Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză

Raport de expertiză nr.583

Expertiza coruptibilităţii este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands Opiniile exprimate în cadrul prezentului raport pot să nu coincidă cu punctul de vedere al donatorului.16 Ianuarie 2013

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei – art.20; Legea pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice – art.2; ș.a.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 3162 din 22 Decembrie 2012)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei – art.20; Legea pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice – art.2; ș.a.).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Transparenţa decizională Proiectul de Lege privind modificarea unor acte legislative a fost plasat pe site-ul Parlamentului, publicul avînd posibilitatea să-şi expună opinia. Astfel, principiul transparenţei decizionale a fost respectat.


4. Scopul promovării proiectului Deşi în nota informativă nu este indicat în mod expres care este scopul promovării proiectului, din conţinutul acesteia putem deduce că scopul promovării constă în ajustarea legislației la modificările operate în Codul de procedură civilă, prin adoptarea Legii nr. 155 din 05.07.2012 pentru modificarea şi completarea CPC RM.Fundamentarea proiectului

5. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


6. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Termenul de cooperare cu societatea civilă a fost respectat, proiectul nefiind încă supus dezbaterilor în plenul legislativului, iar cetăţenii, organizaţiile şi alţi subiecţi interesaţi au posibilitatea de a-şi exprima opiniile asupra conținutului documentului.


7. Suficienţa argumentării. Argumentarea conţinută în nota informativă este suficientă.


8. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


9. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Nota informativă nu conţine referinţe la faptul dacă au fost sau nu au fost estimate cheltuielile financiare în legătură cu adoptarea proiectului.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul stabileşte atribuţii noi ale autorităţilor publice. În calitate de reclamant pentru acţiunea în regres privind restituirea sumelor stabilite prin hotărâre a Curţii sau prin acord de soluţionare pe cale amiabilă a cauzei prevăzută de Legea nr. 353 din 28.10.2004 cu privire la Agentul Guvernamental va participa nu Procurorul General, dar Ministerul Justiţiei.


15. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.V

Articolele 6,7,8...13 şi 30 se exclud

Articolul 13 al legii contenciosului administrativ se referă la Excepţia de ilegalitate şi are următorul conţinut: Articolul 13. Excepţia de ilegalitate (1) Legalitatea unui act administrativ cu caracter normativ, emis de o autoritate publică poate fi cercetată oricînd în cadrul unui proces într-o pricină de drept comun, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate. (2) Încheierea prin care se ridică excepţia de ilegalitate în faţa instanţei de contencios administrativ se întocmeşte în condiţiile Codului de procedură civilă. (3) În cazul în care instanţa constată că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului în fond, ea sesizează, prin încheiere motivată, instanţa de contencios administrativ competentă şi suspendă cauza. (4) Instanţa de contencios administrativ examinează excepţia de ilegalitate în termen de 10 zile, pronunţînd hotărîrea corespunzătoare în numele legii. (5) Hotărîrea instanţei de contencios administrativ poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile. (6) Recursul declarat împotriva hotărîrii pronunţate asupra excepţiei de ilegalitate se judecă în termen de 10 zile. (7) După examinarea excepţiei de ilegalitate, instanţa de contencios administrativ restituie dosarul cu hotărîrea sa irevocabilă instanţei care a ridicat excepţia de ilegalitate. (8) Actele administrative sau unele prevederi ale acestora declarate ilegale îşi pierd puterea juridică la data rămînerii definitive a hotărîrii instanţei de contencios administrativ şi nu pot fi aplicate pe viitor. (9) Consecinţele juridice ale actului administrativ cu caracter normativ declarat ilegal sînt înlăturate de către organul de autoritate care l-a adoptat sau l-a emis. [Art.13 completat prin Legea nr.833-XV din 07.02.2002] [Art.13 modificat prin Legea nr.726-XV din 07.12.2001]

Controlul indirect reprezintă o forma a controlului judecătoresc diferita de controlul direct deoarece nu se realizează ca urmare a unei acțiuni directe in justiție îndreptate împotriva unui aspect ilegal din activitatea executivă, ci consta din posibilitatea ca în cursul unui litigiu pus în mișcare pentru alte considerente decât legalitatea unui act sau fapt administrativ, să poată fi invocata, pe calea excepției, ilegalitatea acelui act sau fapt, ce prezintă interes pentru soluționarea cauzei. Excepția este un mijloc procedural prin care una din părțile în litigiu sau un alt participant la proces, fără sa pună in discuție temeinicia problemei aflate in litigiu, solicită instanței de judecata clarificarea unor aspecte aflate in strânsa legătura cu fondul problemei şi de care depinde soluționarea litigiului respectiv. Invocarea excepției obligă instanța sa se pronunțe cu privire la ea, ceea ce declanșează, intr-o forma indirecta, controlul judiciar asupra unor aspecte tangente cu problema principală. Excepţia de ilegalitate poate fi invocată şi din oficiu de către însăşi instanţa de judecată. Întrucât prin invocarea excepţiei de ilegalitate poate fi realizat controlul indirect al instanţei de judecată asupra actului administrativ cu caracter normativ, considerăm că acest articol urmează a fi menţinut în Legea contenciosului administrativ.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept

Menţinerea art.13

Concluzii

Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres:
1. stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general;
2. prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public;

La fel, proiectul legii instituie reglementări care prin esenţa lor nu comportă probleme în sfera coruptibilităţii.

În concluzie, proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative, poate fi adoptat cu luarea în considerare a obiecţiilor formulate pentru art.V.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei