Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

19 Mai 2011

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1123-XII din 30.07.1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova

(înregistrat în Parlament cu numărul 998 din 19 Aprilie 2011)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1123-XII din 30.07.1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului În conformitate cu nota informativă, proiectul de lege are ca scop lichidarea unor discrepanţe depistate, precum şi actualizarea unor prevederi ale Legii cu privire la distincţiile de stat. Autorii propun stabilirea distincţiilor de stat, care pot fi conferite post-mortem, stabilirea unui termen de 4 ani pentru conferirea ulterioară a distincţiilor, stabilirea termenelor pentru examinarea dosarelor depuse şi informarea instituţiilor unde activează persoanele propuse pentru decernarea distincţiilor.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Proiectul legii a fost plasat pe site-ul Parlamentului, publicul avînd un termen suficient pentru a-l analiza şi a-şi expune opinia. Considerăm că în acest fel a fost respectat termenul de cooperare cu societatea civilă.


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente generale în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, însă se poate de observat lipsa unei analize a impactului social şi estimarea cheltuielilor ce pot surveni la realizarea prevederilor legii.
Adiţional, trebuie să menţionăm, că autorul proiectului de lege nu face nici o referire la existenţa pe rol în Parlament a unui alt proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova. În acest sens, remarcăm pe pagina web a Parlamentului proiectul de lege cu nr.474 din 2011, aflat la etapa de examinare în Parlament şi care conţine prevederi asemănătoare, unele chiar identice cu proiectul nr.998 din 2011 supus expertizării. În conformitate cu prevederile art.56 alin.(5) din Regulamentul Parlamentului, dacă sînt înregistrate mai multe proiecte de acte legislative ce vizează modificarea şi/sau completarea mai multor articole din acelaşi act legislativ, la propunerea comisiei sesizate în fond, acestea pot fi comasate, pentru examinare în lectura a doua, într-un singur proiect.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.
Proiectul legii supus expertizei nu necesită o analiză privitor la compatibilitatea sa cu standardele comunitare şi internaţionale.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului,în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.
În esenţa sa acest proiect de lege nu necesită cheltuieli financiare, însă este necesar de a remarca inexistenţa unei analize economico-financiare şi respectiv nu cunoaştem dacă realizarea prevederilor proiectului de lege necesită sau nu cheltuieli.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei. Însă, proiectul de lege atrage după sine modificarea Decretului Preşedintelui nr.178 din 08.08.1992 cu privire la aprobarea Regulamentului despre modul de propunere pentru decorarea cu distincţii de stat ale Republicii Moldova şi de înmînare a acestor distincţii. În cazul în care Parlamentul va adopta acest proiect de lege, urmează de inserat în Regulament prevederile ce se referă la distincţiile de stat ce pot fi conferite post-mortem, perioada de 4 ani care trebuie să treacă pentru oferirea unei noi distincţii, termenul de 30 de zile de examinare a dosarelor depuse şi termenul de 5 zile pentru informarea instituţiilor unde activează persoanele propuse pentru decernarea distincţiilor.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt, în principiu, suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul stabileşte unele atribuţii pentru autorităţile publice, precum şi posibile proceduri administrative noi. Obiecţiile şi recomandările concrete privitor la acest subiect sînt incluse în analiza detaliată a prevederilor proiectului în punctul 14 al prezentului raport de expertiză.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

art.I, pct.1.

Articolul 4 se completează cu o nouă propoziţie cu următorul conţinut: ,, Ordinele şi medaliile care se conferă post-mortem sînt: Ordinul Republicii; Ordinul Ştefan cel Mare; Ordinul Credinţă Patriei, clasele I,II şi III; Ordinul Gloria Muncii; Medalia Meritul Civic, Medalia Mihai Eminescu; Medalia Nicolae Testemiţanu”.

Conform art.4 din Legea cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, distincţiile de stat pot fi conferite persoanelor fizice de asemenea post-mortem. Articolul 1 din legea nominalizată stabileşte expres distincţiile de stat ale Republicii Moldova şi anume: ordinele, medaliile, inclusiv jubiliare, şi titlurile onorifice. Astfel, remarcăm că în completările propuse în proiect nu sînt incluse titlurile onorifice, care la fel sînt distincţii de stat şi pot fi acordate post-mortem.

Plus la aceasta, nu este clar de ce în categoria distincţiilor de stat, ce pot fi acordate post-mortem, nu sînt incluse toate ordinele, medaliile, titlurile onorifice, fiind incluse selectiv doar unele dintre acestea.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului

Propunem includerea tuturor distincţiilor de stat, care sînt reglementate şi enumerate în Legea cu privire la distincţiile de stat.

2

art.I, pct.2

După articolul 5 textul se completează cu noi articole 5/1 şi 5/2 cu următorul conţinut: ,,Articolul 5/2. Demersurile cu privire la decorare se examinează de organul respectiv (conform Regulamentului despre modul de propunere pentru decorare cu distincţii de stat ale Republicii Moldova şi de înmânare a acestor distincţii), în termen de 30 de zile.

..."

Nu este clar ce are în vedere autorul prin organul respectiv, deoarece în conformitate cu Legea cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova şi Regulamentul nominalizat, la procedura de decorare cu distincţii de stat participă mai multe organe. Conform p.1 din Regulament, propunerile pentru decorarea cu distincţii de stat se fac nemijlocit Secretaruatului Preşedintelui Republicii Moldova. Totodată, pct.9 stabileşte, că demersurile privind decorarea cu destincţii de stat (alte documente cu propuneri ce argumentază decorarea), fişele de decorare colectivele de muncă le expediază pentru coorodonare primăriei oraşului sau comitetului executiv raional, după care se restituie colectivelor de muncă. Apoi colectivele de muncă expediază demersurile cu privire la decorare potrivit subordonării ministerilor, departamentelor, organelor republicane ale organizaţiilor obşteşti, uniunilor de creaţie, care examinează de comun acord cu comitetele sindicale republicane respective materialele primite, elaborează propuneri privind decorarea şi, după coordonarea cu comisia permanentă respectivă a Parlamentului Republicii Moldova, le prezintă Secretariatului Preşedintelui Republicii Moldova. Reieşind din prevederile acestor norme, rezumăm necesitatea de a indica clar ce organ trebuie să examineze demersurile în termen de 30 de zile.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Nedeterminarea AP responsabile/subiectului la care se referă prevederea
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Sîntem de părerea că aceste prevederi urmează a fi revăzute de autor pentru a fi îmbunătăţite şi formulate corect, luînd în consideraţie şi obiecţiile de mai sus.

3

art.I, pct.2

După articolul 5 textul se completează cu noi articole 5/1 şi 5/2 cu următorul conţinut: ,, ... Decizia se aduce la cunoştinţă colectivului de muncă, în care activează persoana propusă pentru decorare, în termen de 5 zile ... "

Nu este indicat cine va fi responsabil de comunicarea deciziei colectivului de muncă. Din prevederile cuprinse în proiect reiese că această decizie trebuie comunicată de organul care emite această decizie. Însă, în conformitate cu Legea şi Regulamentul nominalizat, distincţiile de stat se acordă prin Decretul Preşedintelui, care este publicat în Monitorul Oficial, fiind astfel adus la cunoştinţa tuturor cetăţenilor. Plus la aceasta, conform pct.12 din Regulament, înmînarea decoraţiilor de stat trebuie să se efectueze timp de o lună din ziua primirii de către organul, căruia i s-a încredinţat efectuarea înmînării decoraţiilor, Decretul Preşedintelui Republicii Moldova cu privire la decorare sau extrasul din el.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Nedeterminarea AP responsabile/subiectului la care se referă prevederea

Este necesar de a preciza organul responsabil de comunicarea deciziei colectivului de muncă şi coordonarea termenelor cu cele stabilite în Regulament.

Concluzii

În rezultatul analizei proiectului de lege, menţionăm că acesta este unul benefic şi oportun pentru Republica Moldova, deoarece are menirea de a îmbunătăţi mecanismul de acordare a distincţiilor de stat persoanelor fizice, în semn de recunoştinţă şi apreciere a meritelor lor. Totodată, remarcăm existenţa în proiect a unor lacune şi prevederi care au un pericol de coruptibilitate. Printre acestea putem remarca:
- lipsa unei analize a impactului social;
- lipsa unei fundamentări economico-financiare a proiectului;
- reglementarea ambiguă a procedurilor administrative pe care le gestionează autorităţile publice;
- omisiunea autorului de a indica expres autoritatea publică vizată de norma legală.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei