Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

15 Ianuarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii contabilităţii

(înregistrat în Parlament cu numărul 4884 din 21 Decembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii contabilităţii.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Finanţelor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce nu corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. În opinia noastră proiectul Legii nu se referă la categoria legilor organice, în cazul în care domeniul reglementat de proiect nu este inclus în lista prevăzută expres la alineatul (3) articolul 72 din Constituţie, precum şi nu este prevăzut în lista domeniilor stabilite de alin. (3) art.9 din Legea privind actele legislative, nr. 780-XV din 27.12.2001, care, în esenţă, reprezintă o dezvoltare a normelor constituţionale, specificate mai sus.

Considerăm că legea respectivă trebuie să fie calificată drept o lege ordinară, în corespundere cu prevederile alineatului (4) al articolului 72 din Legea Supremă.


3. Scopul promovării proiectului potrivit articolului 1 din proiect "Prezenta lege are drept scop stabilirea cadrului juridic, a cerinţelor unice şi a mecanismului de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Fundamentarea proiectului de act legislativ nu a fost efectuată în conformitate cu articolul 20 al Legii nr. 780/2001 sau cel puţin nota informativă la proiect nu a fost publicată pe pagina web al Parlamentului Republicii Moldova. Astfel, lipsesc detalii referitor la efectul social, economic şi de altă natură, precum şi lipseşte fundamentarea economico-financiară, în cazul în care realizarea noilor reglementări va necesita cheltuieli financiare şi de altă natură.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

În privinţa corespunderii proiectului de act legislativ cerinţelor Legii nr.780/2001 art.13(3) - întemeierea soluţiilor actului legislativ pe prevederile legislaţiei comunitare şi art.17(3) - studierea legislaţiei comunitare şi elaborarea propunerilor de asigurare a compatibilităţii proiectului de act legislativ cu legislaţia comunitară, menţionăm că, în linii mari, proiectul legii corespunde rigorilor comunitare în sfera, contabilităţii în special, în ceea ce priveşte principiile de raportare financiară internaţională, care se preconizează a fi implementate.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Din analiza proiectului se remarcă o interacţiune complexă a proiectului cu alte acte normative. Ne referim la modul de organizare a persoanelor juridice, activitatea de întreprinzător care o pot desfăşura persoanele fizice (vezi art. 26 din Codul civil), aspectele de intrare în vigoare a actelor legislative şi normative etc. De menţionat, că proiectul propus are multiple norme extensive, de trimitere, de blanchetă şi chiar contradicţii cu alte acte legislative(a se vedea p.13 al prezentului raport de expertiză), dificultăţi care diminuează conţinutul valoros al legii. În acest context, multitudinea de trimiteri are un conţinut justificat de o eventuală coruptibilitate şi subminează valoarea proiectului Legii contabilităţii.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect nu sînt suficient de clare şi concise, exprimările nu întrunesc rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie. Lipsa coerenţei dintre prevederile proiectului actului legislativ se remarcă în multe cazuri (a se vedea p. 13 din prezentul raport de expertiză).


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul propune înfiinţarea unui Consiliu consultativ ce se constituie pe lîngă Ministerul Finanţelor. Nu este clar statutul juridic al acestui consiliu, din ce surse financiare se va efectua finanţarea acestui consiliu.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. 3 alin. (1)

entitate de interes public – entitate care are o importanţă semnificativă pentru public, datorită domeniului (tipului) de activitate, mărimii sau numărului de angajaţi, clienţi şi reprezintă o instituţie financiară, un fond de investiţii, o companie de asigurări, un fond nestatal de pensii, o societate pe acţiuni care se cotează la bursa de valori a Republicii Moldova, precum şi alte entităţi care deţin o poziţie dominantă pe piaţă, depăşind limitele a două din următoarele trei criterii pentru ultimele două perioade consecutive de gestiune precedentă:

1) totalul veniturilor – 120 mil. lei;

2) totalul bilanţului contabil – 60 mil. lei;

3) numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune – 500 de persoane;

entitate cu răspundere limitată – entitate al cărei capital social este divizat în părţi sociale, acţiuni, conform actului de constituire şi ale cărei obligaţii sînt garantate cu activele nete ale entităţii;

entitate cu răspundere nelimitată – entitate ai cărei membru (-i) desfăşoară activitate, în conformitate cu actul de constituire în numele entităţii şi răspunde pentru obligaţiile ce-i revin cu toate bunurile sale, cu excepţia bunurilor care, conform legislaţiei, nu pot fi urmărite;

fapt economic – tranzacţie, operaţiune, eveniment care au modificat sau pot modifica activele, drepturile şi datoriile entităţii, consumurile, cheltuielile, veniturile, rezultatele financiare;

Referindu-ne la fondul problemei remarcăm unele concepte ce sunt în contradicţie cu normele Codului civil al Republicii Moldova, în special art. 3 alin.(1) ale proiectului care instituie noţiunile de: "entitate de interes public", "entitate cu răspundere limitată", "entitate cu răspundere nelimitată" şi introducerea conceptului de "fapt economic".

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Considerăm, că primele trei noţiuni trebuie racordate la conceptele fundamentale ale Codului civil (a se vedea art. 55-194 Cod civil).

În ceea ce priveşte noţiunea de "fapt economic", conceptul prezentat extinde "faptul" asupra "actului". Din acest considerent, ar fi necesar de delimitat "actele juridico-economice", "operaţiunile juridico-economice" şi "faptele juridico-economice". Astfel, menţionăm că:

a) prin acte înţelegem manifestarea de voinţă ce produce efecte juridice;

b) operaţiunile se deosebesc de acte prin faptul că nu produc prin ele însele efecte juridice şi în consecinţă sînt denumite operaţiuni material-tehnice;

c) faptele juridice sunt împrejurările de care legiuitorul leagă apariţia, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice.

Prin urmare, considerăm inutil de a include conceptul de "fapt economic", regimul juridic al conceptelor prezentate mai sus, fiind deja concretizate.

2

Art. 3 alin.(2)

(2) Noţiunile utilizate în prezenta lege şi nespecificate la art. 3 alin. (1) al prezentei legi sînt definite în standardele de contabilitate, precum şi în alte acte normative adoptate în conformitate cu prezenta lege.

Art. 3 alin.(2) din proiect are un caracter de trimitere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

În acest caz se recomandă excluderea alineatului (2) din proiectul dat, acesta neavînd un conţinut normativ, în cazul în care nu se concretizează actele normative la care face trimitere.

3

Art. 4 alin.(5)

formula "şi ale altor acte normative"

Formula "şi ale altor acte normative" - are un caracter de trimitere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Se propune de a exclude aceste cuvinte din contextul alineatului dat (a se vedea obiecţia de la art.3)

4

Art. 5 alin. (4)

(4) Ajustarea datelor contabile şi a informaţiei din rapoartele financiare pentru determinarea venitului impozabil reprezintă obiectul Codului fiscal.

Art. 5 alin. (4) din proiect are un caracter de trimitere implicită.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Se propune excluderea alineatului (5) din proiectul dat, acesta neavînd un conţinut normativ.

5

art.6

Articolul 6. Concepte de bază şi caracteristici calitative

Considerăm că art.6 din proiect are un caracter declarativ, iar conceptele nu sunt explicate, fiind doar declarate formal.

Alte riscuri
Normă inutilă

Se propune excluderea acestui articol din proiectul legii date.

6

art. 7

Articolul 7. Obligativitatea ţinerii contabilităţii

Considerăm art. 7 din proiect inutil şi declarativ. Toate cele menţionate în acest articol sunt expuse în art. 4 din proiect.

Alte riscuri
Normă inutilă

Propunem excluderea acestui articol din proiect.

7

art. 8 alin. (2) , art.19 alin.(10) şi (14)

cuvintele "faptelor economice"

A se vedea punctul 1 din Raport

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Considerăm necesar de a substitui cuvintele "faptelor economice" cu "actelor şi operaţiunilor economice".

8

art. 10 lit. a) şi art. 11 alin. (4),

"Comisia Naţională a Pieţei Financiare"

În art. 10 lit. "a" şi art. 11 alin. (4), "Comisia Naţională a Pieţei Financiare" este menţionat ca o autoritate statală. Actualmente aşa autoritate statală nu există.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Considerăm necesar de precizat statutul acestei structuri.

9

Art. 10 lit. a)

"şi alte organe autorizate prin lege"

formula "şi alte organe autorizate prin lege" - are un caracter de trimitere.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

În acest context se propune de a exclude aceste cuvinte din articolului dat. În cazul în care se va insista asupra păstrării formulei respective, considerăm necesar ca aceste organe să fie specificate concret, deoarece formula din proiect lasă loc pentru interpretări abuzive, iar în calitate de "alte organe" ar putea evolua orice autoritate legal constituită, acest fapt producînd eventuale consecinţe cu un grad sporit de coruptibilitate.

10

art. 11 alin. (1) lit. b)

b) este responsabil de actualizarea oportună a S.I.R.F. şi de publicarea lor în limbile de stat şi rusă. Standardele şi interpretările, care devin efective odată cu intrarea în vigoare a legii, urmează a fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasate pe pagina oficială a Guvernului în reţeaua Internet, în termen de un an după intrarea în vigoare a prezentei legi. Această responsabilitate se menţine, de asemenea, şi cu referinţă la standardele noi sau actualizate după intrarea în vigoare a prezentei legi;

Considerăm că art. 11 alin. (1) lit. b) din proiect ţine de obiectul reglementării altor acte legislative, cum ar fi de exemplu: Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale nr.173-XIII din 06.07.1994, (M.O. nr.1 din 12.08.1994). Această normă intră în contradicţie atît cu art.13 din Constituţia Republicii Moldova, cît şi cu Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale nr.173-XIII din 06.07.1994.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

În acest sens, se propune excluderea lit. "b" din alin.(1) al art. 11 din proiect.

11

Art. 11 alin. (2) lit. a) subpunctul 4)

4) codul privind conduita profesională;

Considerăm că elaborarea acestui cod este necesar de a fi efectuată de asociaţia contabililor (în contextul art. 12 din proiect) şi nu de Ministerul Finanţelor.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Considerăm necesar de a substitui sintagma evidenţiată prin următoarea formulare "codul deontologic al contabilului". Totodată, considerăm că elaborarea acestui cod este necesar de a fi efectuată de asociaţia contabililor (în contextul art. 12 din proiect) şi nu de Ministerul Finanţelor.

12

Art. 11 alin.(2) lit. c)

c) creează grupe de lucru pentru elaborarea standardelor naţionale de contabilitate şi a altor acte normative;

Formula "şi a altor acte normative" - are un caracter de trimitere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Se propune de a exclude aceste cuvinte din contextul alineatului dat.

13

Art.11 alin. (3) lit. "e"

"Mesagerul Oficial"

Art.11 alin. (3) lit. "e" din proiect menţionează o publicaţie oficială "Mesagerul Oficial".

Coruptibilitate
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Considerăm necesar de precizat, că asemenea publicaţie oficială în republica noastră nu există, dar există "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

14

art. 11 alin. (4)

(4) Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte organe împuternicite de lege pot solicita rapoarte specifice pentru anumite scopuri sau supraveghere prudenţială, suplimentar cerinţelor prevăzute de standardele de contabilitate.

Modul şi forma de întocmire şi prezentare a acestor rapoarte se aprobă de Ministerul Finanţelor, iar cele aferente instituţiilor financiare se elaborează şi se aprobă de Banca Naţională a Moldovei, de comun acord cu Ministerul Finanţelor.

Sunt stabilite atribuţii extensive de reglementare normativă transmise în competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale. De menţionat, că întregul conţinut al acestui alineat este consacrat acestor atribuţii extensive.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare

Propunem excluderea alineatului (4) din art. 11 ale proiectului.

15

art.11 alin. (5)

(5) Autorităţile menţionate la alin. (4) al prezentului articol pot cere dezvăluiri suplimentare şi prezentări ale raportului anual, care nu trebuie să limiteze opţiunile conform standardelor de contabilitate sau să modifice interpretările acestora.

Considerăm, că în art.11 alin. (5) din proiect sunt stabilite atribuţii extensive. Întregul conţinut al acestui alineat este consacrat acestor atribuţii extensive.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare

Propunem excluderea alineatului (5) din art. 11 ale proiectului.

16

art. 11 alin. (6)

(6) Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale pot să elaboreze, în conformitate cu standardele de contabilitate şi alte acte normative, norme contabile specifice anumitor ramuri, domenii şi sectoare de activitate, cu excepţia normelor contabile aferente rapoartelor financiare, cu aprobarea Ministerului Finanţelor.

În art. 11 alin. (6) din proiect sînt stabilite atribuţii extensive.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare

Propunem excluderea acestui alineat din conţinutul proiectului.

17

art.11 alin. (7)

(7) Sursele de finanţare a grupurilor de lucru pentru elaborarea şi actualizarea standardelor naţionale de contabilitate şi altor acte normative sînt prevăzute distinct în devizul de cheltuieli al Ministerului Finanţelor.

Această normă nu are nimic comun cu proiectul prezentat.

Alte riscuri
Norma inutilă

De exclus.

18

art.12

Articolul 12. Competenţa autorităţilor nestatale privind apărarea drepturilor şi ridicarea nivelului de calificare a membrilor săi

Considerăm, că art.12 din proiect nu are nimic comun cu scopul şi obiectivele proiectului dat. Î

Alte riscuri
Normă inutilă

Propunem excluderea art. 12 din proiectul legii, conţinutul acestui articol poate fi obiectul unui act de constituire a unei asociaţii (organizaţii necomerciale) a contabililor şi nu a unei norme legale.

19

Art.13 alin. (1), art. 20 alin. (3)

Art.13 alin. (1), art. 20 alin. (3) din proiect este necesar de racordat la conceptul unic de organizare juridică a persoanelor juridice şi fizice (în acest context a se vedea art. 55-194 Cod civil).

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De a asigura corelarea noţiunilor.

20

Art. 13 alin.(2) lit. c) pct. 2)

"în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare"

Art. 13 alin.(2) lit. "c" pct. 2) din proiect - formula "în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare" - are un caracter de trimitere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Se propune de a exclude aceste cuvinte din contextul alineatului dat, fie de a face referire la actele legislative concrete.

21

Art. 13 alin.(2) lit. d) şi h)

"acestora conform legislaţiei în vigoare"

Formula "acestora conform legislaţiei în vigoare" - are un caracter de trimitere

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Se propune de a exclude aceste cuvinte din contextul alineatului dat fie de a face referire la actele legislative concrete.

22

Art. 13 alin.(2) lit. g)

"şi ale altor acte normative contabile"

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Se propune de a exclude aceste cuvinte din contextul alineatului dat fie de a face referire la actele concrete.

23

Art. 13 alin. (3) lit. a) şi alin.(4)

a) să reprezinte interesele profesionale ale membrilor săi;

(4) Asociaţiile contabililor sînt obligate:

a) să coordoneze activitatea membrilor săi;

b) să asigure supravegherea internă a activităţii contabile desfăşurate de către membrii lor şi respectarea codului privind conduita profesională;

c) să supravegheze instruirea profesională continuă a membrilor săi;

d) să medieze, cu acordul tuturor părţilor, litigiile dintre membrii săi;

e) să îndeplinească alte cerinţe prevăzute de statut, care nu contravin prevederilor legislaţiei în vigoare.

Regimul juridic al raporturilor de muncă sînt reglementate de Codul muncii.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Art. 13 alin. (3) lit. "a" şi alin.(4) din proiect se propun a fi excluse.

24

13 alin. (5)

"de specialitate"

Coruptibilitate
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Sintagma "de specialitate" se substituie cu sintagma "de profil economic".

25

art. 14

Textul integral

Considerăm, că Consiliul consultativ de pe lîngă Ministrul Finanţelor este de prisos avînd în vedere, că în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei există un Instituit de Economie care are menirea de a efectua toate activităţile menţionate în art. 14 din proiect. În acest Instituit activează oameni de ştiinţă capabili să efectueze activităţile menţionate.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului

De exclus

26

Art.15, art.23 alin.(5), art.24 alin.(1), art.31, art.32, art.33, art.34, art.35. art.36, art.37. art.38. art.39

termenul de "entitate", "entităţi-mamă"

Termenul de "entitate", "entităţi-mamă" este necesar de racordat la conceptul unic de organizare juridică a persoanelor juridice şi fizice (în acest context a se vedea art. 26 şi 55-194 Cod civil). În general, conceptul şi structura organizatorico-juridică a persoanelor juridice şi fizice prezentată în proiect contravin Codului civil.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De a revizui formulările propuse.

27

Art. 16 alin. (1)

"şi altor acte normative contabile"

Formula "şi altor acte normative contabile" - are un caracter de trimitere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

Se propune de a exclude aceste cuvinte din textul alineatului dat fie de a face referire la actele concrete.

28

art.16 alin. (2)

(2) Politica de contabilitate a instituţiilor publice se aprobă de către Ministerul Finanţelor şi organul ierarhic superior.

Considerăm, că sintagma "şi organul ierarhic superior" este o normă de blanchetă

Coruptibilitate
Norme de blanchetă

De exclus din textul proiectului.

29

art. 16, litera c)

c) cerinţele actelor normative privind problema respectivă sau analogică care sînt în vigoare în Republica Moldova.

Suntem de părere, că în art. 16, litera "c" conţine o normă de trimitere foarte generală.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Propunem ca litera menţionată să fie exclusă din textul proiectului.

30

Art. 17 alin.(5)

"conform prevederilor actelor normative"

Art. 17 alin.(5) din proiect - formula "conform prevederilor actelor normative" - are un caracter de trimitere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Se propune de a exclude aceste cuvinte din textul alineatului dat.

31

Art. 17 alin. (13)

"cu normele metodologice elaborate şi aprobate de Ministerul Finanţelor"

Art. 17 alin. (13) din proiect, sintagma "cu normele metodologice elaborate şi aprobate de Ministerul Finanţelor" - oferă atribuţii extensive de reglementare normativă transmise în competenţa autorităţii administraţiei publice centrale.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Atribuţii extensive de reglementare

Este necesar ca sintagma menţionată să fie exclusă din textul legii.

32

Art.17 alin. (16)

"conform legislaţiei în vigoare"

Art.17 alin. (16) din proiect - formula "conform legislaţiei în vigoare" - are un caracter de trimitere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Se propune de a exclude aceste cuvinte din textul alineatului dat fie de a face referire la actele legislative concrete.

33

art. 19 alin. (4)

(4) Documentele primare întocmite pe suport de hîrtie sau în formă electronică au aceeaşi putere juridică, în cazul în care se respectă cerinţele stipulate de legislaţie.

Considerăm, că sintagma "în cazul în care se respectă cerinţele stipulate de legislaţie" este o normă de trimitere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Considerăm, că norma care reglementează producerea efectelor juridice a formatului electronic este obiectul reglementării altor acte legislative, cum ar fi de exemplu: Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale nr.173-XIII din 06.07.1994, (M.O. nr.1 din 12.08.1994).

34

art.19 alin. (9)

"(alta decît cea engleză şi rusă)"

Alte riscuri
Stabilirea unor norme nejustificate.

Considerăm oportun de a exclude din art.19 alin. (9) sintagma "(alta decît cea engleză şi rusă)" deoarece textul oficial prevăzut de norma constituţională prevede doar limba de stat, ce pot legal fi interpretate normele juridice pe teritoriul republicii noastre. Din acest considerent, toate normele pe teritoriul Republicii Moldova sunt interpretate doar în formatul limbii oficiale (art.13 din Constituţie).

35

Art. 19 alin. (10)

"pot fi incluse elemente suplimentare, în modul stabilit"

Art. 19 alin. (10) din proiect - formula "pot fi incluse elemente suplimentare, în modul stabilit" - are un caracter de blanchetă.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Se propune de a exclude aceste cuvinte din textul alineatului dat.

36

Art. 19 alin. (11)

(11) Persoanele care întocmesc şi/sau semnează documentele primare poartă răspundere administrativă sau penală pentru nerespectarea regulilor de întocmire, prezentare şi/sau primire a acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Considerăm alineatul (11) din art. 19 de prisos, deoarece obiectul reglementării date este menţionat în art. 44 din proiect - "Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi".

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept

Acest alineat este necesar de a fi exclus.

37

art.19 alin. (14)

"actelor normative"

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Sintagma "actelor normative" se substituie cu cuvintele "actelor legislative şi normative".

38

art.20 alin. (2) şi (3)

"poate imprima de sine stătător, cu acordul Ministerului Finanţelor, conform cerinţelor prevăzute de Guvern"

Termenul "poate" oferă spaţiu de coruptibilitate din partea autorităţilor publice la acordarea acestei facilităţi.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Se propune excluderea alineatului (3) din textul art.29 al proiectului dat.

39

Art. 21

"şi alte acte normative emise de organele de reglementare ale contabilităţii"

Art. 21 din proiect - formula "şi alte acte normative emise de organele de reglementare ale contabilităţii" - are un caracter de trimitere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Se propune de a exclude aceste cuvinte din textul alineatului dat.

40

art.22 alin. (2)

"care se elaborează şi se aprobă de Ministerul Finanţelor"

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Norme de blanchetă
Atribuţii extensive de reglementare
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Sintagma "care se elaborează şi se aprobă de Ministerul Finanţelor" se substituie cu sintagma "care se elaborează de Ministerul Finanţelor şi se aprobă de Guvern".

41

art.22 alin. (4)

"se elaborează şi se aprobă de Ministerul Finanţelor"

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii extensive de reglementare
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

În art.22 alin. (4) din proiect, sintagma "se elaborează şi se aprobă de Ministerul Finanţelor" se substituie cu sintagma "se elaborează de Ministerul Finanţelor şi se aprobă de Guvern".

42

art. 23 alin. (3)

"poate stabili"

cuvintele "poate stabili" lasă spaţiu pentru coruptibilitate.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.

Sintagma menţionată este necesar de substituit cu cuvîntul "stabileşte".

43

23 alin. (5)

"la solicitarea organelor prevăzute de legislaţia în vigoare"

Art. 23 alin. (5) din proiect - formula "la solicitarea organelor prevăzute de legislaţia în vigoare" - are un caracter de trimitere

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Se propune de a exclude aceste cuvinte din textul alineatului dat.

44

Art. 24 alin. (1)

"precum şi în alte situaţii prevăzute de actele normative"

Art. 24 alin. (1) din proiect - formula "precum şi în alte situaţii prevăzute de actele normative" - are un caracter de trimitere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Se propune de a exclude aceste cuvinte din textul alineatului dat.

45

art.24 alin. (2)

"se elaborează şi se aprobă de Ministerul Finanţelor"

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare

Sintagma "se elaborează şi se aprobă de Ministerul Finanţelor" se substituie cu sintagma "se elaborează de Ministerul Finanţelor şi se aprobă de Guvern".

46

art. 24 alin. (3)

(3) Regulile specifice de efectuare a inventarierii în ramurile respective sînt elaborate de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de alte organe autorizate şi aprobate de Ministerul Finanţelor.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept

În contextul aprobării de către Guvern a metodologiei efectuării inventarierii se propune de a exclude alineatul (3) din textul art.24 a proiectului dat.

47

Art. 25 alin. (4)

"precum şi pentru alte acţiuni prevăzute de lege"

Art. 25 alin. (4) din proiect - formula "precum şi pentru alte acţiuni prevăzute de lege" - are un caracter de trimitere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Se propune de a exclude aceste cuvinte din textul alineatului dat.

48

art.25 alin. (6)

"potrivit normelor aprobate de Ministerul Finanţelor"

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare

În art.24 alin. (2) din proiect, sintagma "potrivit normelor aprobate de Ministerul Finanţelor" se substituie cu sintagma "potrivit normelor elaborate de Ministerul Finanţelor şi aprobate de Guvern".

49

art.27 alin. (3)

"aprobate de Ministerul Finanţelor"

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare

În art.27 alin. (3) din proiect, sintagma "aprobate de Ministerul Finanţelor" se substituie cu sintagma "elaborate de Ministerul Finanţelor şi aprobate de Guvern".

50

Art. 27 alin. (4)

"care se aprobă în condiţiile legii"

Art. 27 alin. (4) din proiect - formula "care se aprobă în condiţiile legii" - are un caracter de trimitere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Se propune de a exclude aceste cuvinte din textul alineatului dat.

51

art. 28

Articolul 28. Prezentarea raportului executării bugetului public naţional

Raportul anual de executare a bugetului public naţional se prezintă anual conform prevederilor legislaţiei.

Considerăm, că art. 28 din proiect are un caracter de trimitere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Se propune de a exclude acest articol din textul proiectului.

52

art. 29 alin. (7)

"în cazuri excepţionale"

Considerăm, că în art. 29 alin. (7), sintagma "în cazuri excepţionale" va produce conflicte în normele de drept. Aplicarea excepţională lasă un spaţiu discreţionar pentru aplicarea normelor de drept, fiind un factor potenţial de coruptibilitate.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

Această sintagmă trebuie exclusă din textul proiectului.

53

Art. 30 alin. (2)

(2) Dacă aplicarea prevederilor prezentei legi, ale standardelor de contabilitate nu este suficientă pentru a oferi o imagine reală şi fidelă a elementelor contabile ale entităţii, nota explicativă trebuie să conţină informaţii suplimentare.

Art. 30 alin. (2) din proiect are un spectru larg de atribuţii discreţionare.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

Se propune de a exclude acest alineat din textul art.30.

54

art.33 alin. (6)

"În cazuri excepţionale, sunt permise derogări de la acest principiu"

În art.33 alin. (6) fraza "În cazuri excepţionale, sunt permise derogări de la acest principiu" are un spectru prea larg de atribuţii discreţionare

Coruptibilitate
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

De a exclude această frază din textul proiectului.

55

art.35 alin. (5) şi (6)

"şi îl prezintă organului de conducere ierarhic superior" şi "în conformitate cu decizia organului de conducere ierarhic superior, în cazul instituţiilor publice şi întreprinderilor de stat."

Considerăm, că în art.35 alin. (5) şi (6) din proiect, sintagmele "şi îl prezintă organului de conducere ierarhic superior" şi "în conformitate cu decizia organului de conducere ierarhic superior, în cazul instituţiilor publice şi întreprinderilor de stat.", au un caracter extensiv de reglementare normativă transmise în competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale. Pe lîngă aceasta, normele menţionate au şi un caracter de trimitere

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii extensive de reglementare
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Considerăm, că în cazul alineatului (5) se propune de a exclude sintagma menţionată mai sus, iar în cazul alineatului (6) se propune excluderea întregului alineat, deoarece obiectul de reglementare a normei date nu ţine de obiectul proiectului dat.

56

art.37 alin. (3) şi (5)

"conform legislaţiei în vigoare" şi "în conformitate cu legislaţia în vigoare"

Considerăm, că în art.37 alin. (3) şi (5) din proiect, sintagmele "conform legislaţiei în vigoare" şi "în conformitate cu legislaţia în vigoare", au un caracter de trimitere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Se propune de a exclude acest articol din textul proiectului.

57

Art.38 alin.(2)

(2) Rapoartele financiare pot fi prezentate altor autorităţi publice, instituţii financiare şi utilizatori interesaţi în baza acordului cu entitatea.

Art.38 alin.(2) din proiect oferă un spectru larg de atribuţii discreţionare.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

Se propune de a exclude acest alineat din textul art.38.

58

Art. 38 alin. (7)

"potrivit normelor şi în termenele stabilite de acesta"

Art. 38 alin. (7) din proiect - formula "potrivit normelor şi în termenele stabilite de acesta" - are un caracter de trimitere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Se propune de a exclude aceste cuvinte din textul alineatului dat.

59

art.38 alin.(8)

"pot fi"

În art.38 alin.(8) sintagma "pot fi" determină formula de prezentare a rapoartelor financiare.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune substituirea sintagmei menţionate mai sus pe următoarea variantă: "sînt".

60

Art. 38 alin. (9)

"şi altor organe împuternicite în conformitate cu prezenta lege"

Sintagma "şi altor organe împuternicite în conformitate cu prezenta lege" - are un caracter de trimitere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Se propune excluderea sintagmei menţionate din proiect.

61

art.39

Articolul 39. Obligaţiuni şi responsabilităţi privind prezentarea rapoartelor financiare şi anuale

Membrii organelor colective de conducere ale entităţii poartă răspundere colectivă pentru întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare şi a celor anuale la Serviciul informaţional al rapoartelor financiare, în conformitate cu prezenta lege.

Considerăm, că art.39 din proiect nu are nici un suport juridic concret, responsabilitatea menţionată este materializată în art.44 din proiect. Totodată, această normă contravine legislaţiei civile în vigoare (în acest context a se vedea art. 55-194 Cod civil).

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Se propune excluderea acestui articol din proiect.

62

Art.40 alin.(2)

(2) Auditul rapoartelor financiare se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art.40 alin.2 din proiect are un caracter de trimitere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Se propune de a exclude acest alineat din textul art.40.

63

art. 43 alin. (3)

(3) Răspunderea pentru organizarea păstrării şi integrităţii documentelor contabile o poartă conducătorul entităţii.

În cazul destituirii conducătorului sau a persoanei responsabile de păstrarea documentelor justificative, aceste documente se transmit persoanei nou-numite. Transmiterea se efectuează prin întocmirea unui proces-verbal de predare-primire, în prezenţa comisiei, cu indicarea, în compartimentele respective ale acestuia, a categoriilor concrete şi termenelor de păstrare a documentelor, precum şi a documentelor care lipsesc.

Considerăm, că alin. (3) al art. 43 din proiect nu are nici un suport juridic concret, responsabilitatea menţionată este materializată în art. 44 din proiect.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Se propune excluderea alin. (3) din art. 43.

64

art. 43 alin. (5)

(5) Nimicirea documentelor contabile fără autorizaţia arhivelor de stat respective este ilegală şi atrage după sine sancţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare.

Considerăm, că alin. (3) al art. 43 din proiect nu are nici un suport juridic concret, responsabilitatea menţionată este materializată în art. 44 din proiect.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Se propune excluderea alin. (5) din art. 43.

65

Art. 43 alin. (6)

"de către organele împuternicite în conformitate cu legislaţia în vigoare"

Art. 43 alin. (6) din proiect - sintagma "de către organele împuternicite în conformitate cu legislaţia în vigoare" - are un caracter de trimitere

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Se propune excluderea sintagmei menţionate din proiect fie specificarea concretă a organelor împuternicite.

66

Art.45 alin.(2)

(2) Entitatea prezintă documentele contabile organelor de control şi altor utilizatori cu drept de acces la aceste documente în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art.45 alin.(2) din proiect are un caracter de trimitere.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Se propune de a exclude acest alineat din textul art.45.

67

art.47 alin. (2)

"Se permite aplicarea anticipată a S.I.R.F."

Legea nu are efect retroactiv, fiind pusă în aplicare înainte de a intra în vigoare. În acelaşi alineat al articolului menţionat este necesar de stabilit o dată concretă de intrare în vigoare a legii.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa unor termene concrete

Cuvintele "Se permite aplicarea anticipată a S.I.R.F." se propune a fi excluse.

68

art. 48 alin. (1) şi (2)

(1) Prezenta lege intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie a anului ce urmează după anul publicării.

(2) Alin. (1) din art. 4 al prezentei legi intră în vigoare începînd cu anul ce urmează după data intrării în vigoare a prezentei legi.

Este necesar de a stabili date exacte de intrare în vigoare a proiectului.

Coruptibilitate
Lipsa unor termene concrete

De a revizui articolul respectiv.

Concluzii

Analizînd proiectul Legii contabilităţii, trebuie să constatăm faptul că aparent, proiectul instituie norme moderne în domeniul contabilităţii, instituie mecanisme contabile de raportare financiară. Totuşi, expertiza efectuată privind proiectul Legii contabilităţii a demonstrat faptul că majoritatea prevederilor acestuia au un caracter declarativ, nu corelează cu alte acte legislative care la momentul dat sunt în vigoare, lasă spaţiu pentru interpretări necorespunzătoare oportunităţilor actuale în procesul de aplicare, fapt care, în opinia noastră, sporeşte gradul de coruptibilitate a legii.

Considerăm, că proiectul menţionat ar fi necesar de rectificat şi de adus în conformitate cu normele deja reglementate şi de a exclude elementele specifice de coruptibilitate.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei