Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză

Raport de expertiză nr.603

Expertiza coruptibilităţii este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands Opiniile exprimate în cadrul prezentului raport pot să nu coincidă cu punctul de vedere al donatorului.25 Aprilie 2014

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind etichetarea energetică

(înregistrat în Parlament cu numărul 5 din 09 Ianuarie 2014)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind etichetarea energetică.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Transparenţa decizională Proiectul de lege a fost publicat pe site-ul Parlamentului la data de 9 ianuarie 2014. Examinarea proiectului în prima lectură a avut loc în ședința plenului Parlamentului la 13 februarie 2014 şi în a doua lectură la 28 martie 2014.


4. Scopul promovării proiectului Reieşind din preambulul proiectului legii, scopul acestuia este de a asigura transpunerea Directivei UE nr. 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 153 din 18 iunie 2010.Fundamentarea proiectului

5. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


6. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă De la momentul plasării proiectului de lege pînă la data examinării lui în prima lectură este un termen pe peste o lună, societatea civilă avînd posibilitatea să prezinte opinia sa asupra proiectului de lege.


7. Suficienţa argumentării. Nu există notă informativă. Justificarea este absentă.


8. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În preambulul proiectului de lege se face referire la Directiva UE nr. 2010/30/UE a Parlamentului European și Consiliului privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic. Întrucît nota informativă este absentă, este imposibil de stabilit cu exactitate gradul de asigurare prin proiect a compatibilităţii legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară. Totuşi în secţiunile următoare ale prezentului raport de expertiză sînt reflectate unele obiecţii, care denotă că unele reglementări ale legislaţiei europene nu au fost preluate integral.


9. Fundamentarea economico-financiară. Proiectul de lege nu conține fundamentare economico-financiară, deși proiectul presupune cheltuieli pentru implementarea cerințelor privind etichetarea energetică.


10. Analiza impactului de reglementare a proiectului. La proiect nu a fost anexată analiza impactului de reglementare.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


11. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.
Proiectul de lege este direcționat spre îmbunătățirea condițiilor de protecție a consumatorilor finali, prin oferirea unei informații mai ample cu privire la calitățile produsului, dar și pentru producătorii care sunt mai eficienți și oferă produse mai eficiente din punct de vedere energetic.


12. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


13. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Nu sunt respectate cerințele Legii privind actele legislative în partea ce ține de definiții (nu toți termenii utilizați în lege au fost definiți), gruparea articolelor pe capitole (un capitol trebuie să conțină cel puțin două articole), utilizarea normelor de trimitere la denumirea și numărul unui alt act legislativ, repetarea prevederilor în textul legii.
Articolul 6 alin. (1) din proiectul legii stabilește doar competența de inspecții periodice planificate, ceea ce contrazice prevederilor articolelor 4, 19 din Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, care stabilește și forma de control inopinat.
Articolul 6 alin. (4) stabilește aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea cerințelor de etichetare energetică. Cu toate acestea, articolul 344 din Codul contravențional nu stabilește posibilitatea de sancționare pentru etichetarea neconformă de eficiență energetică a produselor, astfel Agenția pentru Protecția Concurenței neputând aplica sancțiunile respective.
Articolul 7 alin. 2 și 3 conțin prevederi repetitive ce pot fi comasate într-un singur aliniat.
Articolul 9 lit. b) utilizează termenul de act delegat, mecanism legislativ inexistent în legislația națională, ci aplicabil pentru Comisia Europeană, atunci cînd prin procedura ordinară de vot, cu participarea Parlamentului European și a Consiliului, se aprobă Directive, precum cazul Directivei 2010/30/UE privind etichetarea energetică, cele două instituții oferă competență delegată Comisiei Europene să aprobe standarde tehnice pentru a implementa prevederile unui act UE.
Prevederile articolului 25 din Legea privind protecția consumatorului nu corespund cu cerințele prevăzute în articolul 10 din proiectul legii, în special cele ce țin de informarea consumatorilor cu privire la eficiența energetică a echipamentului propus spre vînzare, închiriere.


14. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Articolul 9 nu este structurat lingvistic corect. Prevederile expuse în alin. a)-d) urmează a fi restructurate, pentru a fi corelate lingvistic.


15. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


16. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Articolul 2 alin. (1)

Prezenta lege se aplică aparatelor de uz casnic si altor produse cu impact energetic, direct sau indirect, asupra consumului de energie și, după caz, asupra altor resurse esențiale în timpul utilizării.

Articolul 1 alin. 2 din Directiva 2010/30/UE nu utilizează termenul de uz casnic ci doar termenul de ”produs cu impact energetic”. Acest termen este utilizat datorită modalității în care s-au structurat reglementările din UE pe eficiența energetică a echipamentului electric. Astfel, Regulamentul 106/2008 reglementează eficiența energetică a echipamentului de birou. Acesta se bazează pe Acordului între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou. Cerințele privind modalitatea de etichetare a echipamentului de birou sunt stabilite în anexele la Acordul bilateral între SUA și UE. În baza Directivei 2010/30/UE Comisia a aprobat prin delegare Regulamente de etichetare energetică pentru televizoare, mașini de spălat și alt echipament electric, însă nu includ echipamentul de birou. Standardele de etichetare pentru echipamentul de birou și pentru produsele cu impact energetic, așa cum sunt prevăzute în actele UE menționate mai sus sunt diferite. Prin utilizarea termenului de ”aparate de uz casnic și alte produse cu impact energetic” reglementările proiectului de lege se extind și asupra altor categorii de echipament, astfel Guvernul va fi pus în condiția complicată fie de a elabora standarde de etichetare energetică diferite de cele care sunt actualmente valabile în UE, fie să adopte standardele de etichetare pentru echipament de birou în baza prevederilor anexelor Acordului Bilateral semnat de SUA si UE.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Termenul de ”aparat de uz casnic” urmează să fie clarificat în articolul definiții sau să fie exclus din textul articolului 2 alin. (1).

2

Articolul 6 alin. (1)

Agentia pentru Protectia Consumatorilor (în continuare - Agenția) asigură efectuarea inspecțiilor periodice planificate, în conformitate cu Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, la sediile agenților economici, pentru a verifica implementarea prevederilor din prezenta lege referitoare la existența și aplicarea corectă a etichetei și prezentarea fișei pentru produsele plasate pe piața spre vînzare, închiriere și distribuire.

a) Autoritățile publice sunt competente să efectueze și inspecții inopinate în afară de cele planificate b) Se face trimitere directă la Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător c) Se limitează controlul doar la sediile agenților economici.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

În loc de utilizarea termenilor de inspecție planificată, sedii și denumirea exacta și numărul legii se recomandă utilizarea normei de trimitere ”în corespundere cu prevederile legislației privind controlul activității de întreprinzător”.

3

Articolul 6 alin. (4), articolul 334 alin. (2) lit. b) din Codul contravenţional

Articolul 6 alin. 4 din proiectul legii În cazul neîndeplinirii în termenul prevăzut de alin. (3) din prezentul articol a indicațiilor din prescripția privind înlăturarea încălcărilor, Agenția aplică sancțiuni în mărime și în conformitate cu procedura stabilită de legislația în vigoare. Articolul 344 alin. 2 lit. b) din Codul contravenţional producerea, depozitarea, plasarea pe piaţă şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor esenţiale (cerinţe privind asigurarea inofensivităţii produselor şi serviciilor pentru viaţa, sănătatea, ereditatea şi siguranţa oamenilor) şi/sau cu încălcarea cerinţelor privind protecţia intereselor consumatorilor (cerinţe privind informaţia despre compoziţia, destinaţia, originea şi calitatea produselor, masa netă şi volumul produselor, termenul de valabilitate indicat pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în documentaţia de însoţire), stipulate în acte normative, se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

Deși se face trimitere la reglementările în vigoare privind sancționarea pentru neîndeplinirea cerințelor de etichetare a produselor, prevederile relevante ale Codului contravențional (articolul 344 "Încălcarea cerinţelor prescrise sau declarate privind producerea, depozitarea, plasarea pe piaţă şi comercializarea produselor, privind prestarea serviciilor şi încălcarea regulilor de protecţie a consumatorilor") nu stabilesc încălcarea cerințelor privind etichetarea energetică.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect

Completarea prevederilor articolului 344 alin. (2) lit. b) cu cerințele privind etichetarea energetică.

4

Articolul 7 alin. (2), (3)

(2) Modul de amplasare a etichetei produselor care cad sub incidența prezentei legi este stipulat în actele normative corespunzătoare, aprobate de Guvern. (3) Conținutul etichetei și al fișei produselor care cad sub incidența prezentei legi sunt stipulate în actele normative corespunzătoare, aprobate de Guvern.

Repetarea prevederilor din alineatele (2) și (3) și încălcarea regulilor tehnicii legislative.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă

Comasarea prevederilor alin. (2) și (3).

5

Articolul 9 lit. b)

Pentru produsele integrate sau instalate, informațiile menționate la lit. (a) se furnizează doar în cazul în care acest lucru este prevăzut de actul delegat aplicabil

Este un termen aplicabil în sistemul de drept al UE, însă nu și pentru sistemul de drept al Republicii Moldova.

Coruptibilitate
Norme irealizabile

Înlocuirea termenului de ”act delegat aplicabil” cu termenul de ”acte normative respective”

6

Articolul 10, lit. c), articolul 25 din Legea privind protecția consumatorilor

Articolul 10 lit. c): Includ of filă a produsului în toate broșurile despre produsele cu impact energetic livrate. Dacă agentul economic nu oferă broșuri despre produs, acesta furnizează fișele împreună cu un alt document oferit cu produsul Articolul 25 alin. 3) din Legea privind protecția consumatorului: Producătorul (ambalatorul) trebuie să prezinte informaţii despre denumirea produsului, denumirea şi marca producătorului (sau denumirea importatorului), să indice adresa acestuia (numărul de telefon, după caz), masa/volumul, principalele caracteristici calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, eventualele riscuri, modul de utilizare, de manipulare, de depozitare, de conservare sau de păstrare, contraindicaţiile, precum şi valoarea energetică la produsele alimentare preambalate, ţara producătoare, termenul de garanţie, durata de funcţionare, termenul de valabilitate şi data fabricării, în conformitate cu reglementările tehnice şi standardele naţionale în vigoare.

Prevederile articolului 25 din Legea privind protecția consumatorului nu corespund prevederilor articolului 10 lit. c) din proiectul legii.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Completarea prevederilor articolului 25 alin. 3) cu obligații privind informarea consumatorilor privind eficiența energetică.

7

Articolul 15

(1) Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. (2) Inspecțiile periodice prevăzute în articolul 6 al prezentei legi pentru fiecare produs aparte se efectuează după un an calendaristic de la momentul intrării în vigoare a actelor normative corespunzătoare aprobate de Guvern.

Prevederile date întîrzie implementarea legii.

Coruptibilitate
Stabilirea unor termene nejustificate

Stabilirea în articolul 15 intrarea în vigoare a legii la data publicării pentru articolul 13 și termenul de 6 luni pentru restul legii.

Concluzii

Pentru a asigura o implementare eficientă, proiectul legii trebuie complementat cu un alt proiect de lege de modificare a Codului contravențional și al Legii privind protecția consumatorului. Sunt necesare ajustări de ordin redacțional și de tehnică legislativă pentru a asigura corespunderea prevederilor proiectului legii cu reglementările în vigoare ce țin de formulare, structurare şi redactare a textului.
Urmează a fi clarificat domeniul de aplicare al legii în corespundere cu reglementările UE aplicabile pentru etichetare, inclusiv necesită a fi soluționat subiectul etichetării echipamentului de birou, care intră în domeniul de aplicare al proiectului de lege, întrucît este menționat termenul de ”aparate de uz casnic”, iar pe altă parte se consideră în baza preambulului drept act care armonizează prevederile Directivei 2010/30/UE, care nu se răsfrînge, conform reglementărilor UE, asupra echipamentului de birou.Centrul de Analiză şi Prevenire a CorupţieiAnexe

Directiva 2010/30/UE privind etichetarea energetica - Nu exista fişier pentru această anexă
Directiva 2012/27/UE de modificare a Directivei 2010/30/UE - Nu exista fişier pentru această anexă
Regulamentul 106/2008 etichetarea echipamentului de birou - Nu exista fişier pentru această anexă
Regulament delegat 1059/2010 al Comisiei - Nu exista fişier pentru această anexă
Regulament delegat 1060/2010 al Comisiei - Nu exista fişier pentru această anexă
Regulament delegat 1061/2010 al Comisiei - Nu exista fişier pentru această anexă
Regulament delegat 1062/2010 al Comisiei - Nu exista fişier pentru această anexă