Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză

Raport de expertiză nr.582

Expertiza coruptibilităţii este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands Opiniile exprimate în cadrul prezentului raport pot să nu coincidă cu punctul de vedere al donatorului.16 Ianuarie 2013

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne – art.13; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupţie etc.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 3119 din 20 Decembrie 2012)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne – art.13; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupţie etc.).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Centrul Naţional Anticorupţie, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Transparenţa decizională Proiectul de lege se regăseşte pe site-ul Centrului Naţional Anticorupţie, astfel fiind respectată transparenţa decizională.


4. Scopul promovării proiectului Prin proiect se propun modificări şi completări la Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23.06.1993, Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, Legea nr. 190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani, Legea nr. 355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici. Reieşind din nota informativă la proiect, acesta este elaborat în scopul ajustării actelor legislative citate la prevederile legislaţiei în vigoare, în special cele ce au căpătat forţă juridică prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 120 din 25.05.2012.Fundamentarea proiectului

5. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


6. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Termenul de cooperare cu societatea civilă a fost respectat.


7. Suficienţa argumentării. Nota informativă conţine o justificare suficientă a promovării proiectului de act legislativ.


8. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit art. 20 lit. c) al Legii 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. În ce priveşte proiectul supus expertizei, acesta, ca, de altfel, nici nota informativă, nu conţine referinţe la acquis-ul comunitar, nici la alte standarde internaţionale relevante. Este de menţionat, că standardele internaţionale în domeniu nici nu conţin careva reglementări speciale care ar ţine de sfera de aplicare a proiectului, decît nişte prevederi foarte generale despre necesitatea existenţei unei entităţi (subdiviziuni) specializate anticorupţie cu resurse şi capacităţi adecvate.


9. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit art. 20 lit. d) din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. În acelaşi sens sînt şi prevederile din art. 47 alin. (6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare. Nota informativă conţine fundamentarea economico-financiară a proiectului.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, care ar fi necorelate/contrare interesului public general.


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului sînt compatibile legislaţiei naţionale.


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise. Exprimările întrunesc rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, fiind respectate şi regulile de ortografie şi punctuaţie.


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul ţine de anumite atribuţii ale Centrului Naţional Anticorupţie, vizînd şi anumite proceduri administrative, precum şi alte chestiuni privind activitatea colaboratorilor. Referitor la acestea nu reţinem careva obiecţii.


15. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Articolul II, punctul 6

Articolul: 12 la alineatul (1), cuvîntul "Angajat" se substituie cu cuvîntul "Colaborator"; ...

Modificare neclară. În redacţia actuală a prevederilor nu se operează cu sintagma "Angajat", ci "Colaborator". De altfel, această modificare nu elimină confuzia care există în legislaţie în ce priveşte noţiunea de "angajat" al Centrului Naţional Anticorupţie, care, reieşind din titlul articolului, cuprinde toate categoriile din personalul acestei autorităţi.

Alte riscuri
Nerespectare a exigenţelor tehnicii legislative.

Revizuire în sensul obiecţiei.

2

Articolul II punctul 18

18. Se completează cu articolul 27/1 cu următorul cuprins: ... (2) Colaboratorul poate refuza detaşarea care implică schimbarea localităţii de domiciliu dacă se află în una din următoarele situaţii: ... e) alte motive familiale temeinic justificate; ... (5) Colaboratorul care refuză detaşarea ce implică schimbarea localităţii de domiciliu, fără a avea motivele specificate la alin. (2) al prezentului articol, poate fi eliberat din cadrul Centrului."

Sintagma "alte motive temeinic justificate" este ambiguu şi ar putea fi interpretat în situaţii similare în mod diferit. Coruptibilitatea normei este intensificată şi mai mult de sintagma "poate" din alin. (5).

Coruptibilitate
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuire în sensul obiecţiei.

3

Articolul II punctul 19

19. La articolul 28: ... alineatele (2) - (12) se exclud.

Prin modificare se exclud normele privind condiţiile şi limitele aplicării forţei fizice, mijloacelor speciale şi armei din dotare de către colaboratorii Centrului Naţional Anticorupţie, norme, care nu se regăsesc în alte acte normative.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Reexaminarea oportunităţii prevederilor.

Concluzii

Proiectul de lege, la general, au drept scop operarea de modificări şi completări tehnice, asupra cărora nu reţinem decît unele obiecţii expuse mai sus. Ţinem să menţionăm, totuşi, că, în conformitate cu art. 41 alin. (3) din Legea privind actele legislative, dacă actul legislativ a suportat modificări esenţiale (a peste o treime din articole) este obligatorie republicarea acestuia. Aceste exigenţe trebuie să fie respectate în partea ce ţine de Legea cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei