Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

05 Iulie 2012

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii cu privire la modul de aplicare a forței fizice, mijloacelor speciale și a armelor de foc

(înregistrat în Parlament cu numărul 1428 din 22 Iunie 2012)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la modul de aplicare a forței fizice, mijloacelor speciale și a armelor de foc.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Afacerilor Interne, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative scopul proiectului este de a asigura un cadru legal unic ce reglementează acest domeniu pentru toţi angajaţii organelor de ocrotire a normelor de drept. De asemenea, necesitatea proiectului reiese fon considerentele că la moment condiţiile şi limitele aplicării forţei fizice, mijloacelor speciale şi a armelor de foc nu sînt expres prevăzute în toate actele legislative, care reglementează activitatea instituţiilor de ocrotire a normelor de drept.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Termenul de cooperare cu societatea civilă a fost respectat, proiectul nefiind încă supus dezbaterilor în plenul legislativului, iar societatea civilă şi publicul interesat au avut posibilitatea să înainteze contribuţiile lor pe marginea proiectului de lege.


6. Suficienţa argumentării. Argumentarea inclusă în nota informativă este suficientă, or proiectul de lege vine cu reglementări uniforme şi concentrate privitor la condiţiile şi limitele aplicării forţei fizice, mijloacelor speciale şi a armelor de foc.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Atît proiectul legii, cît şi nota informativă nu conţin referinţe la legislaţia comunitară sau alte standarde internaţionale relevante.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

În nota informativă este prevăzut expres că proiectul de lege nu implică cheltuieli financiare suplimentare, deoarece fiecare din instituţiile angajaţii căror devin subiecţi ai legii au prevăzute cheltuieli în buget privind asigurarea cu mijloace speciale şi arme de foc.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora. Proiectul se referă la unele competenţe ale organelor de drept, reglementînd de o manieră exhaustivă atribuţiile acestora.
Concluzii

În concluzie, considerăm că proiectul legii nu este afectat de elemente de coruptibilitate şi poate fi examinat în redacţia propusă de către Parlament.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei