Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză

Raport de expertiză nr.636

Expertiza coruptibilităţii este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands Opiniile exprimate în cadrul prezentului raport pot să nu coincidă cu punctul de vedere al donatorului.15 Octombrie 2014

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru completarea Legii nr.89 din 29.05.14 pentru modificarea și completarea Legii nr.419-XVI din 22.12.06 cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat (art.II)

(înregistrat în Parlament cu numărul 343 din 10 Septembrie 2014)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea Legii nr.89 din 29.05.14 pentru modificarea și completarea Legii nr.419-XVI din 22.12.06 cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat (art.II)
.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Finanţelor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Transparenţa decizională Proiectul respectă cerinţele referitoare la transparenţa decizională.


4. Scopul promovării proiectului Conform notei informative, scopul promovării proiectului constă în urgentarea procesului de implementare a recomandărilor misiunii Băncii Mondiale şi ale Fondului Monetar Internaţional în domeniul datoriei publice şi a sectorului financiar al Republicii Moldova.Fundamentarea proiectului

5. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


6. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


7. Suficienţa argumentării. Nota informativă nu conţine informaţii şi argumentări suficiente necesare determinării oportunităţii proiectului de lege propus, nefiind făcute referinţe exprese la recomandările misiunii Băncii Mondiale şi ale Fondului Monetar Internaţional.


8. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.
Cu toate acestea, în nota informativă se face referinţă doar la "recomandările Băncii Mondiale şi ale Fondului Monetar Internaţional", fără a se specifica care sunt acestea. Or recomandările acestor două instituţii nu pot fi egalate cu "legislaţia comunitară".


9. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.
Art.52 alin.(5) și art.53 alin.(2) din Legea nr.847/1996 prevăd în mod expres că, Parlamentul adoptă limitări ale datoriei de stat şi ale garanţiilor de stat pentru anul bugetar prin legea bugetară anuală, iar cheltuielile pentru serviciul datoriei de stat nu pot fi revizuite în procesul executării legii bugetare anuale, cu excepţia acomodării la modificările în angajamentele actuale ale datoriei de stat interne şi externe.
Potrivit art.47 alin.(6) și alin.(7) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară. Or nota informativă nu conţine nici o fundamentare economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.
Astfel, din formularea propusă, rezultă că norma va intra în vigoare la data publicării. Cu toate acestea, din conţinutul art.II alin.(1) din Legea nr.89/2014 prevede că Legea respectivă urmează să intre în vigoare după 4 ianuarie 2015. Iar proiectul de lege supus avizării prevede punerea în aplicare a normelor art.I pct.4 cu referire la completarea art.3 alin.(1) cu lit.f), pct.6, 7, 10, 13 cu referire la modificarea art.9 alin.(6) de la data publicării Legii nr.89/2014, adică de la data de 4 iulie 2014. Astfel, se intenționează adoptarea unei norme juridice cu caracter retroactiv.
Potrivit art.46 din Legea nr.780/2001, actul legislativ produce efecte numai în timpul cît este în vigoare şi nu poate fi retroactiv sau ultraactiv. Au efect retroactiv doar actele legislative prin care se stabilesc sancţiuni mai blînde.
Proiectul de lege nu face parte din categoria celor exceptate de la norma generală și, prin urmare, este în contradicție cu prevederile menționate ale Legii nr.780/2001, inclusiv, cu principiile generale ale legiferării stabilite la art.4 alin.(2) și alin.(3) lit.b) din Legea respectivă, care prevăd că, actul legislativ trebuie să corespundă dispoziţiilor constituţionale şi să fie în concordanţă cu cadrul juridic existent, cu sistemul de codificare şi unificare a legislaţiei, iar la elaborarea, adoptarea şi aplicarea actului legislativ se respectă principiile consecutivităţii, stabilităţii şi predictabilităţii normelor juridice.


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul se referă la autorităţile publice: raportarea situaţiei în domeniul datoriei sectorului public, al garanţiilor de stat şi recreditării de stat, precum şi întreprinderii de către stat a măsurilor de menţinere a stabilităţii financiare şi minimizării riscurilor în sectorul bancar.
Concluzii

Proiectul analizat în prezentul raport de expertiză prezintă anumite lacune în partea ce ţine de conţinut – incertitudinea referitoare la data intrării în vigoare.
Deşi autorul, în nota informativă, subliniază finalităţile urmărite la elaborarea proiectului, totuşi, aceasta nu conţine o argumentare suficientă a promovării proiectului de lege.
Totodată, trebuie probată compatibilitatea proiectului de act legislativ cu legislaţia comunitară. Pentru a nu aduce atingere normelor constituționale referitoare la neretroactivitatea legii, stabilite la art.22 din Constituție, propunem modificarea termenului de punere în aplicare a normelor respective. În cazul dat, ar fi rațională stabilirea unei date concrete de punere în aplicare a normei de excepție, dar care să nu preceadă data publicării proiectului de lege supus avizării (de exemplu 1 noiembrie 2014).
La examinarea proiectului de lege se va ține cont de faptul că, nota informativă nu conține informațiile și argumentele necesare determinării oportunității proiectului de lege în redacția propusă. Nemijlocit, urmează a fi examinate efectele aplicării retroactive a normelor pct.4 ce se referă la art.3 alin.(1) lit.f) din Legea nr.419/2006, și a normelor pct.10 ce se referă la art.6 din aceeași Lege. Autorii nu prezintă nici o informație privind efectele proiectului de lege asupra bugetului de stat și necesitatea modificării Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23.12.2013.

La etapa examinării proiectului de lege se constată situația cînd, nici normele de reglementare în domeniul ce vizează finanțele publice și responsabilitatea bugetar-fiscală, nici normele Legii nr.89/2014, nici normele de excepție prevăzute în proiect nu sunt în vigoare. Prin urmare, sunt implicite prevederile titlului VII ”Serviciul datoriei de stat” din Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.1996, precum și prevederile art.47 alin.(6) și alin.(7) din Regulamentul Parlamentului.
Autorul nu a făcut referinţe concrete referitoare la recomandările Băncii Mondiale şi ale Fondului Monetar Internaţional privind domeniul reglementat de prezentul proiect.

Rezumînd cele expuse, pentru a nu avea un impact negativ, proiectul legii urmează a fi revizuit de către autor, cu luarea în considerare a obiecţiei referitoare la data intrării în vigoare. De asemenea, se impune completarea notei informative cu informaţii referitoare la fundamentarea economico-financiară.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei