Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

29 Martie 2012

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii cu privire la organizațiile financiare nebancare

(înregistrat în Parlament cu numărul 320 din 15 Februarie 2012)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la organizațiile financiare nebancare.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Comisia Naţională a Pieţii Financiare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Ținem să remarcăm, că domeniul reglementat nu se înscrie expres în literele a)-p) din art. 72 alin. (3) al Constituției. Astfel, în opinia noastră, Notă informativă ar fi trebuit să conțină argumente suplimentare pentru a convinge în necesitatea reglementării domeniului prin lege organică.


3. Transparenţa decizională Proiectul de Lege, precum și Nota informativă sunt plasate pe site-ul Parlamentului, astfel fiind asigurată transparența în procesul decizional. Proiectul, precum și Nota informativă se regăsesc și pe site-ul autorului nemijlocit, Comisia Națională a Pieței Financiare.


4. Scopul promovării proiectului Reieșind din art. 1 alin. (2) din proiect, scopul legii constă în asigurarea stabilității financiare și dezvoltarea sectorului financiar nebancar, prevenirea riscurilor excesive în sistem, sporirea accesului la resurse financiare a persoanelor fizice și juridice.
În același sens este determinat scopul proiectului în Nota informativă - necesitatea modificării cadrului legislativ privind activitatea organizațiilor de microfinanțare care să asigure dezvoltarea durabilă a sectorului, prin diminuarea riscurilor sistemice și protecția drepturilor consumatorilor de servicii, și anume:
- prin stabilirea unui mecanism de supraveghere a acestor organizații;
- prin reglementarea prudențială privind suficiența capitalului;
- prin stabilirea condițiilor de activitate compozită;
- prin stabilirea cerințelor de clasificare a creditelor și de formare a provizioanelor pentru pierderi;
- prin stabilirea unui mecanism de protecție a beneficiarilor produselor de microfinanțare.
Trebuie să recunoaștem, că nu putem să constatăm cu certitudine dacă scopul scontat va fi realizat, adoptarea mai multor reglementări fiind lăsată la discreția autorității de supraveghere.Fundamentarea proiectului

5. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


6. Suficienţa argumentării. În opinia noastră, Nota informativă conține o justificare suficientă a promovării proiectului de act legislativ.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit art. 20 lit. c) din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative (Legea nr. 780/2001), Nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.
În speță, în Nota informativă se explică inaplicabilitatea Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (reformare).


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit art. 20 lit. d) din Legea 780/2001, Nota informativă trebuie să conţină informaţii privind fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. Potrivit art. 47 alin. (6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.
Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare, motiv pentru care nu se impune fundamentarea economico-financiară a proiectului.


9. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Potrivit art. 20 lit. e) din Legea nr. 780/2001, Nota informativă trebuie să includă actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător.
Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor și beneficiilor, a necesității adoptării actului normativ și analiza de impact al acestuia asupra activității de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor și intereselor întreprinzătorilor și ale statului.
Nota informativă nu include analiza impactului de reglementare, deși proiectul vizează activitatea de întreprinzător.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. În linii generale, prevederile proiectului sunt compatibile legislației naționale.


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În linii generale, formulările conţinute în proiect sunt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectându-se regulile de ortografie şi punctuaţie.


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte careva atribuţii esențial diferite de cele existente ale autorităţilor publice. În ce privește procedurile administrative noi, precum și obiecțiile în acest sens, acestea se conțin în Analiza detaliată a prevederilor potențial coruptibile.


15. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Articolul 2. Domeniul de aplicare a prezentei legi

Asupra organizaţiilor financiare nebancare nu se extinde acţiunea actelor legislative şi normative ce reglementează activitatea instituţiilor financiare, a fondurilor de investiţii şi a asociaţiilor de economii şi împrumut.

În conformitate cu art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 780/2001, Dispozițiile generale ale proiectului trebuie să includă obligatoriu sfera lui de aplicare. Deși este întitulat Domeniul de aplicare a prezentei legi, articolul nu stabilește sfera de aplicare, ci prevede excluderea organizațiilor financiare nebancare din sfera de aplicabilitate a legislației ce reglementează activitatea instituțiilor financiare, a fondului de investiții și a asociațiilor de economii și împrumut. Totodată, în sensul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 780/2001, actele legislative sunt și acte normative. Într-adevăr, în sensul Legii nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, act normativ este actul juridic, emis de Guvern şi de alte autorităţi ale administrației publice centrale şi locale, însă doar în sensul legii precitate, nu în sensul Legii nr. 780/2001 și nici în accepțiune generală.

Alte riscuri
Nerespectare a exigențelor tehnicii legislative.

De completat cu prevederi care ar determina sfera de aplicare a legii.
De substituit sintagma "actelor legislative și normative" prin sintagma "legislației".

2

Articolul 4. Scopul şi principiile de activitate ale organizaţiilor financiare nebancare

(1) Organizaţiile financiare nebancare au drept scop sporirea accesului la surse financiare a persoanelor fizice şi juridice, în vederea ridicării nivelului de trai a populaţiei şi dezvoltării activităţii de întreprinzător. (2) Principiile de activitate ale organizaţiilor financiare nebancare sînt: a) asigurarea stabilităţii financiare în domeniul financiar nebancar; b) asigurarea transparenţei în activitatea financiară nebancară şi respectarea drepturilor clienţilor; c) respectarea normelor concurenţei loiale.

În conformitate cu art. 28 din Legea nr. 780/2001, Dispozițiile generale ale actului legislativ sunt prevederile care: a) determină obiectul, scopul și sfera lui de aplicare; b) orientează întreaga reglementare; c) explică termenii și definesc concepte. Prevederile art. 4 din proiect nu țin de Dispoziții generale, ci de Dispoziții de conținut.

Alte riscuri
Nerespectare a exigențelor tehnicii legislative.

De exclus articolul din Capitolul I, reamplasîndu-l în Capitolul II.

3

Articolul 5. Statutul juridic al organizaţiei financiare nebancare, efectuarea operaţiunilor

(1) Organizaţia financiară nebancară îşi desfăşoară activitatea în temeiul prezentei legi şi al altor acte normative, în temeiul actului de constituire şi a regulamentelor proprii. (2) Organizaţiile financiare nebancare sînt în drept să se asocieze în scopul apărării drepturilor şi intereselor lor legitime. (3) Organizaţia financiară nebancară trebuie să elaboreze şi să aprobe cel puţin următoarele regulamente interne: privind prestarea serviciilor, efectuarea investiţiilor, organizarea internă, privind mecanismele de soluţionare a pretenţiilor clienţilor. (4) Regulamentul privind prestarea serviciilor va stabili reguli care să se refere cel puţin la modul de evaluare a bonităţii beneficiarului, la criteriile şi la condiţiile prestării serviciilor, inclusiv dezvăluirea componentelor costului total al serviciului, modului de calcul al penalităţii şi ratei dobînzii, după caz. (5) Operaţiunile de prestare a serviciilor de către organizaţiile financiare nebancare, trebuie consemnate în documente contractuale din care să rezulte clar toate condiţiile tranzacţiilor respective. (6) Regulamentul de organizare şi funcţionare internă va prevedea cel puţin structura organizatorică, atribuţiile fiecărei subdiviziuni interioare şi relaţiile dintre ele, atribuţiile comitetelor şi altor organe colegiale interne, dacă există, reguli de separare a responsabilităţilor şi prevenire a conflictului de interese. Regulamentul de organizare şi funcţionare poate prevedea, de asemenea, reguli de conduită a personalului în relaţiile de afaceri. (7) Regulamentul privind mecanismele de soluţionare a pretenţiilor clienţilor va conţine prevederi care să se refere cel puţin la persoanele sau subdiviziunile interioare responsabile de examinarea petiţiilor în cadrul organizaţiei financiare nebancare, modul şi termenele de examinare a petiţiilor şi de informare a petiţionarului despre decizia aprobată. (8) În cazul în care petiţionarul nu este satisfăcut de modul de soluţionare a petiţiei, acesta este în drept să se adreseze autorităţii de supraveghere sau instanţei de judecată.

Reieșind din art. 4 alin. (2) lit. b) din proiect, unul din principiile de activitate ale organizațiilor financiare nebancare este asigurarea transparenței în activitate, principiu, punerea în aplicare a căruia nu este garantată suficient nici prin prevederile din proiect, nici prin prescrierea obligativității de a adopta astfel de reglementări interne de către organizația financiară nebancară. Ne referim aici, în special, la eventualele reglementări privind accesul la informație. La alin. (8) se conţin prevederi care contravin art. 16 din Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare, instanța judecătorească fiind unica autoritate competentă să examineze litigiile în ce privește nesatisfacerea celor solicitate prin petiție.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept

De completat cu prevederi în sensul expus. De exclus prevederile nominalizate.

4

Articolul 6. Documentaţia internă

(1) Organizaţia financiară nebancară va păstra la sediul său: a) actele de constituire şi reglementările interne, cu toate modificările şi completările; b) procesele-verbale ale şedinţelor şi deciziile (ordinele, dispoziţiile etc.) organelor de conducere şi a altor subdiviziuni interioare; c) documentaţia contractuală cu participarea organizaţiei financiare nebancare; d) rapoartele financiare şi specializate; e) documentele contabile, întocmite în conformitate cu actele normative; f) alte documente şi informaţii prevăzute de prezenta lege şi actul de constituire. (2) Organizaţia financiară nebancară va pune la dispoziţia autorităţii de supraveghere documentele menţionate la alin.(1) al prezentului articol, cu obligaţia de confidenţialitate în sarcina celei din urmă, în conformitate cu Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare. (3) Accesul altor persoane la documentaţia organizaţiei financiare nebancare se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei.

La alin. (1) lit. f) - norme de trimitere, listă neexhaustivă (deschisă). La alin. (3) - norme de trimitere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

La alin. (1) lit. f) - de prevăzut expres și exhaustiv lista documentației interne obligatorii, pentru a fi păstrată la sediu de către organizația financiară nebancară, cel puțin, în partea celor solicitate de prezentul proiect de lege.
La alin. (3) - de specificat expres respectivele legi, pentru a le face mai accesibile pentru beneficiari.

5

Articolul 7. Secretul nebancar

(1) Secret nebancar constituie orice informaţie referitoare la clientul organizaţiei financiare nebancare (inclusiv referitoare la persoana, patrimoniul, activitatea/afacerea sau relaţiile lui), care a devenit cunoscută organizaţiei financiare nebancare. (2) În înţelesul prezentului articol, client al organizaţiei financiare nebancare este considerată persoana care beneficiază sau a beneficiat de serviciile organizaţiei financiare nebancare respective sau persoana cu care organizaţia financiară nebancară a negociat prestarea serviciilor financiare nebancare, chiar dacă respectiva operaţiune nu a avut loc. (3) Administratorii şi angajaţii organizaţiei financiare nebancare, alte persoane care au avut acces la informaţia care constituie secret nebancar în virtutea exercitării atribuţiilor de serviciu, au obligaţia să păstreze secretul nebancar, să nu folosească această informaţie în alte scopuri decît cele de serviciu. Această obligaţie subzistă şi după încetarea activităţii persoanelor respective în organizaţia financiară nebancară. (4) Organizaţia financiară nebancară este obligată să furnizeze informaţii care constituie secret nebancar la solicitarea scrisă a autorităţilor sau persoanelor abilitate prin lege să solicite aceste informaţii. Solicitarea trebuie să fie semnată de către persoana împuternicită, cu aplicarea ştampilei, după caz, şi să conţină scopul pentru care se solicită informaţiile. (5) Organizaţia financiară nebancară furnizează informaţii care constituie secret nebancar, la solicitarea în scris, cu indicarea scopului pentru care acestea sînt solicitate, următoarelor persoane: a) clienţilor şi moştenitorilor acestora, reprezentanţilor legali, precum şi altor reprezentanţi împuterniciţi prin procură, eliberată în modul stabilit de lege; b) persoanelor cărora organizaţia financiară nebancară le-a externalizat anumite activităţi. (6) Persoanele care au acces la informaţia ce constituie secret nebancar în înţelesul prezentului articol au obligaţia să păstreze secretul nebancar şi să utilizeze aceste informaţii numai în scopul pentru care le-a fost oferit accesul. (7) Obligaţia de păstrare a secretului nebancar nu exclude obligaţia de păstrare a secretului comercial sau unui alt secret protejat de lege.

Reieșind din sensul noțiunii propuse de secret bancar, garanțiile prevăzute de proiect sunt absolut asigurate de Legea nr. 17 din 15.02.2007 cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Mai mult, la alin. (2) - s-ar înțelege, că în restul textului proiectului noțiunea de client are o altă semnificație. La alin. (3) - prevederi care sunt acoperite de alin. (6). La alin. (7) - norme inoportune.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Norme inoportune

De exclus articolul, cu referință la legea aplicabilă, eventual - Legea nr. 17 din 15.02.2007 cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

6

Articolul 8. Activităţile organizaţiei financiare nebancare

(1) Organizaţia financiară nebancară este în drept să desfăşoare exclusiv activităţi financiare nebancare, în conformitate cu prezenta lege. (2) Activităţile financiare nebancare sînt: a) acordarea de credite, inclusiv a microcreditelor şi a creditelor ipotecare; b) operaţiunile de factoring; c) leasingul financiar; d) acordarea garanţiilor la credite bancare şi nebancare. (3) Organizaţia financiară nebancară poate desfăşura activităţi conexe şi auxiliare, legate exclusiv de realizarea activităţii financiare nebancare proprii sau de funcţionarea acesteia. (4) Organizaţia financiară nebancară este în drept să primească mijloace băneşti sub formă de investiţii, împrumuturi, credite, donaţii, aporturi (participaţiuni) în capitalul său social, ţinînd cont de prevederile lit. a) art. 9 din prezenta lege.

La alin. (4) - trimiterea la art. 9 lit. a) este inoportună. Mai mult, aceasta ar crea confuzia, că aceasta este unica condiție în care organizația financiară nebancară este în drept să primească mijloace bănești.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Potrivit obiecției.

7

Articolul 9. Interdicţii

Se interzice organizaţiei financiare nebancare: a) atragerea de fonduri rambursabile de la persoane fizice, inclusiv depozite, depuneri de economii sau echivalente ale acestora, împrumuturi, investiţii, cu excepţia cazurilor în care persoana fizică este fondator (acţionar/asociat) al organizaţiei financiare nebancare şi deţine o cotă de cel puţin 5 % din capitalul acesteia; b) acordarea creditelor nebancare în scopul procurării valorilor mobiliare sau părţilor sociale proprii; c) prestarea serviciilor financiare nebancare condiţionate de procurarea de către debitor a unor servicii suplimentare oferite de aceasta; d) externalizarea activităţilor financiare nebancare.

Prevederile de la art. 9 lit. d) contravin mai multor prevederi din restul textului proiectului, din care ar reieși că externalizarea activităților financiare nebancare este posibilă și permisă.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De clarificat, dacă externalizarea activităților financiare nebancare este permisă sau interzisă.

8

Articolul 11. Constituirea şi înregistrarea de stat

(1) Organizaţia financiară nebancară se constituie şi se înregistrează în conformitate cu legislaţia privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali. (2) Înregistrarea de stat a organizaţiei financiare nebancare, inclusiv constituirea, reorganizarea, lichidarea, suspendarea sau reluarea activităţii acesteia, a filialelor şi reprezentanţelor ei, precum şi modificarea/completarea actelor de constituire, înscrierea datelor în Registrul de stat al persoanelor juridice, se efectuează cu avizul prealabil al autorităţii de supraveghere, eliberat contra plată. (3) Actul de constituire al organizaţiei financiare nebancare, trebuie să corespundă cerinţelor generale ale legislaţiei, cu conformarea obligatorie a activităţilor financiare nebancare la prevederile art. 17 din prezenta lege. (4) Organizaţia financiară nebancară este în drept să constituie filiale, reprezentanţe şi subdiviziuni.

La alin. (1) - reieșind din faptul, că, potrivit art. 3 lit. h) din proiect. organizația financiară nebancară poate fi doar persoana juridică sub forma juridică de societatea pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, normă este confuză în ce privește întreprinzătorii individuali. La alin. (2) - Potrivit art. 3 lit. c), autoritatea de supraveghere este Comisia Națională a Pieței Financiare. În sensul art. 6 din Legea nr. 192 din 12.11.1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, plățile achitate pentru eliberarea avizului prealabil vor fi vărsate la bugetul autorității, autoritatea fiind la autogestiune financiară. Astfel, această normă în permanență va genera pentru autoritatea de supraveghere conflict de interese (interesul autorității de a acumula cît mai multe venituri/interesul public ca actele depuse să fie examinate cît mai obiectiv). La alin. (3) - norme de trimitere.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Cumularea competenței de a stabili/percepe/utiliza taxe pentru serviciile publice.

De revăzut normele. L alin. (3) - cel puțin, de specificat respectivele legi.

9

Articolul 13. Avizul prealabil pentru înregistrarea de stat

(1) Pentru a obţine avizul prealabil organizaţia financiară nebancară prezintă autorităţii de supraveghere o cerere semnată de persoana împuternicită să reprezinte organizaţia financiară nebancară în procesul înregistrării de stat. (2) La cererea de eliberare a avizului prealabil se anexează, după caz: a) actul de constituire sau modificările şi completările la acesta, aprobat şi semnat de către fondatori (acţionari/asociaţi); b) procesul-verbal al adunării de constituire/adunării generale a fondatorilor (acţionarilor/asociaţilor); c) actul de proprietate sau contractul de locaţiune, de comodat sau alt document ce atestă drepturile reale asupra imobilului în care organizaţia financiară nebancară şi/sau filialele sau reprezentanţele acesteia îşi vor desfăşura activitatea; d) copia bilanţului contabil întocmit la ultima dată de raportare precedentă datei prezentării cererii pentru eliberarea avizului prealabil pentru înregistrare şi/sau informaţii despre sursa de provenienţă a mijloacelor băneşti destinate majorării capitalului social minim; e) cazierul judiciar sau altă confirmare a lipsei antecedentelor penale nestinse, în cazul în care administratorii sînt nerezidenţi; f) declaraţia scrisă pe propria răspundere a organului executiv al organizaţiei financiare nebancare, care conţine angajamentul de respectare a prevederilor art. 12 şi 17 din prezenta lege; g) documentul ce confirmă achitarea plăţii pentru eliberarea avizului prealabil. (3) Autoritatea de supraveghere ţine separat evidenţa cererilor de eliberare a avizului prealabil în registrele corespunzătoare, ţinute pe suport de hîrtie şi în versiune electronică.

La alin. (2) literele a), b) și c) - prevederi care contravin art. 6 alin. (1) - aceleași documente făcând parte din documentația internă, care obligatoriu trebuie să fie păstrată la sediul organizației financiare nebancare. La alin. (2) lit. e) - nu este clar în ce sens se utilizează noțiunea de nerezidenți.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

De clarificat normele potrivit obiecției (eventuala anexare a copiilor, de explicat noțiunea de nerezidenți sau, cel puțin, de făcut referire specială în acest sens la altă lege).

10

Articolul 14. Examinarea cererii şi eliberare a avizului prealabil

(1) În termen de cel mult 15 de zile lucrătoare din data depunerii cererii, autoritatea de supraveghere examinează cererea şi documentele anexate şi eliberează avizul prealabil sau respinge cererea de eliberare a acestuia. (2) Dată a depunerii cererii se consideră data înregistrării cererii în registrele de evidenţă a corespondenţei autorităţii de supraveghere. (3) Autoritatea de supraveghere este în drept să solicite organizaţiei financiare nebancare completarea setului de documente prezentat şi/sau să introducă în documentele prezentate modificările şi completările necesare, cu indicarea termenului de executare, în următoarele cazuri: a) la neprezentarea tuturor documentelor şi/sau necorespunderea informaţiei ce se conţine în acestea, conform prevederilor art. 13 din prezenta lege; b) dacă documentele şi/sau informaţiile prezentate sînt eronate şi/sau ilizibile; c) dacă conţinutul documentelor şi/sau informaţiilor prezentate contravin prevederilor actelor normative. În oricare dintre aceste cazuri, termenul de examinare a cererii se calculează din momentul prezentării autorităţii de supraveghere a modificărilor indicate sau a documentelor suplimentare.

La alin. (3), ultima frază, în asemenea caz - termenul de examinare a cererii ar putea să fie excesiv.

Coruptibilitate
Stabilirea unor termene nejustificate

Pentru cazurile specificate - de prevăzut suspendarea termenului, cu reluarea acestuia la prezentarea tuturor modificărilor și documentelor.

11

Articolul 15. Temeiurile de respingere a cererii

(1) Autoritatea de supraveghere respinge cererea organizaţiei financiare nebancare privind eliberarea avizului prealabil în temeiul a cel puţin unuia din următoarele motive: a) prevederile alin. (3) art. 14 din prezenta lege nu au fost executate în termenul stabilit de autoritatea de supraveghere; b) documentele şi/sau informaţiile prezentate sînt neautentice (false). (2) În cazul respingerii cererii, organizaţia financiară nebancară, cu condiţia înlăturării motivelor care au servit drept temei pentru respingere şi achitarea repetată a plăţii pentru eliberarea avizului prealabil, poate depune o nouă cerere, în modul stabilit de prezenta lege.

La alin. (1) lit. b) - constatarea falsului nu ține de competența autorității supravegheate. Astfel, nu este clar modul în care această normă ar putea fi pusă în aplicare. La alin. (2) - rezervăm obiecția de la art. 11 alin. (2) în ce privește conflictul de interese.

Coruptibilitate
Norme irealizabile
Cumularea competențelor de a stabili/percepe/utiliza taxe achitate pentru serviciile publice.

De revăzut normele potrivit obiecției.

12

Articolul 16. Informarea organizaţiei financiare nebancare. Interzicerea modificării documentelor avizate

(1) Autoritatea de supraveghere informează organizaţia financiară nebancară despre eliberarea avizului prealabil sau respingerea motivată a cererii respective în termen de 7 zile lucrătoare din data adoptării deciziei privind cererea depusă, în scris, pe suport de hîrtie şi/sau prin sistemul de circulaţie electronică a documentelor. (2) Organizaţia financiară nebancară depune la autoritatea de înregistrare, în conformitate cu legislaţia privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, avizul prealabil al autorităţii de supraveghere şi documentele de constituire sau modificările operate în actul de constituire sau, după caz, actul de constituire în redacţie nouă, care au fost avizate în modul stabilit de prezenta lege, fără a introduce ulterior în acestea careva modificări.

La alin. (1) - termen excesiv pentru o simplă informare a beneficiarului despre decizia adoptată. Totodată, nu este clară noțiunea de sistem de circulație electronică a documentelor - ar însemna aceasta că va exista un sistem de circulație electronică a documentelor sau nu. Dacă prin această sintagmă se înțelege comunicarea prin E-mail, este necesar de specificat acordul prealabil al solicitantului de a fi informat prin simplul mesaj E-mail. La alin. (2) - rezervăm obiecția de la art. 11 alin. (1) în ce privește întreprinzătorii individuali.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Stabilirea unor termene nejustificate

De revăzut normele potrivit obiecției.

13

Articolul 18. Registrul organizaţiilor financiare nebancare

... (3) Organizaţiile financiare nebancare sînt obligate să informeze în scris autoritatea de supraveghere despre modificările şi/sau completările privind datele şi informaţiile cuprinse în documentaţia depusă iniţial, în termen de 15 zile lucrătoare din data survenirii modificărilor şi/sau completărilor. Autoritatea de supraveghere va actualiza Registrul organizaţiilor financiare nebancare în baza datelor şi informaţiilor primite de la organizaţiile financiare nebancare. ...

Termenul de 15 zile lucrătoare este exagerat pentru o simplă informare asupra modificărilor/completărilor.

Coruptibilitate
Stabilirea unor termene nejustificate

De revăzut termenul.

14

Articolul 22. Evidenţa contabilă, rapoartele financiare şi specializate

(1) Organizaţia financiară nebancară ţine contabilitatea şi întocmeşte rapoarte financiare şi specializate în conformitate cu legislaţia din domeniul contabilităţii, cu politica sa de contabilitate şi cu actele normative ale autorităţii de supraveghere. (2) Organizaţia financiară nebancară prezintă rapoartele financiare Serviciului informaţional al rapoartelor financiare, iar autorităţii de supraveghere – rapoartele financiare şi specializate, precum şi alte informaţii în forma şi cu periodicitatea stabilită de legislaţie şi de actele normative ale autorităţii de supraveghere.

Norme care permite Cumularea competenţelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona.

Coruptibilitate
Cumularea competenţelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona

Aceste competențe ar trebui să fie delegate, în cel mai rău caz, Guvernului.

15

Articolul 24. Gestiunea riscurilor

(1) Organizaţia financiară nebancară va organiza procesul de gestiune şi control al riscurilor care au fost evaluate ca semnificative în conformitate cu art. 23 alin. (3). ... (6) Organizaţia financiară nebancară poate avea un comitet de gestiune a riscurilor, ai cărui membri trebuie să aibă o experienţă corespunzătoare responsabilităţilor lor în cadrul acestui comitet. Comitetul de gestiune a riscurilor va avea cel puţin următoarele atribuţii: a) elaborarea, aprobarea şi îmbunătăţirea procedurilor adecvate pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea şi controlul riscurilor semnificative; b) informarea regulată a organului executiv colegial al organizaţiei financiare nebancare asupra situaţiei privind expunerea organizaţiei financiare nebancare la riscuri şi, imediat, în cazul în care intervin schimbări semnificative în expunerea curentă sau viitoare la riscurile respective; c) informarea organului executiv colegial asupra problemelor şi evoluţiilor semnificative care ar putea influenţa profilul de risc şi rezultatele organizaţiei financiare nebancare; d) prezentarea organului executiv colegial a unor informaţii suficient de detaliate şi oportune, care să permită acestuia să cunoască şi să evalueze performanţa conducătorului în monitorizarea şi controlul riscurilor semnificative, potrivit procedurilor aprobate, precum şi performanţa de ansamblu a organizaţiei financiare nebancare. (7) În cadrul activităţilor de control intern, organizaţia financiară nebancară va dispune de sisteme pentru identificarea oportună a expunerilor a căror calitate se deteriorează şi pentru gestiunea expunerilor neperformante.

La alin. (1) - norme de trimitere, care însă nu stabilesc criteriile în temeiul cărora anumite riscuri ar trebui să fie evaluate ca semnificative. La alin. (6) - expunerea normelor cu utilizarea formulei "poate". La alin. (7) - normele sunt neclare.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lacune de drept

La alin. (1) - de stabilit criterii exprese care ar permite eventuala evaluare a unor riscuri ca semnificative.
La alin. (6) - de stabilit condiții exacte în care organizația trebuie să înființeze comitetul de gestiune a riscurilor.
La alin. (7) - de clarificat normele.

16

Articolul 26. Auditul extern

... (2) Societatea de audit sau auditorul întreprinzător individual, cu care organizaţia financiară nebancară va încheia contractul de audit, va corespunde criteriilor stabilite de autoritatea de supraveghere, ţinînd cont de prevederile Registrului de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali, ţinut de Ministerul Finanţelor în modul stabilit de legislaţie.

În ce privește delegarea acestei competențe autorității de supraveghere - norme care generează Cumularea competenţelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona.

Coruptibilitate
Cumularea competenţelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona

De stabilit aceste criterii prin lege.

17

Articolul 27. Obligativitatea implementării mecanismelor de control, gestiune a riscurilor şi audit extern

Prevederile art. 23, 24 şi 26 din prezenta lege sînt obligatorii pentru organizaţiile financiare nebancare ale căror active, la finele anului de gestiune, depăşesc 50.000.000 lei.

În primul rând, remarcăm faptul că aceste norme, în eventualitatea menținerii, sunt mult mai potrivite anterior expunerii normelor privind controlul intern, gestiunea riscurilor, auditul extern. În al doilea rând, reiterăm prevederile din art. 4 alin. (2) lit. a) din proiect, potrivit cărora unul din principiile de activitate a organizațiilor financiare nebancare este principiul asigurării stabilității financiare. În lipsa obligativității instituirii și punerii în uz a unor sisteme de control intern, gestiune a riscurilor, audit extern, principiul asigurării stabilității financiare nu este garantat prin prevederi legale.

Coruptibilitate
Lacune de drept

De examinat eventualitatea aplicabilității acestor norme tuturor organizațiilor financiare nebancare.

18

Articolul 28. Reglementarea şi supravegherea activităţii organizaţiilor financiare nebancare

(1) Autoritatea de supraveghere este organul de stat care reglementează, supraveghează şi controlează activitatea organizaţiilor financiare nebancare. (2) În scopul reglementării şi supravegherii eficiente a activităţii organizaţiilor financiare nebancare, autoritatea de supraveghere este împuternicită să aprobe decizii, să efectueze controale asupra activităţii organizaţiilor financiare nebancare, să examineze rapoarte, documente contabile şi alte documente şi informaţii, să întreprindă acţiuni şi să emită prescripţii în vederea stabilizării activităţii organizaţiilor financiare nebancare şi implementării prevederilor prezentei legi şi ale actelor normative aferente, precum şi să îndeplinească orice alte acţiuni, conform prezentei legi şi actelor normative. (3) Autoritatea de supraveghere poate delega asociaţiilor organizaţiilor financiare nebancare, în baza unui acord, funcţii de selectare şi sistematizare a informaţiei din rapoartele financiare şi specializate, precum şi alte funcţii conform legislaţiei ce reglementează activitatea autorităţii de supraveghere. (4) Autoritatea de supraveghere stabileşte normele de prudenţă financiară, aplicate tuturor organizaţiilor financiare nebancare înregistrate în Registrul organizaţiilor financiare nebancare, care se referă la cerinţele privind: a) rata maximă de îndatorare; b) criteriile de clasificare a creanţelor în scopul constituirii provizioanelor pentru acoperirea pierderilor din creditele nebancare şi dobînzile aferente şi în scopul constituirii provizioanelor pentru acoperirea creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi dobînzilor de leasing; c) creanţele contabilizate în conturile extrabilanţiere. (5) Organizaţia financiară nebancară constituie provizioane conform reglementărilor autorităţii de supraveghere. (6) Autoritatea de supraveghere este în drept să stabilească norme şi reguli privind raportarea. (7) Autoritatea de supraveghere poate solicita, iar organizaţiile financiare nebancare sînt obligate să prezinte, la solicitare, documentele şi informaţiile necesare executării adecvate a prevederilor prezentei legi. (8) Conducătorii şi angajaţii autorităţii de supraveghere vor asigura confidenţialitatea informaţiilor de care au luat cunoştinţă în procesul exercitării funcţiilor. Informaţiile menţionate pot fi dezvăluite în cazurile şi în limitele stabilite de legislaţie. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi este stabilită în conformitate cu legislaţia.

Reiterăm obiecțiile de mai sus privind Cumularea competenţelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona, competențe delegate autorității de supraveghere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Norme de blanchetă
Cumularea competenţelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona

De a revizui normele. Cel puțin, elaborarea și adoptarea de reglementări trebuie să se mențină la nivel de Guvern, dacă aceste norme de reglementare sunt cu neputință de a le include în legi.

19

Articolul 29. Acţiuni ilegale şi sancţiuni

(1) Dacă se constată că organizaţia financiară nebancară, acţionarii/asociaţii şi/sau administratorii ei au încălcat prezenta lege, Legea contabilităţii, actele normative, obligaţiile prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, al căror control privind respectarea ţine de competenţa autorităţii de supraveghere, nu au raportat, au raportat cu întîrziere, au raportat date eronate privind indicatorii de prudenţă financiară, nu au respectat cerinţele neprudenţiale sau alte exigenţe prevăzute în actele normative ale autorităţii de supraveghere, nu au respectat măsurile prescrise de autoritatea de supraveghere, autoritatea de supraveghere poate aplica următoarele sancţiuni: a) emiterea unui avertisment; b) emiterea prescripţiilor privind conformarea cu legislaţia; c) aplicarea şi perceperea amenzilor de la organizaţia financiară nebancară; d) radierea din Registrul organizaţiilor financiare nebancare. (2) În cazul constatării situaţiilor specificate în alin. (1), autoritatea de supraveghere îi poate impune organizaţiei financiare nebancare următoarele măsuri: a) să înceteze activităţile care sînt interzise de legislaţie şi/sau să limiteze ori să suspende activităţile prevăzute de prezenta lege; b) să nu se angajeze într-un nou gen de activitate financiară nebancară.

Reținem obiecțiile de mai sus privind Cumularea competenţelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona. Totodată, în opinia noastră, se impun reglementări care ar permite individualizarea pedepselor aplicabile, și anume în care cazuri - care sancțiuni se aplică. Altfel, aceste temeiuri sunt insuficiente pentru survenirea răspunderii.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.
Cumularea competenţelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii

Completarea normelor potrivit obiecției.

20

Articolul 32. Lichidarea organizaţiei financiare nebancare

(1) Organizaţia financiară nebancară se lichidează în temeiurile şi în modul stabilite de legislaţia civilă. (2) Hotărîrea privind lichidarea benevolă a organizaţiei financiare nebancare se comunică în scris autorităţii de supraveghere în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.

În opinia noastră, termenul de 10 zile lucrătoare este excesiv pentru o simplă comunicare autorității de supraveghere a hotărârii privind lichidarea benevolă a organizației financiare nebancare.

Coruptibilitate
Stabilirea unor termene nejustificate

De revăzut/micșorat termenul pentru comunicarea hotărârii adoptate.

21

Articolul 33. Dispoziţii tranzitorii

(1) Persoanele juridice care la data intrării în vigoare a prezentei legi desfăşoară activităţi financiare nebancare, prevăzute în art. 8 alin. (2) din lege, urmează să se înregistreze în Registrul organizaţiilor financiare nebancare, în modul stabilit de prezenta lege, dar nu mai tîrziu de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Pînă la aducerea în conformitate cu prezenta lege, actele de constituire şi regulamentele interne ale persoanelor juridice care desfăşoară activităţi financiare nebancare prevăzute în art. 8 alin. (2) din lege se vor aplica în măsura în care nu contravin prezentei legi. (3) Persoanele juridice care desfăşoară activităţi financiare nebancare prevăzute în art. 8 alin. (2) din lege sînt scutite de achitarea taxelor pentru înregistrarea modificărilor, impuse de prezenta lege, în actele lor de constituire.

La alin. (1) - termenul de 12 luni, de care beneficiază persoanele juridice care la data intrării în vigoare a legii desfășoară activități financiare nebancare, este excesiv.

Coruptibilitate
Stabilirea unor termene nejustificate

De revăzut/micșorat termenul.

Concluzii

Proiectul de Lege cu privire la organizațiile financiare nebancare a fost elaborat de către Comisia Națională a Pieței Financiare în contextul Planului de acțiuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1125 din 14.12.2010, precum și în contextul Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii 2011-2014, aprobat prin Legea nr. 35 din 03.03.3011.

Reieșind din art. 1 alin. (2) din proiect, scopul legii constă în asigurarea stabilității financiare și dezvoltarea sectorului financiar nebancar, prevenirea riscurilor excesive în sistem, sporirea accesului la resurse financiare a persoanelor fizice și juridice.

Potrivit autorului, cadrul legislativ privind activitatea organizațiilor de microfinanțare necesită modificări, care să asigure dezvoltarea durabilă a sectorului, prin diminuarea riscurilor sistemice și protecția drepturilor consumatorilor de servicii, și anume:
- prin stabilirea unui mecanism de supraveghere a acestor organizații;
- prin reglementarea prudențială privind suficiența capitalului;
- prin stabilirea condițiilor de activitate compozită;
- prin stabilirea cerințelor de clasificare a creditelor și de formare a provizioanelor pentru pierderi;
- prin stabilirea unui mecanism de protecție a beneficiarilor produselor de microfinanțare.

Trebuie să recunoaștem, că suntem în imposibilitate de a analiza în ce măsură scopul scontat este realizabil, mai multe reglementări fiind lăsate pentru adoptare la discreția autorității de supraveghere.

De altfel, acesta nu este unicul element de coruptibilitate, care necesită un tratament potrivit.

Calitatea proiectului va spori esențial în cazul în care vor fi revizuite normele care conțin următorii factori de coruptibilitate:
- Concurența normelor de drept;
- Cumularea competenței de a stabili/percepe/utiliza taxe pentru serviciile publice;
- Cumularea competențelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor și de a sancționa;
- Determinarea competenței după formula "este în drept", "poate".
- Lacune de drept;
- Norme de blanchetă;
- Norme de trimitere;
- Norme irealizabile;
- Operarea cu termeni, fără a li se concretiza sensul;
- Stabilirea unor termene nejustificate;
- Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei