Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

06 Februarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modifcarea Legii cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo -Business-Chişinău"

(înregistrat în Parlament cu numărul 4982 din 28 Decembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modifcarea Legii cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo -Business-Chişinău".Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului potrivit notei informative este reflectat după cum urmează: "La 03.11.1995, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”. Prin această lege, Zonei Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău” i-a fost transmis un teren cu suprafaţa de 33,4748 ha, proprietate de stat, care s-a aflat în folosinţa S.A. „Tracom”, situat în sectorul Buiucani, str.Columna, nr.170.
Din momentul creării Zonei şi pînă în prezent, pe teritoriul care s-a aflat în folosinţa S.A. „Tracom” nu s-a desfăşurat nici o activitate ce ar cădea sub incidenţa legislaţiei cu privire la Zonele Antreprenoriatului Liber. Luând în consideraţie că:
1. Imobilul se află în proprietate privată a patru agenţi economici, a căror activitate statutară nu poate fi desfăşurată pe teritoriul Zonei Antreprenoriatului Liber;
2. Imobilul este amplasat la hotarul teritoriului destinat activităţii pentru Zonei Antreprenoriatului Liber «Expo-Business-Chişinău»;
3. Imobilul are adresă juridică distinctă (Mihai Viteazul 11), alta decât cea a Zonei Antreprenoriatului Liber «Expo-Business-Chişinău» (Columna 170);
4. Proprietarii nu sunt rezidenţi ai Zonei Antreprenoriatului Liber «Expo-Business-Chişinău» şi nu îşi propun pentru viitor să devină rezidenţi ai acestei zone, precum şi a faptului că genurile de activitate a Proprietarilor nu corespund genurilor de activitate necesare pentru a deveni rezidenţi a zonei antreprenoriatului liber;
considerăm oportun a iniţia procedura în vederea modificării teritoriului Zonei Antreprenoriatului Liber «Expo-Business-Chişinău» în privinţa excluderii teritoriului pe care este amplasat Imobilul din cadrul teritoriul transmis în folosinţă acestei zone".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Elaborarea legii nu a fost precedată de investigaţiile ştiinţifice cerute de art. 13 alin.(3) Legea privind actele legislative. Consideraţiile incluse în nota informativă sînt generale şi nu corespund rigorilor legii.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul legii analizate instituie o reglementare care ar putea ridica probleme în sfera coruptibilităţii, avînd în vedere că modificarea regimului juridic funciar ar putea promova interesele individuale ori de grup.În acest context, trebuie de menţionat, că nota informativă nu se referă la soarta ulterioară a terenului dat, ridicînd un şir de întrebări la acest compartiment.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Considerăm oportun de a propune completarea art. 1 alin. (3) a legii după cum urmează: "În cazul modificării hotarelor şi configuraţiei zonei libere, dreptul de folosinţa asupra terenului exclus este transmis Primăriei municipiului Chişinău, destinaţia ulterioară a acestui fiind una publică".
Opinăm că această completare va contribui într-o anumită măsură la minimalizarea gradului de coruptibilitate a modificării propuse de proiect.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei