Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

22 August 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind completarea art. 5 din Legea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţii economice externe

(înregistrat în Parlament cu numărul 2424 din 30 Iulie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind completarea art. 5 din Legea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţii economice externe.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin", ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative proiectul de lege este elaborat în scopul asigurării de posibilităţi agenţilor economici de a justifica cu un motiv suplimentar nerepatrierea mijloacelor băneşti, mărfurilor şi serviciilor provenite din tranzacţii economice externe şi anume pentru interdicţiile stabilite de statele partenerilor agenţilor economici.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Nota informativă evidenţiază în calitate de element nou care justifică nerepatrierea bunurilor, cazul pierderilor suportate de agenţii economici drept rezultat al interdicţiilor în statele partenerilor economici străini.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare suficientă a proiectului, evidenţiind situaţiile concrete create în anii precedenţi cu agenţii economici exportatori de vinuri în Federaţia Rusă, care au înregistrat mari pierderi în urma embargoului stabilit de autorităţile ruseşti la exportul producţiei alcoolice din Republica Moldova.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota informativă nu face nici o menţiune la legislaţia comunitară şi nici nu prezintă o analiză comparativă în privinţa problemei repatrierii bunurilor. Credem că, cel puţin, o analiză comparativă referitoare la cazurile admise de nerepatriere a bunurilor şi modul de determinare a acestora urma a fi întreprinsă.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Conform notei informative estimarea cheltuielilor şi a calculelor economico-financiare nu a fost efectuată. Totodată, proiectul de lege nu a fost supus nici unei analize a impactului de reglementare, aşa cum este prevăzut de cerinţele normelor art.4 şi art.13 din Legea nr.235-XVI din 20.07.2006 privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, precum şi a Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, aprobată prin Hotărîriea Guvernului nr. 1230 din 24.10.2006.

Problema excesului de reglementare prin confirmarea situaţiilor de către Guvern pare a fi afectată de coruptibilitate, deoarece exportatorii vor trebui să apeleze totdeauna la Guvern pentru ca acesta să dea o apreciere asupra situaţiei create.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul de lege promovează interesele agenţilor economici prin reglementarea situaţiilor care generează pierderi agenţilor economici drept rezultat al politicilor promovate de guvernele statelor străine.

Prin reglementarea neclară a confirmării de către Guvern a situaţiilor generatoare de pierderi proiectul promovează drepturi ale autorităţilor publice, care vor putea fi utilizate la discreţia funcţionarilor acestor instituţii, fără a avea un suport legal suficient, fapt ce poate genera acte de corupţie în procesul implementării legii.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu conţine prevederi speciale care să reglementeze activitatea autorităţilor publice. Totuşi, e necesar de a menţiona că Guvernul lăsînd în competenţa sa exclusivă confirmarea cazurilor de interzicere din partea statelor partenerilor economici străini, promovează o politică restrictivă de autorizare care poate fi dependentă de politica promovată în raport cu statul străin concret, fapt ce poate crea anumite dificultăţi pentru activitatea unor agenţi economici
Concluzii

Concluzionînd asupra proiectului Legii privind completarea articolului 5 din Legea nr.1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe, menţionăm că acesta este chemat să amelioreze situaţia agenţilor economici exportatori care, drept urmare a politicilor de restricţionare ale statelor străine înregistrează pierderi din urma exporturilor mărfurilor şi serviciilor. De asemenea, această lege indirect eliberează agenţii economici de responsabilitate pentru nerepatrierea bunurilor exportate în situaţiile astfel crete.

Totodată proiectul urmează să concretizeze cînd este necesară intervenţia Guvernului în cazurile de interdicţie a importurilor mărfurilor şi serviciilor din Republica Moldova. Considerăm că Regulamentul pe care Guvernul urmează să-l aprobe, necesită să fie unul de procedură şi nicidecum unul de apreciere a situaţiei din statele străine. Interdicţiile se constată ca fiind drept un fapt, indiferent cum se impun acestea printr-un act juridic sau prin fapte concrete, prin urmare acestea nu fi supuse unei "aprecieri, confirmări" din partea Guvernului: interdicţiile ori sînt ori nu sînt.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei