Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

15 Aprilie 2011

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16.03.2007 (art. 20)

(înregistrat în Parlament cu numărul 692 din 15 Martie 2011)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16.03.2007 (art. 20).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului În nota de fundamentare se menţionează expres că elaborarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16.03.2007 este condiţionată de necesitatea simplificării procedurii de obţinere a Certificatului de calificare al auditorului. Prin urmare, se propune ca persoanele care au fost angajate anterior în calitate de funcţionari publici sau de demnitari de stat să nu fie obligate de a efectua stagiere în acest domeniu pe motiv că persoanele respective, activînd ca funcţionari fiscali, revizori, controlori, deja deţin o pregătire pe dimensiunea controlului, analizei economico-financiare şi auditului.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Suficienţa argumentării. În nota de fundamentare se încearcă justificarea modificărilor propuse, fiind explicat contextul modificării şi necesitatea acestor modificări. În acelaşi timp, autorul proiectului nu oferă argumente valabile pentru iniţierea acestei modificări: cîte persoane au solicitat obţinerea calităţii de auditor? cîte din aceste persoane au calitatea de funcţionar public sau demnitar de stat? care sînt dificultăţile întîmpinate de aceste persoane pentru efectuarea stagiilor: va afecta stagiul calificarea lor profesională sau diminuiază calitatea şi statutul lor etc.


6. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Nota informativă nu conţine referinţe privind legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale, deşi în materie de audit există un şir de standarde elaborate la nivelul Uniunii Europene.


7. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Proiectul legii supus expertizei nu presupune cheltuieli financiare.


8. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Proiectul de lege nu a fost supus analizei impactului de reglementare, aşa cum este prevăzut de art. 20 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative. Considerăm că implementarea proiectului ar putea avea anumite consecinţe pentru mediul de afaceri, în cazul dacă unii funcţionari publici care au activat în domenii altele decît domeniile financiar, fiscal sau juridic, ar putea accede în funcţiile de auditori, fără stagii practice, fapt, care eventual poate să diminueze nivelul profesional al acestora şi implicit să afecteze corectitudinea verificării (auditării) mediului de afaceri.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese de grup sau individuale, necorelate interesului public general.

Eventualul pericol al proiectului rezidă în "legalizarea" realizării prioritare a unor interese individuale sau de grup, în pofida şi în detrimentul intereselor altor subiecţi de drept. Astfel, potrivit proiectului, vor fi favorizate unele categorii de persoane (persoane angajate anterior în calitate de funcţionari publici sau demnitarii de stat), acestea fiind scutite de obligativitatea efectuării activităţii de audit, în calitate de stagiar, sub îndrumarea unui auditor.

Promovarea acestor prevederi poate fi interpretată ca o modalitate de discriminare a altor subiecţi de drept aflaţi într-o situaţie juridică similară.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) celorlalte categorii de persoane care doresc să obţină Certificatul de calificare al auditorului, altele decît cele indicate în proiectul legii (persoane angajate anterior în calitate de funcţionari publici sau demnitarii de stat) prin aplicarea unui tratament inechitabil la selectarea candidaţilor pentru susţinerea examenului de calificare. Astfel, ex-funcţionarii publici sau ex-demnitarii de stat care vor dori sa obţină Certificatul de calificare al auditorului vor fi favorizaţi în obţinerea acestuia fără vreun just temei.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.

Totuşi, acestea stabilesc derogări neîntemeiate de la regula stabilită, în lipsa unor motive argumentate a necesităţii introducerii excepţiilor. Pericolul coruptibilităţii constă în crearea "unei portiţe" pentru persoanele angajate anterior în calitate de funcţionari publici sau demnitarii de stat de a evita stagierea în activitatea de audit sub conducerea şi îndrumarea unui auditor calificat care ar oferi garanţii suficiente în desfăşurarea perioadei de pregătire practică.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect corespund art. 19 din Legea 780/2001 privind actele legislative, fiind suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Articol unic

„Stagierea în activitatea de audit nu este obligatorie pentru persoanele care au fost angajate ca funcţionari publici sau demnitari de stat”.

Anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, precum şi art.2 şi Anexa la Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi la statutul funcţionarului public stabilesc exhaustiv persoanele care cad sub incidenţa acestora. Astfel, nu toţi funcţionarii publici şi nu toţi demnitarii de stat au tangenţe cu activitatea de auditor. Mai mult, sunt favorizate doar aceste categorii de persoane, fiind discriminate celelalte persoane, aflate într-o situaţie juridică similară.

Coruptibilitate
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Reglementarea clara a categoriilor de funcţionari publici şi demnitari de stat pasibili exceptării de la efectuarea stagiului în activitatea de audit.

Concluzii

În concluzia prezentului raport de expertiză menţionăm următoarele:

- necesitatea elaborării proiectului de Lege este justificată de raţionamentul simplificării procedurii de obţinere a Certificatului de calificare al auditorului;
- proiectul legii stabileşte derogări de la regula generală stabilită şi favorizează o anumită categorie de subiecţi de drept, fiind discriminaţi ceilalţi subiecţi de drept aflaţi într-o situaţie juridică similară;
- formularea ambiguă şi derogările neîntemeiate admite interpretări defectuoase şi comiterea unor eventuale abuzuri la aplicarea prevederilor legii.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei