Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

03 Iunie 2011

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru completarea art.19 alin.(1) din Legea nr.1227-XIII din 27.06.1997 cu privire la publicitate

(înregistrat în Parlament cu numărul 960 din 14 Aprilie 2011)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea art.19 alin.(1) din Legea nr.1227-XIII din 27.06.1997 cu privire la publicitate .Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative ce însoţeşte proiectul actului normativ expertizat, scopul modificărilor propuse este instituirea unui mecanism mai eficient de luptă cu fenomenul consumului excesiv de băuturi alcoolice tari, precum şi instituirea de condiţii de promovare a vinurilor calitative produse de către producătorii autohtoni.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Termenul de cooperare cu societatea civilă a fost respectat. Întrucît Parlamentul nu a procedat la examinarea proiectului înainte de termenul acordat pentru consultarea opiniei societății civile, organizațiile şi alţi subiecți interesați au posibilitatea de a-și exprima opiniile asupra conținutului documentului.


6. Suficienţa argumentării. Argumentarea conţinută în nota informativă este formulată de o manieră generală referindu-se la importanţa modificărilor propuse. Susţinem ideea că o asemenea modificare ar putea contribui la micşorarea vînzărilor de produse alcoolice tari, însă aceste măsuri par a fi insuficiente. Unul din neajunsurile identificate este nestabilirea unor sancţiuni pentru încălcarea condiţiilor şi interdicţiilor stabilite prin proiectul legii.

Nota informativă nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice, economice şi financiare. Considerăm că în acest fel se încalcă dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 780/2001. Lipsa argumentării juridice detaliate privind implementarea proiectului nu poate fi explicată, deoarece se propune un proiect de lege care, în procesul de realizare, va genera unele probleme procedurale de aplicare a prevederilor sale şi, prin urmare, trebuia indicată procedura de verificare a actelor de identitate şi care sunt aceste acte (buletin, paşaport, permis de conducere etc.).

Nota informativă ce însoţeşte proiectul actului legislativ supus expertizei nu conţine informaţii cu referire la efectuarea analizei a impactului de reglementare. Menţionăm că proiectul de lege trebuia să fie supus analizei impactului de reglementare, aşa cum este prevăzut de cerinţele normelor art. 20 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, art. 4 şi art.13 din Legea nr.235-XVI din 20.07.2006 privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, precum şi a Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1230 din 24.10.2006. Lipsa analizei impactului de reglementare, nu poate fi explicată, deoarece se propune un proiect ce va modifica reglementarea activităţii de întreprinzător, prin urmare, analiza de impact al acestuia asupra asigurării respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului este obligatorie.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Contrar prevederilor lit. c) din articolul 20 al Legii 780/2001 privind actele legislative, nota informativă nu include referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare.


8. Fundamentarea economico-financiară. Contrar prevederilor lit.d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative şi art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, nota informativă nu conţine informaţii privind fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public. Cu toate acestea, trebuie să remarcăm, că proiectul ar putea afecta activitatea mai multor subiecţi de drept în special al agenţiilor de publicitate, a agenţilor economici ce activează în domeniul dat, instituţiile radio şi tv etc.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzie, menţionăm că proiectul supus expertizei poate fi aprobat de către Parlament, cu condiţia eliminării deficienţelor semnalate în prezentul raport de expertiză şi anume:
- expunerea unei justificări mai detaliate a necesităţii promovării proiectului şi efectuarea unei analize de impact a proiectului;
- stabilirea unor sancţiuni pentru încălcarea condiţiilor şi interdicţiilor stabilite prin proiectul legii.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei