Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză

Raport de expertiză nr.620

Expertiza coruptibilităţii este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands Opiniile exprimate în cadrul prezentului raport pot să nu coincidă cu punctul de vedere al donatorului.16 Iunie 2014

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind promovarea utilizării energiei din sursele regenerabile

(înregistrat în Parlament cu numărul 121 din 24 Martie 2014)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind promovarea utilizării energiei din sursele regenerabile
.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Transparenţa decizională Proiectul de act legislativ supus expertizării este plasat pe site-ul Parlamentului, astfel fiind respectat principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


4. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative, amendamentele propuse reies din angajamentele Republicii Moldova asumate prin documentele de politici publice, a necesităţii continuării procesului de armonizare cu aguis-ul comunitar şi transpunerii în legislaţia naţională a Directivei 2009/28/CE din 23 aprilie 2009 a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE. La fel, promovarea proiectului actului legislativ este condiţionată de necesitatea instituirii unui cadru normativ pentru producerea şi utilizarea energiei şi combustibilului din surse regenerabile.Fundamentarea proiectului

5. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


6. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Autorul a respectat procedura și termenele de cooperare cu societate civilă, prevăzute de Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.96 din 16.02.2010).


7. Suficienţa argumentării. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Autorul proiectului argumentează necesitatea adoptării propunerii legislative, în special executarea prevederilor Legii nr.117 din 23.12.2009 pentru aderarea Republicii Moldoa la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice şi urmare a Consiliului Ministerial, precum şi prin prisma racordării legislaţiei Republicii Moldova la acquis-ul comunitar, în mod special la Directiva nr.2009/28/CE din 23.04.2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE.


8. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Proiectul propus spre expertizare este compatibil cu prevederile actelor legislative şi normative care reglementează domeniul în cauză, precum şi este conform standardelor internaționale. Proiectul legii este bazat pe Directiva nr.2009/28/CE din 23.04.2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE. Armonizarea este realizată în măsura în care cerinţele Directivei sînt compatibile cu cadrul legislativ naţional, ţinînd totodată cont de faptul că unele prevederi nu pot fi transpuse, dat fiind faptul că Republica Moldova nu este membru UE.


9. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Potrivit autorului implementarea Legii date nu necesită cheltuieli financiare din bugetul de stat.


10. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Nota de fundamentare nu conţine analiza impactului de reglementare, deşi proiectul de lege se referă la activitatea de antreprenoriat.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


11. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


12. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


13. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


14. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


15. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Potrivit proiectului Legii se intenţionează ca Guvernul să desemneze furnizorii centrali de energie electrică.


16. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.4 alin.(1) şi (2)

Articolul 4. Cadrul juridic (1) Activităţile în domeniul surselor regenerabile de energie sînt reglementate de prezenta lege, de alte acte legislative şi normative, precum şi de tratatele şi convenţiile internaţionale corespunzătoare, la care Republica Moldova este parte. (2) În cazul în care tratatele şi convenţiile internaţionale, la care Republica Moldova este parte, conţin alte prevederi decît cele stipulate în prezenta lege, se aplică normele internaţionale.

Potrivit prevederilor art.2 din Legea Nr. 595 din 24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova prin tratat internaţional se înţelege orice acord încheiat în scris de către Republica Moldova, destinat a produce efecte juridice şi guvernat de normele dreptului internaţional, perfectat fie într-un instrument unic, fie în două sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa particulară (tratat, acord, convenţie, act general, pact, memorandum, schimb de note, protocol, declaraţie, statut, act final, modus vivendi, aranjament etc., toate avînd valoare juridică egală). Astfel, nu este explicabil de ce autorul utilizează în textul actului legislativ termeni diferiţi cu referire la acelaşi fenomen.

Coruptibilitate
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Propunem revizuirea textului.

2

Art.10

Articolul 10. Atribuţiile Guvernului (1) Guvernul: a) stabileşte direcţiile prioritare şi obiectivele politicii de stat în domeniul surselor regenerabile de energie; ...

Articolul are doar un singur alineat, astfel numerotarea acestuia nu este necesară.

Coruptibilitate
Nerespectarea procedurilor legislative

Excluderea numerotării

3

Art.14

Articolul 14. Atribuţiile administraţiei publice centrale şi locale în domeniul construcţiilor (1) Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, în cooperare cu autorităţile publice locale, propune sau introduce, după caz, modificări în reglementările şi codurile din domeniul construcţiilor măsuri necesare pentru creşterea ponderii energiei din surse regenerabile.

În sistemul legislaţiei naţionale nu există un cod al construcţilor.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Norme irealizabile

Revizuirea textului.

4

Art.19 alin.(2)

(2) Activitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile se desfăşoară în baza licenţei pentru producerea energiei electrice, eliberată de ANRE în conformitate cu prevederile Legii nr.124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică. Licenţa pentru producerea energiei electrice, poate fi obţinută de solicitant la cerere, pînă la construcţia centralei electrice, la prezentarea de către solicitant a tuturor documentelor stabilite prin Legea cu privire la energie electrică, cu excepţia documentului care confirmă că dispune de centrală electrică. În acest caz, dacă în termen de 2 ani de la obţinerea licenţei, titularul de licenţă nu a finalizat construcţia centralei electrice, licenţa eliberată acestuia se anulează din oficiu prin hotărîrea ANRE.

Legea cu privire la energia electrică nr.124/2009 şi Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451/2001 nu reglementează anularea din oficiu a licenţelor acordate.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune

Excluderea posibilităţii anulării licenţelor de către ANRE din oficiu.

5

Art.19 alin.(6)

(6) Activitatea de producere a biocarburantului ce urmează a fi procurat de importatorii de produse petroliere principale se desfăşoară în baza licenţei eliberate de ANRE pentru persoanele care întrunesc următoarele condiţii:

În conformitate cu prevederile Legii nr.451/2001privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător activitatea de producere a biocarburantului nu este supusă licenţierii.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Revizuirea textului

Concluzii

Nu putem nega importanţa acestui proiect de lege, care are drept scop impulsionarea domeniul energetic prin promovarea eficienţei energetice şi diversificarea surselor de aprovizionare cu energie.

Proiectul de lege corespunde prevederilor constituţionale, legislației corelative, respectă drepturile persoanelor fizice şi juridice la desfășurarea activităţii de întreprinzător, precum şi se încadrează organic în cadrul juridic existent şi asigură o reglementare integrală a raporturilor sociale din domeniu.

La elaborarea acestuia s-a ţinut cont de reglementările în domeniu ale Uniunii Europene, precum şi practica unor ţări membre ale Uniuni Europene.

Totuşi, proiectul de lege conţine unele prevederi ambigui şi imprecise în partea ce ţine de conţinut. Cu toate acestea, proiectul nu conţine elemente vădite de coruptibilitate, iar nota informativă dezvoltă o argumentare suficientă a promovării proiectului de lege.

În contextul obiecţiilor şi recomandărilor formulate în acest raport de expertiză, considerăm necesar de a fi luate în calcul de autor pentru a elimina orice factor de vulnerabilitate ce afectează acest proiect de lege.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei