Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

26 Septembrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii cu privire la autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor

(înregistrat în Parlament cu numărul 2591 din 01 Septembrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor .Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative scopul noului proiect de lege este reglementarea statutului juridic, organizarea, funcţionarea, autorizarea şi plata activităţii interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti.

Cît priveşte necesitatea elaborării proiectului, în nota informativă se menţionează, că proiectul este elaborat întru executarea obiectivelor Planului de acţiuni pentru realizarea Programului de actrivitate a Guvernului pe anii 2005-2009 "Modernizarea ţării - bunăstarea poporului", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.790 din 1 august 2005 şi poate contribui la imaginea Republicii Moldova în perspectiva integrării europene.

Drept temei legal pentru elaborarea proiectului în cauză au servit prevederile stipulate într-un şir de acte legislative în vigoare, precum Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă, Legea privind organizarea judecătorească nr. 514-XIII din 6 iulie 1995, Legea cu privire la notariat nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002.

Proiectul de lege reprezintă o reglementare juridică specială pentru anumite categorii de traducători şi interpreţi, care vor presta servicii la solicitarea instanţelor judecătoreşti şi altor organe de drept în cadrul procedurilor stabilite de legislaţie.

Conceptul legii se încadrează în şirul reglementărilor juridice abordate prin legi de o categorie mai superioară. Astfel, conceptul proiectului de lege se încadrează organic şi dezvoltă prevederile mai multor legi organice cum ar fi, Codul de procedură penală, Legea cu privire la organizarea judecătorească, Legea cu privire la notariat etc.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Nota informativă evidenţiază 6 elemente ale reglementării conţinute în proiect:

1. stabilirea unui statut nou al interpretului, traducătorului, inclusiv a celor surdomuţi (surdointerpreţi), antrenaţi de organele de drept;
2. stabilirea cercului de atribuţii ale traducătorilor şi interpreţilor;
3. conformarea statutului interpretului, traducătorului exigentelor şi standardelor europene;
4. introducerea condiţiilor pentru a deveni interpret, traducător, drepturile şi îndatoririle, responsabilitatea, condiţiile de antrenare a acestora de către organele competente, precum şi plata pentru serviciile acordate, cheltuielile de transport, etc.
5. stabilirea cerinţelor faţă de sporirea gradului de disciplină şi responsabilitate a interpretului, traducătorului, asigurînd în acest mod traduceri de calitate, precum şi protecţia drepturilor cetăţenilor în procedura organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, notarilor, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti, precum şi a celor care se adresează pentru traducerea diverselor acte;
6. conferirea de atribuţii de supraveghere, control şi autorizare Ministerului Justiţiei în raport cu activitatea traducătorilor şi interpreţilor.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare suficientă evidenţiind elementele pe care le introduce, cu excepţia fundamentării financiar economice, care lipseşte cu desăvîrşire.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota informativă menţionează că, proiectul este în conformitate cu standardele europene şi la elaborarea acestuia s-a ţinut cont de experienţa statelor CSI, România şi a ţărilor Baltice.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Nota informativă a proiectului de lege nu se referă la cheltuielile necesare pentru implementarea legii. Deşi prevederi legale pentru plata lucrărilor de traduceri sunt reglementate şi în alte legi, proiectul prezentat este cel care va sta la baza achitării plăţilor din buget pentru sistemul judecătoresc şi alte organe de stat, iar pentru celelalte categorii de persoane şi în alte situaţii, serviciile se vor presta contra plată din contul solicitanţilor. Totuşi, şi în aceste condiţii, calculele financiar-economice pentru implementarea legii urmau a fi efectuate, deoarece în cadrul acesteia sunt stabilite tarifele pentru serviciile prestate.

În cazul în care se propune un proiect de lege integral aşa cum este proiectul supus expertizei, fundamentarea financiar-economică este strict necesară, deoarece implementarea acestuia va atrage inevitabil cheltuieli pentru formarea structurilor Ministerului justiţiei care se vor ocupa cu supravegherea şi controlul asupra activităţii traducătorilor şi interpreţilor, pentru instruirea personalului, cursurile de calificare, precum şi alte cheltuieli aferente. Cel puţin trebuiau menţionate cifrele necesare pentru asigurarea traducerilor în sistemul judecătoresc, cifre care urmau să fie reflectate deja în Legea bugetului de stat, pentru anul 2009.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul promovează un statut distinct al traducătorilor şi interpreţilor, care vor presta servicii autorităţilor din sistemul de justiţie şi notariat, fapt ce poate fi apreciat pozitiv pentru asigurarea legalităţii şi transparenţei în acest sector. În acest context se impune a fi menţionat că un capitol separat reglementează modalităţile de plată pentru serviciile interpreţilor şi traducătorilor, care include tarifele la care se fac traducerile, inclusiv în cazul unor situaţii speciale, precum:
a) cînd interpreţii sînt solicitaţi în zilele de repaus săptămînal, în zilele de sărbători legale sau in alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează;
b) pentru prestaţiile efectuate între orele 22.00 - 6.00;
c) pentru traducerile din/sau într-o limbă orientală sau rar folosită (japoneză, chineză, turcă, arabă etc.);
d) pentru traducerile efectuate in regim de urgenţă (24 - 48 de ore), etc.

De asemenea proiectul promovează un interes departamental rezonabil, pentru Ministerul Justiţiei în partea în care acesta va exercita următoarele atribuţii de bază:

a) monitorizarea procesului de instruire profesională continuă a interpreţilor şi traducătorilor;
b) elaborarea recomandărilor pentru ameliorarea sistemului de instruire profesională şi de perfecţionare a interpreţilor şi traducătorilor;
c) examinarea solicitărilor referitoare la calitatea efectuării lucrărilor de interpret şi traducător;
d) recepţionarea cererilor privind eliberarea autorizaţiei de activitate în calitate de interpret şi traducător şi eliberarea autorizaţiei;
e) recepţionarea sesizărilor privind încălcările comise de interpreţi şi traducători, care ar putea servi temei pentru suspendarea sau încetarea activităţii interpretului şi traducătorului şi înaintarea Comisiei de atestare a propunerilor în acest sens.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, prevederile proiectului corespund normelor lingvistice de redactare juridică. Cu toate acestea, se atestă unele greşeli gramaticale şi utilizarea anumitor formulări lingvistice ambigui, utilizarea anumitor termeni care au o altă definiţie decît cele utilizate în legislaţie şi utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen (detalii - în tabelul de analiza detaliată a prevederilor proiectului).


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul cuprinde reglementări suficiente pentru ca Ministerul Justiţiei să asigure o administrare modernă domeniului dat.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.1 alin.(2)

(2)Prevederile prezentei legi nu se răsfrîng asupra interpreţilor şi traducătorilor, activitatea cărora este reglementată de Legea nr.443-XIII din 4 mai 1995 cu privire la serviciul public.

Trimiterile făcute în proiect vizează Legea nr.443-XIII din 4 mai 1995 cu privire la serviciul public, care este abrogată.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Reformularea prevederilor art.1 alin.(2), trimiterea urmînd să fie făcută la Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

2

Art.2

interpret - persoana specializată în traducerea orală, mijlocind astfel înţelegerea dintre două sau mai multe persoane care vorbesc limbi diferite;

Nota informativă a proiectului explică că interpret se consideră şi persoana care traduce pentru surdomuţi - surdointerpret.

Coruptibilitate
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

De completat noţiunea cu cuvintele "inclusiv surdointerpreţi".

3

Art.5 alin.(1)

b) posedă o diplomă de licenţă ori echivalentă din care rezultă specializarea în limba sau în limbile străine pentru care solicită autorizarea;

Norma de la lit. b) nu prevede situaţia care ar presupune că limba maternă a interpretului este cea pe care o traduce, iar limba de stat a învăţat-o ulterior în Republica Moldova.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem textul de la lit. b) să fie completat astfel încît să asigure posibilitatea de a efectua traduceri şi persoanelor a căror limbă maternă este ce pe care o traduce.

4

Art.6 alin.(1)

a) sa efectueze traduceri corecte;

Cuvintele traduceri corecte nu reflectă în tocmai sensul necesar pe care urmează să-l urmărească condiţia articolului.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune ca cuvîntul "corecte" să fie substituit prin cuvîntul "veridice".

5

Art.7

a) la plată pentru serviciile acordate, în condiţiile legii;

Expunerea este insuficient de corectă, serviciile se prestează şi nu se acordă. În condiţiile legii este o trimitere vagă, deoarece plata pentru astfel de servicii se stabilesc de prevederile prezentei legi.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune ca cuvîntul "acordate să fie substituit cu cuvîntul "prestate", iar cuvîntul "legii" de substituit cu cuvintele "prezentei legi".

6

Art.7

b) să solicite de la persoanele fizice şi juridice documente şi informaţii necesare pentru exercitarea funcţiei;

Considerăm că serviciile se prestează şi nu se exercită o funcţie. Acelaşi lucru este arătat şi la art.9 din proiect

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune de substituit cuvintele "exercitarea funcţiei" cu cuvintele "prestarea serviciilor".

7

Art.8

(1) Interpretul şi traducătorul poartă răspundere pentru neveridicitatea traducerilor şi a actelor traduse, pentru încălcarea obligaţiilor sale, pentru două refuzuri nejustificate, în termen de un an, de a presta serviciile solicitate şi care intenţionat au divulgat date privind actele şi faptele care le-au devenit cunoscute în exerciţiul funcţiei, în condiţiile legii.

Formularea prevederilor de la alin.(1) pare a fi confuză cînd se referă la neveridicitatea traducerilor şi a actelor traduse. Dacă se referă la traduceri orale şi scrise acest fapt urmează a fi specificat expres, deoarece orice traducere poate fi calificată drept act.

Nu este concretizat ce înseamnă încălcarea obligaţiilor sale, or obligaţiile pot fi diferite, de gravitate diferită. Prin această prevedere, de fapt Ministerul Justiţiei obţine discreţia ca în orice moment să aplice sancţiunea. Credem că normele în materie de sancţiuni trebuie să fie foarte clare şi concrete. Aceste tipuri de răspundere devin neclare atîta timp, cît traducătorii şi interpreţii activează pe bază de contract de prestare a serviciilor şi nu exercită o funcţie în cadrul unei autorităţi publice.

Coruptibilitate
Lipsa responsabilităţii clare autorităţilor (funcţionarilor) pentru încălcarea prevederilor din proiect
Lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune redactarea alin.(1).

8

Art.8

(2) Prejudiciul cauzat de către interpreţi şi traducători în urma activităţii acestora se repară în modul stabilit de legislaţie.

Modul stabilit de legislaţie este o normă de trimitere care generează ambiguităţi

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Se propune de concretizat care legislaţie.

9

Art.8

(4) Statul nu răspunde pentru paguba pricinuită de către interpret şi traducător.

Prevederile alin.(4) contravin normelor constituţionale de la art.53 care stipulează că statul răspunde patrimonial, potrivit legii pentru prejudiciile cauzate prin erorile săvîrşite în procesele penale de către organele de anchetă şi instanţele judecătoreşti. Considerăm necesar de concretizat că în cazul dat va răspunde traducătorul prin acţiune de regres doar dacă vina va fi a lui.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Reglementarea este incompletă şi urmează a fi completată.

10

Art.15

(1) Activitatea interpretului şi traducătorului se suspendă în cazul în care acesta deţine o funcţie publică incompatibilă, conform legislaţiei, cu exercitarea activităţii de interpret şi traducător.

Prevederile art.15 fac trimitere la incompatibilitatea traducătorului şi a interpretului, fără însă să le definească concret.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune expunerea clară a incompatibilităţilor.

11

Art.20 noţiune

b) pentru prestaţiile efectuate între orele 22.00 - 6.00;

De concretizat că aceste prevederi sunt aplicabile doar interpretulu

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune după cuvîntul "efectuate" de introdus cuvintele "de interpret".

Concluzii

Concluzionînd asupra proiectului Legii cu privire la autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penala, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti, menţionăm următoarele:

A. Proiectul are menirea să reglementeze un domenii nou de raporturi sociale care se impunea potrivit unor norme din mai multe legi.

B. Proiectul este afectat de un şir de elemente de coruptibilitate, cele mai importante fiind legate de:

* abundenţa normelor de trimitere şi blanchetă la legislaţie, inclusiv inexistentă;
* proiectul nu are o fundamentare financiar-economică, fapt care va afecta aplicabilitatea acestuia.
* formularea ambiguă a unor prevederi ale proiectului.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei