Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

30 Noiembrie 2011

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul civil al RM – art.720; Legea privind protecţia consumatorilor – art.4; Codul de procedură penală al RM – art.245; Codul contravenţional al RM – art.32, 344)

(înregistrat în Parlament cu numărul 1922 din 05 Septembrie 2011)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul civil al RM – art.720; Legea privind protecţia consumatorilor – art.4; Codul de procedură penală al RM – art.245; Codul contravenţional al RM – art.32, 344).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Transparenţa decizională Proiectul a fost discutat în cadrul consultărilor organizate pe marginea proiectului Legii privind clauzele abuzive în contracte. Proiectul de lege a fost examinat şi acceptat în cadrul şedinţei grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprenzător. Considerăm că, prin organizarea amplelor dezbateri publice, principiul transparenţei decizionale a fost respectat.


4. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative, scopul proiectului constă în dezvoltarea cadrului legal în domeniul protecţiei consumatorului. Proiectul a fost elaborat urmare a necesităţii de a aduce în concordanţă prevederile legilor existente cu noile norme promovate de proiectul Legii privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.Fundamentarea proiectului

5. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


6. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Termenul de cooperare cu societatea civilă a fost respectat, proiectul nefiind încă supus dezbaterilor în plenul legislativului. Întrucît Parlamentul nu a procedat la examinarea proiectului înainte de termenul acordat pentru consultarea opiniei societății civile, organizațiile şi alţi subiecți interesați au avut posibilitatea să-și exprima opiniile asupra conținutului documentului.


7. Suficienţa argumentării. Ţinând cont de faptul că a fost propusă adoptarea Legii privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, considerăm justificată operarea modificărilor propuse de proiect.


8. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Nota informativă nu conţine referinţe la legislaţia comunitară, însă ţinând cont de faptul că proeictul îşi propune drept scop aducerea în concordanţă a legislaţiei în vigoare cu cerinţele prevăzute în proiectul de lege privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, care a fost elaborat ţinându-se cont de Directiva Consiliului 93/13/CEE din 05.04.1993, considerăm că, indirect, la elaborarea proiectului s-a ţinut cont de legislaţia comunitară.


9. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Nota informativă nu conţine fundamentarea economico-financiară, însă implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare.


10. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Proiectul nu a fost supus analizei impactului de reglementare.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


11. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


12. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


13. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


14. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


15. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


16. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

IV

i) încetarea şi/sau interzicerea utilizării practicilor comerciale incorecte.

Sintagma "practici comerciale incorecte" are un conţinut mult mai larg decât "clauze abuzive". Proiectul legii privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii prevede angajarea răspunderii civile pentru utilizarea unor astfel de clauze şi nu conţine referinţe la răspunderea contravenţională. Totodată, considerăm că angajarea răspunderii contravenţionale pentru includerea în contracte a clauzelor abuzive este justificată.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

se recomandă următorul conţinut: i) încetarea şi/sau interzicerea utilizării practicilor comerciale incorecte exprimate prin utilizarea clauzelor abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

Concluzii

În concluzie, menţionăm că promovarea proiectului este acceptabilă cu condiţia remedierii carenţelor şi elementelor de coruptibilitate, identificate în raportul de expertiză.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei