Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

22 Aprilie 2011

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea taxei de stat, Codul civil, Codul de procedură penală, Codul de executare)

(înregistrat în Parlament cu numărul 774 din 24 Martie 2011)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea taxei de stat, Codul civil, Codul de procedură penală, Codul de executare)
.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative, proiectul de lege oferă un remediu intern pentru apărarea dreptului la un proces echitabil (art.6 al Convenţiei), menit să ridice standardele în acest domeniul, raliindu-le la nivelul celor europene, să servească drept instrument în efectuarea unei justiţii prompte şi efective de către instanţele judecătoreşti naţionale şi, de asemenea, ar putea constitui o premisă pentru realizarea obiectivului diminuării numărului de cereri ale cetăţenilor depuse împotriva Moldovei la CEDO, graţie beneficierii de un remediu efectiv la nivel naţional. La fel, proiectul prevede ordinea de realizare a dreptului oricărei persoane fizice sau juridice la obţinerea unei compensaţii pentru încălcarea dreptului la judecarea cauzei în termen rezonabil sau la executarea hotărîrii în termen rezonabil.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Ţinînd cont de faptul că nota informativă este plasată pe pagina web a Ministerului Justiţiei, considerăm că indirect a fost respectat principiul transparenţei procesului legislativ.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Termenul de cooperare cu societatea civilă a fost respectat, proiectul nefiind încă supus dezbaterilor în plenul Parlamentului.


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă conţine un şir de argumente în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului. Totodată, argumentarea necesităţii promovării modificărilor propuse se bazează doar pe art.6.1 al CEDO. Nota informativă nu conţine o analiză amplă a dosarelor instrumentate de CEDO în care R Moldova a fost condamnată pentru violarea art.6.1 al Convenţiei. La fel, lipseşte analiza statistică cât priveşte termenele de examinare a dosarelor de către instanţele naţionale sau termenele de executare a hotărârilor judecătoreşti în Republica Moldova.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota informativă şi proiectul legii nu conţin referinţe la acquis-ul comunitar şi standarde internaţionale relevante domeniului respectiv.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Nota informativă nu conţine referinţe la o eventuală evaluare financiară a costurilor proiectului.


9. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Proiectul nu a fost supus analizei impactului de reglementare, deşi aceasta ar fi fost necesară, ţinînd cont de faptul că unele prevederi ale proiectului ar putea avea impact asupra mediului de afaceri.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect nu sînt suficient de clare şi concise.


14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


15. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

III

"(5) În situaţia în care la judecarea unei cauze concrete...

"(6)....respinge cererea respectivă...

Din conţinutul articolului rezultă că existe şi cauze neconcrete. Din conţinutul alin. (5) putem face concluzia că cererea adresată instanţei ar putea fi numită "cerere de accelerare a procedurii de judecare"

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă excluderea cuvântului "concrete". Aceiaşi este recomandarea pentru modificările prupuse la art. 259 alin.2
Se recomandă de a substitui cuvântul "respectivă" cu sintagma "de accelerare a judecării procesului"

2

IV p.1

1. litera e) se completează cu cuvintele "în termen rezonabil şi compensarea prejudiciului cauzat în urma încălcării acestuia"

Din punct de vedere lingvistic nu este corectă expresia "termen încălcat"

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

se recomandă înlocuirea cuvântului "încălcării" cu cuvântul "nerespectării".
Aeiaşi recomndare şi pentru Art. IV p.1lit. (f),Art.IV p.3 lit (p) şi (r)

Concluzii

Atât codul de procedură civilă cât şi codul de procedură penală trebuie să conţină norme care ar interpretea noţiunea "termeni rezonabili", cu specificarea criteriilor de stabilire a acestora, cum ar fi: complexitatea cauzei, comportamentul părţilor şi cel al autorităţilor competente.

În materie civilă, trebuie să se ţină cont că termenul rezonabil în cadrul unei proceduri civile (de exemplu - procedura contenciosului administrativ) în majoritatea cazurilor cuprinde şi proceduri administartive preliminare, cum ar fi necesitatea respectării procedurii prealabile (art.14 al legii Contenciosului administrativ). la fel trebuie să se ţină cont că procedura civilă se extinde şi asupra executării hotărârilor judecătoreşti. În R Moldova deseori termenul rezonabil nu este respectat pe motiv că expertizele dispuse în cadrul unui proces durează extrem de mult. Astfel, trebuie să se ţină cont că expertul îşi desfăşoară activitatea sub controlul instanţei de judecată.

În materie penală urmează de specificat că necesitatea judecării cauzei într-un termen rezonabil se referă atât la faza de judecată cât şi la faza de urmările penală.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei