompatibil proiectul cu:

1. Constituţia RM;
2. Regulamentul Parlamentului;
3. Legea privind actele legislative;
4. Carta Europeană a Autoadministrării Locale;
5. Legea privind administraţia publică locală etc.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Concluzionînd asupra proiectului Legii pentru modificarea Legii nr.94-XV din 10.04.2004 pentru punerea in aplicare a titlului VII al Codului fiscal (art.4) expunem, că acesta este chemat să egaleze presiunea fiscală a agenţilor economici.

Totodată considerăm că domeniul propus pentru reglementare depăşeşte competenţele autorităţilor găgăuze care au înaintat iniţiativa legislativă. Problema abordată în iniţiativa legislativă urmează a fi analizată minuţios de către Guvern, care trebuie să compenseze autorităţilor locale pierderile bugetare rezultate din scutirea de taxa pe unităţile comerciale ale agenţilor economici din cooperaţia de consum. Or, politica Guvernului nu trebuie să fie una discriminatorie sau afectată de coruptibilitate în folosul sistemului cooperaţiei de consum.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei