Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Rapoarte de expertiză
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

04 Februarie 2010

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (art. 29, 32, 33, ş.a.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 2093 din 23 Decembrie 2009)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (art. 29, 32, 33, ş.a.).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului este îmbunătăţirea reglementărilor privind funcţia publică şi statutului funcţionarului, precum şi înlăturarea unor lacune existente.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Termenul de cooperare cu societatea civilă a fost respectat, proiectul nefiind încă supus dezbaterilor în plenul Legislativului.


6. Suficienţa argumentării. Art.22 din Legea privind actele legislative nr.780/2001, prevede că, pentru evaluarea proiectului de act legislativ, se efectuează expertiza juridică, anticorupţie, financiară, ştiinţifică, ecologică şi de alt gen, inclusiv în ce priveşte compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi o expertiză lingvistică.

În nota informativă este relatat faptul că proiectul dat a fost transmis spre avizare autorităţilor administraţiei publice interesate şi a fost supus expertizei anticorupţie, însă acestea nu au fost anexate la proiectul de lege înaintat în Parlament.

Conform art. 20 lit. d) din Legea privind actele legislative nr.780/2001, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Acest fapt este confirmat şi prin norma de la art.47 alin. (6) din Regulamentul Parlamentului unde este stabilit că, „în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară”.

În cazul în care implementarea prevederilor proiectului nu ar atrage creşterea cheltuielilor bugetare, nu este dovedită nici economisirea unor mijloace. Dacă unul din scopurile promovării modificării rezidă în evitarea cheltuielilor nejustificate, acestea trebuiau estimate şi argumentate, motiv pentru care, proiectul trebuia însoţit de argumentarea economico-financiară.

Totodată, constatăm că, din conţinutul notei informative nu este clar dacă realizarea noilor prevederi necesită sau nu cheltuieli financiare şi dacă ar fi fost făcută o estimare a cheltuielilor sau ar fi fost efectuate anumite calcule economico-financiare în acest sens.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

În nota informativă lipsesc referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare, nu este estimat nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările comunitare sau alte standarde internaţionale. Astfel, constatăm nerespectarea prevederii art.20 lit. c) din Legea privind actele legislative nr.780/2001.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Nota informativă anexată la proiect nu conţine estimările privind costurile implementării proiectului de lege.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul promovează un şir de competenţe de coordonare, de aprobare şi de autorizare pentru autorităţile publice (a se vedea pct.8, pct.10, pct.11, pct.15 din proiect), ceea ce poate fi considerat drept promovare a intereselor acestor autorităţi.

De asemenea proiectul promovează /protejează interesele funcţionarilor publici prin excluderea posibilităţii micşorării salariului în cazul sancţionării disciplinare a funcţionarilor publici (a se vedea p.3, p.4, p.5, p.7).


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile din proiect, în general, nu contravin prevederilor legislaţiei naţionale, însă la întocmirea acestuia nu au fost respectate normele art.20 din Legea privind actele legislative nr.780/2001 şi ale art.47 alin. (6) din Regulamentul Parlamentului, în partea ce se referă la întocmirea notei informative la proiect. Totodată, trebuie să remarcăm că prin modificările promovate în proiect se coroborează prevederile legii supuse modificării cu prevederile Codului muncii.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.

Totodată, reieşind din faptul că Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158/2008, este o lege specială, precum şi întru evitarea unor interpretări eronate, opinăm că, ar fi binevenit ca în cadrul art.2 din Lege să fie expus un număr mai mare de noţiuni cu care se operează în cadrul acesteia. Astfel, ar fi binevenit ca în Lege să fie definite aşa noţiuni ca: promovarea, avansarea, destituirea, demisia, detaşarea, transferul ş.a.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Prin modificarea art.48 alin. (4) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008 se precizează că, pentru transferul funcţionarului public în altă autoritate se cere acordul atît a funcţionarului public transferat, cît şi a conducătorului autorităţii în care activează funcţionarul public şi a conducătorului autorităţii publice în interesul căreia se efectuează transferul.

Conform art. 67 alin. (1) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008 funcţiile publice se stabilesc pentru fiecare autoritate publică în parte de către persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie în baza activităţilor prevăzute la art.3 al Legii nominalizate. Alin. (2) al aceluiaşi articol prevede că, în scopul realizării prevederilor alin.(1), autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi organele din subordinea acestora, autorităţile administraţie publice locale vor completa formularul-tip al statutului de personal şi îl vor înainta spre avizare Guvernului. Proiectul propune ca la art.67 alin. (2) cuvîntul „Guvernului” să fie substituit prin sintagma „în modul stabilit de Guvern”. Prin urmare, Guvernului îi va reveni atribuţia de a determina modul de prezentare a formularului-tip al statutului de personal.
Concluzii

1. Modificările promovate sînt binevenite şi vor avea un impact pozitiv evident asupra cadrului juridic privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

2. Prin acceptarea modificărilor şi completărilor propuse va fi asigurată respectarea normelor constituţionale şi democratice.

3. Vor fi înlăturate lacunele existente în reglementările privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Considerăm că promovarea unei astfel de iniţiative este oportună şi proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nu este afectat de riscuri de coruptibilitate.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei