Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

06 Iunie 2011

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind achiziţiile publice – art.2; Legea privind finanţele publice locale; Legea privind organizarea administrativ – teritorială a RM – art.8, anexa nr.2, anexa nr.3; ş.a.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 1129 din 11 Mai 2011)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind achiziţiile publice – art.2; Legea privind finanţele publice locale; Legea privind organizarea administrativ – teritorială a RM – art.8, anexa nr.2, anexa nr.3; ş.a.).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului În conformitate cu nota informativă, prin prezentul proiect de Lege se propune operarea unor modificări la mai multe acte legislative, care vor asigura o activitate eficientă a autorităţilor publice locale, prin descentralizarea procesului de luare a deciziilor şi acordării unor facilităţi necesare pentru o dezvoltare social-economică mai rapidă şi eficientă. În acest sens se propune atribuirea statutului de municipiu oraşelor Cahul, Orhei, Ungheni, Soroca şi Edineţ; majorarea valorii contractelor pentru care este obligatoriu aplicarea prevederilor Legii achiziţiilor publice; atribuirea competenţei de schimbare a destinaţiei terenurilor agricole cu grad de fertilitate mai mic de 60% consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de ambele nivele; redistribuirea mijloacelor băneşti destinate compensării pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, precum şi din circuitul agricol, şi de atribuirea lor la alte categorii de terenuri, în cuantumul de 80% la bugetul unităţii administrativ-teritoriale unde este situat acest teren, şi 20% la bugetul de stat.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Proiectul legii a fost plasat pe site-ul Parlamentului, publicul avînd un termen suficient pentru a-l analiza şi a-şi expune opinia. Considerăm că în acest fel a fost respectat termenul de cooperare cu societatea civilă.


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente generale în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, însă poate fi observată lipsa unei analize a impactului social şi estimarea cheltuielilor ce pot surveni la realizarea prevederilor legii. Reieşind din importanţa şi consecinţele acestui proiect de lege, acesta urma să fie transmis spre avizare instituţiilor publice, Guvernului, societăţii civile pentru formularea recomandărilor, iar în final avizele, sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice şi rezultatele expertizelor, trebuiau să fie anexate la dosarul de însoţire a variantei finale a proiectului de act legislativ, aşa cum prevede art.23, alin.(2) lit.e) din Legea privind actele legislative.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. În nota informativa lipsesc referinte la legislatia comunitară şi alte standarde internaţionale. În acest sens menţionăm, că proiectul nu este în contradictie directă cu standardele internationale, dar nu s-a făcut referire şi nu este clar dacă acest proiect ar încălca unele acorduri sau principii internaţionale existente la moment.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

În acest sens notăm inexistenţa unei analize economico-financiare şi, respectiv, nu cunoaştem dacă realizarea prevederilor proiectului de lege necesită sau nu cheltuieli.
În esenţa sa, la aplicarea prevederilor acestui proiect de lege se vor face venit la bugetul unităţilor administrativ teritoriale, cît şi la bugetul de stat mijloacele băneşti provenite din schimbarea destinaţiei terenurilor agricole şi mijloacele băneşti destinate compensării pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, precum şi din circuitul agricol, şi de atribuire a lor la alte categorii de terenuri.
Însă, odată cu atribuirea statutului de municipiu oraşelor Cahul, Ungheni, Soroca, Orhei şi Edineţ, vor apărea cheltuieli financiare în legătură transferurile de la bugetul de stat la bugetele municipiilor şi transferurile de la bugetele municipiilor la bugetele locale.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.
Însă, prin acordarea competenţei de schimbare a destinaţiei terenurilor agricole cu grad de fertilitate mai mic de 60% consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de ambele nivele, ar putea creşte probabilitatea promovării unor interese/beneficii de grup sau individuale. Dacă actualmente schimbarea destinaţiei terenurilor ţine de Guvern, în aşa mod se acordă o protecţie sporită contra eventualelor schimbări arbitrare, atunci prin acordarea acestor atribuţii autorităţilor publice locale, există pericolul schimbării destinaţiei terenurilor conform unor interese particulare sau de grup.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public. Totuşi, trebuie să se ţină cont de faptul, că odată ce există pericolul schimbării destinaţiei terenurilor conform unor interese particulare sau de grup în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, ar putea fi prejudiciat interesul public, fiind diminuat fondul agricol pentru sporirea terenurilor destinate construcţiilor.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul de lege atrage după sine modificarea Hotărîrii Guvernului Nr. 1451 din 24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul stabileşte unele atribuţii pentru autorităţile publice, precum şi posibile proceduri administrative noi. În acest sens menţionăm, că se acordă competenţa de schimbare a destinaţiei terenurilor agricole cu grad de fertilitate mai mic de 60% consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de ambele nivele, ceea ce implică şi proceduri administrative noi pentru autorităţile publice locale. Plus la aceasta, prin acordarea statutului de municipiu mai multor oraşe, vor spori atribuţiile autorităţilor publice din aceste localităţi, în mod special cele ce ţin de buget, venituri, cheltuieli, transferuri.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

art.III, p.2

La anexa nr.2, după compartimentul Bender se introduc următoarele compartimente: ”Municipiul Cahul Total Localităţi 1 Inclusiv: municipii 1 sate (comune) 0 localităţi din componenţa satelor (comunelor) 0 Municipiul Cahul

În conformitate cu Anexa nr.3 „Raioanele şi unităţile administrativ-teritoriale din componenţa lor” la Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, în componenţa oraşului Cahul intră şi sat. Cotihana.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Este necesar de a insera în proiect în cadrul mun. Cahul şi s.Cotihana.

2

Art. VI

Guvernul în termen de 3 luni: - va veni la Parlament cu propunerile de modificare a actelor legislative în conformitate cu prezenta lege;

Este o formulare ambiguă ce diferă de formulările deja statuate în legislaţia Republicii Moldova.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Deficienţă de redactare

Propunem expunerea propoziţiei într-o nouă redacţie după cum urmează: "va prezenta Parlamentului propuneri referitoare la aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege;"

Concluzii

În rezultatul analizei proiectului de lege, menţionăm că acesta este unul benefic pentru Republica Moldova, deoarece are menirea de a descentraliza procesul de luare a deciziilor de către autorităţile publice locale şi acordarea unor facilităţi necesare pentru o dezvoltare social-economică mai rapidă şi eficientă.

Însă, considerăm că aceste măsuri trebuie să fie adoptate doar după o analiză detaliată şi aprofundată a situaţiei la momentul actual, neadmiţînd careva derogări de la legislaţie sau promovări ale unor interese/beneficii particulare. Totodată, remarcăm existenţa în proiect a unor lacune şi prevederi care au un pericol de coruptibilitate. Printre acestea putem remarca:
- lipsa unei analize a impactului social, pentru a explica necesitatea adoptării legii, avantajele şi dezavantajele ei;
- lipsa unei fundamentări economico-financiare a proiectului, pentru a estima dacă vor fi sau nu cheltuieli la realizarea prevederilor legii;
- reglementarea ambiguă a procedurilor administrative noi acordate autorităţilor publice locale;
- există pericolul schimbării destinaţiei terenurilor conform unor interese particulare sau de grup, în rezultatutul acordării acestor atribuţii autorităţilor publice locale.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei