Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

24 Mai 2012

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii cu privire la asigurarea egalităţii

(înregistrat în Parlament cu numărul 1103 din 07 Mai 2012)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la asigurarea egalităţii.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Referundu-ne la scopul promovării proiectului, nota informativă la proiectul Legii a reţinut următoarele

"Pentru ca principiile afirmate în Constituţie să fie aplicate în practică, este nevoie de dezvoltarea lor în cadrul sistemului legislativ din Republica Moldova. Făcînd o scurtă incursiune în sistemul legislativ al Republicii Moldova, constatăm prevederi inserate în diferite acte legislative care interzic discriminarea pe criteriul de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, origine socială, opinie, sex, apartenenţă politică, avere sau orice alt criteriu care are ca scop restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social si cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
În pofida existenţei unor prevederi multiple în domeniul nediscriminării, la nivel naţional nu există însă nici o lege generalizată în acest domeniu, iar practica judiciară în problemele discriminării este inexistentă. Unele ţări europene au adoptat legi separate în domeniul prevenirii discriminării (ex. România, Irlanda, Finlanda, Norvegia, Grecia, Bulgaria, Serbia, Cosovo, etc.).
Aspiraţiile Republicii Moldova de integrare europeană, necesită ajustarea cadrului legislativ naţional la cel internaţional. În acest sens, Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul Legii privind egalitatea de şanse. Proiectul de lege propus vine să consolideze şi să întărească normele existente în domeniul nediscriminării."Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Proiectul Legii (atît versiunea iniţială, cît şi cea revizuită) a fost plasat pe site-ul Ministerului Justiţiei o perioadă suficientă de timp, pînă a fi transmis Guvernului spre aprobare. Considerăm că în acest fel, orice persoană interesată a avut posibilitatea să-şi expună opinia. Mai mult decît atît, pînă la aprobarea proiectului Legii de către Guvern au avut loc mai multe dezbateri publice avînd drept obiect proiectul Legii privind prevenirea şi combaterea discriminării/proiectul Legii cu privire la egalitatea de şanse/proiectul Legii cu privire la asigurarea egalităţii.


6. Suficienţa argumentării. Autorii proiectului Legii au prezentat o argumentare suficientă a necesităţii promovării proiectului, în nota informativă fiind descrise reglementările pertinente internaţionale şi naţionale, documentele de politici naţionale care vizează revizuirea legislaţiei sub aspectul antidiscriminării, etc.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În conformitate cu exigenţele articolului 20 al Legii 780/2001 privind actele legislative, nota informativă, dar şi textul proiectului conţin referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare, precum şi la alte standarde internaţionale relevante.


8. Fundamentarea economico-financiară. Nota informativă la proiectul Legii privind prevenirea şi combaterea discriminării/proiectul Legii cu privire la egalitatea de şanse/proiectului Legii privind asigurarea egalităţii conţine o evaluare sumară a eventualelor cheltuieli necesare pentru implementarea legii. Potrivit autorilor, resursele financiare pentru întreţinerea aparatului administrativ al Consiliului pentru prevenirea şi combaterea discriminării vor fi estimate după elaborarea Regulamentului de activitate al acestuia.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul Legii stabileşte:
1.O nouă iinstituţie cu competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării - Consiliul pentru prevenirea şi combaterea discriminării;
2.Noi competenţe pentru autorităţile publice centrale şi cele locale;
3.O procedură specială pentru examinarea acţiunilor privind discriminarea în instanţele de judecată.

Cît priveşte Consiliul pentru prevenirea şi combaterea discriminării, autorii proiectului au stabilit atribuţiile acestuia, procedura de constituire, modalitatea de activitate a Consiliului (cu titlu pozitiv, trebuie să remarcăm atribuirea calităţii de agent constatator pentru Consiliu - ceea ce determină necesitatea completării Codului contravenţional),etc. Totuşi, nota de fundamnetare nu conţine nici o explicaţie privind inoportunitatea investirii Avocaţilor parlamentari cu aceste competenţe. În scopul evitării cheltuielilor financiare, ar putea fi examinată şi posibilitatea transmiterii competenţelor de implementare a proiectului Legii privind prevenirea şi combaterea discriminării/proiectul Legii cu privire la egalitatea de şanse/proiectului Legii privind asigurarea egalităţii avocaţilor parlamentari.

Cît priveşte investirea autorităţilor publice locale cu noi competenţe, în scopul implementării efective a proiectului Legii, în mod imperativ, va fi necesar de prevăzut şi mijloace financiare pentru acoperirea acestei competenţe (respectiv, şi modificări în actele normative care reglemenetază activitatea autorităţilor publice locale).


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.2 lit.b)

b) discriminare directă - tratarea unei persoane în baza oricăruia dintre criteriile prohibitive mai puţin favorabil decît altă persoană sau tratarea într-o situaţie comparabilă.

"Definiţia" este confuză.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Preluarea versiunii definiţiei din prima versiune a proiectului legii.

2

Art.7 alin.(1)

(1) Se interzice orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, în baza criteriilor stabilite de prezenta lege, care au drept efect limitarea sau subminarea egalităţii de şanse sau tratament la angajarea sau eliberarea din cîmpul muncii, activitatea nemijlocită şi formarea profesională. Interzicerea discriminării pe bază de orientare sexuală va fi aplicată în domeniul angajării în cîmpul muncii şi ocupării forţei de muncă.

Este de înţeles intenţia autorilor, dar referinţa specială la nedescriminare pe bază de criteriu de orientare sexuală în domeniul angajării în cîmpul muncii şi ocupării, este de natură a genera o interpretare eronată că în celelalte domenii aceasta discriminare se admite, odată ce a fost enunţată expres doar într-un anumit domeniu, fără a fi enunţată, în mod special, şi în altele.

Coruptibilitate
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

În această situaţie sînt posibile cîteva soluţii: fie se renunţă la orice referinţă privind orientarea sexuală, fie referinţa de orientare sexuală se introduce la toate domeniile, fie neadmiterea discriminării în domeniul angajării în cîmpul muncii şi ocupării urmează să se refere, în special, în cazul orientării sexuale.

3

Art.18, alin.(3)

(3) La solicitarea victimei, se interzice răspîndirea informaţiei despre viaţa privată şi identitatea acesteia. Înregistrarea, păstrarea şi utilizarea informaţiilor cu caracter personal privind victima discriminării se efectuează cu respectarea regulilor speciale de confidenţialitate, stabilite conform legii.

Nu este clar care sînt aceste reguli de confidenţialitate şi în care lege concretă acestea sînt stabilite.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă

Indicarea expresă a actului normativ pertinent, fie stabilirea unui mecanism pentru respectarea confidenţialităţii informaţiilor cu caracter personal.

Concluzii

Proiectul Legii privind prevenirea şi combaterea discriminării/ cu privire la egalitatea de şanse/ cu privire la asigurarea egalităţii a fost elaborat de Ministerul Justiţiei, în scopul ajustării cadrului legislativ naţional la cel internaţional.

Nota informativă conţine:
1) o argumentare suficientă a necesităţii promovării proiectului, fiind descrise reglementările pertinente internaţionale şi naţionale, documentele de politici naţionale care vizează revizuirea legislaţiei sub aspectul antidiscriminării etc;
2) referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare;
3) o evaluare sumară a eventualelor cheltuieli necesare pentru implementarea legii.

Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei, iar formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise.

Cît priveşte evaluarea coruptibilităţii proiectului legii constatăm următoarele:
1) Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.
2) Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.
3) Proiectul Legii reglementează, în principiu, de o manieră satisfăcătoare activitatea autorităţilor publice. Totuşi, considerăm necesar, ca o dată sau imediat după adoptarea Legii, să fie elaborate modificări/completări ale Codului contravenţional, legislaţiei care reglementează activitatea autorităţilor publice locale etc. Totodată, considerăm, oportun, examinarea posibilităţii investirii avocaţilor parlamentari cu competenţele atribuite Consilului pentru prevenirea şi combaterea discriminării.

În concluzie, proiectul Legii privind prevenirea şi combaterea discriminării/cu privire la egalitatea de şanse/cu privire la asigurarea egalităţii poate fi adoptat cu luarea în considerare a obiecţiilor expuse mai sus.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei